< Böngészés > Főoldal / Nincs kategorizálva / Blog article: A szegénység Progress Haladás

| Mobile | RSS

A szegénység Progress Haladás

2011. január 18. | hozzászólás | Nincs kategorizálva

The American Recovery and Reinvestment Act included broad investments to alleviate the poverty made worse by economic crisis. Az amerikai és a helyreállítás újbóli törvény is széles körű beruházásokat, hogy enyhítse a szegénységet súlyosbítja a gazdasági válság.

* To fight hunger, the Act includes a $20 billion increase for the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), formerly known as Food Stamps, as well as funding for food banks and the Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC); Harcolni az éhezés, a törvény tartalmaz egy 20 dolláros milliárd forintos növekedésének a kiegészítő táplálkozás segítségnyújtási program (SNAP), korábbi nevén élelmiszerjegyek, valamint a finanszírozást az élelmiszer bankok és a különleges kiegészítő Táplálkozási Program a nők, csecsemők és gyerekek (WIC) ;
* The Act also provides for $2 billion in new Neighborhood Stabilization Funds to help maintain ailing neighborhoods and $1.5 billion in Homelessness Prevention Funds to keep people in their homes or rapidly rehouse them; A törvény azt is előírja, 2 milliárd dollár új Neighborhood stabilizációs alapok, hogy fenntartsák a gyengélkedő környékek és 1,5 milliárd dollárt hajléktalanság megelőzése alapok akarja tartani az embereket a saját otthonukban, vagy gyorsan átköltöztet őket;
* The Act increases funding for the Community Services Block Grant by $1 billion; A törvény növeli finanszírozását a közösségi szolgáltatások Pályázati $ 1 milliárd
* The Act increases the Weatherization Assistance Program by $5 billion to help low income families save on their energy bills by making their homes more energy efficient; A törvény növeli a Weatherization segítségnyújtási program a $ 5 milliárd segítik az alacsony jövedelmű családokat menteni energiaszámlák azáltal, hogy otthonuk energiahatékonyságának növelése;
* The Act increases job training funds for those who need them most, with $3.95 billion in additional funding for the Workforce Investment system, which will support green job training, summer jobs for young people, and other opportunities; A törvény növeli a munkahelyi képzés alapok azok számára, akik a leginkább szükségük van, a $ 3950000000 további finanszírozást a munkaerő beruházási rendszer, amely támogatja a környezetbarát munkahelyi képzés, a nyári munkát a fiatalok, és egyéb lehetőségeket;
* The Act provides increased income support, including an increase of $25 per week for Unemployment Insurance recipients and incentives for states to expand unemployment insurance eligibility, as well as an extra $250 payment to Social Security and Supplemental Security Income beneficiaries and new resources for the Temporary Assistance for Needy Families (TANF) program; and, A törvény nagyobb jövedelem támogatása, beleértve a növekedés 25 $ hetente munkanélküli-biztosítási kedvezményezettek és ösztönzőket államokat, hogy bővítse munkanélküliségi biztosítási jogosultság, valamint egy extra 250 $ kifizetést társadalombiztosítási és kiegészítő Biztonság jövedelem kedvezményezettek és az új források átmeneti támogatás a rászoruló családok (TANF) program, valamint,
* The Act provides tax breaks to working families through the Make Work Pay and Child Tax Credits. A törvény adómentességet a dolgozó családok keresztül a Make Work Pay és gyermek adójóváírásokra. These changes will reduce the marriage penalty and provide a larger credit for families with three or more children. Ezek a változtatások csökkenteni fogja házasság büntetést, és egy nagyobb hitelt családok három vagy több gyermek.

Guiding Principles Vezérelvei

President Obama has been a lifelong advocate for the poor. Obama elnök már egy egész életen át tartó támogatója a szegények. As a young college graduate, he rejected the high salaries of corporate America and moved to the South Side of Chicago to work as a community organizer. Mint a fiatal diplomás, aki elutasította a magas fizetést a vállalati Amerika és költözött a South Side of Chicago dolgozni, mint egy közösség szervező. As an organizer, President Obama worked with Chicago residents, churches, and local government to set up job training programs for the unemployed and after-school programs for kids. Mint szervező, Obama elnök dolgozott a chicagói lakosok, templomok, és a helyi kormányt, hogy hozzanak létre munkahelyi képzési programok a munkanélküliek és az iskola utáni programokat a gyerekeknek. As President, his life experiences inform his efforts to create a path of opportunity for all hard-working Americans to enter the middle class. Mint elnök, élete tapasztalatai értesíti létrehozását célzó erőfeszítések útját lehetőséget minden keményen dolgozó amerikaiak meg a középosztály. President Obama will lead a new federal approach to revitalize communities stricken by the economic crisis as well as communities that were hurting before it began. Obama elnök fog vezetni az új szövetségi megközelítést újjáéleszteni közösségek sújtotta a gazdasági válság, valamint a közösségek fájt előtte kezdődött.
Expand Opportunity Expand Opportunity

Too many Americans live without hope for a better future or access to good, family-supporting jobs. Túl sok amerikai él nélkül reményt egy jobb jövőben, vagy a jó, családi támogatja a munkahelyteremtést. President Obama is committed to creating the opportunity for all Americans to grab the first rung on the ladder to the middle class. Obama elnök elkötelezte magát, hogy megteremti a lehetőséget az összes amerikaiak, hogy megragad az első lépcsőfoka, hogy a középosztály. That includes investing in strategies to make work pay, expanding access to affordable housing, and helping low-income Americans build the job skills to succeed in the workforce. Ez magában foglalja a beruházás stratégiák a munka kifizetődővé tétele, bővülő hozzáférés megfizethető lakhatási, és segít az alacsony jövedelmű amerikaiak építeni a szakismereteket, hogy sikerül a munkaerő.
Stem the Tide -Áradat

The economic crisis has hit low-income American families particularly hard. A gazdasági válság sújtotta az alacsony jövedelmű amerikai családok különösen nehéz. President Obama will help vulnerable Americans through this crisis by making sure they have the resources they need to put food on the table and keep a roof over their heads, while also extending tax credits to low-wage workers. Obama elnök segít a veszélyeztetett amerikaiak ezzel a válságot azáltal, hogy biztosítjuk nekik a megfelelő forrásokat kell az ételt az asztalra, és tartsuk a tető a fejük felett, ugyanakkor kiterjesztve adójóváírást az alacsony bérek munkavállalók.
Strengthen Families Meg kell erősíteni Családok

President Obama was raised by a single parent, and knows the difficulties that young people face when their fathers are absent. Obama elnök vetette fel egy szülő, és tudja a nehézségeket, amelyekkel a fiatalok szembesülnek, amikor az apa távol van. He is committed to responsible fatherhood, by supporting fathers who stand by their families and encouraging young men to work towards good jobs in promising career pathways. Ő elkötelezett a felelős apaság, támogatva apák, akik kiállnak a családjuktól, és ösztönzi a fiatal férfiaknak, hogy törekedjenek a jó munkahely ígéretes karrier-utak.

Mothers who are struggling in poverty also need support to raise healthy children. Anyáknak, akik azért küzdenek, a szegénységben is támogatásra van szükségük, hogy fel egészséges gyermekeket. The President has proposed an historic investment in providing home visits to low-income, first-time parents by trained professionals. Az elnök javasolta történelmi befektetést nyújtó házkutatásban alacsony jövedelmű, első alkalommal a szülők által képzett szakemberek. The President and First Lady are also committed to ensuring that children have nutritious meals to eat at home and at school, so that they grow up healthy and strong. Az elnök és a First Lady is elkötelezett annak biztosítása, hogy a gyermekek tápláló ételeket enni otthon és az iskolában, hogy felnőnek egészségesek és erősek.

Leave a Reply 387 megnézve, 1 alkalommal mai nap |