< Böngészés > Főoldal / Riport / Blog article: Gyöngyöspata last …. Or intimidation of the technical solutions …//Gyöngyöspata utoljára….vagy a megfélemlítés technikai bravúrjai…

| Mobile | RSS

Gyöngyöspata last …. Or intimidation of the technical solutions …//Gyöngyöspata utoljára….vagy a megfélemlítés technikai bravúrjai…

2011. május 3. | hozzászólás | Riport

A Jobbik igazán felkészült a látványos szembenállás technikai megoldásaira! A kommunikációja is erre a filozófiára épült. Pintért sikeresen – egy pillanatra- elnémította! Ez elég volt ahhoz, hogy megmutassák, ki a legény a gáton! Azonban e pengeváltásra előbújt a politikai hatalom vasökle, – majd „Én” fogom mutogatni, ki a legény a gáton effektust! (kreált)

A politikai párbeszéd az impresszárió speciális fajtája, mivel az ő feladata, hogy „átvigye” az akaratát, gondolatait a pornépnek, s cselekvésre bírja.

A beszéd felépítése több szegmensből áll.

Világosan fogalmazz! Enged láttatni a gondolataidat, mielőtt kilépsz a nyilvánosság elé. Szisztematikusan elemezd a várható társadalmi lázadást és a velejáró problémát! Tedd nyilvánvalóvá, egyértelművé mindenki számára a miértéket, s a hogyanokat! A keletkező fény megbénítja a hatalmat, s mire észbe kap, addig ingyen reklámot szereztél a pártodnak s a híveidnek.

Na ezt a tézist gyakorolta a Jobbik. El kell ismerni nem is rosszul.

A „probléma” fontos eleme a cél analizálása. Meg kell határozni, mit „akarunk” elérni a kommunikációnkkal s milyen rétegeket szeretnénk félelemben tartani! – hogyan fog reagálni rá a hatalmon!? Ezért válnak fontossá a tárgyi, s az emberi körülmények is! A szélsőjobboldali politikusoknak kiváló érzékkel, muszáj rendelkezniük, hogy láthassák az általuk gerjesztett félelmet! Nemcsak a belső gondolatot kell felkészíteniük az időzítésre, hanem a szociális klímára, valamint a tárgyi- emberi körülményekre is hatással kell lenniük.

A látvány, a félelem egy belső kényszer győzelmi érzését, felböfögését jelenti, ezért kajánul röhögsz, hisz véd a mentelmi jogod, s a meggyőződésed. (A Jobbik eszmei mondanivalója)

A tervedet konzultáld meg a barátiaddal. Tudod! –több szem többet lát!

A párton belül különböző beosztások, más gondolkodású emberek, tagtársak a segítségedre lehetnek ebben az embertelen harcban! A Jobbik figyelt a jó hangnemre, mivel a gyakorlati üzenet, fontos elem volt számára.

A hang, a stílus kifejezése befolyásolja a befogadók magatartását, s nagyobb lehet a befolyásolás, mint az üzenet tartalma. Ezt az előnyt élvezte ki a Jobbik. Mért engedte a kormánypárt ezt a verbális kommunikációt? Mi volt ezzel a célja?

Arra finoman fülelt – a Jobbik kommunikációja – hogy a befogadó érdekét szükségletét, habitusát e nézőpontból kell számára előnnyé változtatni. Később rájött, figyelnie kell önmaga kommunikációját, mivel nem ismert a hatás mechanizmusa még számukra sem. Ergo: – a visszacsatolás nélkülözhetetlen!

Rájöttek, nem szabad a jelennek üzenni, hisz a jövő a cél! (a kormány későn ébredt) A penge villant, a félelem belsőleg terjedt! Ez még jól jöhet a választásokon!

A népnek nem csak a megértést kell észrevenni, hanem a hallgatást is. Mert a hallgatás igen veszélyes fegyver uraim! Ezért kötelező az explicit véleményekre is figyelnünk, s nem beszélve az implicit,- a ki nem mondott véleményekre is.

-oil-

The more apparent opposition prepared for the spectacular technical solutions! The communication is built on this philosophy. Pinter successfully – for a moment, silenced! This was enough to show off the barrier of the lads! However, this pengeváltásra vasökle come out of political power – and then “I” I’m going to show off the barrier effect of the lads! (Created)

A special type of political dialogue with the impresario as he is to “carry over” to the will of the pornépnek thoughts, actions and endure.

The structure of several speech segments.

Clearly sets! Let your thoughts be seen before you step out to the public. Systematically analyze the expected rebellion and its attendant social problems! Put it clear, clear to all the questions, HOWTOs sa! The light generated by the paralyzing power, and when I get caught himself, until you get the free advertising pártodnak sa híveidnek.

Now this argument were to exercise the right. It must be recognized it is not bad.

The “problem” is an important element in analyzing the target. It is necessary to establish what “we” to reach the layers of communications, and what you want to be scared! – How it will react to it in power? ” Therefore become important for capital goods, and the human condition, too! A great sense of extreme right-wing politicians, you have to have them excited to see the fear! Not only the internal felkészíteniük thought to be the timing, but the social climate and the physical-human conditions can be affected.

The vision, the fear of an internal sense of compulsion victory, regurgitation means, so are you smiling sardonically, since protective immunity, and the conviction. (The right to say spiritual)

Consulted with the barátiaddal your plan. You know! Eye sees more, more!

The different positions within the party, other people are thinking, a colleague who can help you fight this inhuman! Pay more attention to the tone of the good, because the practical message is an important element for him.

The voice, the style of expression influenced by the behavior of recipients, and the influence may be greater than the message content. This advantage is enjoyed by the better. Why let the government that the verbal communication? What was your purpose?

Gently listened to – better communication – the interest that the host needs, habit point of view, this should be changed to advantage. Later, he realized, attention must be self-communication, as yet unknown mechanism of the effect on them either. Ergo – the feedback is essential!

They found not to send a message to appear, because the goal for the future! (The government woke up late) The blade flashed, fear spread internally! This can come in handy in the elections!

The only people not understanding the need to notice, but the silence is. Silence is a dangerous weapon because the gentlemen! Therefore binding on the explicit advice is to listen, not to mention the implicit – the unspoken opinions.

-Oil-

Leave a Reply 1427 megnézve, 2 alkalommal mai nap |
Tags: