< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Nagyon súlyos sebet kaphat Orbán Viktor //Very severe wounds may Viktor Orban

| Mobile | RSS

Nagyon súlyos sebet kaphat Orbán Viktor //Very severe wounds may Viktor Orban

Az origo.hu információi szerint a kormány már hetekkel ezelőtt értesült arról az alkotmánybírósági határozattervezetről, amely megsemmisítené a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény több pontját, de egyelőre nem kezdtek hozzá a válaszlépés kidolgozásához. Az AB elnöke nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy eddig két ponton alkotmányellenesnek találták a magánnyugdíj-törvényt.

Sem cáfolni, sem megerősíteni nem kívánta a magánnyugdíjpénztárakra vonatkozó alkotmánybírósági döntés tervezetéről szóló sajtóhíreket a testület elnöke az MTI érdeklődésére pénteken.

Paczolay Péter elmondta: már többször tárgyalták a magánnyugdíjpénztárakra vonatkozó indítványokat, és még augusztusban is napirenden lesz, ám azt nem tudja megmondani, hogy a döntés mikorra készül el.

A tervezet tartalmára vonatkozó kérdéseket az elnök azzal hárította el, hogy Alkotmánybíróságon (Ab) folyamatban lévő ügyről nem adnak felvilágosítást.

Az origo hírportál információja szerint a tervezet kimondja, hogy azoknak is jár állami nyugdíj, akik pénztártagok maradtak.

Az origo “az ügyhöz közel álló alkotmánybírósági, államigazgatási és piaci forrásoktól” úgy értesült, hogy elkészült egy alkotmánybírósági határozattervezet a magánnyugdíjpénztárak államosításáról szóló törvényről. A tervezetről még folynak viták, de az jelenlegi formájában kimondja, hogy semmis a kormány kezdeményezésére a parlament által októberben elfogadott törvénynek az a része, amely megvonja az állami nyugdíjjogosultságot a magánnyugdíjpénztárban maradóktól. Ha valóban megszületik ez a döntés, akkor azok is jogosultak lesznek állami nyugdíjra akik magán-nyugdíjpénztári tagok maradtak – írta a hírportál.

Az origo szerint az Ab a törvénynek azt a pontját is megsemmisítené, amely a munkáltatói nyugdíjjárulékot átnevezte nyugdíj-hozzájárulássá. Ennek azért van jelentősége, mert ha valaki járulékot fizet, cserébe valamilyen szolgáltatásra lesz jogosult, míg a hozzájárulás formálisan adónak minősül, adóért pedig közvetlenül nem jár ellenszolgáltatás. Így a jelenlegi, Ab által vizsgált törvény alapján hiába fizeti be a munkáltató a közterhet – nyugdíjhozzájárulást -, alkalmazottja még nem lesz jogosult állami nyugdíjra. Ezzel összefüggésben az Ab tervezete kimondaná, hogy az állami teher elnevezése nem írja felül annak tartalmat, vagyis továbbra is nyugdíjjogosultságot ad a nyugdíjkasszába folyó közteher megfizetése, bármi is legyen annak a neve.

Az origo szerint az sem garantálná, hogy gyakorlati szempontból jelentősen változik a jelenlegi helyzet, ha az Ab kimondaná a szóban forgó törvény két megtámadott pontjának semmisségét. Ezzel a döntésével az Ab felszólítaná a parlamentet, hogy alkosson az alkotmánynak megfelelő új törvényt, illetve korrigálja a részben hibás hatályos jogszabályt.

Bár még vannak viták a határozattervezetről, a döntés az origo szerint már augusztus utolsó napjaiban megszülethet, aminek azért lehet jelentősége, mert szeptember 1-jén csatlakozik a testülethez a parlament által nemrég megválasztott öt új alkotmánybíró.

A nyugdíjpénztári átlépéseket kikényszerítő törvényt már decemberben többen megtámadták az Ab-n, a testületnek az tartott sokáig, hogy eldöntse, van-e egyáltalán jogalapja foglalkozni az üggyel. A kormány által kezdeményezett és a parlament által korábban elfogadott alkotmánymódosítás több ponton is szűkítette az Ab jogköreit. Végül a testület úgy döntött, hogy továbbra is van joga dönteni a magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatos indítványokról – írta az origo, megjegyezve, hogy “azóta felgyorsultak a folyamatok”.

A hírportál szerint amennyiben az Ab a határozattervezetnek megfelelően hozza meg döntését, úgy megszűnhet az a magánpénztárakban maradó mintegy 100 ezer tagra vonatkozó megkülönböztetés, amely szerint a pénztártagok által befizetett nyugdíj hozzájárulásért cserébe nem kapnak állami időskori nyugellátást. Ha azonban ilyen döntés születne, akkor azok is jogi lépéseket fontolgathatnak, akik ugyan visszaléptek az állami nyugdíjrendszerbe, de átlépésükkel párhuzamosan aláírtak egy jogfenntartó nyilatkozatot. Ebben ugyanis azt jelentették ki, hogy csak azért hagyják el a magánpénztári szektort, hogy ne essenek el az állami nyugdíjtól.

Egy, a törvény előkészítésének folyamatát jól ismerő magas beosztású kormányzati vezetőre hivatkozva az origo azt írja: meglepőnek tartják a minisztériumban a határozattervezetet, mert a jogszabályt annak idején többször is átfuttatták a Közigazgatási Minisztérium (KIM) alkotmányjogászain, illetve több alkalommal javítottak is a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által előterjesztett szövegen annak érdekében, hogy az biztosan átmenjen az Ab szűrőjén.

A KIM jogászai állítólag biztosak voltak benne, hogy abban a formában (vagyis ha a szövegben nyugdíjjárulék maradt volna, de a munkáltatói befizetések ellenére a pénztárban maradóknak nem járt volna utána jogosultság) elbukna a törvény az Alkotmánybíróságnál. Ezért javasolták az előterjesztő nemzetgazdasági tárcának, hogy nevezze át a közterhet. A tisztségviselő szerint a szöveg alkotmányossági szempontból “úgy már rendben lévőnek tűnt”.

Egy másik előkészítésben résztvevő pedig azt mondta az Origo.hu-nak: miután úgy tűnt, hogy megtalálták a megfelelő megoldást, a kivitelezésre a kormánynak nem is volt B-terve.

A törvény novemberi előkészítésekor a Fidesz vezetőségén belül is voltak viták a döntéssel járó politikai kockázatokról, végül azonban mindenki elfogadta a lépés szükségességét. A döntés-előkészítésben a résztvevők egyike szerint az uralkodó álláspont az volt, hogy “2012-ig stabilizálja a költségvetés helyzetét, ez az egy számít, semmi más”.

A minisztériumi apparátusok állítólag még nem kaptak utasítást, hogy dolgozzanak ki új megoldást.

forrás:népszavaonline//MTI

Very severe wounds may Viktor Orban

The origo.hu according to information from the government several weeks ago he heard about the draft decision of the Constitutional Court, which would destroy the private pénztárakról law on several points, but has not yet begun to develop a response. The President of AB has not confirmed nor denied that two points have been found unconstitutional by the private pension law.

Or deny or confirm not to go into private pension funds for the Constitutional Court decision on the draft of the news media interest the president of MTI on Friday.

Paczolay Peter said repeatedly discussed the motion of private pension funds, and in August will be on the agenda, but we can not say that the decision be made by when.

The draft content of the questions with the president countered that the Constitutional Court (Ab) do not provide information about the ongoing case.

The origin of the news site’s information, the draft states, even those that involve state pension fund members who remained.

The origin of ‘close to the case of the Constitutional Court, state and market resources, “has learned that a completed draft of the Constitutional Court decision on private pension funds nationalization law. The discussion draft is under way, but in its current form states that anything the government initiative, the law adopted by parliament in October, is the part that is cut in public pension eligibility remaining from the private cashier. If indeed the birth of this decision, they will be entitled to state pensions are private pension fund members remain – by the news.

The origin of the Ab according to the law would destroy the point is that the employer’s pension contribution renamed pension contribution. This is important because if you pay a contribution in exchange for some kind of service will be entitled, while the contribution was formally recognized as directly applicable taxes and fees and no compensation. At the present, studied by Ab under the Act, the employer pays a useless burden on the public – pension contributions – will not be eligible for state employee pensions. In this context, the draft of Ab to say that the burden of state names does not override the content, that is still an entitlement to a pension pot of pension payment of current dues, whatever its name.

The origin of that does not guarantee, that practical point of view of the current situation changes significantly when the Ab to say the two contested question of law is void. This decision of the Ab call on Parliament to introduce the new Constitution, laws and legislation in force to correct the defective part.

Although there are debates on the draft decision, the decision of the origo be born as early as August last days, which may be relevant because, since September 1 is connected to the body by the parliament recently elected five new Constitutional Court.

The pension fund law enforcement for crossing the many people attacked the Ab-n, the body is held for a long time to decide whether there is a general legal basis to deal with the case. The government initiated by the parliament and the constitutional amendments previously adopted by several points limited the powers of Ab. Finally, the Board decided to continue to have the right to decide on the prices of private pension funds on the motions – Origo wrote, noting that “the process has accelerated since then.”

The news that if the Ab according to the draft resolution to take a decision, it may cease to remain in the private pension funds, about 100 thousand members, the distinction that the pension fund contribution paid by members in exchange for not receiving state old age pension. However, if such a decision is taken, they can take legal action fontolgathatnak to those who came back to the state pension system, but parallel átlépésükkel jogfenntartó signed a statement. In fact it was reported that, just leave the funds in the private sector not to fall to the state pension.

One, the law-making process of familiar high-ranking government leader, referring to origo writes surprising considered the ministry of the draft decision, because the law at that time more than once átfuttatták the Public Ministry (KIM) alkotmányjogászain or more times have improved, the Ministry of National Economy ( NGM) presented by the text in order to securely pass through the filter of the Ab.

KIM said the lawyers were confident that, in the form (that is, if pension contributions would have remained in the text, but the employer’s contributions, despite the cashier had not been followed for the remaining eligibility) fail to act, the Constitutional Court. It is therefore proposed to his or her responsibility, the national economy, to rename a public burden. According to the official text of the constitutional point of view, “there seemed to be in right now.”

Another participant in the preparation of Origo.hu has said: since it seemed to have found the right solution, the execution of works, the government had no Plan-B.

The law in November when preparing the Fidesz leader within his discussions there were political risks associated with the decision, but eventually everyone accepted the need for steps. The decision-making is one of the participants according to the prevailing view was that “by 2012 to stabilize the budget situation, this is a matter, nothing else.”

The ministry said apparatuses have not been instructed to develop a new solution.

source: people’s own online / / MTI

Leave a Reply 1071 megnézve, 1 alkalommal mai nap |