< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Jövő évi költségvetés: vágni kell a kiadásokat, növelni kell a bevételeket //Next year’s budget to cut expenditures and increase revenues

| Mobile | RSS

Jövő évi költségvetés: vágni kell a kiadásokat, növelni kell a bevételeket //Next year’s budget to cut expenditures and increase revenues

Az államháztartásról szóló törvény szerint augusztus 31-ig a nemzetgazdasági miniszternek a kormány elé kell terjesztenie a 2012. évi költségvetés tervezetét. Ennek kapcsán a Policy Agenda azt elemezte, hogy milyen konfliktusok várhatóak a jövő évi büdzsé kapcsán.
A helyzet nehezebb, mint nyár elején volt

Abban láthatólag nincsen eltérés a korábbi kormányzati politikától, hogy a vállalt jövő évi költségvetési hiánycélt tartani kell. Azaz abból indulhatunk ki, hogy 2012-ben 2,5 százalékos hiánnyal kell számolni. Ennek eléréshez a kormány által már bemutatott Széll Kálmán Terv maradéktalan teljesítése, az év közbeni 250 milliárd forintos zárolás bázisba való építése és a gazdasági növekedés vártnál kisebb mértéke miatt további, akár több százmilliárd forintos kiadáscsökkentés, vagy bevételnövelés kell. Azaz az idei évhez képest akár 1300 milliárd forinttal is csökkenteni kell majd a költségvetés egyenlegét.

A mostani nemzetközi gazdasági helyzetben valójában az a kérdés, hogy az ország képes-e ekkora lépést végrehajtani, miután a hiánycél tarthatatlansága komoly finanszírozási problémákat is hordozna magában.

Hogy áll eddig a kormányzat?

Az egyik legkönnyebben végrehajtható intézkedés-csoport az idén elrendelt 250 milliárd forintos zárolás, majd az azt törvényi erőre emelő költségvetési törvénymódosítás érvényesítése lesz. Ugyanis a tárcák már kénytelenek voltak beállni erre a finanszírozási szintre, azaz nem lesz a működés szempontjából váratlan a jövő évi pénzügyi mozgástér. Ebből a szempontból egy nehézség lehet, ha néhány minisztériumnál, vagy háttérintézménynél úgy oldották meg az elvonást, hogy jövő évre toltak át feladatokat.

A jövő évi költségvetés szempontjából igazán nagy kérdés, hogy a Széll Kálmán Tervben szereplő intézkedések közül mennyit sikerül olyan szinten megvalósítani, hogy az jövő évben valóban hozza a kívánt megtakarítási szintet. A foglalkoztatást és a munkaerőpiacot érintő lépések (pl. álláskeresési járadék idejének csökkentése, táppénz szabályok megváltoztatása, családtámogatási ellátások mértékének befagyasztása) önmagában 195 milliárd forintos kiadáscsökkentést jelentenek. Végrehajtási oldalról a kormány viszonylag jól áll az ezt megalapozó intézkedésekben. A policy Agenda álláspontja szerint ezért ha nem lesz a gazdaságban valamilyen negatív fordulat, amely növelné a munkanélküliek számát, akkor tartható az ezen a területen kitűzött cél.

A nyugdíjrendszert érintően jövő évben 93 milliárd forintos megtakarítást tervez a kormány, amelyből 88 milliárd forint a rokkantnyugdíjasokat érinti. Ebben a kérdésben már komoly lemaradás tapasztalható, és ezt támasztja alá az Európai Unió számára írt, a túlzott hiány eljárás keretében kiadott ajánlás megvalósítása érdekében hozott intézkedésekről szóló jelentés.

A most júliusban a kormány által is elfogadott dokumentum szerint, 2012-ben indulna el 220 ezer rokkantnyugdíjas a felülvizsgálata, akik közül 120 ezer embert szeretnének a munkaerőpiacra visszajuttatni, vagy foglalkozási rehabilitációra küldeni. Amennyiben átlag 60 ezer forintos rokkantnyugdíjjal számolunk, akkor 120 ezer ember esetén ennek éves hatása 86-88 milliárd forint körül van. De ehhez az kellene, hogy már januártól ne kapjanak ellátást a nyugdíjrendszerből. Ez a végrehajtás jelen állapota szerint lehetetlennek látszik, azzal nem is számolva, hogy a foglalkozási rehabilitációs programok költsége, illetve a volt rokkantnyugdíjasok után fizetendő közfoglalkoztatási költségek más ágon ugyan, de kiadást eredményeznek a költségvetés számára.

Csonkolják az utazási kedvezményeket?

A közösségi közlekedés területén 45 milliárd forintos megtakarítási cél részben tarthatónak látszik. Ugyanakkor van ebben egy olyan elem, amely jelentős társadalmi indulatokat is kiválthat, ez pedig az utazási kedvezmények kérdése.

Láthatólag a kormány többször elkezdte a kedvezményrendszer megváltoztatását megalapozó kommunikációs kampányát, de érdemi döntés egyelőre nem született. Ennek az is lehet az egyik oka, amire korábbi elemzéseinkben többször felhívtuk a figyelmet, hogy fenntartható üzleti működési struktúra nélkül csak politikai kára lesz bármilyen meglévő kedvezmény megnyirbálásának, miközben pénzügyi hatása nem lesz érzékelhető.

A felsőoktatás területén nem látszik, hogy milyen intézkedésekkel sikerül alátámasztani a Széll Kálmán Terv céljait. Ugyan a jövő évre esedékes 12 milliárd forintos kiadáscsökkentés nem jelentős, de egy kiélezett költségvetési helyzetben bizonyosan szükséges lesz.

Az egészségügy kapcsán, azon belül is a gyógyszertámogatást érintően 83 milliárd forintos kiadáscsökkentés egy részére már születtek intézkedések. Ugyanakkor a jelentős megtakarítással járó lépésekről ősszel tárgyal a kormány. Ezen a területen lehetségesnek látjuk a korábban rögzített finanszírozási szint elérését.

Az állami és önkormányzati finanszírozás terén megjelölt 32 milliárd forintos megtakarítás csak akkor érhető el, ha még ősszel sikerül megállapodni az önkormányzatokkal a kötelező feladatok köréről. Ebben az esetben az állam képes csökkenteni a támogatásukat, bár a korábbi években felgyülemlett működési problémák miatt 2012 így is komoly finanszírozási gondokat fog jelenteni a települések számára.

Mit hoz a kisebb gazdasági növekedés?

A nyár elejéig tervezett gazdasági növekedési pálya láthatólag nem tartható, azaz fel kell készülnie a kormánynak egy kisebb mértékű bővülésre. Ezt mutatta, hogy a miniszterelnök már 100 milliárd forintos megszorító csomagról beszélt, amely az idei évet érinti majd. Ennek időarányos hatás feltehetően jövőre 400 milliárd forint körül lehet, azaz a kormány most ekkora bevételkieséssel számolhat a GDP vártnál rosszabb alakulása miatt.

Ennek a lépésnek az intézkedésekkel megalapozott terve nem ismert. Ezért nehéz is becsülni, hogy ezen a területen milyen kockázatokkal kell számolni végrehajtási oldalról. Ugyanakkor az a döntés, hogy már idén ősszel beavatkozik a kormány az mutatja, hogy nem akar támadási felületet adni a piacoknak a jövő évi költségvetés hitelességének kérdésében.

A Policy Agenda álláspontja szerint a rosszabb GDP adatoknak lesz egy komoly, a lakosságot is érintő hatása, ez pedig a jövő évi nettó jövedelmek szinten maradása, vagy csökkenése. A személyi jövedelemadó esetében a kormány kénytelen lesz lemondani arról, hogy a szuperbruttósítást megváltoztassa, ugyanakkor az adójóváírás esetében akár a teljesen megszüntetés mellett is dönthet. Ezzel tud további bevételekhez jutni. Ugyanakkor ez a lépés kompenzáció nélkül egyértelműen a nettó bérek csökkenéséhez vezethet. A kormánypártok számára egy ilyen lépés felvállalása azt is jelenti, hogy az egykulcsos adóból származó esetleges politikai előnyöket el is veszítik, és inkább elégedetlen választói tömegekkel kell szembenézniük.

Megszorítások költségvetése vagy sem?

Várhatóan a jövő évi költségvetési egyik fő kommunikációs harca az lesz, hogy azt milyen jelzőkkel látják el a közvélemény számára a pártok. Az ellenzéki csapásirány mindenképpen a megszorításokat fogja kihangsúlyozni, és a szegényellenességet. Miközben a kormány azzal érvel majd, hogy a költségvetés nem megszorít, hanem esélyt ad a munkanélküliek számára (lásd közmunka), illetve hatékonyabban használja fel a közjavakat (lásd gyógyszerkassza).

Az biztos, hogy a költségvetési hiányt megalapozó intézkedések status quo-t érinteni fogják, ezáltal komoly ellenállást válthatnak ki. A lakossági terhek növekedése várhatóan direkt módon nem lesz tetten érhető, mivel nem általános értelmű lépéseket (pl. ÁFA emelése) hajt majd végre a kormányzat, hanem egyes csoportokat érintő változásokat. Ennek egy fordulópontja lehet, ha a szétszórt konfliktusok összeérnek, és általános elégedetlenségbe csapnak át. Ugyanakkor a kormánypártok mostani népszerűsége miatt nem várható, hogy a költségvetés kapcsán komoly társadalmi ellenállás alakuljon ki.

forrás:népszavaonline

Next year’s budget to cut expenditures and increase revenues

The state budget under the Act on 31 August the minister of national economy, the government must be submitted by 2012. draft budget. In this context, the Policy Agenda has analyzed how conflict can be expected in connection with next year’s budget.
The situation is more difficult than in early summer was

Apparently no difference in the earlier government policy to the company’s fiscal deficit target for next year should be maintained. That is, if we assume that, in 2012, 2.5 percent deficit to be expected. To access the Government has shown full compliance with Szell Kalman Plan, 250 billion during the year, the base would lock the building and the economic growth rate is lower than expected because additional several hundred billion in spending cuts or revenue should increase. That is, this year up to 1300 billion can be reduced and the budget balance.

In the current international economic situation, in fact, the question of whether the country’s ability to carry out such a step, after the serious financial problems of unsustainable deficit is hordozna himself.

That is so far the government?

One of the easiest groups in the enforcement of measures imposed by 250 billion this year, blocking, and then lift it enacted amendments to the law enforcement budget will be. In fact, the ministries have had to beállni this funding level, that is, there will be a function of unexpected financial leeway for next year. In this respect, one may be difficult when some ministry or háttérintézménynél was solved by the removal, that penetrated through the tasks for next year.

Next year’s budget is really big issue, that the spirit of Kalman plan measures the success achieved at a level that the next year really brings the desired level of savings. The employment and labor market measures (such as job search allowances to reduce the time, change the rules on sick pay, family support benefits rate freeze) 195 billion in expenditure cuts alone are. Implementation of the government side, this is relatively good in the underlying actions. The policy agenda therefore thinks that if there will be some negative turn in the economy, which would increase the number of unemployed, then keep the target in this area.

Concerning the pension system next year, saving 93 billion plan by the government, of which 88 billion in disability pensioners affected. This question has already experienced serious lag, and this is supported by the European Union wrote to the excessive deficit procedure, the measures taken to implement the recommendation of the report.

In July, the government is now accepted that document, in 2012, triggered by a review of 220 thousand disability pensioners, of whom 120 thousand people would like to return to the labor market, occupational rehabilitation, or mail. If the average disability pension of $ 60 count, then 120 thousand years old when this effect is around 86-88 billion. But this should not receive treatment from January to have the pension system. This state of implementation of this seems impossible, it is not calculated that the cost of occupational rehabilitation and disability pension was payable on any other branch of public employment costs, but result in the expenditure budget.

Truncate the travel discounts?

Community transport 45 billion savings goal takes part, it seems. However, this is an item that is a major social emotions can also be induced, and that is the question of travel discounts.

Apparently, the government has started several times to change the incentive system is based communications campaign, but the substantive decisions are not yet born. This may be one of the reasons for which previous analyzes repeatedly drew attention to sustainable business operation will be a political structure without damage to any existing discounts will be curtailment, while the financial impact will not be felt.

In the field of higher education does not seem to succeed in which measures supported by the Kalman Szell Plan goals. Although the 12 billion next year due to expenditure reduction is not significant, but certainly a tough budget situation, it will be necessary.

In relation to health in recent years, the pharmaceutical assistance concerning 83 billion in spending cuts have been taken for one. However, significant savings due to discuss the government’s actions in the autumn. In this area we see the possible achievement of the previously recorded level of funding.

The state and local government funding 32 billion in identified savings can only be achieved if the fall has been agreed with the statutory responsibilities of local government responsibilities. In this case, the state can reduce their support, although in previous years accumulated 2012 operating problems including serious financial problems will be reported to the settlements.

What will the less economic growth?

The economic growth in early summer, does not seem to keep track, that the government needs to prepare a minor expansion. This showed that the Prime Minister has talked about 100 billion austerity package, which this year will be affected. As a pro-rata impact is likely to be around HUF 400 billion next year, that the government is such a revenue loss would expect the worse-than-expected GDP developments.

This step measures the sound design is not known. Therefore, it is difficult to estimate the risks in this area should be calculated with the implementation side. However, the decision to have the government intervene in the autumn of this year shows that they do not want to attack surface to the markets of the future credibility of the budget issue.

The Policy Agenda considers that the GDP data will be worse than a serious, involving the population effect of this is next year’s net income stagnation or decline. The personal income tax, the government will be forced to give up that super-gross-up change, but the tax credit for up to a complete cessation may choose. It can get additional revenue. However, this is clearly a step without compensation, lead to a decrease in net wages. The government parties for taking on such a move would also mean that the flat tax from the potential political benefits can also lose weight and more dissatisfied voters are faced with.

Budget cuts or not?

It is expected that next year’s budget battle is one of the main communication will be to see how it signals to the public with the political parties. The strike direction of the opposition in any event will highlight the constraints and the poor disorder. While the government will argue that the budget does not stint, but also provides an opportunity for the unemployed (see Public Works), and more effective use of public goods (see box-office drugs).

To be sure, the budget deficit measures underpinning the status quo will affect so may cause serious resistance. The expected increase in retail charges will not be directly observable, since no general sense steps (such as tax increases) will implement the government, but rather changes to each group. This could be a turning point when the conflict with scattered mature and turn into a general dissatisfaction. However, the current government parties in popularity because it is not expected that the budget is a serious social context of resistance to develop.

source: people vote online

Leave a Reply 286 megnézve, 1 alkalommal mai nap |