< Böngészés > Főoldal / Katasztófavédelem, Közélet, Nav, Riport / Blog article: Kormányablak, avagy az emberi méltóság…. Government, Windows, or human dignity ….

| Mobile | RSS

Kormányablak, avagy az emberi méltóság…. Government, Windows, or human dignity ….

Kormányablak, avagy az emberi méltóság….
Minap bent jártunk a kormányablak ügyfélszolgálatánál a nejemmel. A „problémánk” nem tűrt halasztást. Hisz a belvíz miatt berepedezett a ház fala, leszakadt a pince plafonja, a szivattyúházban 1.5m magasan állt a víz. A ház belsejében 80 cm magasságban felvizesedett a fal, a belső repedésekről már nem is beszélve. A konyhában feltöredezett a belső burkolat, leesett a külsővakolat… stb. Rendes állampolgárként – a belvíz okozta károk miatt- rendszeresen festettük, karbantartottuk, védtük a házunkat, magántulajdonunkat!!!
A helyi Önkormányzat nem akar vagy nem mer intézkedni!?
A bejelentésekre a válasz komoly késésekkel érkezik! A panaszos kiesik a hivatalos ügyintézési határidőből! Lehet, hogy ez a cél????
A Baksi hivatal nem vette igénybe az állami támogatást, nem jelezte: – a faluban komoly károkat idézett elő a belvíz. Több mint félszáz házat nyaldosott-kebelezett ínyencen a víz. Több ház összedőlt.
A képviselők tehetetlenül nézték az összeomló családi – emberi- sorsokat, akiket a víz, s az önkormányzat hanyagsága miatt döntött a mélyszegénység bugyrába… egymásra mutogattak. Intézkedés csak annyi, széttárták a kezeiket.. (örültek, hogy nem őket érte a belvíz okozta kár!!!
A polgármester, a jegyző az egy külön világ… haragban vannak a képviselő testület többségével, ami a minőségi munka rovására megy…egy komoly presztis harc kezdődött el, illetve a választások óta tart. (Mi szavazó polgárok nem ilyen polgármesterre s képviselő testületre adtuk le a voksunkat. A hivatal súlyos pénzhiánnyal küszködik. A testületi ülésen szinte vér folyik. A gesztusok a hangszínek megölik az embert)
A tehetetlenséget s az ellehetetlenítést meguntuk! Nem várható a Baksi Önkormányzattól segítség!
Többen is a Dél magyar újsághoz fordultak a nehézségeikkel. Az újságíró tényként közölte a hiányosságokat. A helyzet semmit nem változott.
A kormányablaknál elmondtuk a dilemmánkat, ahol az előadó készségesen meghallgatott s a törvényességi osztályra irányított. A portán aláírtam a belépőkártya átvételét. A harmadik emelet 318 szobában várt a Dr. előadó asszony. Hellyel kínált bennünket.
– Foglaljanak helyet.
– Köszönjük.
– Miben segíthetek?
– Rövid tőmondatokkal kezdtem ecsetelni a mondanivalómat. A megerősítéshez elővettem a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Kisteleki Építésügyi osztály szakvéleményét, s a fotó sorozatot, amit a helyszíni bejáráskor készítettek (2011 április 18) A Dr. megszakított..
– Várjon egy pillanatra, behívom az ügy szakértőjét! Felállt s kinyitotta a nejem mellett lévő ajtót, majd beszólt. A nagy lendülettel érkező Dr. hanyagul leült s karját keresztbe tette.
– Hallgatom. Közben felmérte a látottakat, s külön érdeklődést mutatott a nejem felé.
– Kezdjem, előröl? – kérdeztem.
– Nem szükséges! – válaszolt flegmán a Dr. A kolléganő helyeselt.
– Megpróbáltam közérthetően beszélni, s lassan tagoltan adtam elő a mi kis „fájdalmunkat”.
– Közbevágott. – Ne is folytassa! Ön már többször járt itt ebben a témában. Meglepődtem!!!!
– Valójában jártam Önöknél, s akkor is ilyen ellenszenvesen viselkedett!! Lenézően mosolygott. A Dr. kolléganő arcára a tétova mosoly rátelepedett.
– Folytassa.
– Abban a témában, – amiről beszélt – feltártam a hiányosságokat s a velejáró csalásokat. Ön akkor sem intézkedett! Nem az volt a cél, hogy megtalálja a bűnösöket, hanem az ellehetetlenítés a bejelentővel szemben. Az Ön által említett dr. volt az egyetlen, aki kijelentette: – ismeri az igazamat, ám a keze le van kötve. (?) Kérdem én! – kinek állt érdekében a közérdekű állampolgári bejelentés elnémítása, mikor több millió forintról volt-van szó… erre nem válaszolt, hanem gúnyosan érzéketlenül bámult.
– Ha nincs több mondanivalója, akkor…
– Igaz még egy szót sem bírtam- tudtam elmondani a panaszunkból! Összepakoltam a hivatalos iratokat… menjünk. – „nyugaton a helyzet nem változott”. A szomszéd szobából egy szőke hölgy gyakran bejött s közölte: – nagyon sürgős lenne.. a szeme szinte könyörgött.
– Ez milyen meghallgatás ahol még jegyzőkönyvet sem vesznek fel a panaszostól.
– Ha akarja… mondta bátortalanul a bólogató Dr.
– Ezek után?
– Talán az építési osztály tudna valamit mondani. Át kísérjem Önöket?
– Megköszönnénk!
– A 8 méteres szakaszon elhagytam a belépőmet, ami nem lett meg! Érdekes alig voltak a folyóson….. A pökhendi Dr. előre ment s beszélt egy férfival.
– Jó napot kívánunk!
– Jó napot: – nyújtotta a kezét.
Meg állt az ajtóban! – mi szorongtunk egy félméteres helyen. Se hely, se szék, csak álltunk. Ekkor érkezett a feketeleves.
A maguk problémája! Ezt a kijelentést nem értettük. Nem is beszéltünk a ránk nehezedő nehézségekről. A belvíz okozta károkat az állampolgároknak kell, kötelező megjavítattni!!! Ha nem teszik megbüntetjük Magukat(!)
Igyekeztem volna elmagyarázni a tényállást, ám nem láttam semmi értelmét! Ez olyan, mint egy bikaviadal… felidegesítik a bikát, akinek az orrából tüzes- kénes lángok csapnak fel, közben, a bal patájával kaparja, a földet s alig várja, hogy támadásba lendüljön. Mi ezt nem vártuk meg! Elkezdtünk szaporán futni a páternoszter felé.
Ezután következett a hóesés-felhőszakadás!
Nem bírtunk kimenni, mivel a belépőkártyát elhagytuk. A portás, vigyorogva küldött vissza a 318- ba. DR – a bólogató átkísért bennünket a mellette lévő helyiségbe, ám előtte átkutatta a szobáját.
– Ilyenkor mi a teendő?
– Leszólt a portára, a hölgy, majd felénk fordulva: – ez a kártya 1000Ft- ba kerül.
– Rendben! Csak az a kérdés, ki vette fel ilyen rövid időn belül. S ha megtalálta, miért nem adta le.
– Ez jó kérdés!
Ergó
Az a véleményem kedves polgárok, ne menjetek a hivatalokba, mert megsérül az emberi méltóságotok, s magatokból csináltok hülyét. Ha problémátok merül fel, oldjátok meg… magatok… s ne zavarjátok a méltóságos előadókat, hisz nem ők vannak értünk, hanem mi vagyunk értük, hogy felvehessék a fizetésüket vagy nem? Nem az a cél, – ami nemes volt a Miniszterelnök Úrtól – hogy orvoslatot találjanak a szavazó állampolgárok problémájára, hanem hogy elvegyék a kedvét a parasztnak attól, hogy jelentse az őt ért kárt. A belvíztől nem tudja számon kérni a kárát, ami a mélyszegénységbe sodorta, illetve hajléktalanná, földönfutóvá tette…
Dr!
Egy jó tanács…. ha Szegeden nem esik az eső, még az ország többi részén zuhoghat..
-oil-

Government, Windows, or human dignity ….

What day we went inside the government customer service window at my wife. The “problem” brooked no delay. Do you believe in excess of the house because of cracked walls, collapsed the ceiling of the cellar, pump house was 1.5m high water. The house has a height of 80 cm felvizesedett inside the wall, not to mention internal repedésekről. In the kitchen, the interior of broken pavement, fell off the external plaster, etc …. As an ordinary citizen – the damage caused by excess water-stained regularly, maintained and defended our house, our private property!
The local government does not want or do not dare to take action!?
The announcements come in response to serious delays! The complainant fails to contact the official time limit! Maybe this is the goal??
Baksa did not use public office, shall not indicated – in the village caused serious damage to the drainage. More than a half-century house nyaldosott kebelezett connoisseurs of water. Several houses collapsed.
Members of the collapsing helplessly watched a family – the fate of human-to whom the water, and the government decided to neglect the deep poverty bugyrába pointing at each other …. Measure just enough to throw up their hands .. (Glad that they had not caused damage in excess!
The mayor, the clerk in a separate world … the majority of the delegates are in high dudgeon about the quality of work … at the expense of a serious presztis war started or since the last elections. (What’s this mayor, and voters are not representative of the body gave off voksunkat. The agency’s severe cash shortage. The blood flows at board meetings. The gestures of the sounds they kill people)
The inertia and tired of the squeeze! Baksa Municipality is not expected to help!
Several people in the South turned to the Hungarian newspaper nehézségeikkel. The journalist said the fact of its shortcomings. The situation has not changed anything.
The government said in a window dilemmánkat, willingly listened to the speaker and the legality of managed classes. The reception of the signed admission card receipt. The third floor in room 318 waiting for her to Dr. artist. Offered us space.
– Please be seated.
– Thank you.
– How can I help?
– Short tőmondatokkal began to sing a brush mondanivalómat. I confirm to the Disaster Management and the Building Department Kisteleki opinion, and the photo series, which is produced on-site visit (18 April 2011) Dr. interrupted ..
– Wait a moment, recall the matter expert! He stood next to his wife opened the door and beszólt. The big swing from his arms and sat down in Dr. casually crossed his.
– Go ahead. Meanwhile, what is being assessed, and showed a special interest towards my wife.
– Start, back and? – I asked.
– It is not necessary! – Responded to the pokey for Dr. colleague agreed.
– I tried to speak plain language, and slowly I have structured in our little “grief”.
– Interrupted him. – Do not go! You have been here several times on this issue. I was surprised!!
– Actually, I Önöknél, and even such repulsively behaved! Smiled contemptuously. A colleague, Dr. vague smile on his face rátelepedett.
– Go ahead.
– More on the subject – you talked about – and the inherent shortcomings revealed the fraud. You even took action! It was not the goal to find the culprits, but to squeeze against the applicant. Your dr said. was the only one who said: – I know the truth, but his hands are tied down. (?) I question! – Who had no interest in silencing public announcement of citizens, when several million forints was … this is no answer, but stared mockingly insensitive.
– If there is no more to say then …
– Although still not a word, I knew I could tell the panaszunkból! Official documents of the … packed up to go. – “The West, the situation has not changed.” The next room is often a blonde woman came in and said: – it is very urgent .. her eyes almost pleading.
– This is what a hearing where no minutes were taken up to the complainant.
– If you want to … she said, timidly nodding to Dr.
– Now?
– Maybe the building department can tell you something. You accompany you?
– Would appreciate!
– The 8-foot section of the left belépőmet, which would not have it! Interestingly there were hardly in the corridor … .. The arrogant Dr. went forward and spoke with a man.
– Good afternoon!
– Good morning – offered his hand.
He stood in the doorway! – What an anxious half-meter area. No place, no chair, just stood. Then came the black soup.
In their problem! This statement is not understood. Not to mention the pressure on us in difficulties. The excess water caused by damage to the citizens should be required megjavítattni! If you do not punish themselves (!)
Have tried to explain the facts, but I did not see any sense! It’s like a bull in the bullfight … felidegesítik whose front-sulphurous flames of fire to strike while the left hoof scrape the ground and was looking forward to putting on the offensive. We did not wait for this! We started running briskly towards the paternoster.
Then came the snow, torrential rain!
She could not go because of the access cards left. The porter, grinning sent back to the 318 – ba. DR – átkísért us nodding in the adjacent room, but searched the front room.
– Now what do I do?
– Leszólt to communicate with the lady, then turned to – this card 1000Ft into place.
– All right! The only question is, who took up such a short period of time. And when it’s there, why did not you.
– It’s a good question!
Ergo
The citizens of my dear, do not go into the office because of your human dignity is damaged and you do fool of yourself. If there is problematic, you loose yourself … … and not a dignified zavarjátok artists, because they are not for us, but we are for them to retrieve their salaries or not? It is not the goal – which was the noble Lord, Prime Minister – to find a remedy for the problem of voting citizens, but to take away the incentive for the farmer whether to report the damages suffered. The number belvíztől can not ask for damage, which plunged deep into poverty, or homeless, uprooted his …
Dr!
A good tip …. Szeged, if not raining, yet the rest of the country zuhoghat ..
-Oil-

Leave a Reply 1299 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: