< Böngészés > Főoldal / Nav, Riport / Blog article: Beszélgetés a Nemzeti Adó- És Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság Dr. Pap István főigazgatójával

| Mobile | RSS

Beszélgetés a Nemzeti Adó- És Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság Dr. Pap István főigazgatójával

2011. október 7. | hozzászólás | Nav, Riport


– Szeretnek- e adózni a magyarok?

Azon kérdés megválaszolására, miszerint „szeretnek- adózni a magyarok”, egy közvélemény kutatást kellene végezni az adózók körében. Véleményem szerint alapjában véve senki nem szeret adózni, de a törvények előírják, így kötelességünk azokat betartani, az adót megfizetnünk.
Azon személyek esetében, akik hibás bevallást juttatnak el hivatalunk részére, két fő csoportot kell megkülönböztetni. a gazdálkodási tevékenységet folytatókat és a magánszemélyeket.
A gazdálkodási tevékenységet végzők esetében a bevallások benyújtását általában meghatalmazott személyek, könyvelők végzik, akik munkáját nagyban segítik a hivatal által rendszeresített úgynevezett ANYK internetes bevallás kitöltő program, melynek funkciója, hogy hibátlan bizonylatot állítsanak elő. Ezen adózói kör estén nem volna helyes egy-egy adózói csoportot kiemelni, tekintettel arra, hogy a részükről beadandó bevallások javarészt havi rendszerességűek, illetve elektronikus utón továbbítják azokat. Ezekben a bevallásokban szereplőtévedések és hibák nagy valószínűséggel figyelmetlenségből, esetlegesen gyakran változó adózási jogszabályokra vezethetőek vissza, melyek kiküszöbölésének érdekében az adóhivatal segítséget nyújt az adózók, könyvelők számára, A Nemzeti Adó És Vámhivatal /továbbiakban NAV/ által szervezett, munkatársaink által megtartott nyílt és ingyenes részvételt biztosító oktatásainkkal. Magánszemélyek esetében általánosságban elmondható, hogy évente egy alkalommal töltenek ki bevallást a személyi jövedelemadóról. ennek a bevallásnak a kitöltésével kapcsolatban, benyújtási határidő előtt, különösen nagy hangsúlyt fektetve annak fontosságára, ismertető előadásokon keresztül hívjuk fel az adózók, magánszemélyek figyelmét az esetlegesen előforduló hibák lehetőségeire. Ettől függetlenül általános és állandó kérdés: „Kinek kell beadnia?”, ezen kívül évről-évre kiemelt típus hibaként fordul elő az aláírás hiánya, a visszaigényelhető adóról szóló rendelkezés hiánya, illetve az utalási cím, kitöltésének hiányossága, melynek lehetséges oka a magánszemélyek gyakorlatlansága. Hivatalunk különböző fórumokon folyamatosan próbálja ezen a hibázási lehetőségekre is az adózók figyelmét felhívni.

– Melyik gazdasági- vállalkozói réteg az, aki folyamatosan „téved” a bevalláskor?

Amennyiben kérdésében arra gondol, hogy van –e olyan, és ha van melyik az az adózói kőr, aki esetlegesen szándékosan „téved” a bevallásban szerepeltetett összegek feltüntetésekkor, abban az esetben nem tudok konkrét információval szolgálni Önnek, hisz nem lehet egy vagy két adózói kőrt megjelölni ebben a témában. A NAV apparátusa hivatott arra, hogy vizsgálja, ellenőrizze az adózók által önadózás útján beadott bevallásokat, és az abban bevallott, szerepeltetett összegeket. Különböző jogcímeken adózók részére visszautalandó összegek utalása előtt az adóhatóság kiutalás előtti vizsgálatokat végez, a bevallás utáni években pedig utólagos vizsgálatokkal próbálja felderíteni, hogy az adózók által beadott bevallásokban szereplő összegek nem „tévesen” kerültek –e bevallásra.

Ha rangsorolná a régiókat, a befizetési, behajtási skálán, Önök hol helyezkednének el?

Rangsorolást nem érdemes végezni a régiók között, hiszen a legtöbb régió összetételében, területi nagyságában, gazdasági fejlettségében, lakosságának lélekszámában különböző. A befizetési oldalt tekintve elmondható, hogy ha ezen a körön belül a kiemelt adónemek bevételének (nettó áfa bevétel + nettó szja bevétel+nettó tb bevétel) megoszlását nézzük az adó főigazgatóságok között, 2011. januártól augusztusig terjedő intervallumban, akkor országosan a kiemelt adónemek bevételének részarányából 5,2%-ot teljesített régiónk. Ezzel a teljesítményével a főigazgatóságunk a képzeletbeli sorban a negyedik a régiók között ezen a területen.
A behajtási tevékenység eredményeként beszedett összeget tekintve 2011. januártól augusztusig terjedő intervallumban, országosan a főigazgatóságunk a behajtási bevételek részarányának 9,1%-át teljesítette. Ezzel főigazgatóságunk a képzeletbeli sorban a harmadik a régiók között ezen a területen.
A NAV munkája során a feladat és intézkedési jogkörébe utalt tevékenységek hatékony és megfelelő módon történő ellátására törekszik.
Elsősorban meg kell említeni a 2011.január 1-vel összevonásra került adó, vám, bűnügyi szakterületet, mely immár egy név alatt Nemzeti Adó és Vámhivatal egy cél érdekében tevékenykedik. a három terület között nagy az összhang, nagyon jó az együttműködés.
Régiónk vezető szerepet tölt be az együttműködés újabb és újabb területeinek megnyitásával (szoros együttműködés a területek között, közös akciók, közös értekezletek, egyeztetése stb.).

– Milyen társadalmi kapcsolatokkal rendelkezik főigazgatóság?

A NAV és elsősorban Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint az önálló jogkörrel rendelkező szakigazgatási szervei- a hivatalaink közötti szakmai tevékenységet összehangolt végzése érdekében- szorosan együttműködnek.
Ez az együttműködés jellemzi Megyei Kormányhivatalok Nyugdíjbiztosítási, valamint a Munkaügyi szakigazgatásai szervei való kapcsolatukat is, és természetesen a Földhivatalt, az Önkormányzat Hivatalai valamint a cégbíróságot is meg kell említeni, hiszen tevékenységeink rendkívül sokrétű és szerteágazó, így elengedhetetlen a társintézményekkel való szoros, állandó szakmai kapcsolat, amely nem nélkülözi a kölcsönösséget.

– Magyarországon érvényesül az adózók biztonsága, gazdasági-társadalmi védelme, melynek alakulása befolyásolja (hatja) a belső piacok működését?

Először is le kell szögeznünk, hogy ma Magyarországon általában véve és az adózás szempontjából is jogbiztonság van. a legmagasabb szintű jogszabályok tartalmazzák az adótörvényeket, melyek betartását és betartatását tartja legfőképpen szem előtt működése során a NAV, és ezek alapján végzi munkáját.
A NAV – nak fontos a tudatos adózók elégedettsége. NAV DARFI- jogelőd szervezeténél- 2007-ben a Dél- alföldi régióra kiterjesztve, valamint országos viszonylatban 2009 évben ügyfél elégedettségi felmérést végeztünk. a régiós szinten meghatározott kérdéskörben felmértük az ügyfelek által megfogalmazott elvárásokat, illetve az elvárások teljesülést is nyomon követtük annak érdekében, hogy a fejlesztési irányokat minél pontosabban tudjuk meghatározni. Célunk a komplex feladatellátás, valamint olyan kompetencia megvalósítása, amivel az ügyintézés egyszerűbbé, rugalmasabbá tehető, vagyis adózóink számára az adóhivatal szolgáltató jellegének erősítése. A bejelentés nélküli foglalkoztatás „feketemunka” visszaszorítása mindig fontos kérdés volt, és az is marad. Meg kell találnunk az utat, hogy minél több embert tudjunk bevonni az adózói körbe, hisz a közös terhek viseléséhez mindenkinek hozzá kell járulnia. Az egyszerűsített foglalkoztatásból adódó problémák, valamint az adórendszeren kívüli jövedelmek is azt mutatják, hogy ez nem csak ellenőrzési, hanem jogalkotói probléma is, amire mindenki folyamatosan próbál megoldást találni.

– Lát-e erőt a civil szervezetek megerősödésében, társadalmasításában, ami az adózók védelmét vette célba?

Fontosnak tartok minden olyan civil szervezetet, kezdeményezést, ami az emberekért jön létre, működik és azt a célt szolgálja, hogy az emberek könnyebben megértsék és eligazodjanak a törvények, jogszabályok sűrűjében, ezáltal pontosan és helyesen tudják törvényben foglalt kötelezettségeiket teljesíteni.

– Az információk „áramlása” megkönnyíti – e a NAV kontrollját, a minőség biztonságát, s megfelel-e a kormány elvárásainak?

A megfelelő információ áramlás elengedhetetlen az adózók fontos naprakész tájékoztatásában épp úgy, mint szervezeten belüli kommunikáció folyamán. Azon adózók, akikhez folyamatosan eljutnak az információk könnyebben, gördülékenyebben tesznek eleget a törvényekben, jogszabályokban előírtaknak, ezzel a mi munkánkat is megkönnyítik.

– A közérdekű állampolgári bejelentések hány %- ban viszik előre a NAV bevételeinek növekedését?

A közérdekű bejelentések tartalmát illetően a leggyakrabban kifogásolt magatartás a bevétel, jövedelem eltitkolásának vélelmezéséről, amelyre a bejelentők állítása szerint a feltűnő életvitel, a gyors vagyongyarapodás utalt, a nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáról, a bejelentés nélküli foglalkoztatásról, az engedély nélkül végzett adóköteles tevékenységről, a bejelentés nélküli bérbeadásról és a pénzkezelésre vonatkozó szabálytalanságokról szóltak.
A bejelentések tárgyár tekintve megállapítható, hogy azok általában olyan tevékenységre, magatartásra hívták fel a figyelmünket, amelyek a közterhekhez való arányos hozzájárulással s azon belül is kiemelten az adókötelezettséget teljesítésével és a különböző munkaügyi szabálytalanságokkal voltak kapcsolatosak.
Régiónkban a 2001. év szeptemberét megelőző időszakot tekintve 555 db vizsgálat indult a közérdekű bejelentések alapján, melyek alapján eddig mintegy 618,5 millió Ft nettó adókülönbözet került megállapításra.

– A kormány nagyobbfajta hozadékot vár a NAV- tól. Ez mennyiben jelent erkölcsi terhelést, és ez nem hat-e a minőség rovására? Mi erről a véleménye? Ha minősíteni kellene a NAV kontrollját egy tízes skálán, mennyit adna maguknak?

Az elvárt „nagyobbfajta hozadéknak” nincs közvetlen hatása sem az erkölcsi terhelésünkre, sem a hivatal működésére, a vizsgálatok minőségére.
A NAV Dél- alföldi Regionális Adó Főigazgatósága és a megyei igazgatóságok egyaránt ara törekednek, hogy a lehetőségeikhez képest a legnagyobb kontrollt tudják gyakorolni, mind a NAV Központi Hivatal, mind pedig az adózók megelégedettségére. Reméljük, hogy ezen törekvéseinkkel az Ön által említett „tízes skálán” is minél magasabb pozícióba kerülünk.

Köszönöm a beszélgetést

-oil-

Leave a Reply 1256 megnézve, 2 alkalommal mai nap |
Tags: ,