< Böngészés > Főoldal / Nincs kategorizálva / Blog article: Brüsszel gyatra történelmi tudása Bővebben a mai Magyar Hírlapban )))Brussels Read more in today’s poor knowledge of the historical Magyar Hirlap

| Mobile | RSS

Brüsszel gyatra történelmi tudása Bővebben a mai Magyar Hírlapban )))Brussels Read more in today’s poor knowledge of the historical Magyar Hirlap

2011. december 4. | hozzászólás | Nincs kategorizálva

Az Unió nem képes beavatkozni a nemzetiségi problémákba

Amit csak lehet, azt Brüsszelben is megteszik a magyar állampolgárság felvétele miatt a szlovákot elvesztő Boldoghy Olivér ügyében – jelentette ki lapunknak Gál Kinga. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint állampolgársági kérdésekben mégsem lehet konkrét lépéseket várni az Európai Uniótól.

Gál Kinga szerint az unióban sok esetben nem értik a magyarság problémáit

– Szeptemberben felvett magyar állampolgársága miatt megfosztották szlovák útlevelétől Boldoghy Olivér felvidéki színművészt. Mi a véleménye az ügyről?

– A helyzetet az egész szlovákiai magyarságra kiterjedő megfélemlítés részeként látom, amely már a Malina Hedvig-üggyel elkezdődött. Folytatódott aztán azzal a parlamenti határozattal, amely megerősítette Eduard Benes dekrétumai­nak érvényét. A nyelvtörvény kapcsán mindenki elképzelhetetlennek tartotta, hogy egy uniós tagállam egy kisebbség nyelvhasználatában lássa legnagyobb ellenségét, s ezért külön nyelvtörvényt alkosson, ráadásul ez alapján még büntetéseket is alkalmazzon. Persze Pozsony szerint nem szankcionáltak, de tudjuk, hogy erre is volt példa.

– Milyen brüsszeli eszközökkel segíthetik Boldoghy Olivér ügyét?

– Amit föl lehet vetni európai szinten, azt megtesszük. Fel tudjuk hívni a figyelmet a történtekre. Miközben az egész Európai Unió arról beszél, miként lehetne közelebb vinni az államszövetséget az emberekhez, egyik tagállama csak azért is azt üzeni egyik állampolgárának – aki ott született, ott dolgozik, ott fizet adót –, hogy már nem kellesz, ha te magyarnak is vallod magad, az elfogadhatatlan. Erről kell az unió fővárosában beszélnünk.

– Boldoghy lapunknak arról is beszélt, nincsenek illúziói, mondván, az EU akkor sem avatkozott be, amikor Robert Fico kormányzása idején elfogadták a kirekesztő állampolgársági törvényt. Tehetne ugyanakkor bármit?

– Az unió csak olyan kérdésekben lép, amelyekben kompetenciája van, az állampolgársági kérdések pedig nem ilyenek. Ettől függetlenül nagyon fontos ezekre a gondokra felhívni a figyelmet, mert ha de jure nem is, politikailag biztosan beleszámít egy ország megítélésébe egy ilyen ügy. Meg kell találni a történtekre a jogorvoslatot Szlovákiában, a jogfosztás ugyanis ellentétes a mai alkotmánnyal. Hiába példálózik azzal a szlovák fél, hogy nagyon sok európai állam nem fogadja el a kettős állampolgárságot, ezek ugyanakkor vagy felkínálják a választás lehetőségét, vagy pedig olyankor szüntetik meg az állampolgárságot, ha nincs semmi kötődés, például húsz éve nem él az adott országban. A helyzet abszurditását mutatja, hogy Boldoghy például megtehetné, hogy bármikor újra kérelmezi állampolgárságát, amit meg is kellene kapnia, mert azoknak a törvényi kitételeknek megfelel. Egyébként minden olyan ország, ahol kisebbségi közösség él, választások előtt mindig kijátssza a nemzeti kártyát.

– Szerbia szintén választások előtt áll. A vajdasági magyarságot hátrányosan érintő s félelmeket keltő restitúciós törvény szintén nem remegtette meg a brüsszeli falakat. Vészesen közeledik azonban a december 9-i euró­pai tanácsi csúcs, amelyen a tagjelölti státusról szavaznak. Tartják-e vajon a szerbek az ígéretüket, hogy addig megoldást találnak a kérdésre?

– Amennyiben Szerbia ezen nem változtat, nem járulunk hozzá a tárgyalások megkezdéséhez. Azt ígérik, hogy december 5-re elfogadják a rehabilitációs törvényt, amely elvenné a probléma élét. Remélhetően megszavazzák, és hozzáférhetővé teszik majd a lehetőséget a vajdasági magyarság számára. Ami pedig az EU reak­cióját illeti, jól látszik, az intézményeiből hiányzik a történelmi ismeret, amivel az egész kérdéskört látni kell. Sok esetben nem is igazán értik, mi ezzel a probléma.

– Az EP nemrégiben megnyitott, audiovi­zuális látogatóközpontjának kiállításával kapcsolatban felmerült magyar panaszt egyébként már orvosolták? Nevezetesen, hogy a tagállamok második világháború utáni történelmét bemutató anyagban hazánkat a nácik szövetségeseként említik, miközben például Franciaország viszonylatában egy szó sem esik a Vichy-kormányról.

– Lementünk, intézkedtünk, s ígéretet kaptunk arra, hogy a képet, a szöveget cserélik. A delegációnk felháborodott levelet is írt az ügyben, azóta nem tudom, mi történt.
Beismerték a hibát

Az Európai Parlamentnek semmilyen érdeke nem fűződik ahhoz, hogy konfliktusokat gerjesszen, ráadásul olyan érzékeny kérdésekben, mint a második világháború, s ezért is döntöttünk szinte azonnal úgy, hogy a kifogásolt képet és szöveget eltávolítjuk – jelentette ki lapunknak az Európai Parlament szóvivője. Kérdésünket – hogy ki a felelős a kiállítás anyagainak összeállításáért – Jaume Duch azzal hárította el, hogy a látogatóközpont rendkívül összetett munka eredménye, amelyben számtalan cég és majdnem mind a 27 tagállam tanácsadója is részt vett. „A célunk többek között az volt, hogy hanganyagokon és képeken keresztül próbáljunk meg összefoglaló képet adni arról, milyen volt az EU és Európa a múlt században. Hibák néha előfordulnak, azonban amint ezekre fény derül, orvosoljuk őket” – fűzte hozzá.
Ottlik Judit Brüssz

forrás:magyar hirlap.hu

Brussels Read more in today’s poor knowledge of the historical Magyar Hirlap

The Union can not interfere with the national problems

Whatever you might as well take it in Brussels, the Hungarian Slovaks lost their citizenship due to the inclusion Boldoghy Oliver’s case – said Kinga Gál our paper. Fidesz MEP according to nationality issues but we can not expect concrete action from the European Union.

Kinga Gál according to the union in many cases they do not understand the problems of Hungarian

– In September, recorded Slovakia Hungarian nationality of the passport from the stripped Highland Boldoghy Actors Oliver. What is your opinion on the matter?

– The situation in the whole wide intimidation of Hungarians in Slovakia, as part I, which has the Malina Hedvig affair began. Then continued with a parliamentary decision, which confirmed the validity dekrétumainak Eduard Benes. The Language Act in relation to all unimaginable that an EU Member State is a minority language use to see the biggest enemy, and therefore form a separate language law, moreover, it is still under penalties apply. Of course, BA is not sanctioned, but we know that this was an example.

– What can help to Brussels Boldoghy Oliver’s case?

– What can be put up at the European level, we will take it. We can draw attention to the incident. While the whole European Union, talks about ways closer to the state association of people, one member state is also telling a citizen of – who was born there, works there, he pays taxes – that they no longer need you, if you’re a Hungarian is assumed by is unacceptable. It shall be the capital of the union to talk about.

– Boldoghy also talked about our paper, there are no illusions, saying the EU would not intervene, when the government of Robert Fico at the time of adoption of exclusionary citizenship law. However, could do anything?

– The union can only take on issues where there is competence, the citizenship question is not like that. Nevertheless, these problems are very important to draw attention, because if not de jure, certainly politically to assessing a country included in such a case. You must find what happened in court, in Slovakia, the disenfranchisement because it contradicts the present Constitution. Even as examples, with the Slovak side, that many European countries do not accept dual citizenship, they are at the same time, or are offered a choice, or any time terminate the citizenship, if there is no attachment, for example, twenty years ago does not live in the country. The absurdity of the situation shows that such Boldoghy do so at any time to re-apply for citizenship, which he should have, because they meet the statutory notices. Otherwise, any country where minority communities live, always eludes the national elections before the card.

– Before the elections in Serbia are also available. The Hungarians in Vojvodina, which negatively affects his restitution law is also not causing fears shook the walls of Brussels. However, coming perilously close to 9 December European Council summit at which the candidate státusról vote. Whether they consider whether the Serbs to their promise, that the question had been settled?

– If Serbia does not change this, do not contribute to the negotiations. I promise to accept the December 5 for Rehabilitation Law, which take away the edge of the problem. Hopefully will vote, and will make available the opportunity for the Hungarians in Vojvodina. As for the reaction of the EU is concerned, clearly shows a lack of historical knowledge of the institutions with which the whole issue to be seen. In many cases, do not really understand what this problem.

– The EP has recently opened visitor center audio-visual exhibition incurred in connection with a complaint had already been remedied in Hungarian? Namely, that the Member States after World War II history of the Nazi ally of our country presentation materials mentioned, for example, while France is not a word in relation to the Vichy government.

– We went, we take action, and promises were given to the image, the text is changed. The delegation also wrote an indignant letter on the matter, since I do not know what happened.
Admitted the error

The European Parliament has no interest is not desirable that conflicts induce, in addition to such sensitive issues as the Second World War, and so we decided almost immediately that the offending image and text to be removed – said our paper to the European Parliament spokesman said. Our question is – who is responsible for compiling materials for the exhibition – with Jaume Duch countered that the visitor center is a very complex result of countless companies and almost all 27 countries participated in the advisor. “Our aim, inter alia, was to sound clips and photos through a try to provide an overall picture of what it was like the EU and Europe in the last century. Errors sometimes occur, but as soon as they become apparent, doctors recommend them “- he added.
Judith Ottlik Brussels

Source: Hungarian hirlap.hu

Leave a Reply 444 megnézve, 1 alkalommal mai nap |