< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Pontonként cáfolja a Fidesz magyarázatait az amerikai jogászprofesszor )))))Points, Fidesz denies as explanations of the American law professor

| Mobile | RSS

Pontonként cáfolja a Fidesz magyarázatait az amerikai jogászprofesszor )))))Points, Fidesz denies as explanations of the American law professor

A “magyar kormány érti félre a saját helyzetét a világban és a saját állampolgáraival kapcsolatban” – véli Kim Lane Scheppele, a Princeton Egyetem jogászprofesszora, akinek a The New York Times honlapján jelent meg újabb írása Magyarországról Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász blogjában. A Fidesz és a kormány politikusai többször beszéltek már arról, hogy az őket kritizáló külföldiek szerintük nem értik Magyarországot.

A blogban hat pontba szedve bírálja az alkotmánnyal kapcsolatos hivatalos magyar álláspontot Kim Lane Scheppele amerikai alkotmányjogász, aki nem először kritizálta Orbán Viktor kormányát.

A professzor a “Magyarország, félreétrve?” című munkájában írta: a Fidesz a szavazók 53 százalékának támogatásával szerezte meg kétharmados többségét 2010-ben, de ez a támogatás mára elolvadt, a választókorúak mindössze 16 százaléka támogatja a Fideszt.

Scheppele szerint nem igaz, hogy a Fidesz konzultált az emberekkel az új alaptörvényről, és a választási kampányban sem jelezték, hogy új alkotmányt készülnek elfogadni, ráadásul népszavazást sem írtak ki az ügyben.

Szintén nem igaz, hogy az új törvények elfogadása előtt konzultáltak az európai intézményekkel a jogszabályokról, és elfogadták azokat. Gyakran nem az a törvény került ugyanis a parlament elé, amelyet előzetesen elküldtek az EU-nak, gyakran pontatlan fordításban – írja a harmadik pontban.

Az amerikai alkotmányjogász úgy látja: bár Magyarország előző alkotmánya a rendszerváltozás után a régi maradt, abban mégis olyan változásokat hajtottak végre, hogy Európa egyik legdemokratikusabb alaptörvénye lett.

Scheppele felveti az írásban azt, miért olyan fontos Magyarországnak, hogy olyan alkotmánya legyen, amelyben keresztény országgá nyilvánítják az államot. A professzor szerint egyebek mellett a lengyel és az ír alkotmányban is jelentős szerepe van a vallásnak, de úgy látja: ezen államok polgárai sokkal vallásosabbak, mint a magyarok.

A hatodik pontban a szakember cáfolja, hogy más európai országok gyakorlatában is megtalálhatóak a magyar kormány vitatott intézkedései. Példaként említi itt a túl sok egyéni képviselői indítványt, amelyekkel szerinte a Fidesz a hatalmát akarja megszilárdítani, a vitákat elkerülni, „és akár tíz nap alatt javaslatból törvényt csinálhat”. Európában ezt a módszert arra hazsnálják, hogy a kisebb pártok, illetve a kisebbségek is benyújthassanak javaslatokat – magyarázta.

Kim Lane Scheppele ugyancsak a Krugman-blogban írt december második felében arról, hogy „kevesebb, mint 20 százalékos felhatalmazással a Fidesz most lerombolja Magyarország alkotmányos rendjét, és úgy tűnik, senki az országban nem tudja megállítani”. Ugyancsak decemberben, a hvg.hu-nak adott interjúban fejtette ki a véleményét arról, hogy Magyarország szerinte már nem nyugati típusú állam, hanem egyre inkább pártállam.

Kim Lane Scheppele a kelet-európai alkotmányok egyik kiemelt szakértője az Egyesült Államokban, és régóta tanulmányozza már a magyar jogrendet.

forrás:hvg.hu

Points, Fidesz denies as explanations of the American law professor

The “Hungarian government misunderstand their position in the world, and against its own nationals” – says Kim Lane Scheppele, Princeton University law professor who is in The New York Times website published new writing from Hungary, Paul Krugman, Nobel Prize-winning economist blog. Fidesz politicians and the government has repeatedly talked about that they do not understand the criticism of foreigners, according to Hungary.

The point can be written in a blog critical of the official Hungarian position on constitutional Kim Lane Scheppele American constitutional lawyer who is not the first critic of the government of Viktor Orban.

The professor of “Hungary, félreétrve?” his work by the Fidesz voters with the support of 53 percent of the acquired two-thirds majority in 2010, but this support has melted, aged only 16 percent of the electorate supported the Fidesz.

Scheppele is not true that Fidesz has consulted with the people of the new basic law and the election campaign did not indicate that a new constitution is ready to be adopted, in addition to a referendum as provided for in any case.

It is also not true that the new laws were consulted before the adoption of the legislation with the European institutions, and accepted them. It’s often not because the law was before the parliament, which have been sent to the EU, often inaccurate translation – provides a third point.

The American constitutional scholar thinks: although previous constitution of Hungary after the regime change the old left, but that such changes have been made to become one of Europe’s most democratic basic law.

Scheppele suggests the writing of it, why is it so important for Hungary to be a constitution, which declared the country a Christian nation. According to the Professor, among others, the Polish and the Irish Constitution also play an important role in religion, but he sees the citizens of these states are much more religious than the Hungarians.

The sixth point of the experts pointed out that the practice of other European countries can be found in the Hungarian government action at issue. It referred to are too many individual representatives of the motion, which in his opinion, Fidesz wants to consolidate his power, to avoid disputes, “and up to ten days, the law proposal could do.” Europe hazsnálják this method is that the smaller parties and minorities are able to submit proposals – he explained.

Kim Lane Scheppele also Krugman’s blog post about the second half of December he wrote that “in less than 20 percent of the Fidesz are now empowered to destroy the constitutional order of Hungary, and it seems that no one country can not stop.” Also in December, the hvg.hu for an interview to explain his opinion about his opinion that Hungary is not Western-style government, but increasingly one-party state.

Kim Lane Scheppele constitutions in Eastern Europe is an outstanding expert in the U.S., and has been studying the Hungarian legal system.
Source: hvg.hu

Leave a Reply 419 megnézve, 1 alkalommal mai nap |