< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Ízekre szedi a médiatörvényt az Európa Tanács ))))Pull to pieces the media law in the Council of Europe

| Mobile | RSS

Ízekre szedi a médiatörvényt az Európa Tanács ))))Pull to pieces the media law in the Council of Europe

Szinte nincs olyan lényeges eleme a hatályos magyar médiaszabályozásnak, ahol ne javasolna jelentős változásokat az Európa Tanács. A testület szerkesztőségünk birtokába jutott jelentése a tartalomszolgáltatásra, a médiahatóság vezetőinek kinevezésére, a testületek működésére, a rádiófrekvenciák kiosztására is kiterjed. Az ET véleményét az Európai Bizottság is figyelembe veszi majd.

Nagyon súlyos kritikákat fogalmazott meg a magyar médiaszabályozással szemben az Európa Tanács (ET). A szervezet lapunk birtokába került jelentése 47 oldalon összesen 61 helyen indítványoz változtatást a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010/104-es, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010/185-ös törvényekhez – utóbbit szokták általában „médiatörvénynek” hívni. Az ET jelentése azért fontos, mert – bár a tanács nem az Európai Unió hivatalos szervezete – nyilvánvalóan figyelembe veszi az Európai Bizottság a Magyarországgal szemben folytatott vizsgálatában.

Neelie Kroes uniós médiabiztos is üdvözölte például a jelentést, és azt mondta, a kritikák igazolják, hogy „jogosak voltak az aggodalmai” a magyar médiaszabályozással kapcsolatban, egyben reményét fejezte ki, hogy a magyar kormány figyelembe veszi az észrevételeket. A parlamentben várhatóan pénteken szavaznak majd a médiatörvény módosításairól. Mivel a kormány általános gyakorlattá tette, hogy a zárószavazás előtt közvetlenül is jelentős módosításokat hajt végre törvénytervezeteken, egyelőre kérdés, mennyire veszik figyelembe az ET véleményét.

A jelentés azt vizsgálja, a magyar szabályozás mennyiben felel meg azoknak a nemzetközi és uniós emberi jogi, sajtó-, és szólásszabadságról, médiaszabályzásról szóló egyezményeknek, jogszabályoknak, melyeket elvileg Magyarország is kötelezőnek tart önmagára nézve. A május 11-i keltezésű szöveg tartalmazza már azokat az észrevételeket is, amiket az Alkotmánybíróság fogalmazott meg, amikor a törvény egyes rendelkezéseit megsemmisítette.

Lehetőség a cenzúrára

A jelentés néhány már jól ismert anomáliát is megemlít, például azt, hogy a „sajtótermék” fogalma nincs pontosan definiálva, így széles értelmezési lehetőséget ad a médiahatóságnak, hogy mit tekintsen vizsgálata tárgyának, hírszolgáltatásnak, akár az online, akár a nyomtatott sajtó esetében. Ezért itt pontosabb megfogalmazást javasol az ET. Terjedelmes kritikával illeti a jelentés a médiumok regisztrációs kötelezettségét, és megállapítja, hogy ilyen egyetlen ET-tagállamban sincs, főleg az online és a nyomtatott sajtó számára. A Tanács ezért arra kéri a kormányt, egy médiavállalkozás egyébként is létező regisztrációs kötelezettségein (bíróság, adóhatóság) túl ne írjon elő ilyet. Mint megemlítik, a magyar kormány nem tudta megindokolni, miért ír elő plusz regisztrációs kötelezettségeket ezen felül.

Bírálat tárgya az is, hogy a törvény előírja: a médiaszolgáltatóknak kötelező a magyar alkotmányos rendet tiszteletben tartaniuk tudósításaikban, és „nem sérthetik az alkotmányos rendet”, ami által a jelentés szerint „bármely, a jelenlegi alkotmányos helyzetet érintő kritika törvénysértőnek nyilvánítható”. Ugyancsak „tág teret ad a szubjektív ítéleteknek” a jelenlegi szabályozás állapota, mely szerint bármely többség, vagy kisebbség méltóságát sértő, kirekesztő jellegű tudósítás, vélemény büntetendő. Az ET szerint ez tökéletes táptalaj a cenzúrához, és humoros, szatirikus tartalmak szankcionálását is lehetővé teszi. A jelentés így a szabályozás pontosítását, egyes elemek törlését kéri a jogszabályból.

Le monopóliumokkal

Ugyancsak töröltetnék a médiatörvény 181-es paragrafusát, mely szerint a hatóság szankcionálhat, ha valaki beadvánnyal fordul a testülethez, mert úgy érzi, egy bizonyos személy, közösség „alulreprezentált” egy médiaszolgáltatónál. A család szentségének védelme esetében azt kérik, kerüljön ki a szövegből az az utalás az alkotmányra, amely szerint a család egy férfi és egy nő kapcsolatán alapul, mert így az egynemű párok esetében diszkrimináció érvényesül.

Az ET megsemmisítené azt a rendelkezést is, hogy a közmédiumok csak a Magyar Távirati Irodától rendelhetnek tartalmat, mert ez súlyosan sérti a pluralizmust és az egyes közmédiumok autonómiáját.

Részletesen foglalkozik a jelentés a médiafelügyeletet gyakorló testületek tagjainak megválasztásával, és megállapítja, hogy jelenleg – a kétharmados kormánytöbbség miatt – nincs biztosítva, hogy ez plurális módon történjen, hiszen jelenleg a Fidesz-KDNP delegálta például a Médiatanács minden tagját, a kormányfő javaslatára nevezték ki a médiahatóság elnökét, így fennáll a politikai befolyásolás veszélye. Ezért olyan kinevezési mechanizmust javasolnak, amely biztosítja, hogy az ellenzéki oldal közreműködése nélkül ne lehessen az érintetteket megválasztani-kinevezni. Az ET teljesen megszüntetné a médiabiztos intézményét – amely egyébként teljesen kiüresedne az AB-döntés után benyújtott törvénymódosítás eredményeképpen.

A rádiófrekvenciák esetében a jelentés megállapítja, hogy a szabályozás széles lehetőséget biztosít a médiahatóságnak arra, hogy verseny nélkül, önkényesen megállapított kritériumok alapján adományozzon frekvenciaengedélyeket, és teljesen új szabályozás megalkotását sürgeti. Kitér a szöveg az ön- és társszabályozás kérdésére is; ezzel kapcsolatban azt írja, a törvény – miközben fontos szerepet szán ezen intézménynek – széles lehetőséget biztosít a médiahatóság számára, hogy az önszabályozást végző testületek munkájába is beleszóljon, és ennek az állapotnak a megszüntetését indítványozza.

Mivel az ET és a Bizottság „szoros felügyelet alatt tartja” a kormányt médiaügyekben, ha a parlament nem veszi figyelembe a jelentésben foglaltakat, könnyel előfordulhat, hogy a Bizottság esetleg kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen.

forrás:hvg.hu

Pull to pieces the media law in the Council of Europe

There is almost no force is an essential element of the Hungarian media regulation, which does not propose significant changes to the Council of Europe. The editorial board, we came across reports with content services, the media authority to appoint heads of the bodies operation, the assignment of radio frequencies as well. The ET opinion of the European Commission will take into account.

Very serious criticism was made by the Hungarian media regulation as opposed to the Council of Europe (CoE). The organization took possession of our menu on page 47 of 61 reporting locations propose changes to the freedom of the press and the basic rules on 2010/104-es media content, media services and tömegkommunikációról on 2010/185-ös laws – usually the latter often “media law” to call. The ET report is important because – although the council is not the official organization of the European Union – obviously takes into account the European Commission in Hungary towards the study.

EU Commissioner Neelie Kroes welcomed as the media report and said the criticism shows that “the concerns were justified,” the Hungarian media regulation about the same time expressed hope that the Hungarian government takes into account the comments. The parliament is expected to vote Friday and then the media law amendments. As a general practice, the government said that before the final vote directly on an important bill on amendments to execute, yet the question of how the ET considered opinion.

The report examines the relevance of the Hungarian rules of the international and European human rights, press, and freedom of expression, médiaszabályzásról on conventions, laws that are binding in principle also holds itself for Hungary. The text, dated May 11 is included in the comments too, which the Constitutional Court said, when some of the provisions of the law was annulled.

The possibility of censorship

The report, a few well-known anomaly is also mentioned, for example, that the ‘newspapers’ are not precisely defined, so that a broad interpretation allows the media authority of what look to study the subject, news, either online or in print media in the case. Therefore, we propose a more precise formulation of the ET. Extensive media reports critical of the registration requirement, and states that such a Member State not only ET, especially in the online and printed press. The Council therefore asks the Government, a media company already existing registration obligations (courts, tax authorities) do not impose such a thing too. As mentioned, the Hungarian government could not justify why it requires additional registration requirements also.

Object of criticism is that the law stipulates that the media service providers must respect the constitutional order of the Hungarian tudósításaikban, and “do not violate the constitutional order” by which the report states that “any criticism concerning the current constitutional situation be declared illegal.” It also “gives ample scope for subjective judgments,” the current regulations state that any majority or minority dignity, inclusive and reporting, opinion, criminal. According to the ET is the perfect breeding ground for censorship, and humorous, satirical content, penalizing allows. The report thus clarifying the rules, requests the cancellation of certain elements of the statute.

Down with monopolies

Also removed from the media law and § 181, that the authority may sanction, if someone turns the body of submissions, because I feel a certain person, community “underrepresented” in a media service provider. Protection for the sanctity of the family has requested be removed from the text of the Constitution referred to, that the family connection between a man and a woman on as a way to straight couples for discrimination prevails.

The ET also wipe out the provision that the public media only the Hungarian News Bureau of content can have, because this would seriously prejudice the public media pluralism and individual autonomy.

Deals in detail with the report of the media supervising bodies of members of the election, and concludes that at present – the two-thirds majority government because – there is no guarantee that this is a pluralistic manner, as is currently the Fidesz-KDNP delegated as the Media Council shall be the prime minister’s proposal was appointed to the the chairman of media, so there is a risk of political influence. Therefore, a mechanism proposed appointments to ensure that opposition groups without the involvement of those affected can not be elected, appointed. The ET secure completely abolish the institution of the media – which is fully rendered meaningless after the decision of the AB-submitted as a result of the amendment.

In the case of radio frequencies, the report notes that the broad regulatory authority that allows the media to compete without arbitrary criteria for spectrum licenses to make a donation, and urges the creation of entirely new legislation. It includes the text of the self-and co-regulation the question is, in this connection, he writes, the law – while important role of these institutions – a wide opportunity for the media authority to the self-making bodies, the work is included let me know, and this state of termination requests.

Since the ET and the Commission “to keep under close supervision” of the government media matters, if the parliament does not consider the report in, tears occur, the Commission may initiate infringement proceedings against Hungary.
Source: hvg.hu

Leave a Reply 262 megnézve, 1 alkalommal mai nap |