< Böngészés > Főoldal / Nincs kategorizálva / Blog article: Így kaphatnak milliókat a romák, a rokkantak és a kismamák foglalkoztatói )))) So get millions of Gypsies, the disabled and the mother’s occupational

| Mobile | RSS

Így kaphatnak milliókat a romák, a rokkantak és a kismamák foglalkoztatói )))) So get millions of Gypsies, the disabled and the mother’s occupational

2012. július 16. | hozzászólás | Nincs kategorizálva

Nemrég tette közzé Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében a gyesről/gyedről visszatérők, a megváltozott munkaképességűek és a romák munkaerőpiaci integrációját segíteni hivatott új pályázatokat. Összesen 6 milliárd forint áll rendelkezésre, a közép-magyarországi régióba tervezett fejlesztésekre viszont nincs támogatás. Fontos tudni, hogy amennyiben egy munkaadó egy gyesről visszatérő, megváltozott munkaképességű, roma származású dolgozóval bővítené a létszámot, nem pályázhat mindhárom kiírásra, csak egyre.

Megváltozott munkaképességűek és gyedről/gyesről visszatérők

A következőkben az “Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – megváltozott munkaképességű személyek integrációja a munkaerőpiacon” című (GOP-2012-3.5.1/A), valamint az ennél is hosszabb elnevezésű, “Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – női munkavállalók és GYES/GYED-ről visszatérők integrációja a munkaerőpiacon a részmunkaidő, távmunka és osztott munkaidő alkalmazása révén” (GOP-2012-3.5.1/B) pályázat főbb jellemzőit mutatjuk be. Ikerpályázatokról van szó, azaz a feltételek egyformák, csak a preferált munkavállalói körben, vagyis a célcsoportok megnevezésében mutatkozik eltérés.

A pályázatok meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,5-1,5 milliárd forint a 2012-2013. évekre. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 millió forint, maximum 10 millió forint mindkét lehetőség esetén. A támogatott projektek várható száma a 2012-2013. évben kiírásonként 150-200 db, időarányosan
havonta 18-25 db. A pályázatok benyújtása 2012. július 2-től december 31-ig lehetséges.

Közép-magyarországi beruházás egyik kiírás szerint sem támogatható. A többi térségben az elnyerhető támogatás a következőképp alakul:

az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében az összes elszámolható költség maximum 70 százaléka;
a Közép-Dunántúli régióban megvalósuló projektek esetében az összes elszámolható költség maximum 60 százaléka;
a Nyugat-Dunántúli régióban megvalósuló projektek esetében az összes elszámolható költség maximum 50 százaléka.

A pályázónak a következő három feltételt együttesen kell vállalnia:

1. Létszámtartás, vagyis a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a pályázat benyújtását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma, vagyis a bázislétszám alá.

2. Foglalkoztatás, vagyis a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámnak az átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá a pályázat célcsoportját illetően.

3. Munkahelyteremtés, vagyis a projekt keretében legalább egy új munkahely teremtését kell vállalnia a pályázat célcsoportjainak tekintetében, amennyiben:

a) a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik a pályázat célcsoportjaként megnevezett munkavállalóval a vállalkozás, vagy

b) amennyiben bértámogatást vesz igénybe a projekt során;

c) továbbá vállalnia kell, hogy a támogatott új munkahelyet/munkahelyeket a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a kötelező fenntartási időszak alatt fenntartja.

Romák foglalkoztatása

Az “Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – hátrányos helyzetű, elsősorban roma munkavállalók integrációja a munkaerőpiacon” (GOP-2012-3.5.1/C) konstrukció kiemelt területként kezeli a hátrányos es leghátrányosabb térségekben megvalósuló beruházások támogatását azért, hogy a romák a szociális ellátási körből kilépve munkavállalóként belépjenek a munkaerőpiacra. A konstrukció keretén belül támogatandóak azon mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek közvetlenül vagy közvetve segítik a roma emberek felzárkóztatását, illetve szegregációjának megszüntetését, vállalati kapacitásuk komplex fejlesztése és üzleti környezetük fejlesztése révén.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint a 2011-2013. évekre. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 millió forint, maximum 150 millió forint. A támogatott pályázatok várható száma a 2011-2013. évben 60-150 db, időarányosan szakaszonként 15-40 db. A pályázatok benyújtása 2012. július 27-től 2013. február 28-ig lehetséges.

Az elnyerhető támogatás az összes elszámolható költség maximum 50 százaléka. Azon kkv-k esetében, ahol a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25 százaléka közvetlenül vagy közvetve állami szerv(ek) irányítása alatt áll, ott a Nyugat-Dunántúli régióban megvalósított projekt esetében az elnyerhető támogatás az összes elszámolható költség maximum 30 százaléka (középvállalkozásoknál 40 százalék), a Közép-Dunántúlon pedig legfeljebb 40 százaléka. A közép-magyarországi fejlesztések ebből a pályázatból nem támogathatók.

További feltétel, hogy csak mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak, azok közül is azok, amelyek

vagy támogatásban részesültek a KKC-R (A hazai roma mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci esélyeit és versenyképességét javító fejlesztések és beruházások támogatása) vagy az SZVP-R (A hazai roma mikro-, kis- és középvállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések és beruházások támogatása) konstrukciókban;
vagy az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) által roma vállalkozásnak minősítettek;
vagy romák által sűrűn lakott településen kívánják megvalósítani a projektjüket. (Az ebbe a körbe tartozó települések listája itt található.)

A pályázóknak kötelezően vállalniuk kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. Ezen felül a következő a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell vagy 5 százalékkal, vagy a támogatási összeg 5 százalékával a beadást megelőző üzleti év képest.

forrás:napi gazdaság.hu

So get millions of Gypsies, the disabled and the mother’s occupational

National Development Agency has just published a new framework of the Széchenyi Plan gyesről / gyedről returners, people with disabilities and the Roma into the labor market to help find new applications. Total of 6 billion is available in the Central Hungary region, but there is no support for the planned development. Note that if an employer is a gyesről return, reduced work capacity, Roma would expand the number of employees, are not written to apply each of the three, only one.

People with disabilities and gyedről / gyesről returnees

In the following, the “Equal Opportunity target groups in the economy – with changed working abilities of persons integrating the labor market” (GOP-2012-3.5.1 / A), and an even longer called “Equal Opportunities target groups in the economy – women workers and child care / GYED from integration of returnees in the labor market part-time work, telework and distributed work through the use of time “(GOP-2012-3.5.1 / B) project main characteristics are presented. Twin Project is concerned, ie the conditions are the same, only the preferred range of employees, that is reflected in the name of the target deviation.

The announcement of proposals for funding available for allocation from 1.5 to 1.5 billion planned for 2012-2013. years. The requested grant amount is at least 1 million, up 10 million if both options. The expected number of projects supported in 2012-2013. calls for 150 to 200 pieces per year, pro rata
18 to 25 pieces a month. Submission of the 2012th July 2 to December 31 as possible.

Central Hungary is one investment that neither eligible to tender. The other region is awarded the grant will be:

in Northern Hungary, Northern Great Plain, Southern Great Plain, Southern Transdanubia regions for projects of all eligible costs up to 70 percent;
Central Transdanubia projects in the total eligible costs up to 60 percent;
Trans-Danubian region, projects in the total eligible costs up to 50 percent.

Applicants in the following three conditions must all be involved:

First Employees hold, ie completion of the project two years immediately following the fiscal year, the average statistical average value may not decrease the number of years prior to submission of the application of statistical average annual number of staff, that is the base number below.

Second Employment, or completion of the project two years immediately following the fiscal year, the average number of persons in the statistical average value may not decrease the number of bases targeted by the project concerned.

Third Job creation, that is at least one new project to undertake a job creation project in the target groups, as long as:

a) the submission stage of the project target group does not have a named employee of the company, or

b) when does it take to pay support during the project;

c) Furthermore, assume that the support for new jobs / jobs compared to a net bázislétszámhoz növekményként the mandatory reserve maintenance period.

Roma employment

The “Equal Opportunities target groups in the economy – disadvantaged, primarily Roma workers’ integration into the labor market” (GOP-2012-3.5.1 / C) design places special emphasis on disadvantaged and most disadvantaged areas, projects in support to ensure that the Roma in social service circles Offline as a worker entering the labor market. The design támogatandóak within the micro, small and medium-sized enterprises that directly or indirectly help the Roma people to catch up, and desegregation, and development of complex business capacity through the development of business environment.

The invitation is available to support the planned allocation of 3 billion from 2011 to 2013. years. The requested grant amount is at least 3 million, up 150 million HUF. The expected number of supported applications for 2011-2013. year from 60 to 150 units, pro rata in sections 15 to 40 pcs. Submission of the 2012th July 27th to 2013th possible until Feb. 28.

The grant may be awarded to all eligible costs up to 50 percent. In the case of SMEs, where the capital or voting rights of at least 25 percent directly or indirectly to a public body (s) is controlled, there is the Trans-Danubian region, the projects implemented in the case of a grant of the total eligible costs up to 30 percent (medium-sized enterprises 40 percent), Central Transdanubia, up to 40 percent. The Central Hungary developments from the tender are not eligible.

It is assumed that only micro, small and medium-sized enterprises eligible to apply, they are among those that

or they have benefited from KKC-R (the domestic Roma micro-, small-and medium-sized enterprises market opportunities and improving the competitiveness developments and investments) or SZVP-R (the domestic Roma micro-, small and medium-sized enterprises market opportunities to improve development and investments) in construction;
or the National Roma Self-Government (ORO) firm certified by the Roma;
densely populated by Roma settlements or intend to implement their projects. (In this category are settlements listed here.)

Applicants are required to undertake to finish the project two years immediately following the fiscal year, the average number of statistical average value of the base is not reduced below the number. In addition, the project following the completion of two years immediately following the fiscal year average annual employee-related expenditures should increase or 5 percent, or 5 percent of the amount of support and administration compared to previous fiscal year.

Source: Daily gazdaság.hu

Leave a Reply 377 megnézve, 1 alkalommal mai nap |