< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Krémer Ferenc erkölcsről és kockázatokról Nem tűrhetjük szótlanul )))) Francis Krémer morality and the risks Not be tolerated without saying a word!

| Mobile | RSS

Krémer Ferenc erkölcsről és kockázatokról Nem tűrhetjük szótlanul )))) Francis Krémer morality and the risks Not be tolerated without saying a word!

2012. július 23. | hozzászólás | Közélet

Krémer Ferenc szociológus, történész legutóbb márciusban nyilatkozott nekünk, s arról is beszélt, hogy szerinte Magyarországon diktatúra van. A professzor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense volt. Nemrég azonban arról értesített bennünket: elbocsátották állásából. SÁNDOR ZSUZSANNA interjúja.
– Politikai okokból mondtak fel önnek?

– Számomra ez egyértelmű. A Nemzeti Közigazgatási Egyetem (NKE) Rendészettudományi Karának újonnan kinevezett dékánja június végén behívatott, és közölte: megszüntetik a közalkalmazotti munkaviszonyomat. Magyarázatot nem adott, viszont arról igyekezett meggyőzni, hogy ez remek ajánlat.

– Mármint a kirúgás?

– Igen, mivel a hat hónapos végkielégítésemhez hozzátettek még négy hónapot, tekintettel arra, hogy elmúltam ötvennyolc éves, azaz védett korban vagyok. De ez akkor is elfogadhatatlan, és ezért munkaügyi bírósághoz fordultam. Védett korban lévőket kizárólag különös indokkal lehet elbocsátani. Én tizenkilenc éve tanítom szociológiára, politológiára a rendőrhallgatókat, és a munkám ellen az egyetemen soha nem volt kifogás.

– Viszont márciusban interjút adott lapunknak, s ebben azt is kifejtette, hogy ön szerint diktatúra van nálunk. Találkozásunk után jelezte nekünk: a cikkből botrány lett a munkahelyén.

– A 168 Órában megjelent interjú után az akkori dékánunk, dr. Sárkány István többször felszólította a tanszékvezetőmet, dr. Kozáry Andreát: a tanszék határolódjon el tőlem. Andrea ezt azzal utasította el, hogy elégedett oktatói és tudományos tevékenységemmel. Majd április elején az NKE-ben értekezletet hívtak össze, ahol dr. Sárkány bejelentette: lemond dékáni posztjáról. Egyértelműen érződött, hogy ez összefügg az én interjúmmal. Hangsúlyozta is: megengedhetetlennek tartja, hogy egy közalkalmazott ilyen politikai véleményt tegyen közzé, ráadásul ez szerinte nem is az első eset volt. Saját hibájának tekinti, hogy eddig mindezt megengedte, ezért is mond le. Ám annak, aki ezt a beszédet végighallgatta, nyilvánvaló volt, hogy nem önszántából döntött így, hanem felszólításra.

– Nem értem: ha az ön közszerepléseivel volt a gond, miért a dékánt büntették?

– Egy parancsuralmi módon irányított szervezetet úgy lehet a leghatékonyabban működtetni, ha először a főnököket fegyelmezik meg. Megfélemlítik őket azzal: a pozíciójukba kerülhet, ha eltűrik, hogy valamelyik beosztottjuk a kormányt kritizálja. Hozzáteszem, szerencsére a nyugalmazott Sárkány professzor egyetemi tanárként továbbra is az NKE-n tanít. Az intézményből végül egyedül engem távolítottak el. Apropónak talán az is jól jött ehhez, hogy közben megszüntették az egész társadalomtudományi tanszéket, ahol docensként dolgoztam.

– A leendő rendőrtiszteknek nincs szükségük arra, hogy társadalomtudományokat tanuljanak?

– Csak a tanszéket számolták fel, de a tantárgyak és a kollégáim maradtak. Ők veszik át az én óráimat is.

– Ismerős fideszes technika: ha valakit félre akarnak állítani, kiszervezik alóla az intézményt. Voltaképp ez történt önnel is?

– Lehet, hogy ez volt a cél. Akadtak más előjelei is annak, hogy ideológiai okokból fölöslegessé váltam a karon. „Felsőbb utasításra” nekifogtak például az új tantárgyi struktúrák kialakításának. A szociológia tematikájának a kidolgozásába engem már be sem vontak, noha én vezettem a Rendészettudományi Kar szociológia szakcsoportját. Persze nem csodálkozom azon, hogy a véleményemre nem voltak kíváncsiak, hiszen mindaz, amit én képviseltem, oktattam, abszolút ellentétes az iskola új szellemiségével.

– Hogy érti ezt?

– Az NKE mamutintézménye januárban jött létre a volt Rendőrtiszti Főiskolából, a Nemzetvédelmi Egyetemből, valamint a Corvinus közigazgatási karából. Az összevonás koncepciója teljesen szakmaiatlan és antidemokratikus volt: tükrözi az orbánizmus szellemét. Amúgy az NKE-t Orbán Viktor személyesen alapította meg, tehát nyugodtan tekinthetjük Orbán egyetemének. Ezt az úgynevezett Fenntartói Testület irányítja, amelyben a honvédelmi, belügyi és közigazgatási tárca képviselteti magát. A Fenntartói Testület felállítása azt jelenti, hogy az egyetem gyakorlatilag semmilyen autonómiával nem rendelkezik. Egyébként az iskola irányvonaláról annyit: Pintér Sándor valamikor 2010 végén behívatott minket, tanárokat a Belügyminisztériumba, és közölte velünk: az új, összevont egyetemen mindenkinek meg kell tanulnia engedelmeskednie és parancsolnia. Ugyanabban a parancsuralmi szellemiségben kell képezni a leendő állami közszolgákat, mint a katonákat vagy a rendőröket.

– Ön egyre keményebben bírálta mindenütt a Fidesz-kormányt. Talán már várta, hogy kirúgják a „nemzeti közszolgálat” soraiból?

– Nézze, nem vagyok mártír, közel a hatvanhoz senkinek sem az a célja, hogy elveszítse az állását, és munkaajánlatot még sehonnan nem kaptam. A barátaim közül sokan tanácsolták, fogjam vissza magam, mert ebből baj lesz. De úgy éreztem, nem lehet szó nélkül tűrni, amit a Fidesz művel ebben az országban, muszáj tiltakozni a jogállam lerombolása ellen. Megértem azokat is, akik félelemből, reménytelenségből úgy gondolják: nem érdemes nyilvánosan állást foglalni, kockáztatni. Másfelől: ha mi, demokrata értelmiségiek sem merünk megszólalni, ki teszi meg helyettünk?

– Kérdés, vajon a példája bátoríthat-e másokat, vagy inkább arra figyelmeztet: vigyázzunk, nehogy úgy járjunk, mint ön.

– Erre csak azt tudom felelni: nem én vagyok az egyetlen, aki a politikai „alkalmatlansága” miatt az utcára került. Ez önmagában is bizonyítja, hogy itt tényleg diktatúra van.

(Az interjút teljes terjedelemben elolvashatja a 168 Óra hetilap legfrissebb számában.)

Sándor Zsuzsanna

forrás:168 óra.hu

Francis Krémer morality and the risks
Not be tolerated without saying a word!

Francis Krémer sociologist, historian, said to us last March, he also talked about what he believes there is dictatorship in Hungary. A professor at the National University of Civil Service was an associate professor. Recently, however, has informed us, was dismissed from his job. SANDOR ZSUZSANNA interview.
– For political reasons it was said to you?

– For me, it’s clear. Administration of the National University (NCU), newly appointed Dean of the Faculty of Police behívatott the end of June, and said the public employee terminated my employment. An explanation is given, but about trying to convince you that this is a great offer.

– I mean the sack?

– Yes, because my six months’ severance pay to have four more months, given the fact that I am over fifty eight years, ie age, I am protected. But it’s still unacceptable, and therefore turned to labor court. Age, especially those who are protected only reason be dismissed. I am nineteen years of teaching sociology, the police politológiára students against the university and my job was never an excuse.

– However, in March gave an interview to our magazine, in which he also explained to you that we have dictatorship. After meeting indicated to us, the article was a scandal in the workplace.

– The 168 hours after the interview appeared in the then Dean, Dr.. Stephen has repeatedly called the Dragon tanszékvezetőmet, dr. Andrea Kozáry: Make the department store if from me. Andrea rejected by this, that satisfied my academic and scientific activities. Then in early April in the NCU meeting was convened, where dr. Dragon announced the dean’s resignation from his post. Clearly felt that this is related to my interview with me. He stressed also considers it unacceptable that a public servant to disclose such political opinion, even in his opinion, this case was not the first. My mistake as to have allowed all this, why give up. But to anyone who listened to this speech, it was obvious that it is not voluntarily chosen, but also on demand.

– I do not understand: if you had a problem with public appearances, why the dean punished?

– A totalitarian organization can be managed in the most efficient way to operate if the first bosses in discipline. Intimidated by them: to be influent position, if tolerated, one that criticizes the government employees. I may add, fortunately, a retired professor of Dragon as a university professor will continue to teach via the NCU. The institution alone, I finally removed. Perhaps it is apropos to this came in handy, it terminated during the whole of social science department, where I worked as a professor.

– The prospective police officers do not need to learn from social science?

– Only the department eliminated, but the remaining subjects and colleagues. They take over my classes I can.

– Familiar Fidesz technique: if you want someone to be wrong, outsourced from under the institution. Actually, this happened to you too?

– Maybe it was the goal. There were also other signs of that ideological reasons, I have become redundant in the arm. “Orders from above” caught him as the new structures of the subject. The sociology of curriculum development has not even been me, though I led the group of Police Science, Faculty of Sociology. Of course, no wonder that they were not interested in my opinion, because everything that I represented, I taught, absolutely contrary to the spirit of the new school.

– What do you mean?

– The NCU mammoth institution was established in January was the Police School, the universities of National Defence, as well as the administrative arm of Corvinus. The merger of an entirely undemocratic szakmaiatlan and was reflected in the spirit of activism Orban. Otherwise, the NCU was personally founded by Viktor Orban, so feel free to view the Urban University. This so-called Maintainers Board directs, in which the defense, home affairs and administrative ministries are represented. Maintainers of the Board to set up means that virtually no autonomy of the university does not have. Otherwise, much of the school’s stance: Sandor Pinter sometime in late 2010 behívatott us, teachers, the Ministry of Interior, and told us: the new, consolidated campus, everyone must learn to obey and parancsolnia. In the same totalitarian spirit, to be funded out of the future state public servants, such as soldiers or policemen.

– You are getting harder all criticized the Fidesz government. You might have waited to fire a “national service” among the members?

– Look, I’m not a martyr, no one close to sixty is the purpose of losing their jobs, and job offers have not got nowhere. Many of my friends advised, limit yourself because of this trouble. But I felt I could not endure without a word of what Fidesz’s doing in this country, I must protest against the destruction of the rule of law. I understand those who fear, hopelessness thought: you should not publicly take a stand, to take risks. On the other hand, if we did not dare to speak of Democratic intellectuals who makes it for us?

– The question is whether the example to encourage others, or rather warned: be careful not to walk it like you.

– I can only answer this: I’m not the only one who has the political “inadequacy” of the street. This in itself proves that there really is dictatorship.

(The full interview you can read the latest issue of 168 hours weekly.)

Susanna Alexander

Source: 168 óra.hu

Leave a Reply 259 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: