< Böngészés > Főoldal / Nincs kategorizálva / Blog article: Orbán elismerte: nagy baj van )))))) Orban admitted that there is a big problem

| Mobile | RSS

Orbán elismerte: nagy baj van )))))) Orban admitted that there is a big problem

2012. július 30. | hozzászólás | Nincs kategorizálva

Orbán Viktor bevallotta, évi 100 milliárd veszteséget okozott az országnak azzal, hogy halogatta a megállapodást az IMF-fel, mert a Valutaalap vigyázó szeme előtt nem valósíthatta volna meg “unortodox” gazdaságpolitikáját. Szavaiból kiderül: az unortodox gazdaságpolitikára azért volt szükségünk, hogy megoldhassuk azokat a problémákat, amelyeket ez a gazdaságpolitika idézett elő.
Az IMF két éves száműzetése kapott értelmet a kormányfő őszinte szavai nyomán, amikor is Orbán Viktor beismerte, amit közgazdászok tucatjai állítottak az elmúlt három éven át: évi 100 milliárd forinttal drágábban lehetett csak finanszírozni a magyar államot a Valutaalappal kötendő hitel megállapodás elodázása miatt, vagyis 3 év alatt 300 milliárdot dobtunk ki az ablakon szerinte is – írta a Népszava.

A miniszterelnök azt is megvallotta a Vállalkozók Országos Szövetségében, hogy erre azért volt szükség, mert a Nemzetközi Pénzügyi Szervezet nem hagyta volna végrehajtani azokat a rendkívüli intézkedéseket, amelyekkel a kormány igyekezett helyrebillenteni a költségvetési egyensúlyt és 3 százalék alatt tartani az államháztartási hiányt. Mit is állít itt a kormányfő? Nem mást, mint azt, hogy ez az évi 100 milliárdos veszteség volt az ára annak, hogy rendkívüli, vagy – ahogy mondani szeretik -, “unortodox” gazdaságpolitikája megvalósulhatott. Az IMF szigorú és a magyar gazdasági folyamatokat szemmel tartó ellenőrzése alatt ugyanis erre nem lett volna mód.

Ennek persze csak akkor van értelme, ha az IMF-et a jövőben sem engedjük vissza, mert akkor ismét felmerül a távollétében megvalósított gazdaságpolitika módosításának szükségessége. Ebből kiindulva érdemes mérlegelni a most folyó IMF-tárgyalások eredményes lezárulásának valódi esélyeit, azok fényében, hogy a kormány sorra új akadályokat gördít a tárgyalások útjába, és a Kövér László rossz rendőr jó rendőr párja, Varga Mihály a tárgyalásokért felelős államtitkár is már 2013-as céldátumról beszél, kormánya hajthatatlanságát hangoztatja másodlagosnak tűnő részletkérdésekben.

Az eddig történtekből következtetve nem kizárt, hogy a jövőre tervezett újabb rendkívüli adóról, a Magyar Nemzeti Bankra kivetett tranzakciós adóról 2014-ben Orbán Viktor meg fogja vallani, hogy azért nem írta alá a hitelmegállapodást az IMF-fel, 2012-ben, de 2013-ban sem, mert akkor le kellett volna mondani erről a forrásról, ami évi 100 milliárdot hozott a konyhára. Összegezve az elmúlt két évet: az unortodox gazdaságpolitika az, amellyel meg lehet oldani azokat a problémákat, amelyek nem léteznének, ha nem vezetjük be az unortodox gazdaságpolitikát – olvasható a Népszavában.

De maradjunk a múlt számainál! Nem számolva kisebb adó csíntevéseit – 5390 milliárd forintot szivattyúztak ki a gazdaságból a magyar államkasszába 2010 és 2012 között, ami a magyar GDP mintegy 20 százaléka. Ennek döntő részét az államadósság csökkentésére és az államháztartási hiány drasztikus lefaragására költötték el.

Miközben a kormány a recesszióba vezette a növekedési forrásoktól, mindenekelőtt a hitelektől megfosztott magyar gazdaságot, 2010-től 2012-ig szinte mással sem foglalkozott, mint a költségvetési lyukak tömködésével.

Mégpedig nem kis mértékben azért, mert azon maga is komoly lyukat ütött az egy kulcsos személyi jövedelemadóval, és a vállalati nyereségadó csökkentésével, amelyekkel három év alatt mintegy 1500 milliárd forinttal kurtították meg a büdzsét, továbbá egy egyszeri közel 500 milliárdos kiadással, a Mol részvények megvásárlásakor, tehát összesen 2000 milliárd párolog el az év végéig, amihez még hozzá kell számítani a magánnyugdíjpénztáraktól elvett 3000 milliárdot.

Nem kizárólag a bevételek növelésével, de a kiadások, mindenekelőtt a közösségi fogyasztás, a szociális és egészségügyi rendszer megkurtításával, a két Széll Kálmán tervvel összesen mintegy 1000 milliárddal csökkentették a költségvetés kiadási oldalát, ami valahol ugyancsak hiányzik a fogyasztásból, az egész gazdaságból. A bankok nyereségének és részben tőkéjének állami rekvirálásából eredő közvetett, a gazdaságra gyakorolt és ezen keresztül a költségvetési bevételekre is negatívan ható következményeiről nincsenek számszerű adatok, de ezek hatása nem csak rendkívül nagy, de sajnos tartós, hosszú évekre kiható lesz.

A fentiek fényében az idei évre várható egy százalék körüli, vagy még talán annál is nagyobb recesszió azt jelenti, hogy Orbán Viktornak igaza van, amikor arról beszél, hogy a magyar gazdaság bajban van, és nem egy pályán focizunk a szomszéd országokkal, ahol korántsem mennek ilyen rosszul a dolgok, vagyis leszakadóban vagyunk a saját térségünk országaival szemben és nem közelítünk a centrum országokhoz.

Ezen nem lehet csodálkozni, hiszen a kormány mindent elkövetett, hogy így legyen.

Ezért tűnik rendkívül visszásnak, amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy a bajok gyökere a határokon túl van, a gondok nem tőlünk, tőle erednek, nem a magyar gazdaságpolitikában, hanem a brüsszeli bürokráciában gyökereznek, maga az Európai Unió mondott csődöt. Az a 27 országot tömörítő nemzetközi szervezet, amelytől évről évre kétezermilliárd forintnyi fejlesztési forráshoz jutunk, olyan pénzhez, aminek híján – és a kormányfő ezt is beismeri – semmilyen fejlesztésre nem lennénk képesek.

Orbánnak nincs megfelelő válasza

“Egyértelműen negatív az utóbbi két év tárgyalásainak mérlege, és sokkal nagyobb a veszteség, mint amiről Orbán Viktor beszél” – mondta el lapunknak Róna Péter közgazdász, az Oxford egyetem tanára. “Havi 12-14 milliárdos veszteség adódik a kormány következetlen magatartásából és alapvetően rossz hozzáállásából” – tette hozzá a szakember, és megjegyezte, hogy Matolcsy hatalmasat téved, amikor a hitelekről való egyeztetést iszapbirkózásként fogja fel, ugyanis az IMF nem ellensége az országnak. “Senki nem ad úgy hitelt, hogy nem biztos abban, visszakapja-e később a pénzét.

Az IMF csupán ésszerű gazdaságpolitikai terveket akar látni, a fenntartható növekedés modelljének következetes képviseletét. Ám ennek nyoma sincs a hazai döntéshozók munkájában. De, ha Orbán Viktor nem akar változtatni a kormány hozzáállásán, választ kell adnia arra a dilemmára, hogyan oldja meg az adósságfinanszírozást, hiszen a jelenlegihez hasonló magas kamat kamatokat alkalmasint még Németország sem tudná kifizetni, illetve miként akarja a magyar gazdaságot növekedési pályára állítani. Attól tartok, a miniszterelnöknek nincsenek megfelelő válaszai ezekre a kérdésekre” – mondta Róna Péter.

forrás:168 óra.hu

Orban admitted that there is a big problem

Viktor Orban said she caused a loss of 100 billion to the country that had delayed the agreement with the IMF because the IMF is not watchful eyes could have realized “unortodox ‘economic policies. Words turn out to unortodox economic policy is what we needed to megoldhassuk the problems that caused this economic policy.
The IMF’s two-year exile from meaning to the prime minister’s frank words of the wake, when Orban admitted that economists Dozens have been in the past three years: EUR 100 billion higher price could only be financed by the Hungarian State, the IMF concluded a credit agreement delaying because that is 3 300 billion years is thrown out the window in his opinion is – by the People’s Voice.

The Prime Minister also confessed to the Contractors Association of, that this was necessary because of the international financial institutions did not have to implement the emergency measures by which the government sought to recover tilt the budget balance, and 3 percent is to keep the government deficit. What is the main issue here is the government? Nothing else than that this year was a loss of 100 billion is the price for that special, or – as they say they love – ‘unortodox “megvalósulhatott economic policy. The IMF and the Hungarian strict eye on the economic processes under control since this would not have been possible.

Of course this only makes sense if the IMF will not allow to return, because it arises again in the absence of economic policy carried out the need for change. On this basis you should consider the ongoing IMF negotiations successful closing of real chances are the light that the government turn new obstacles in the way of the negotiations in his path, and Laszlo Kover, bad cop good cop partner, Mihaly Varga on trial for Secretary of State also has 2013 céldátumról talks, stressing the government intransigence of seemingly secondary matters of detail.

So far, made from concluding it is conceivable that the future planned another special tax, the Hungarian National Bank imposed transaction tax in 2014, Viktor Orban will confess that I did not sign the loan agreement with the IMF in 2012, but 2013 – was not, because then you would have had to say about this source, which has 100 billion annually to the kitchen. Summarizing the last two years: the unortodox economic policies, which you can solve the problems that would not exist if it does not introduce the unortodox economic policy – read in Népszava.

But let the past számainál! Not resulted in lower tax csíntevéseit – 5,390 billion hose off the farm to the Hungarian treasury between 2010 and 2012, which is about 20 percent of Hungary’s GDP. A major part of the debt and to reduce the budget deficit by cutting drastically spent.

While the recession led to the growth of government sources, primarily from loans stripped of the Hungarian economy from 2010 to 2012 did not deal with anything else than the holes in the budget tömködésével.

Namely in no small measure because of its serious hole in a flat personal income tax and corporate income tax reduction, which in three years, about 1,500 billion kurtították the budget, as well as a one-time close to 500 billion in spending, the MOL share purchase , making a total of 2,000 billion by the end of the year evaporates, this must be added to the pension funds expected prices took billion in 3000.

It is not only increasing revenues, but the expenditure, especially in the public consumption, social and health system megkurtításával the two Szell Kalman plan a total of about 1,000 billion have reduced the budget expenditure side, somewhere, missing from consumption, the whole economy. The profits of banks and partly from indirect rekvirálásából state capital, the economy and through the fiscal consequences of a negative effect on revenues is no quantitative data, but their influence is not only extremely large but, unfortunately, long-lasting, many years will have an impact.

In the light of the current year is expected of a percent, or maybe even more in a recession means that Viktor Orban is right when he talks about the Hungarian economy is in trouble, and not on the field football we the neighboring countries, which by no means go things are so bad, that we are leszakadóban in our own countries, and in not approaching the center countries.

This may not be surprising, since the government did everything to be so.

Therefore seems very perverse, when Viktor Orban says that the root of the troubles across the border, the problems are not from us, from her stem, not the Hungarian economic policy, but the Brussels bureaucracy are rooted in the European Union said its bankruptcy. The international organization bringing together 27 countries from which every year we get two thousand billion in development funds, as money, which is lacking – and the prime minister admits this – any development would not be able.

Orbán no adequate response

“There is a clear negative for the last two years of negotiations of the balance sheet, and the loss is much greater than what Viktor Orban talks’ – our magazine said economist Peter Rona, professor at Oxford University. “Monthly 12-14 billion in losses due to the government’s inconsistent conduct of and fundamentally wrong attitude” – said the expert, and noted that Matolcsy huge mistake, when the credit consulting iszapbirkózásként will be because the IMF is not the enemy of the country. “Nobody gives you a loan that you are not sure, then get back to your money.

The IMF is only sensible economic policy plans you want to see a sustainable growth model for a consistent representation. But this is no trace of the work of local decision makers. But when Viktor Orbán did not want to change the government’s attitude, should answer to the dilemma of how to solve the debt financing, as similar to the existing high interest interest rates on occasion, even Germany was able to pay, and how you want the Hungarian economy into orbit. I am afraid that the prime minister has no right answers to these questions, “- said Peter Rona.

Source: 168 óra.hu

Leave a Reply 263 megnézve, 1 alkalommal mai nap |