< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Orbánt alkalmatlanná teszi a betegsége? )))) Orban makes it unsuitable for the disease?

| Mobile | RSS

Orbánt alkalmatlanná teszi a betegsége? )))) Orban makes it unsuitable for the disease?

Orbánt alkalmatlanná teszi a betegsége?
A skizofrénia veszélyes a környezetre, a beteg tévesen érzékeli a külvilágot. Közérdekű kérdés, hogy a miniszterelnököt kezelik-e valamilyen betegséggel? Fotó: MTI

Budapest – Egy televíziós felvétel árulkodó módon mutatja azt, amiről Magyarországon már korábban is sokat beszéltek, de eddig csak rosszindulatú híresztelésnek hangzott: Orbán Viktor pszichiátriai kezelésre szorulhat, mások szerint pszichiátriai kezelés alatt áll. A felvételen látható szájmozdulatok erős pszichiátriai gyógyszerek mellékhatásaira is utalhatnak. Orbán Viktor az ATV híradójának felvételén a háttérben áll, és megdöbbentő szájmozdulatokat tesz, amilyeneket egészséges ember nem produkál. Egy ígéretesen indult karrier látványos kudarcának oka is lehet az a betegség, amelynek tünetei immár letagadhatatlannak látszanak, és amelyek alkalmatlanná tehetik vezető pozíció betöltésére. A felvétel után tisztázni kell a helyzetet, Orbánnak nyilatkoznia kell, hogy kezelés alatt áll-e vagy sem, és ha igen, akkor milyen betegséggel kezelik.

Orbán Viktor betegségének vélhető tünetei az ATV Híradójának augusztus 20-i adásában láthatók, ha azok megegyeznek a szkirodalomban található kényszeres szájmozgásokkal. A felvételen Orbán Viktor miniszterelnök olyan kényszeres nyelv- és szájmozdulatokat tesz, amelyek esetenként súlyos pszichikai problémákra és erős pszichiátriai gyógyszerek használatára utalhatnak. Orbán az augusztus 20-i kitüntetések parlamenti átadásán vesz részt, amint a kamera felvételén jól látható ijesztő szájmozgása, amely lehet akár gyógyszerek mellékhatása is. A felvételen az 50. másodperctől érdemes nézni a magyar miniszterelnök arcát és száját.

Szakemberek szerint a felvételen látható jelenség oka többféle lehet, de leggyakrabban a Tardive Dyskinesia jelenségével azonosítják, amelyet skizofrénia és más pszichiátriai betegségek ellen használt gyógyszerek szedése is kiválthat. A szakirodalom szerint a leggyakoribb tünetek a nyelési nehézség, csámcsogó szájmozdulatok, az ajkak gyakori nyalogatása, nyelvkiöltögetés, a száj körkörös bizarr mozdulatai, a beteg a nyelvét nem tudja kinyújtva tartani. A tüneteket a gyógyszeradag csökkentésével lehet mérsékelni, vagy más gyógyszert kell alkalmazni, de figyelembe kell venni, hogy ez miképpen befolyásolja az alapbetegséget.

A látható kényszeres mozgásokat másfajta gyógyszerek és szerek is kiválthatják, de legsúlyosabb esetben skizofrénia kezelésekor is megjelenhetnek. A szakirodalom a skizofréniáról a következőket írja: “A skizofrénia nem egységes kórkép, összefoglaló neve a pszichotikus állapotok közé sorolt agyi betegségeknek, melyeknek közös jellemzője, hogy a beteg akarata, gondolatai és érzelmei szétesnek. A pszichotikus állapotok a realitásérzék elvesztésével, érzékcsalódásokkal, hallucinációkkal, az érzelmi élet zavaraival, téveszmékkel, tudatzavar jelentkezésével járó elmegyógyászati betegségek. Ez az állapot más betegségekben is előfordulhat, amikor a felsorolt tünetek közül csak egy-egy dominál. Mai nézeteink szerint több tényező játszik szerepet kialakulásukban, de e kórképek kiváltó oka lényegében ismeretlen.”

Következménye az lehet, hogy “a beteg úgy rakja össze a külvilág történéseit, hogy azokból egy veszélyes, ijesztő kép áll össze. A tünetek elmúltával a beteg többnyire világosan látja a roham idején észlelt világ és tettei irracionális voltát. A betegség ezen aktív szakaszaiban a beteg veszélyes lehet önmagára és környezetére”.

Orbán Viktor esetleges betegségéről nincsenek hivatalos információk. De miniszterelnök esetében az egészségi állapot nemcsak magánügy. Az ország polgárainak joga van tudni azt, hogy az országot mentálisan egészséges emberek vezetik. Ezért jogos igény az, hogy a polgárok választ kapjanak arra, hogy a látható tünetek mögött milyen okok, esetleg milyen betegségek húzódnak meg. Az ország sorsát meghatározó vezető esetében közérdekű információ az, hogy a mára teljhatalommal felruházott miniszterelnök milyen betegségben szenved, ha szenved. Ha a miniszterelnök beteg, és annak köze van a skizofréniához, akkor az alkalmatlanná teheti az ország vezetésére. A magyar közvéleménynek a megdöbbentő felvételek láttán joga van tudni, hogy Orbán Viktor skizofrén paranoiás betegségben, esetleg más neurotikus betegségben szenved vagy nem.

Annál is inkább, mert kutatások egybehangzóan kimutatták, hogy valamennyi diktátor személyiségét skizofrén betegségek befolyásolták. A skizofrén beteg nem reálisan értékeli és érzékeli a külvilágot, tévképzetei, üldözési mániái alakulnak ki, paranoiás lesz, és téves helyzetfelismerése miatt a környezetére veszélyes válaszokat ad. Miniszterelnök esetében ez életveszélyes helyzetet idéz elő.

A nyilvánosságra került felvételek alapján az ellenzéknek, a parlamentnek, a köztársasági elnöknek, de Orbán saját pártjának is fel kell tennie a kérdést a miniszterelnöknek, hogy milyen gyógyszereket szed, milyen betegséggel kezelik, és szakembereknek nyilatkozniuk kell arról, hogy az adott betegséggel kormányozhat-e valaki egy országot úgy, hogy hatalmának gyakorlatilag nincsenek korlátai.

forrás:amerikai népszava online.hu

Orban makes it unsuitable for the disease?

Orban makes it unsuitable for the disease?
Schizophrenia is harmful to the environment, the patient mistakenly perceives the outside world. Matter of public concern that the Prime Minister is treated with some kind of disease? Photo: MTI

Budapest – A record television shows in revealing what Hungary already much talked about, but so far only malicious rumor sounded Viktor Orban may need psychiatric treatment, while others are under psychiatric treatment. The footage shows a strong foot moves side-effects of psychiatric drugs can indicate. Viktor Orbán, the ATV news recording in the background is striking and mouth movements does not produce those healthy people. A promising start has been spectacular failures of his career may be the cause of the disease, symptoms of which are now undeniably stand out, and which render the leadership positions to fill. After recording a clarification of the situation Orbán declare that he is being treated or not, and if so, what disease is treated.

Viktor Orban’s disease symptoms is considered the ATV news shows broadcast on 20 August, when they are the same as in compulsive szkirodalomban mouth movements. The recording of Prime Minister Viktor Orban compulsive tongue and mouth movements to make, which may be severe psychological problems and may indicate the use of powerful psychiatric drugs. Orban in Parliament on 20 August Medals transfer involved when the camera is recording alarming visible mouth movements, which could be a side effect of medications. The record of the 50th seconds you should see the Hungarian prime minister’s face and mouth.

According to experts, the problem occurs because multiple recording is possible, but most of tardive dyskinesia phenomenon identified by schizophrenia and other psychiatric diseases can also be caused by medications used. According to the literature, the most common symptoms include difficulty swallowing, mouth munching movements of the lips often Licking, nyelvkiöltögetés, bizarre circular movements of the mouth, the tongue of the patient can not be stretched. The symptoms of the drug can be mitigated by reducing the dose or other medication should be used, but should take into account how this affects the underlying disease.

The compulsive movements is different medicines and drugs may cause, but more serious cases may appear when treating schizophrenia. The literature on schizophrenia writes: “Schizophrenia is not a single disease, the common name of the psychotic conditions classified as brain diseases that have in common is that the patient’s wishes, thoughts and feelings fall apart. The psychotic conditions the loss of a sense of reality, delusions, hallucinations, emotional turbulences, delusions, impaired consciousness due to application of psychiatric disorders. This condition may also occur in other diseases in which the symptoms listed only one dominant. Today in our view, several factors play a role in their development, but essentially the root cause of this disorder is unknown. ”

It may result that “the patient has put together the happenings of the outside world in order to extract a dangerous, frightening images add up. The symptoms are over, the patients are usually detected during the attack clearly sees the world and acts irrational. These active stages of the disease the patient may be dangerous for yourself and your environment. ”

Viktor Orban any illness there is no official information. But, the health minister not only a private matter. The right of citizens to know that mentally healthy people in the country are held. It is therefore legitimate to demand that citizens receive a response to the reasons behind the visible symptoms, or what it exports. Fate of the country’s leading public interest is vested with full powers to the Prime Minister today what disease you are suffering. If the minister is sick, and to do with schizophrenia, then render the leadership of the country. The Hungarian public opinion in the face of shocking footage right to know that Viktor Orbán paranoid schizophrenic illness, or other neurotic illness or not.

Even more so, because research has shown consistently that all dictators schizophrenic personality disorders influence. The schizophrenic patient is not realistic to evaluate and perceive the outside world, delusions, paranoia develops, becomes paranoid and false detection due to the environment in case of dangerous answers. Prime Minister, this causes a life-threatening situation.

The public was recorded based on the opposition in the parliament, the President of the Republic, but Orban’s own party also should ask the Prime Minister what medicines you are taking, how diseases are treated, and professionals should declare that the disease can govern whether someone in a country that has practically no power limitations.

Source: American people vote online.hu

Leave a Reply 1484 megnézve, 1 alkalommal mai nap |