< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Osztogatást kezd a Fidesz)))) Give-away starts Fidesz

| Mobile | RSS

Osztogatást kezd a Fidesz)))) Give-away starts Fidesz

Osztogatást kezd a Fidesz

Kivitelezhető lenne a Kereszténydemokrata Népppárt családi adókedvezmények kiterjesztésére vonatkozó javaslata, ha az adóhatóság nem akarná eltüntetni az indítvány költségvetési vonzataira utaló nyomokat – vélekedik Angyal József okleveles adószakértő, aki szerint e 150-180 milliárd forintra tehető összeg Brüsszel figyelmét is felkeltheti. Mások szerint a tervek politikai indíttatásúak, s a kormány az eddig agyonterhelt rétegeket kívánja a választások közeledtével megnyerni.

Politikai indíttatásúnak minősítik egyes szakértők a családi adókedvezmény járulékokra történő kiterjesztését célzó legújabb kormányzati terveket: úgy vélik, ezzel az elhibázott egykulcsos adórendszer és a kivezetett adójóváírás káros hatásait igyekszik a kabinet a választások közeledtével korrigálni. Az említett intézkedések ugyanis kimondottan az amúgy is nehezebb anyagi helyzetben lévőket, leginkább a gyermekeket nevelő családokat sújtották. Az idő előrehaladtával pedig most e korábban mellőzött rétegek támogatását szeretnék megnyerni.

Az érvényben lévő szabályozás alapján a családok egy és két gyermek után 10 -10 ezer forint, három és ennél több gyerek esetében pedig egyenként 33 ezer forint személyi jövedelemadó-kedvezményt vehetnek igénybe. A gond az, hogy kevés család tudja kihasználni e lehetőséget, miután az alacsony átlagkeresetek miatt számos háztartásnak nincsen annyi adója, amennyit kedvezményként levonhatna. Az egy gyermeket nevelők már a 93 ezer forintos minimálbér mellett is érvényesíteni tudják 10 ezer forintos kedvezményüket, két gyermekes családokban bruttó 125 ezer forintos fizetés mellett lehet igénybe venni a teljes 20 ezer forintos támogatási keretet, míg akinek három gyermeke van, annak jelenleg bruttó 620 ezer forint körüli fizetést kell kapnia ahhoz, hogy maximálisan élhessen a 99 ezer forintos kedvezményével. Míg a korábbi, sávos adórendszer arányosan terhelte a különböző rétegeket, a 16 százalékos egykulcsos adó bevezetése jelentősen rontotta az alacsonyabb jövedelműek anyagi helyzetét, az adójóváírás kivezetése pedig további terheket rótt e háztartásokra.

A Kereszténydemokrata Néppárt most azt javasolja, hogy a a jövőben a járulékokból is levonható legyen a családi adókedvezmény. A jelenlegi rendszerben ugyanis – miként Harrach Péter frakcióvezető ismertette – az egy gyermeket nevelők 92 százaléka, a kétgyermekesek 88 százaléka, míg a háromgyermekeseknek csupán 38 százaléka tudott a kedvezményekkel élni, ugyanis nem volt akkora összegű személyi jövedelemadójuk az összevont adóalap szerint, amelyből le tudták volna írni a támogatást. Utalt arra, hogy a 2011-es adatok alapján adóbevallást készítők mintegy 27 százaléka, 1 millió 17 ezren igényelték a gyermekeik után járó adókedvezményt, a kérvényezők fele egy gyermekről, egyharmada két gyermekről gondoskodik, és a családok mintegy hatoda nevel három vagy több gyermeket.

A kedvezményezettek összesen 292 milliárd forintnyi adókedvezményt vehettek volna igénybe, azonban alacsony jövedelmük miatt csupán 180 milliárd forintot sikerült valóban kihasználniuk, vagyis 112 milliárd forintjuk “bent maradt”. Ebből az adóhatóság számításai szerint 55 milliárd az az összeg, amit még a járulékokból a családi kasszában hagynának. A javasalt részleteinek kidolgozása azonban még tart, így továbbra is kérdéses, hogy a kedvezmények révén a nyugdíj és/vagy az egészségbiztosítási járulék csökkenne, miként az is, hogy mennyivel. (Miután a nyugdíjjárulék 10, az egészségügyi pedig 17 százalékos, ezek együttesen nagyjából ugyanakkora összeget érintenek, mint a 16 százalékos személyi jövedelemadó.) Mindenesetre az indítvány a párt számításai szerint mintegy negyedmillió családnak jelentene segítséget. A javaslat várhatóan ősszel kerül az Országgyűlés elé, s a kisebbik kormánypárt reményei szerint a változtatások már januártól életbe léphetnek.

Kivitelezhető és jó lenne a KDNP javaslata, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nem lenne minden energiájával azon, hogy eltüntesse az indítvány költségvetési vonzataira utaló nyomokat – összegezte véleményét Angyal József. Az okleveles adószakértő lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a személyi jövedelemadó-bevallásban a NAV nem engedi beírni a kihasználatlan adókedvezményről szóló részt, vagyis ha a későbbiekben valaki adatot szeretne kapni arról, hogy ez mekkora összeget jelenthet, az lehetetlen lesz, annak mértékét még megjósólni sem lehet. Angyal József a KDNP-javaslat költségigényét mindazonáltal 150-180 milliárd forintra becsüli. Megfogalmazása szerint a NAV ennek nyomait akarja eltüntetni, hiszen ilyen intézkedés a Brüsszelnek benyújtott konvergencia-programban nem szerepel.

Ami pedig az indítvány tartalmát illeti: Angyal elmondta, hogy míg 2011-ben 3 gyermek esetében bruttó 487 ezer forintos havi fizetés mellett lehetett maximálisan kihasználni a családi kedvezményt, addig 2012-ben ehhez 530 ezer, 2013-ban pedig mintegy 620 ezer forintos havi jövedelem szükséges. A KDNP javaslata tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy három gyermekes család a jövőben 310 ezer forintos jövedelem esetén már ki tudná használni a kedvezményeket – mutatott rá az okleveles adószakértő.

Galgóczy Éva / Népszava

Give-away starts Fidesz

It would be impossible in Christian Népppárt proposal to extend family tax benefits if the tax authority does not want to erase traces of the budget implications of resolutions – Angel says Joseph chartered tax adviser, who said this week rose to HUF 150-180 billion is estimated at Brussels’ attention. Others say that political opponents, and the government intends to win the election approaching, plans are already dead load of the layers.

Classified as politically motivated, some experts say the government’s latest plans for the contribution to the extension of the family tax benefit: they consider working with the Cabinet towards elections failed to correct the adverse effects of a flat tax system and extract tax credit. That measure is specifically an already difficult financial situation from, most of the families of affected children. As time progressed, and now I want to win the support of this previously neglected groups.

According to the regulations in force 10 -10 thousand, in the case of three and more children will each have access to 33 thousand dollar personal income tax for families with one or two children. The problem is that few families can take advantage of this opportunity, having a low average earnings because many households do not have as much tax as a deduction could be reduced. The one-child educators have been validated in addition to the 93 thousand forints minimum wage can 10 thousand forints off their next two families with children gross 125 thousand forints required to use the full 20 thousand forints support frame, and his three children, it is gross 620 thousand pay around HUF should have to live up to the 99 thousand forints holiday. While the former progressive tax system is proportional burden on the different layers, the introduction of a 16 percent flat tax significantly worsened the economic situation of low income, the tax credit terminals and a further burden on these households.

The Christian Democratic People’s Party now recommends that aa future contributions can be deducted from the family tax benefit. Under the current system because – as Peter Harrach group leader explained – 92 percent of a child educators and two children 88 percent, while the three children is only 38 percent knew about the savings to live, because it was not a sum of personal income tax in the consolidated tax base from which you have been able letter of support. He pointed out that according to the 2011 data, about 27 percent of tax return preparers, 1 million 17 thousand people applied for tax relief for their children, half of all applicants for a child, one-third two child takes care of the families, about one-sixth of raising three or more children.

Beneficiaries total of HUF 292 billion in tax relief would have been available but only for low-income amounted to HUF 180 billion could really take advantage, or 112 billion forints in the “left there.” The tax authority estimates that 55 billion is the amount that you have to leave some contribution from the family pot. However, the details of the development of java salt is still in, so it is still questionable whether through discounts and / or health insurance contributions to the pension would be reduced, as is also that much. (After 10 the pension, health care and 17 percent, which together amount to about the same affect as the 16 percent personal income tax.) However, the motion of the party estimates that about a quarter million families would be helpful. The proposal is expected to be submitted to Parliament in the fall, and junior ruling party hopes that the changes can have effect in January.

Feasible, and it would be the Christian Democratic proposal that the National Tax and Customs Office (NAV) would not be all that energy to remove all traces of the budgetary implications of the proposal – summed up the opinion of Joseph Angel. The certified tax expert form inquiry, said the personal income tax returns, NAV does not let you enter part of the unused tax relief, that if in the future someone wants to get some data that the amounts represent, it will be impossible for the extent to speculate on any possible . Angel Joseph, however, estimates the cost requirements of the Christian Democratic proposal HUF 150-180 billion. It is said to want to hide the traces of the NAV, as such action is not in the convergence program submitted to Brussels.

As for the contents of the petition Angel said that while in 2011 was to maximize the family discount for 3 children under gross monthly salary of HUF 487 thousand, while in 2012 to 530 thousand in 2013 was approximately 620 thousand forints per month income necessary. The Christian Democratic proposal actually means that a three-child family for 310 thousand forints income has been able to use the discounts in the future – pointed to the certified tax expert.

Galgóczy Eve / The People’s Voice

Leave a Reply 195 megnézve, 1 alkalommal mai nap |