< Böngészés > Főoldal / Kultúra / Blog article: Egyházturisztika helye s szerepe a mai világban…Walking at the Church’s role in the world today .

| Mobile | RSS

Egyházturisztika helye s szerepe a mai világban…Walking at the Church’s role in the world today .

2013. július 23. | 1 Hozzászólás | Kultúra

ópusztaszer szélmalom 010ópusztaszer szélmalom 011
A sajtótájékoztató helyszíne Ópusztaszeri erdészház. az előadók a kollégák már ott voltak, mikor szerkesztőségünk megérkezett. A frissítőt követően elkezdődött az izgalmas, érdekfeszítő előadássorozat.

A megnyitó marketingvezető asszony bevezetőjével vette kezdetét a vallásturizmus bemutatása.

Kertész Péter ügyvezető igazgató rövid ismertetésében vázolta a kolostorok, templomok, kegyhelyek, zarándoklatok s annak helyszíneit a Dél-alföldi régióban. Kiemelte az Ópusztaszer Szakláris épületeinek jelentőségét valamint a pályázatok sikerét. – példaként említette, az Ókorban is voltak már pályázatok! Fontossá váltak a zarándok utak kiépítése, kialakítása. 2011-ben elindult a program. Több intézménnyel, mint a pl., a püspökség, Mórahalom.. A lehetőségek tárháza dinamikusan fejlődött.

Sánta János projektvezető a beszámolójában deklarált a vallásturizmus Szakláris értékeiről, a zarándokutak lényegbevágó szerepéről, majd ecsetelte előnyeit, ami a társadalom nélkülözhetetlen eszközévé vált. Ezek a rendezvények nagy tömegeket vonzanak. A polgárok 32%-t mozgatja meg e kegyhelyek látogatása.
A Magyar Turizmus Zrt is bekapcsolódott a hagyománnyá vált kolostorok, ispotályok látogatásába. Érdekességként kiemelte, a Dél-alföld e területe még fehérpont. A városvezetők tekintélyes fejlesztéseket hajtottak végre a projekten belül. A zarándoklati utak szervezésére 751 millió támogatást nyertek, ami 206 km azaz 300 mérföldkövet jelentett. Temesvár s Csongrád közötti vallási útvonal kialakítása a legfontosabb érdek.

Gazda István református lelkész bemutatta az egyház értékeit, a műemlékeik szépségei iránti igényt. Sajnálatát fejezte ki, hogy náluk nincsenek egyházi emlékek.

Magdai Borbála a Temesvár műemlékeikről, jellegzetes építési csodákról a XII- XVII. sz. templomairól. ami szárnyakat adott egy csodálatos utazáshoz,… a fotók tettek látványossá az előadását.

A Park kolostorok szakértőnője bemutatta a kolostorok gyarapodását a XII századtól napjainkig. Kiemelve a gyógynövények, a fűszerek, a konyhaművészet csodáit, amit a kolostorokban élő szerzetesek tettek naggyá. Szeretnék felébreszteni azokat a csodákat, amit a szerzetesek tudatosan építettek fel.

Dr. prof Barna Gábor egyetemi tanár a fizikai-lelki pusztulást emelte ki a bevezetőjében. Tudományos megközelítésben vázolta a kolostorok szerepét a korai középkortól a napjainkig. A kialakult kulturális búcsújárások szerepéről, jelentőségéről, és a kialakulás történeteit zárta egy burokban a hallgatóság – sajtó- számára. Az izgalmas, érdekfeszítő előadás mélységeiben s annak tárházát hozta a felszínre. A Dél-alföldi szerzetes templom, Alsóvárosi Ferenc rendi szerzetesek kimagasló munkájának gyümölcseit kóstoltatta velünk. Az ízek bonbonként roppantak szét az ízlelőbimbóinkon. Kiemelte; – az egyházak szerepét, ami nagy hatással voltak a búcsújárások kialakításának kezdetein! Baján, a Mária könnye búcsú érdekes színvilágát érzékeltette dián keresztül. Márjaradna felemelkedése, a püspökségek megerősödése… hab volt a tortán. Referált a Jezsuita búcsújárás jelentőségéről. Előadásának a vége felé beszélt a szerzetesrendek feloszlatásáról! (1948 ban)
A kegyhelyek mellé épültek a kapcsolható szolgáltatások, mint a termálfürdők!

Az előadás sorozat végül egy egyetemi kurzus színvonalán folytatódott a megmaradt hallgatóság számára.

2013.július 23 -oil-

 Opusztaszer windmill 010  Opusztaszer windmill 011
the press conference venue Ópusztaszeri forester house. the performers colleagues were already there when we arrived editing. After refreshments exciting exciting lecture series began.

The opening marketing executive began her introduction by the presentation of religious tourism.

managing director Peter Gardener a summary of the analysis of the monasteries, temples, shrines, and pilgrimage sites in the Southern Great Plain region. He emphasized the importance of Opusztaszer Szakláris buildings as well as the success of the applications. – As mentioned in ancient times there were already proposals! Pilgrimages have become important building, creation. The program started in 2011. Several institutions, such as., The diocese Mórahalom .. The window of opportunity is dynamically developing.

John Lame Project in the accounts of the declared value of Szakláris religious tourism, pilgrimages to the essential role and benefits of achieving this goal, which has become an indispensable tool for the society. These events draw large crowds. 32% of the people moving in this pilgrimage places to visit.
The Hungarian National Tourist Office became involved in a tradition monasteries, Warden’s visit. Interestingly stressed the Southern plains in this area, white point. The city managers considerable improvements have been made in the project. Organization of the pilgrimage routes have won 751 million in aid, which is equivalent to 300 206 km milestone in the development. Timisoara religious establishment and the main route between Csongrád interest.

Administrator Stephen Presbyterian minister has introduced the Church values ​​the need for historic preservation beauties. He regretted that they are not religious monuments.

Magda Barbara Timisoara műemlékeikről , typical construction wonders of the XII-XVII. Case. churches. which gave wings to a wonderful trip … the photos were of the spectacular presentation.

Park monasteries experts Queen has introduced the monasteries prosperity of the twelfth century to the present. Highlighting the herbs, spices, culinary wonders what the monks living in monasteries were great. I want to awaken the wonder of what the monks deliberately built up.

Dr. Prof. Gabor Brown University professor is the physical and spiritual death highlighted the introduction. Scientific approach, outlined the role of monasteries in the early Middle Ages to the present day. The resulting cultural búcsújárások role, significance, and the formation of a closed shell, the audience’s stories – for the press. The exciting, thrilling performances in depth and range up to the surface. The South Plains Church of monks, friars, Francis Alsóvárosi fruits kóstoltatta outstanding work with us. The flavors of chocolates as snapping apart the taste buds. He emphasized, – the role of the churches, which had a huge impact on the development of búcsújárások beginnings! Baja, a Mary weeping farewell interesting colors reflect the slide through. Márjaradna rise and consolidation of the bishoprics … icing on the cake was. Refereed the Jesuit pilgrimage importance. His presentation talked about the dissolution of the religious orders towards the end! (At 1948)
In addition to the shrines were built in the related services such as the thermal baths!

The lecture series eventually went on to a university course standards of the remaining audience.

2013.július 23 -oil-

Leave a Reply 317 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: