< Böngészés > Főoldal / Tudomány/gazdaság / Blog article: 78 milliárdot bukhatnak idén Vargáék az alacsony infláció miatt(((((( 78 billion this year, Vargas’ fall off due to low inflation

| Mobile | RSS

78 milliárdot bukhatnak idén Vargáék az alacsony infláció miatt(((((( 78 billion this year, Vargas’ fall off due to low inflation

2013. augusztus 12. | hozzászólás | Tudomány/gazdaság

78 milliárdot bukhatnak idén Vargáék az alacsony infláció miatt

A kormány 5,2 százalékos inflációval tervezte a büdzsét, a valóság azonban ennek közelébe sem ér. Bár ez a lakosságnak kedvező, a költségvetésnek jelentős mínuszokat jelent. Hogy mennyit is pontosan? Erre kerestük a választ.

Június közepén jelentette be Varga Mihály második kiigazító csomagját, melyre a vártnál jóval alacsonyabb idei évi infláció miatt is szükség volt. A kormány tavaly év végén ugyanis még 5,2 százalékos fogyasztói árindexszel tervezte az idei büdzsét, ám nagyon hamar kiderült, hogy a kormányzati intézkedések, pontosabban a rezsicsökkentések rekordalacsony szintre vitték a pénzromlás ütemét. Ez pedig, miközben a lakosság szempontjából igen kedvező változás, a költségvetés oldaláról elmaradó adóbevételeket eredményez. “Ennek hatása (szerk.: alacsony infláció) pedig megmutatkozik a fogyasztási típusú adóbevételeknél, így a tervezettől elmaradhatnak az áfából, a jövedéki adóból és a tranzakciós illetékből származó bevételek” – magyarázta a miniszter a kiigazító csomag bejelentésekor.

A költségvetési előirányzatok alapján az látszik, hogy a kormány a fogyasztáshoz kapcsolt adókból nominálisan a 2012-esnél 16 százalékkal tervezett be többet: 3703 milliárd után 4287 milliárd forintot. Mivel azonban a korábbi évekkel ellentétben e jogcím alatt jelenik meg a büdzsében 3 új adónem is (távközlési adó, pénzügyi tranzakciós illeték és a biztosítási adó), ezek előirányzatával korrigáltuk a tervszámokat. Így az áfából, a jövedéki adóból és a regisztrációs adóból idén 3914,3 milliárdot remélt a kormány szemben a tavalyi 3690,5 milliárddal. Ez 6 százalékos nominális növekedést jelentett volna, amit ha korrigálunk a tavalyi tervezéskor alkalmazott, idei évre jelzett 5,2 százalékos inflációval, 1 százalékos reálnövekedést kapunk.

83 milliárdot bukhatnak idén

Igenám, de már az első idei hónapok után kiderült, hogy jóval a kormányzati prognózisok alatt lesz a pénzromlás idei üteme, ez pedig, ahogy már említettük, jócskán befolyásolja a fogyasztási adókból származó bevételeket is. Ennek megfelelően a Nemzetgazdasági Minisztérium a konvergencia programban módosította az inflációs előrejelzését, 3,1 százalékra. Bár az elemzői várakozások konszenzusa még ennél is alacsonyabbat prognosztizál előre. Mindenesetre mi a kormányzati előrejelzéssel számoltunk, amikor is megkaptuk, hogy az alacsonyabb inflációval 6 helyett “csupán” 4 százalékkal nőnének idén a vizsgált bevételek. Vagyis a kormány által betervezett és a módusuló összegek között 78,1 milliárdos az eltérés. Magyarul, ennyit bukik az államkassza azért, mert jócskán “túllőtték” a 2013-as inflációt annak tervezésekor. Persze lakossági szempontból azért ennek is megvolt az előnye, hiszen a minimálbéreket és a nyugdíjakat is a magasabb mértékkel emelték, de ez már egy másik történet.
Pénzügyes vagy számviteli szakember? Állást váltana? Keressen velünk! (X)

Kalkulációnk alapján az áfából várt 2953,2 milliárd helyett 59 milliárddal kevesebb jöhet be, a jövedéki adó 947,1 milliárdja helyett 18,9 milliárddal kevesebb lehet a valóság, míg a regisztrációs adónál 279 millió az eltérés. És mindemellé még betársul a fogyasztási adóként befolyó tranzakciós adó, melyből eddig jelentős volt az elmaradás, ám előbb egyszeri tranzakciós illetékfizetést róttak ki a bankokra az első négy havi befolyt összeg duplájában meghatározva, majd augusztustól megemelték az illeték mértékét is, így akár a tervnek megfelelő összeg össze is jöhetne. Ám Banai Péter Benő a nemzetgazdasági tárca egyik fogadóóráján úgy fogalmazott: még a fentiek tükrében sem éri el a befolyt összeg az előirányzatot.

Az első félévben 56 milliárd is lehet az elmaradás…

A helyzet azonban az, hogy a fentebb említett 78,1 milliárd forintos mínusz igen óvatos becslésnek nevezhető, hiszen még az áprilisi kormány-várakozást jelentő 3,1 százaléknál is alacsonyabb lehet az infláció. Jelenleg az elemzői konszenzus 2,5 százalék körül mozog, az első félév átlaga pedig 2,35 százalékra jött ki.

Mivel nemrég megismerhettük a júniusi részletes államháztartási adatokat is, amivel teljes rálátásunk lehet az első félév állapotára, elkészítettük becslésünket az eddigi felhalmozott elmaradásra. Ebben az esetben sem számoltunk a 3 új adónemmel, és így 1957,2 milliárdnak kellett volna befolynia a büdzsébe az előirányzat időarányos megosztásával szemben a tavaly 1845,3 milliárddal. A vártnál alacsonyabb első féléves infláció eredményként azonban már 53 milliárdos eltérés mutatkozik. Áfából 40 milliárddal folyt be kevesebb csak a pénzromlás üteme miatt, jövedéki adóból pedig 12,9 milliárddal.

A második Varga-csomag azonban minden bizonnyal valamilyen mértékben kompenzálni tudja majd a “túlbecslés” miatti költségvetési kieséseket.

szerző:Székely Sarolta
mfor.hu

forrás:legfrissebb hírek.hu

78 billion this year, Vargas’ fall off due to low inflation

The government’s 5.2 percent inflation was designed by the budget, but the reality is nowhere near worth it. Although this population is positive, the budget for significant minus. How much, exactly? You searched for an answer.

Announced in mid-June on Michael Varga second adjustment package, which was necessary due to a much lower-than-expected inflation this year. The government late last year to 5.2 percent, even though CPI has designed this year’s budget, but very soon it became clear that the government’s actions, specifically, the overhead reductions taken to the record low level of inflation rate. And this, while the population results in a very positive change, the budget side of foregone tax revenues. “The impact (Eds. low inflation) is reflected in the type of consumption tax revenues, so the plan may be lower, the VAT, excise tax and revenue from transaction levy” – explained the Minister of the announcement of the adjustment package.

The budget appropriations, it is clear that the government of taxes on consumption in nominal terms in 2012 to 16 percent more than planned: after 3703 billion HUF 4287 billion. As opposed to previous years, however, appear in the budgets of three new tax under this item (telecommunications tax, financial transaction tax and insurance tax), these appropriations were corrected by the design tools. Thus, the VAT, excise tax and registration tax year 3914.3 billion last year, the government hoped to 3690.5 billion. It would have been a 6 percent nominal growth, which, when adjusted for the staff planning time last year, 5.2 percent inflation rate this year projected a 1 percent real growth was obtained.

83 billion this year may fall off

Yes, but it turned out after the first month this year that the government forecasts will be well below the rate of inflation this year, and this, as already mentioned, well affect the revenues from consumption taxes as well. Accordingly, the Ministry of National Economy in the convergence program changed the inflation forecast of 3.1 percent. Although the consensus of analysts’ expectations even lower ahead forecasts. In any case, what the government forecast was calculated when we got to the lower inflation this year would grow from 6 “only” 4 percent of the revenue study. That is scheduled between the government and the amount has been changed to 78.1 billion difference. In English, that’s all fall in treasury because well “was out” in 2013, inflation in design. Retail point of view, this is of course also had the advantage because of the minimum wage and pensions was raised to a higher rate, but that’s another story.
Clever accounting or financial professional? Would trigger a job? Find us know! (X)

Based on calculations of expected, the VAT instead of 2953.2 billion, 59 billion less gets in the excise tax can be a reality instead of 947.1 18.9 billion less than billions, while the registration tax of 279 million difference. And both, coupled with betársul the consumption tax as incoming transaction tax, which has had a significant backlog, but first-time transaction fee payment was imposed on banks in the first four months proceeds will be two times specified, and from August to increased rates of duty, so as to plan an amount equal to can come together. But one of Péter Banai Beno fogadóóráján the national economy ministry, said: does not even reach the light of the foregoing, the amount which the appropriation.

56 billion in the first half of this year may be the failure …

The situation, however, is that the HUF 78.1 billion minus a very conservative estimate above can be termed as an even wait for the April-government 3.1 percent inflation may be lower. Currently, analysts’ consensus of 2.5 percent, the average of the first half and came up 2.35 percent.

Having recently got to know the detailed government data of June, which may be the first full view of half the state, we prepared our estimates for the accumulated behind. In either case, we calculated the 3 new taxes in the negative, and thus should have been 1957.2 billion, a befolynia to the budgets of the appropriations pro rata share of the 1845.3 billion last year. However, lower-than-expected first-half profit as inflation is already there is a 53 billion difference. Áfából 40 billion was due to less money but the rate of deterioration, the excise tax is 12.9 billion.

The second Varga-pack will certainly be able to compensate for budget shortfalls caused by the “overvaluation” to some degree.

Author: Charlotte Szekely
mfor.hu

Source: latest hírek.hu

Leave a Reply 245 megnézve, 1 alkalommal mai nap |