< Böngészés > Főoldal / Nincs kategorizálva / Blog article: Szigorú határidőket szab Lázár János))))) Strict deadlines John Lazar

| Mobile | RSS

Szigorú határidőket szab Lázár János))))) Strict deadlines John Lazar

2013. augusztus 12. | 2 hozzászólás | Nincs kategorizálva

Szigorú határidőket szab Lázár János

Ha tehetné, a kormány az Európai Bírósághoz fordulna, de nem teheti, mert nincs ideje, így meg kell egyeznie az Európai Bizottsággal a Magyarországnak járó uniós pénzek felhasználásáról – jelentette ki Lázár János.

Nincs már idő – hangsúlyozta többször Lázár János, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) vezetését kormánybiztosként ellátó államtitkár a szervezet átszervezéséről – ahogy ő fogalmazott: újraindításáról – szóló sajtótájékoztatón.

A sietség oka az, hogy év végén lejár a 2007-2013-as uniós keretköltségvetési időszak, jövő év elejétől újabb hétéves ciklus veszi kezdetét. Magyarország 2007-2013-ban mintegy 8200 milliárd forintot hívhatott volna le az EU-tól, ám több mint 500 milliárd forintra még ki sem írták a pályázatokat. Lázár János szerint ez a jelenlegi minisztériumi apparátus hibája, ezért a jövőben büntetési módszert is kilátásba helyezett: amennyi pénzt idén a minisztériumok hibájából Magyarország elveszít, az adott tárca 2014-ben annyival kevesebb költségvetési forrást kap.

A Miniszterelnökséget vezető államtitkár elárulta: a tárcák jelenleg is dolgoznak több pályázat előkészítésén. Augusztus 14-re kormányülést kell összehívni és eldönteni, hogy ténylegesen mely projekteket indítsák el – sürgette a kabinetet. Úgy fogalmazott: ezeket a döntéseket a szerdai kormányülésen ki fogják préselni a tárcáktól. Ezzel párhuzamosan beterjesztenek egy a bürokráciacsökkentést célzó és a kifizetések gyorsítását lehetővé tevő jogszabálymódosító-csomagot is az Országgyűlés elé.

Bíróság elé vinné az ügyet

Az államtitkár által vázolt másik probléma összetettebb. Tizenöt nagy fejlesztési operatív programból tizenhárom (mások mellett az útépítéseket vagy a társadalmi felzárkóztatást célul tűző) jelenleg áll, az Európai Bizottság (EB) ugyanis több – Lázár által nem részletezett – kifogást emelt. (Jelenleg is fut a gazdasági operatív program, és az NFÜ saját működésére vonatkozó fejlesztési terv.) „Ha most 2011 lenne, és nem 2013, Magyarország az Európai Bíróság elé vinné a problémát” – mondta Lázár, de hozzátette: erre most nincs idő, ezért ki kell egyezni. Az államtitkár Johannes Hahn-tól, a regionális politikáért felelős uniós biztostól kért is egy találkozót, ahol a „konstruktív dialógus” jegyében megvitathatják az ügyet, és reménye szerint meg is állapodhatnak. A megállapodás Magyarország számára valamekkora bírságot jelent, ezt Lázár is elismerte, az egyeztetés tárgya szavai szerint az, hogy mekkora összegről legyen szó. A sietség itt is tetten érhető: az államtitkár legkésőbb szeptember 15-ig nyélbe akarja ütni a megegyezést.
Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség NFÜ-t felügyelő helyettes államtitkár (középen)

A Heti Válasz Online kérdésére, hogy mekkora mértékű bírságot tart elfogadhatónak, Lázár János kifejtette: a büntetés az uniós támogatási arány csökkenését jelenti, amely majd a projektek zárultával a 2014-es, 2015-ös vagy 2016-os költségvetésben jelenik majd meg, idén likviditási problémát nem okoz. Annyit még elárult: az EB-vel „súlyos százmilliárdokról” folyik a vita, amit ha 50-100 milliárdos bírsággal megúsznának (azaz ennyivel kevesebb pénzt kapna Magyarország), azt már sikerként könyvelné el.

Lázár János a tájékoztatón elmondta: idén még 1500 milliárd forintot kell kifizetnie, ebből az szerinte 1200-1300 milliárd lehet reális.

A „korrupció melegágya volt”

Az NFÜ vezetésével megbízott kormánybiztos a szervezet újraszervezéséről szólva kifejtette: jövő év elejétől az uniós fejlesztési pénzekkel összefüggő feladatok szakmapolitikai előkészítése a minisztériumokhoz kerül, a központi koordinációt pedig a Miniszterelnökség (MEH) látja el. Ennek ellenére az NFÜ mintegy 600 dolgozóját nem bocsátják el, amennyiben vállalják két feltétel teljesítését, a kormányzat továbbra is számít a munkájukra – igaz, integrálódnak a MEH-be vagy a minisztériumokba. Ennek két feltétele Lázár szerint: a jövőben nem képviselhetik Brüsszel érdekeit Budapesten, az öncélúság helyett pedig a közcélt kell szem előtt tartaniuk a fejlesztéspolitikában. Az államtitkár megnevezett a sajtótájékoztatón három alelnököt is: Dányi Gábor fejlesztésekkel foglalkozó alelnök lesz, Vitályos Eszter feladata a korrupció csökkentése lesz (Lázár szerint „az NFÜ a korrupció melegágya volt 2010 előtt”), Simon Balázs pedig a Brüsszellel folyó viták koordinátora lesz.

A 2014-gyel kezdődő hétéves uniós költségvetési időszakban Magyarország nagyjából 6 ezer milliárd forintnyi forrásra lesz jogosult, ennek 60 százalékát a kormány tervei szerint gazdaságfejlesztésre, a maradék 40 százalékot pedig a humán- és reálinfrastruktúra fejlesztésére kívánják fordítani.

forrás:heti válasz.hu

Strict deadlines John Lazar

If you could make the government’s turn to the European Court of Justice, but can not because there is no time, so you need to match the European Commission on the use of EU funds for Hungary – Janos Lazar said.

Not anymore – John Lazar stressed several times, the leadership of the National Development Agency (NDA) government as Commissioner Secretary provider of restructuring the organization – as he put it: restart – press conference on.

The rush is due to expire at the end of the year 2007-2013’s EU framework for financial period, beginning next year for another seven-year term begins. Hungary had 2007-2013 in hívhatott about HUF 8,200 billion from the EU, but more than 500 billion forints’s not even written in the applications. According to John Lazarus is the current ministerial staff’s fault, it is the method of punishment envisaged for the future: the amount of money this year due to the fault of the Ministries of Hungary loses, the ministry in 2014 will receive much less financial resources.

Secretary of the Prime Minister’s leadership betrayed: the ministries are currently working on the preparation of multiple applications. 14 August and decide to be convened cabinet meeting, which projects to actually launch – urging the cabinet. They say: these decisions will be squeezed out from the ministries of Wednesday’s cabinet meeting. In parallel to present such a reduction in red tape and speed up payments to allow amending legislation package is submitted to the Parliament.

Court to take the case

Another problem cited by the Secretary of State is more complex. Fifteen large development program operational thirteen (among others roadworks or aiming at social inclusion) is currently the European Commission (EC) as well as more – to raise objections – unspecified by Lazarus. (Currently running the business operational program and development plan for the NDA to operate.) “If you’re in 2011 would be, not in 2013, Hungary taking the issue to the European Court of Justice” – said Lazarus, but added that this is no time, therefore be the same. The Secretary of State Hahn from EU Commissioner for Regional Policy, also requested a meeting with a “constructive dialogue” spirit to discuss the matter, and hope that you can agree on. The Agreement for Hungary is a certain amount of fines that Lazarus also acknowledged the discussed in the words of that amount to much in a hurry it can be traced:. agreement of the Secretary of State wants to punch handles up to 15 September.
Csepreghy Belgrade, the Prime Minister’s NDA Supervisory Assistant Secretary of State (in the middle)

The Weekly Answer Online question as to fine what degree is acceptable, Janos Lazar explained that the penalty is loss of EU aid money, which will be the project was completed by 2014, the budget for 2015 and 2016 will be published this year liquidity no harm. All you have betrayed: the EB “hundreds of billions serious” going on in the debate, which if fine megúsznának 50-100 billion (that Hungary would receive that much less money), it has been a success könyvelné.

John Lazar of the conference, said this year is to pay HUF 1,500 billion, of which in his opinion may be reasonable billion from 1200 to 1300.

A ‘was a hotbed of corruption “

The agent led NDA government re-organization of the body being frankly explained that beginning next year, the tasks of EU development funds related to the policy of the Ministry is preparing for the central coordination is carried out by the Prime Minister’s Office (MEH). However, the NDA 600 dolgozóját not be put off, if they agree to two conditions are met, the government can continue to count on their work – although integrated into the Prime Minister’s Office and the ministries. There are two conditions that Lazarus: the future does not represent the interests of Brussels Budapest, instead of self-interest need to keep in mind the development of public policy goal. The Secretary of State mentioned in a press conference three vice-presidents also will be vice Gabor Dányi developments dealing Vitályos Esther responsible for the reduction of corruption will be (Lazarus, ‘the NDA was a hotbed of corruption before 2010 “), Balázs Simon is a Brussels debate coordinator.

Seven-year EU budget period starting in 2014, Hungary HUF roughly 6 trillion of funds are eligible, 60 percent of the government’s economic development plans, with the remaining 40 per cent are in developing human and real expenditure on infrastructure.

Source: can válasz.hu

Leave a Reply 378 megnézve, 1 alkalommal mai nap |