< Böngészés > Főoldal / Fogyasztóvédelem / Blog article: Fogyasztói jogok

| Mobile | RSS

Fogyasztói jogok

2013. augusztus 27. | hozzászólás | Fogyasztóvédelem

JOGOM VAN…

Önnek, mint fogyasztónak joga van

a tájékoztatáshoz;
az elálláshoz és a felmondáshoz;
a jogorvoslathoz;

Fogyasztók számára biztosított tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatáshoz való jog az Ön egyik legfontosabb joga, hiszen a megfelelő információk birtokában képes felelős pénzügyi döntéseket hozni. A szolgáltatók számára törvények rögzítik, miről informálják Önt a szerződése megkötése előtt, illetve a szerződés során.

Nagyon fontos, hogy a szerződés megkötése előtt alaposan tájékozódjon!

Jó, ha tudja, hogy a szolgáltató köteles megfelelő tájékoztatást adni, például

a kínált pénzügyi termékekről és szolgáltatásokról;
a panaszkezelés menetéről és további jogorvoslati lehetőségekről;
az általános szerződési feltételek köréről;
adatvédelmi szabályokról;
a kamatokról, költségekről, kamatszámítás módjáról, és a kamat egyoldalú módosításának lehetőségéről, és annak menetéről;
árfolyamkockázatról;
felmondás és elállás lehetőségéről;
szerződés megszűnéséről és megszüntetéséről;
szerződéses biztosítékokról stb.

Amennyiben nem ért valamit, bátran KÉRDEZZEN!

Fogyasztók számára biztosított elállási és felmondási jog

A jogszabályok több helyen is biztosítják a fogyasztók számára a szerződéstől való elállás/felmondás jogát. Ugyanakkor Ön, mint fogyasztó csak a meghatározott feltételek – pl. határidők betartása – teljesülése esetén állhat el a szerződéstől, illetve mondhatja fel azt.

Fontos, hogy mielőtt szerződést kötne, tájékozódjon! Kérdezzen rá, hogy:

milyen esetekben, illetve

meddig

illeti meg Önt a szerződéstől való elállás, illetve a szerződés felmondásának lehetősége.

Jó, ha tudja, hogy amennyiben Ön fogyasztási hitelszerződést kötött (pl. áruhitel)…

A határozatlan idejű hitelszerződést bármikor felmondhatja a szerződésben meghatározott felmondási idővel.

A szerződéstől a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor.

A szerződéskötés napjától számított 14 napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították.

Fontos még: ha a fogyasztó a hitelszerződéstől eláll, azzal a hitelhez kapcsolódó egyéb járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja (pl. folyószámlahitel és bankkártyaszerződés). Ez fordítva is igaz! Ha egy terméket vásárolunk, és a vásárlástól elállunk, ez egyben a vásárláshoz kötött hitelszerződést is felbontja (pl. vasalót veszünk áruhitel segítségével).

E rendelkezések NEM vonatkoznak a jelzáloghitel-szerződésekre! Jelzálog-hitelszerződés esetén határidő nélkül állhat el vagy mondhatja fel a szerződést. E feltételeket a szerződés tartalmazza!

Jó, ha tudja, hogy amennyiben Ön életbiztosítási szerződést kötött…

A szerződés létrejöttéről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül írásbeli nyilatkozattal – indoklás nélkül – felmondhatja a szerződést.

Fontos még: a biztosító ebben az esetben köteles Önnel 30 napon belül elszámolni.

Nem mondható fel a hitelfedezeti életbiztosítás, valamint az az életbiztosítás, amelynek tartama a 6 hónapot nem éri el.

Jó, ha tudja, hogy Ön értékpapír nyilvános forgalomba hozatala során…

A törvényi feltételek fennállta esetén jogosult a jegyzési nyilatkozat visszavonására, a megállapodástól való elállásra. Ez esetben Ön követelheti a jegyzéssel vagy az értékpapírvétellel kapcsolatos költségek és károk megtérítését.

Amennyiben Ön rendelkezik értékpapírszámla-szerződéssel, azt bármikor indokolás nélkül, írásban felmondhatja, de egyidejűleg egy másik számlavezetőt kell megneveznie.

Jó, ha tudja, hogy amennyiben Ön pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződést kötött (pl. amikor bankszámlát nyit,

Ön – felmondási idő kikötésének hiányában – a keretszerződést bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja. A felmondási idő egy hónapnál hosszabb nem lehet.
Ha a keretszerződés határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó időtartamú, a keretszerződést Ön az első év elteltével díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondhatja.
Felmondás esetén a szolgáltató köteles Önnel elszámolni.

Jó, ha tudja, hogy amennyiben Ön távértékesítés keretében kötötte meg a szerződését (pl. interneten kötött biztosítást…

A szerződéstől – a speciális eseteket, illetve a kivételeket leszámítva – a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

Speciális esetek, amikor a határidők másként alakulnak:

Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén 30 nap;

Biztosítási szerződés esetén nem illeti meg az elállási jog, ugyanakkor szerződését 14 napon belül felmondhatja;

Kivételek – mely esetekben Önt, mint fogyasztót nem illeti meg az elállás joga:

A legtöbb pénzügyi eszköz (pl. részvény, kötvény, befektetési jegy) vonatkozásában;

Az utazási és poggyászbiztosítások, illetve más hasonló rövid időtartamú biztosítások esetében, amennyiben ezek időtartama nem haladja meg az egy hónapot;

A szerződésnek mindkét fél általi teljes körű teljesítését követően, amennyiben ez a fogyasztó kifejezett kérése alapján történt.

Az elállásra (felmondásra) nyitva álló határidő lejárta előtt a szerződés teljesítése csak az Ön kifejezett hozzájárulását követően kezdhető meg!

Fogyasztók számára biztosított jogorvoslathoz való jog

Ha Önnek valamely pénzügyi szervezet magatartásával vagy mulasztásával, esetleg a kínált termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban van kifogása, úgy

panaszával a szolgáltatóhoz;
jogszabálysértés esetén fogyasztói kérelemmel a Felügyelethez;
szerződéssel kapcsolatos viták esetén beadvánnyal a Pénzügyi Békéltető Testülethez;
vagy keresettel a bírósághoz

fordulhat.

Részletesebb információt a Vitarendezési fórumok menüpont alatt talál.

Legyen felkészült! Hozzon körültekintő döntést!

Tájékozódjon a termékekről és szolgáltatásokról! Hasonlítsa össze azok kondícióit!

Bátran forduljon a szolgáltatóhoz segítségért!

Amennyiben kiszolgáltatottnak érzi magát, vegyen igénybe segítséget (pl. adjon meghatalmazást rokonnak, barátnak vagy jogi képviselőnek!)

Kérje a telefonbeszélgetések rögzítését!

Őrizze meg a kapott dokumentumok másolatát!

Tájékozódjon, a szerződéstől meddig állhat el, mondhatja azt fel!

Kérdezze meg, mit tehet, amennyiben panasza van!

Tájékozódjon egyéb jogorvoslati lehetőségeiről!

Kísérje figyelemmel a fizetési határidőket!

Legyen együttműködő!

forrás:pszaf.hu

Leave a Reply 299 megnézve, 1 alkalommal mai nap |