< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár / Blog article: Jön a külön választás?(((( It comes in a special election?

| Mobile | RSS

Jön a külön választás?(((( It comes in a special election?

2013. augusztus 27. | hozzászólás | Életképek/bulvár

Jön a külön választás?

Nem akarja a kormányoldal jövőre egy napon tartani a tavaszi két választást, ezért várhatóan Áder János államfő az európai parlamentinél (EP) korábbra, egy áprilisi vasárnapra fogja kitűzni az országgyűlési választásokat. A kabinet ugyan spórolhatna és az állampolgárokat is aktivizálhatná az egyszerre rendezett voksolással, ám a Fidesznek vélhetően sem a fokozott nemzetközi figyelem, sem pedig a magasabb részvételi arány “nem hiányzik”.

Nem mindegy, hogy az állampolgárok megkapják-e egyszerre mind a három szavazólapjukat (kettőt a parlamenti, egyet az EP-választásra), vagy néhány hét múlva ismét a szavazófülkébe kell menniük, hogy az uniós voksoláson is kifejezzék szándékaikat – mondta Tóth Zoltán választási szakértő annak jelentőségéről, hogy egy napon lesz-e 2014-ben a parlamenti és az EP-választás. Egyes források szerint ugyanis kevés az esélye, hogy Áder János államfő 2014. május 25-re írja majd ki az országgyűlési választások időpontját, ahogyan azt néhány hónapja még sejteni lehetett.

Sőt, bizonyos híresztelések már kifejezetten egy áprilisi időpontról számolnak be, a “sietség” okai között pedig az is szerepelhet, hogy így a demokratikus ellenzéki oldal esetleges összefogására is kevesebb idő jut.
Az már hónapokkal ezelőtt eldőlt, hogy az EP választások időpontjának meghatározásával megbízott uniós tanácsi munkacsoport a 2014. május 22-25. közti időszakot javasolja a 2014-es voksolásra, így Magyarországon, ahol hagyományosan vasárnap tartják a választásokat, kizárólag 2014. május 25-én lehet ezt megrendezni.

Az alaptörvény úgy rendelkezik, hogy a parlamenti választásokat áprilisban vagy májusban kell megtartani, ám a döntés jogilag a köztársasági elnök kezében van. Az államfő legkorábban a szavazás napja előtt 90, legkésőbb 70 nappal előbb tűzi ki a szavazás napját, így még bőven van ideje az ominózus vasárnap megnevezésére. Az egy napon rendezett voksolás nemcsak egyszerűbb, hanem lényegesen olcsóbb is az államnak, hiszen egy-egy általános, országos választás lebonyolítása mintegy 4 milliárd forint, a költségek pedig az újabb időponttal nyilván duplázódnak.

De Tóth szerint egyáltalán nem ez a lényeg. Hanem az, hogy miután a fideszesek között jelenleg erős az EU-ellenes hangulat, a kabinet vélhetően le akarja csökkenteni az EP-voksolás részvételi arányait azzal, hogy nem egyszerre rendezik a két voksolást, hiszen másodszorra már biztosan kevesebben mennek majd el szavazni. Tóth szerint ráadásul a fokozott nemzetközi figyelem elkerülése is oka lehet annak, ha a kormányoldal nem májusban tartaná a választást. Elképzelhető egy olyan taktikai húzás is a magyar kormány részéről, hogy a két választást azért tartják két különböző időpontban, hogy az országgyűlésire ne kelljen meghívni az uniós megfigyelőket, csak a törvényben meghatározott Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetet Emberi Jogok Hivatala (EBESZ/ODIHR) szakértőit – érvelt Tóth, aki abban biztos, hogy a kabinet a kötelező megfigyelőket meg fogja hívni. Ám – mint emlékeztetett – a Fidesz-kormány jelenleg is hadilábon áll a nemzetközi szervezetekkel, a választási megfigyelést pedig az új, kifejezetten gumiszabályokkal igyekezett ellehetetleníteni.

Ráadásul – mint arról beszámoltunk – nem teljesíti az EP idevágó ajánlásait sem az Orbán-kormány. Martonyi János külügyminiszter válaszából, melyet az MSZP-s Lamperth Mónika írásbeli kérdésére adott, kiderült: a kormány nem tervezi a Tavares-jelentés 72. pontjában foglalt ajánlások végrehajtását, így nem kéri fel a Velencei Bizottságot és az EBESZ/ODIHR-t, hogy végezzék el a választási rendszer átfogó átalakításon átesett jogi és intézményi keretének közös elemző értékelését, valamint hogy folytassanak le egy rövid- és hosszú távú választási megfigyelést Magyarországon.

Románok is “honosodnak”

Tömegével kapnak magyar állampolgárságot erdélyi románok – tudósított Bukarestből a Népszabadság. A lap szerint a könnyített honosítási eljárásban megkövetelt magyar nyelvvizsgához elég megtanulni az eskü szövegét, mint egy verset. A transilvaniareporter.ro a nagybányai Demokrácia Központ vezetője, Hupka Félix nyilatkozatára hivatkozva közölte, összesen 12 ezer máramarosi és avasi (Szatmár megyei) nyújtott be már honosítási kérelmet. Hupka elmondása szerint a tavalyi év vége felé ugrott meg kérelmezők száma a többnyire románok lakta Avas-vidéken.

Miközben a máramarosiakat főleg az amerikai és kanadai vízummentesség miatt érdekli a magyar állampolgárság, addig az avasiakat a könnyebb nyugat-európai munkavállalás vonzza. (Az Európai Unióhoz 2007-ben csatlakozott Romániával szemben több EU-tagállam továbbra is fenntartja a munkapiaci korlátozásokat – a szerk.) A portál szerint a magyar állampolgárság könnyen megszerezhető; elméletileg ugyan a honosítás feltétele a magyar nyelvtudás is, a visszadobott kérelmek aránya rendkívül alacsony. A Szatmár megyében összesen benyújtott 30 ezer kérelemből mindössze harmincat utasítottak vissza azért, mert a kérvényező nem ismerte a magyar nyelvet. Velük ugyanakkor közölték, hogy három hónap elteltével újra kérhetik az egyszerűsített honosítást, ha közben pótolják hiányzó nyelvismeretüket.

A magyar nyelvvizsgán pedig állítólag nagyon könnyű átmenni – mondta a lapnak egy román állampolgár, aki szintén csak a kedvezőbb munkavállalás miatt kívánja felvenni a magyar állampolgárságot, de amúgy semmi köze Magyarországhoz. Ő számolt be arról is: a nyelvnél valamivel bonyolultabb bizonylatot szerezni a magyar felmenőkről: meg kell győzni ugyanis egy református papot, hogy engedjen kutakodni az egyházközség archívumában, hiszen “szinte minden románnak van egy nagyapja, akit annak idején elmagyarosítottak”. A transilvaniareporter.ro információi szerint egyébként a honosítást kérvényezők között van Ovidiu Silaghi volt szállításügyi miniszter, illetve Adrian Stef, a Szatmár megyei tanács elnöke is.

Gyorsul a regisztráció

Toronymagasan a legtöbb választási regisztrációs kérelem Romániából (2110) érkezett, ezt követi Szerbia (801), majd Németország (211). Augusztus 26-ig összesen 4587 külhoni magyar állampolgár jelezte, hogy részt szeretne venni a magyarországi választáson jövőre. Ez a szám csaknem a duplája az egy héttel korábbi adatoknak, ráadásul a regisztrált külhoniak listája szinte bizonyosan százezresre duzzad jövő tavaszig, az Orbán-kormány kevéssé titkolt célja ugyanis, hogy minél többen vegyenek részt ezen. Ráadásul novembertől online is lehetőség lesz a feliratkozásra, a külhoni kampányolás pedig teljesen szabályozatlan, így a kormányoldallal partnerségi viszonyban lévő külhoni magyar pártok emberi személyesen gyűjthetik majd be a regisztrációs kérelmeket és szavazatokat, melyek között akár kedvükre válogathatnak is postázás előtt.

szerző:Biró Marianna / Népszava

It comes in a special election?

You do not want the government will one day be the future site of two spring election and is expected to Janos Ader than state of the European Parliament (EP) earlier, an April Sunday will be to the parliamentary elections. The cabinet is the same spórolhatna and the public is aktivizálhatná the same time arranged by voting, but probably not the Fidesz increased international attention, nor the higher participation rates “do not miss”.

No matter that the citizens receive input simultaneously in all three voting their cards (two for the Parliament, one from the EP elections) or a few weeks back they have to go to the voting booth to the EU vote can express their intentions – said Zoltán Tóth election experts to significance, whether there will be a day in 2014 and the parliamentary elections. Indeed, according to some sources, there is little chance that state Janos Ader January 2014. May 25, then to write the date of the elections, as it could have guessed a few months ago.

In fact, some rumors have been specifically reported in an April date to between the ‘hurry’ cause it is referenced, so that any összefogására democratic opposition groups also less time.
In some months ago it was decided that the EU Council Working Group on the date of determination of the EP elections in January 2014. May 22 to 25. suggests the period between the 2014 EP elections, including Hungary, where Sunday is traditionally the election is only January 2014. May 25, this can take place.

The Basic Law stipulates that parliamentary elections will be held in April or May, but the decision lies with the President of the Republic legally. The Head of State at the earliest before polling day 90, no later than 70 days before the day of the fire vote, so there is still plenty of time to describe the ominous Sunday. The one day of vote held not only easier, but much less expensive to the state, as a general national election in HUF 4 billion, and costs of duplicated records later time points.

But according to Toth’s not at all the point. But that having between Fidesz is a strong anti-EU sentiment, the Cabinet is likely down to decrease the EP of vote participation rates by not simultaneously held both of vote, because the second time is definitely less people will go to vote. According to Toth in addition be due to avoidance of increased international attention, even if the government side does not keep the May elections. It may be a tactical draw the Hungarian government that the two election is held at two different times to országgyűlésire not have to invite the EU observers, only the Office for Security and Co-operation Organization, as defined in the Act on Human Rights (OSCE / ODIHR) experts – argued Toth, who assured that the Cabinet for mandatory observers will call. But – as noted – the Fidesz government is also at odds with the international organizations monitoring the election and the new tire rules specifically sought to discredit.

Moreover – as we reported on – does not meet the relevant recommendations of the EP or the Orban government. Foreign Minister Janos Martonyi’s answer, which was given the MSZP Lamperth Monika writing your question, it turned out that the government has no plans to Tavares Report 72 implementation of the recommendations contained in paragraphs, so does not ask the Venice Commission and the OSCE / ODIHR is to carry out the electoral system is a complete makeover undergoing joint analytical assessment of the legal and institutional framework, as well as to carry out a short-and long-term election observation in Hungary .

Romanians’ honosodnak “

Weights are Hungarian citizenship Transylvanian Romanians – People of Freedom reported from Bucharest. Back to the Hungarian language exam required by the naturalization process lightened enough to learn the text of the oath, as a poem. The transilvaniareporter.ro referring to the leader of the Democracy Center in Baia Mare, Felix hupka statement said a total of 12 thousand Maramures and Avas (Satu Mare County) has filed a naturalization application. Hupka said that the number of applicants jumped at the end of last year, mostly inhabited by Romanians, Avas in the country.

While máramarosiakat mainly due to U.S. and Canadian visa waiver interested in the Hungarian citizenship, while in Western Europe avasiakat easier to attract jobs. (As opposed to 2007, joined the European Union in Romania, several EU Member States continue to maintain the labor market restrictions – ed.) The portal according to the Hungarian citizenship easily obtainable, theoretically the same conditions for naturalization in the Hungarian language is the proportion of discards of applications is very low . 30 thousand from the order of the Satu Mare County brought a total of only thirty were rejected because the applicant did not know the Hungarian language. They told, however, that after three months again request the simplified naturalization, while you can replace their missing knowledge.

The Hungarian language is said to be very easy to pass the exam – the newspaper said, a Romanian citizen who also want to pick up Hungarian citizenship just because of the better job, but otherwise nothing to do with Hungary. He reported also using tab to get a little more complicated proof of the Hungarian ancestors: you have to win because of a Protestant priest to allow poking around the parish archives, since “almost all Romanians have a grandfather who elmagyarosítottak at the time.” The transilvaniareporter.ro information that would otherwise have been Ovidiu Silaghi Transport Minister, Adrian and Stef, president of the Satu Mare County Council is among the applicants for naturalization.

accelerating the registration

Towering most of the Romanian electoral registration application (2110) arrived, followed by Serbia (801), Germany (211). A total of 4587 foreign-Hungarian citizens indicated that they would like to take part in the elections in the United States until August 26. This figure is almost double the amount of data a week earlier, in addition to the list of registered foreigner will almost certainly hundreds of thousands of swell until next spring, the Orban government’s little secret is destined to get people into it. In addition, in November it will be possible to sign up online, a foreign campaigning is totally unregulated, so foreign Hungarian parties, the government faces in partnership between human person will be collected at the registration requests and votes, either can make their choice between them can before posting.

Author: Mary Anne Biro / The People’s Voice

Leave a Reply 252 megnézve, 1 alkalommal mai nap |