< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Mélyebbek a gazdasági bajok, mint gondolnánk Így cáfolják a tények Orbánék állításait////Deeper economic troubles than you think Thus, the facts refute allegations Orbán

| Mobile | RSS

Mélyebbek a gazdasági bajok, mint gondolnánk Így cáfolják a tények Orbánék állításait////Deeper economic troubles than you think Thus, the facts refute allegations Orbán

Mélyebbek a gazdasági bajok, mint gondolnánk
Így cáfolják a tények Orbánék állításait

A lassan beinduló növekedést visszafogják az elmúlt évek unortodox gazdaságpolitikájának hatásai: a makroadatok alapján nem csupán sokkal rosszabbul teljesítettünk, mint a térségünk országai, de tovább mélyültek az amúgy is súlyos strukturális gondok. A prognózisok szerint jövőre tovább nő a lemaradásunk a régiós versenytársaktól.
Valóságos győzelmi jelentésként tálalta a kormánypropaganda, hogy az Európai Bizottság őszi országjelentésének gazdasági prognózisa közel áll a beterjesztett költségvetésünk számaihoz. Az EB az idén 0,7, jövőre 1,7 százalékos növekedéssel és 2,9, illetve 3 százalékos hiánnyal számol, ami minimálisan tér el az NGM kalkulációitól és az elemzői konszenzustól. Ezzel hosszú idő után kiérdemelte azt, hogy nem ekézték Orbánék, hanem megdicsérték, hogy végre megtanult számolni, és nem hamisítja az adatokat. A valóságban a mostani brüsszeli jelentés csekély mértékben, mindössze 2-3 ezrelékben tér el a tavaszi előrejelzéstől, amelyet akkor hevesen bírált a fideszes kommunikációs gépezet.

A különbség szinte elhanyagolható ahhoz képest, hogy azóta több tényező is változott. Az egyik lényeges ezek közül az, hogy éppen a brüsszeli prognózis hatására Orbánék több korrekciós lépést tettek, egyrészt újabb adónöveléssel, például a tranzakciós illeték megduplázásával emelték a költségvetési bevételeket, másrészt az MNB hitelprogramjával élénkíteni próbálják a gazdaságot: szakértők szerint ez utóbbi hatása ugyan kicsi, de 2-3 tizedes GDP bővülést jövőre eredményezhet. A másik nagyon fontos fejlemény az, hogy őszre érezhetővé vált, megjött a növekedési fordulat az EU-ban, és ez húzóerőként hat az exportorientált magyar gazdaságra.

Mindezt figyelembe véve nem meglepetés az uniós bővülési prognózisunk javulása, ahogy az sem, hogy közelebb került a kormány egyébként szokatlanul visszafogott előrejelzéséhez. Tegyük hozzá azt is, hogy az EB több komoly kockázati tényezőre is felhívja a figyelmet, amelyek boríthatják a büdzsét, így például a családi adókedvezmények tényleges hatását, a devizahitelek ügyét, az online pénztárgépek bevezetésének elhalasztását és az uniós támogatások önrészének problémáját. Ezek együttesen több százmilliárddal befolyásolják az egyenleget, és korrekciós lépésekhez vezethetnek.

Arról nincs szó a kormányzati hozsannázásban, hogy egy eddig a központban lévő kérdésben az EB jelentése rendkívül kedvezőtlen számára: aszerint az eladósodottságunk az idén nőni fog és jövőre sem fog igazán csökkenni. A nagy hallgatás oka az, hogy ezzel Orbánék is tisztában vannak, sőt közvetve el is ismerik azzal, hogy rövidesen újabb dollárkötvényeket dobnak piacra, ezúttal kétmilliárdnyit. A GDP-hez viszonyított adósságrátánk így stabilan 80 százalék felett marad, azaz a vehemens harc a csökkentésért sajnos elbukott. Ezt ciki lenne elismerni, ezért inkább hallgatnak róla, és a kommunikáció immár a rezsicsökkentés köré épül.

A másik fő üzenet, a „jobban teljesítünk” azonban marad, annak ellenére, hogy a tények teljesen mást mutatnak. Kérdés persze az is, hogy mihez képest teljesítünk jobban, korábbi saját magunkhoz vagy a környezetünkhöz viszonyítva. Az összehasonlítás a kormányváltás idejéhez képest nem mutat túl jól, akár az eladósodottságot, akár a növekedési trendeket, akár a forintárfolyamot vagy a tényleges foglalkoztatottságot nézzük. Hatalmas különbség mutatkozik viszont, ha az unió egészének, és ezen belül a mi régiónk országainak elmúlt három évi teljesítményét vetjük össze a mienkkel.

Nézzük a konkrét adatok alakulását 2009 és 2013 között. A magyar GDP ezalatt 1,7 százalékkal növekszik, a lengyeleké 12, a szlovákoké 10,5, a románoké 4, a cseheké 2,3 százalékkal, az uniós átlag pedig 2,4 százalék, azaz nyilvánvalóan rosszabbul teljesítettünk a fideszes kormányzás alatt. Ha azt gondoljuk, ez azért történt, mert – ahogy Orbánék állítják – stabilizálni kellett a gazdaságot és rendbe tenni a költségvetést, tévedünk: a 3 év alatt a büdzsé egyenlegének javulása nálunk 1,2 százalék volt, a lengyeleknél 2,6, a szlovákoknál 5,5, a románoknál 6,8, a cseheknél 3,2 százalék, az EU-átlag 3,4. Tehát: valamennyi ország sokkal nagyobb javulást ért el mint mi, azaz komolyabb és eredményesebb korrekciót hajtott végre, és ennek ellenére sokkal gyorsabb növekedést értek el!

Nem csupán az ellenkezője az igaz a „jobban teljesítünk” szlogennek, de a baj ennél sokkal nagyobb: hiába kényszerítettek hatalmas áldozatokra minket Orbánék, a költségvetés helyzete csak minimálisan javult, miközben a növekedést is visszafogták. Hogy ebben mekkora része volt az unortodox lépéseknek, kiderül a következő számokból: a gazdasági szereplők túladóztatásának, főként a többszörösére emelt bankadónak kulcsszerepe volt abban, hogy a magyar bankok mérlegfőösszege 3 év alatt 22 százalékkal zuhant, ezzel szemben a lengyel bankoké 17, a cseheké 16 százalékkal nőtt, a románoknál stagnált, a szlovákoknál 3 százalékkal csökkent, akárcsak az unió egészében. A tőkehiány és tőkekivonás egyértelmű következménye az unortodoxiának, és a beruházások visszaesésében is jól látszik a hatása.

Ezek a csupasz tények, és jogos a kérdés: ugyan miben, kihez viszonyítva teljesítünk jobban? Az a legkevesebb, hogy az adatok látványosan cáfolják a Fidesz-propaganda állításait, az igazi baj az, hogy rendkívül mély és súlyos strukturális gondokat mutatnak, amelyeken nem segít külső környezet javulása miatt lassacskán beinduló növekedés. Gyökeres gazdaságpolitikai váltásra van szükség, különben – ahogy a trendek mutatják – még jobban leszakadunk a régiónktól és az unió országainak nagy többségétől.

forrás:168 óra.hu

Deeper economic troubles than you think
Thus, the facts refute allegations Orbán

The slow growth -activating dampen the effects of the unorthodox economic policies of recent years : not only is much worse than we have done based on the macro- data such as the countries of our region , but further deepen the already serious structural problems . According to forecasts, the future continues to grow in the region lags behind the competition.
Real victory as a report presented the government’s propaganda that the European Commission’s autumn economic forecast report country is close to the number of proposed budget . 0.7 The Championship this year , an increase of 1.7 percent next year and 2.9 or deficit of 3 per cent , which is minimally different from the NGM kalkulációitól and analysts’ consensus . By deserved after a long time that it is not ekézték Orban, but also complimented to be learned to count and do not falsify the data. In reality today in Brussels report slightly , only 2-3 per mille in space in the spring forecast, which is vehemently criticized the Fidesz communication mechanism .

The difference is almost negligible in comparison to several factors changed since then . One of the most important of which is that under the impact of the projected Brussels Orbán several corrective measures have been taken , both new adónöveléssel , such as transaction fees doubling increased the government’s budget , on the other hand, the Bank’s lending program revitalized trying the economy : According to experts, this latter effect is small Corporal GDP growth next year but 2-3 lead . Another important development is that autumn has felt , I got the speed of growth in the EU , and it is a driving force in export -oriented Hungarian economy.

All this comes as no surprise considering the improvement of EU expansion forecast , as is the fact that the Government has moved closer to an unusually subdued forecast . Let us add also that the ECJ has an important risk factor also notes that can be covered by the budget , for example, the real impact of family tax credits, foreign currency loans, the issue of online cash to postpone and EU funding contribution is the problem . These together with hundreds of billions affect the balance and lead to corrective steps .

It is not about the government hozsannázásban to a question at the center of the Championships so far is extremely unfavorable for : depending on the gearing will rise this year and next year is going to really fall. A big reason for the silence that Orbán is aware of this , even indirectly, they acknowledge the fact that shortly another dollar bonds onto the market , this time with two billion bets. The debt ratio relative to GDP remains stable above 80 percent, a vehement fight for the curtailment unfortunately failed. It would be embarrassing to admit , it is more about listening , and communication is now built around the overhead reduction.

The other main message of ” better performance ” remains , however , despite the facts show something completely different . Of course the question is what to do more than fulfill , prior to ourselves or in relation to our environment . The comparison shows that well over the time of a change of government or the gearing up for growth trends, as the dollar exchange rate and the actual employment of view. However, there is a huge difference if the union as a whole , and within the countries of our region we compare the performance of the last three years of ours .

Let’s look at the actual data trends from 2009 to 2013. Hungary’s GDP to grow by 1.7 percent during this period , 12 of the Poles , the Slovaks 10.5 , the four Romanians , the Czechs by 2.3 percent , and 2.4 percent of the EU average , which is obviously worse than we have done over the Fidesz government. If you think this happened because – as Orbán claim – had to stabilize the economy and to fix the budget , we are wrong : During the 3- year improvement in the budget balance of the book was 1.2 percent, 2.6 Poles , the Slovaks 5 5, the Romanians 6.8, the Czech Republic with 3.2 percent of the EU average of 3.4 . So : all countries have a much greater improvement than we do , that is more serious and effective compensation has been implemented and this has been achieved despite a much faster growth !

Not just the reverse is true for the “performing better ” slogan , but the problem is much larger : in spite of enormous sacrifices forced us Orban, the fiscal situation has improved only marginally , while holding back growth. That this was much of the unorthodox steps , we can see the following numbers : operators overtaxation , especially in advanced multiple bank manager had a key role in the Hungarian banks’ total assets fell over 3 years by 22 percent , while the Polish banks in 17 , the Czechs 16 increased percent of Romanians stagnated , the Slovaks fell 3 percent, as well as the EU as a whole. Lack of capital and disinvestment obvious consequence of unortodoxiának , and the decline in the investment clearly shows the effect.

These are the bare facts , and legitimate question : just what in relation to whom fulfill better? At the very least , that the data is spectacularly Fidesz propaganda refuted the allegations , the real problem is that we are extremely serious and deep structural problems , which does not help the improvement of the external environment increases slowly starting up . Radical policy change is needed , otherwise – as the trends show – even better the lagging regions and the large majority of EU countries .

Source: 168 óra.hu

Leave a Reply 179 megnézve, 1 alkalommal mai nap |