< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Amerikai bírálat Ferenc pápának „Ferenc pápa a katolikus egyház Obamája – Isten óvjon bennünket!” ((((( American criticism Francis Pope ” Francis Pope of the Catholic Church Obama – God help us ! “

| Mobile | RSS

Amerikai bírálat Ferenc pápának „Ferenc pápa a katolikus egyház Obamája – Isten óvjon bennünket!” ((((( American criticism Francis Pope ” Francis Pope of the Catholic Church Obama – God help us ! “

Amerikai bírálat Ferenc pápának
„Ferenc pápa a katolikus egyház Obamája – Isten óvjon bennünket!”

Alázatosságával a rocksztárok népszerűségére tett szert. Megtisztító „Ferenc-jelenségről” beszélnek szerte a világon. A pápa kisugárzása Amerikát is megérintette, de fogadtatása közel sem olyan elismerő, mint a világ többi országában. Nem csoda, hiszen az amerikai lét alapját, a kapitalizmust merte bírálni. A támadások odáig mentek, hogy az ország legnépszerűbb jobboldali rádiósa szerint Ferenc pápa szájából árad a tömény marxizmus.
hirdetés

A pápabírálat nem új keletű. XVI. Benedek ellen valóságos hadjáratot indítottak. Egyes liberális körök börtönbe akarták juttatni. Egy amerikai csoport feljelentette a hágai nemzetközi bíróságon emberiség elleni bűntettek miatt. A Ferenc elleni támadás azonban nem balról, hanem jobbról érkezik. Aggodalom, zavartság, félremagyarázás, ostobaság, gazdasági és politikai érdekek, valamint feltűnési vágy egyaránt jellemzi a bírálatokat.

A konzervatív katolikusok úgy érzik, hogy mindenki kedvében akar járni, csak őket hanyagolja a szentatya. Egy részük zavartan áll Ferenc kijelentései előtt. Legyen ez az a figyelmeztetés, amivel attól óvja őket, hogy ne foglalkozzanak megszállottan a homoszexuálisokkal, a fogamzásgátlással, az abortusszal. Pat Buchanan, konzervatív író, több republikánus elnök főtanácsadója úgy véli, hogy a pápa kritikus időkben feladta azt az ideológiai harcot, amit a Nyugat lelkéért kellene megvívni. Ferenc a jó szándékú semlegesség mögé bújik, pedig még egy falusi plébánosnak is erkölcsi útmutatást kell adnia – állítja.

Polarizált korunkra jellemző, hogy többen csak azért kételkednek Ferenc pápában, mert a liberálisok, sőt az ateisták is tisztelik. Akit pedig ők kedvelnek, az szükségszerűen gyanús a jobboldalon. Sarah Palin, akinek egész politikai pályafutását „Jézus Krisztus irányítja”, meglepődött az egyházfő „liberális” megnyilvánulásain. Nem zárta ki a lehetőséget, hogy a sajtó szándékosan torzítja el szavait.

A támadások cunamiját azonban a közelmúltban kiadott Evangelii Gaudium (Az evangélium öröme) kezdetű apostoli buzdítás váltotta ki. Bár a 224 oldalas mű a katolikusok számára jelöli ki az utat a bonyolult világban, a támadók csak egyet láttak benne: a „velejéig igazságtalan”, az „új zsarnokságot teremtő” kapitalizmus kegyetlen bírálatát. „Ahogyan a »Ne ölj!« parancs világos határt jelöl ki az emberi élet értékének biztosítására, úgy ma ki kell jelentenünk: »Nemet mondunk a kizáráson és az egyenlőtlenségen alapuló gazdaságra!«” „A jóléti társadalom elkábít minket, s nyugtalanok leszünk, ha a piac olyasmit kínál fel, amit még nem vásároltunk meg, miközben a lehetőségek hiánya miatt derékba tört életek csak olyanok számunkra, mint valami látványosság, ami egyáltalán nem zavar minket” – írja Ferenc.

Az egyházfő rámutat a pénz újfajta bálványimádására, amelynek súlyos szimptómája, hogy a kevesek bevételei ugrásszerűen nőttek az elmúlt években, míg „a többség egyre távolabb kerül a boldog kisebbség jólététől” – fogalmaz a pápa, ami nyilvánvalóan az amerikai jobboldal által favorizált „trickle-down” gazdaságot veszi célba. Ferenc nem ért egyet azzal, hogy a gazdagok kiváltságainak növelésével mindenki jól jár.

A morális elmélkedést közgazdasági szempontból szedték ízekre a jobboldalon olyan elemzők, akik mellesleg hívő kereszténynek vallják magukat. A legkevesebb az volt, hogy kioktatták a pápát, hogy ne szóljon bele olyasmibe, amihez nem ért. „Bántó tudatlanságot árul el” – írja a Fox News munkatársa, aki a kapitalizmust a katolikus tanokkal azonosítja, amennyiben mindkettő az egyéni szabadságot hirdeti. Az újságíró szerint – őszentsége véleményével ellentétben – a modern kapitalizmus problémája nem az, hogy túl sok a szabadság, hanem, hogy túl kevés. A Forbes visszasírja azokat az időket, amikor II. János Pál pápa az igazi zsarnokságot, a kommunizmust segített legyőzni. „I. Ferenc baloldali /szocialista nyafogásokat vett kölcsön, mint »új zsarnokság«, »kirekesztés«, »perifériára kerülés«.”

De akadtak, akik a pápai bírálatban már a szocialista újraelosztást, a magántulajdon megszüntetését, a szocializmus rémképét látták. A World Net Day-ben egy virginiai Tea Party-vezető sietett leszögezni, hogy Jézus is kapitalista volt, és sohasem támogatott volna olyan kormányt, amelyik ellopja az emberek vagyonát. Egyébként pedig most sír a mennyben földi helytartója miatt.
A támadás hamarosan az aktuálpolitika alacsony színvonalára zuhant, amikor Barack Obama azonosult a pápa aggodalmaival. „Ferenc pápa a katolikus egyház Obamája – Isten óvjon bennünket!” – hangzott el a Foxban, arra utalva, hogy a „szocialista” elnök ugyancsak az újraelosztással akarja „tönkretenni” az Egyesült Államokat.

forrás:heti válasz.hu

American criticism Francis Pope
” Francis Pope of the Catholic Church Obama – God help us ! ”

Humility of a rock star has gained popularity . Shaving ” Francis phenomenon ” talk around the world. The pope also touched America emanation , but reception is not nearly as appreciative as the rest of the world. No wonder, as the basis of American life , dared to criticize capitalism . The attacks so far have gone to the country’s most popular right-wing radio operator under Pope Francis emanates from the mouth of the concentrated Marxism .
ad

The Pope’s criticism is not new. XVI . Benedict launched a campaign against the real . Some liberal circles wanted to jail . An American group denounced for crimes against humanity in The Hague international court . However, the attack on Francis comes not from the left but from the right . Anxiety , confusion, aside exposition , stupidity , political and economic interests, and desires are characterized login to criticism .

Conservative Catholics feel that they want to please everyone , but they neglect the Holy Father . Some of them are embarrassed in front of Francis statements . Let this be a warning, which protects them from that address are not obsessed with homosexuals , contraception and abortion . Pat Buchanan , a conservative writer for Republican presidential chief adviser believes that the Pope gave critical times of the ideological battle that should be fought on the Western soul. Franz is hiding behind the benevolent neutrality , and yet to provide moral guidance from a rural parish priest also – claims.

Polarized characteristic of our age , people just doubt that Francis Pope , because the Liberals , even the atheists are respected. Who will they like me , the suspect necessarily the right. Sarah Palin , whose entire political career , ” directed by Christ Jesus ” , surprised the head of the Church “liberal” manifestations . I do not rule out the possibility that the media deliberately distorted his words .

However, the attacks cunamiját Evangelii Gaudium ( the Gospel ) Apostolic Exhortation on the recently released triggered . Although the 224 -page work marks the way for the Catholic world for the complex , only one of the attackers saw him as the ” right to the unjust ,” the ” tyranny of creating new ” ruthless criticism of capitalism . ! ” As the ‘ Thou shalt not kill ” command marks a clear boundary to ensure the value of human life , so today it must be stated : ” German ” say the exclusions under and the economy based on the inequality ” ” The welfare state stupefy us, and we will be restless if the market offers up something that you have not purchased from you , while due to lack of facilities ruined our lives are just like a spectacle, which does not bother us “- writes Francis .

The head of the Church points out the money new kind bálványimádására , a serious symptom that few, revenues have soared in recent years, while ” the majority moves further away from the happy minority welfare of ” – puts the Pope , which is clearly favored by the American right ” Trickle -down ” economy targets . Francis does not agree that the rich privilege of raising everybody wins .

The moral reflection picked to pieces on the right economic terms as analysts who identify themselves as Christian believers , by the way . The least was that the Pope was instructed not to speak into something that does not end. ” Hurtful ignorance betray ” – writes the Fox News employee who is capitalism identifies the Catholic doctrine , in that both individual freedom proclaims the journalist under – . Contrary to the opinion of His Holiness – the modern capitalism problem is not that there is too much freedom , but that too little. Forbes nostalgic for those times when Pope John Paul II. the real tyranny of communism helped to overcome. ” Franz left / socialist nyafogásokat borrowed as ” new tyranny “,” exclusion “,” marginalized aversion . ‘”

But there were some who criticized the pope has the socialist redistribution , the abolition of private property , they saw the specter of socialism . The World Net Day in a Virginia Tea Party leader hastened to point out that Jesus was a capitalist , and I would never have supported a government that steals people’s property. Otherwise, just crying because of the Vicar of heaven .
The attack soon for actual poor quality plummeted when Barack Obama identified the pope ‘s concerns . ” Francis Pope of the Catholic Church Obama – God help us ! ” – Was the Foxbat , suggesting that the ” socialist ” president also wants to ” destroy ” the United States for re- distribution.

source : weekly válasz.hu

Leave a Reply 321 megnézve, 1 alkalommal mai nap |