< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Hét év után Megszólalt a férfi, aki felakasztotta Szaddám Husszeint/////After seven years Said the man, who hanged Saddam Hussein

| Mobile | RSS

Hét év után Megszólalt a férfi, aki felakasztotta Szaddám Husszeint/////After seven years Said the man, who hanged Saddam Hussein

Hét év után
Megszólalt a férfi, aki felakasztotta Szaddám Husszeint

„Bűnöző volt? Igaz. Gyilkos? Így igaz. Tömegmészáros? Ez is igaz. De egészen az utolsó pillanatokig erőt mutatott. Bátor férfi volt” – mondta Mowaffak al-Rubaie a francia hírügynökség bagdadi tudósítójának, s nem másról, mint Szaddám Huszeinról, Irak volt diktátoráról, akit 2006-ban végeztek ki.

S Roubaie igazán tudja, milyen volt Szaddám az utolsó pillanatokban. Hiszen ő felügyelte a kivégzést, és ő rántotta meg a padlólapot, amikor már a diktátor nyakán volt a kötél a bagdadi börtönnek abban a helyiségében, ahol felakasztották hét évvel ezelőtt.
Szaddám Husszein kivégzésekor

Mindenféle mendemondák és történetek keringtek arról, hogy Szaddámot esetleg bedrogozták volna az akasztás előtt, vagy részeg volt, van, aki tudja, félt és reszketett élete utolsó perceiben. „Ebből egyetlen hang sem igaz – mondja most Roubaie – fehér ingben volt és dzsekiben, teljesen normálisan viselkedett, nyugodtnak látszott. Semmi jelét nem mutatta, hogy félt, vagy akár csak aggódott volna.”

Szaddám nem kérte Isten kegyelmét és nem kért bocsánatot sem mindazért, amit elkövetett. Pedig bűne nem kevés volt. Több mint két évtizeden keresztül rettegésben tartotta népét, elnyomással irányította országát, vegyi fegyvert vetett be a Dél-Irakban élő síiták ellen, kegyetlenül megtorolt minden ellenállást és ellenvéleményt, még a vejét is kivégeztette. 2003-ban, nyolc hónappal az amerikaiak vezette invázió májusi megkezdését követően fogták el, és három év múltán végezték ki, végül is „csak” a síiták ellen 1982-ben elkövetett tömegmészárlás miatt.

„Amikor bekísértem őt az első terembe, ahol a bíróság tagjai várták, bilincs volt a kezén és a lábán, és a Koránt tartott a kezében. A bírák felolvasták a vádpontokat és közölték vele az ítéletet, miközben ő azt ismételgette: halál Amerikára, halál Izraelre, éljen Palesztina, halál a perzsa háromkirályokra! Aztán átkísértem őt abban a szobába, ahol a kivégzésre került sor” – emlékezik Roubaie.

Mielőtt felakasztották, a jelenlévők – akiket tanúként hívtak – azt kiáltották oda neki: „éljen sokáig Mohamed Bakr al-Szadr imám! Moktada, Moktada!”. Az imám Szaddám egyik politikai ellenfele volt, akit a diktátor kivégeztetett. A kiabálásokra Szaddám lebiggyesztett szájjal szólt oda: „ezt nevezitek férfias viselkedésnek?!”
Mowaffak al-Rubaie

Az akasztás nem sikerült elsőre. A kötél ugyan a diktátor nyakán volt, jól megcsomózva, ám az alatta lévő platót hiába húzták meg, a szerkezet nem működött. Szaddám erre imádkozásba fogott. De már nem tudta befejezni, mert a második kísérletre megnyílt a padló és Szaddám lezuhant.

Roubaie ment le a holttestért, amelyet – mint most elmondta – fehér zsákba és hordágyra tettek, és amerikai helikopterrel az akkori miniszterelnök, Núri al-Maliki erősen őrzött rezidenciájára vitték. A helikopter egyik ajtaját nyitva kellett hagyni, mert a hordágy olyan hosszú volt, hogy másként nem fért volna el. „Tisztán emlékszem: a Nap éppen felkelőben volt, ahogy’ mi Bagdad fölött repültünk” – emlékezik most a kivégzés „főfelügyelője”.

Mowaffak al-Roubaie egyébként, akit Szaddám regnálása idejében háromszor is börtönbe vetettek, a mai napig szoros szövetségese és barátja Malikinak. A miniszterelnök akkor megköszönte neki a kivégzést, Isten áldását kérte rá, mire Roubaie csak annyit mondott: menjen és nézze meg a diktátor földi maradványait! Maliki így is tett.

„Különös érzés volt. Szaddám megszámlálhatatlanul sok bűnt követett el, azt is megérdemelte volna, hogy ezerszer akasszák fel, újra és újra, és mégis, furcsa érzés kerített hatalmába. A halál ránehezkedett a termekre” – fogalmaz Roubaie.

forrás:heti válasz.hu

After seven years
Said the man, who hanged Saddam Hussein

It was ” a criminal ? It’s true . Killer ? It’s true. Mass Butcher ? This is also true. But up until the last moments showed strength. It was a brave man ” – Mowaffak al- Rubaie told the French news agency correspondent in Baghdad , and not something else , like Saddam Huszeinról , the former dictator of Iraq , who was executed in 2006 .

S Roubaie really know what it was Saddam’s last moments. After all, he oversaw the execution , and he scrambled to the floor plate when the dictator ‘s neck was a rope in the room of a prison in Baghdad , where hanged seven years ago.
Saddam Hussein ‘s execution time

All kinds of rumors and stories circulated that Saddam may have been drugged before the hanging, or drunk , you have to know who he was afraid and shaking the last minutes of his life. ” It not only sound right – says Roubaie now – it was a white shirt and jacket , you normally behaved , appeared calm. Showed no signs of being afraid or even been worried. ”

Saddam did not ask for the grace of God , not even apologized for what he committed . But the sin was not enough. Terrorizing people for more than two decades , repression directed at the country , has deployed chemical weapons against the Shiites living in southern Iraq , cruelly avenged all opposition and dissent , there is also the son- executed . Eight months after the start of the American -led invasion in May 2003, it was caught and executed three years later , after massacres because “only” committed against the Shiites in 1982.

“When I ushered him to the front room, where the members of the court waiting handcuffs was on her hands and feet , and the Koran in his hand. The judges read out the accusations and told him the verdict, while he repeated, death to America , death to Israel , long live Palestine , the death of three Persian kings ! Then he escorted her from the room where the execution took place , “- remembers Roubaie .

Before hanging the attendees – who were called as a witness – he called to him : ” Long live Mohammed Bakr al- Sadr’s Imam ! ! Moktada , Moktada . ” My prayer was a political opponent of Saddam , who was executed dictator Saddam kiabálásokra the pursed lips called out . ” You call this manly behavior ” ?
Mowaffak al- Rubaie

Hanging failed first. The same was the dictator ‘s neck rope , knotted well , but to no avail pulled beneath the plateau , the device did not work. Saddam began praying for . But she could not finish because the second attempt of Saddam opened the floor and crashed.

Roubaie went down the holttestért , which – as just said – white bag and made ​​a stretcher and American helicopter of then Prime Minister , Nuri al- Maliki’s heavily guarded residence of taken . One of the helicopters had to leave the door open because the stretcher was so long that otherwise would not fit . ” I remember it clearly : the sun was rising just as ‘ what we were flying over Baghdad ” – in memory of the execution , ” chief inspector ” now .

Mowaffak al- Roubaie anyway, who at the time of Saddam ‘s tenure were imprisoned three times , a close ally and friend of the day Malikie . The Prime Minister then thanked him for the execution of God ‘s blessing asked him what Roubaie just said go and see the mortal remains of dictator ! Maliki did so .

” It was a strange feeling. Saddam countless sinned , he would have deserved to hang a thousand times over and over again , and yet, strange feeling possessed me . The death ránehezkedett the restaurants ” – puts Roubaie .

source : weekly válasz.hu

Leave a Reply 179 megnézve, 1 alkalommal mai nap |