< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Országos Polgárőrség vagy valami baj van?Citizens National Guard or is something wrong?

| Mobile | RSS

Országos Polgárőrség vagy valami baj van?Citizens National Guard or is something wrong?

2014. január 8. | hozzászólás | Közélet

Országos Polgárőrség vagy valami baj van?

Kezembe akadt a Polgárőr Magazin 2012 októberi száma. Érdekes olvasmány volt számomra, ahol Túrós András az OPSZ elnöke beszélt a polgárőrség helyzetéről s jelenéről.

Idézek a bevezetőjéből
“A polgárőrségről szóló törvényben előírt kötelmeknek nehezen tud az OPSZ vezetése megfelelni”

Meglepődtem! Az őszintesége egy anomáliát indított el. Ergo: nem szentek a polgárőrök. Vannak s lesznek problémák a szervezeten belül. Természetesen ezek a hiányosságok nemcsak náluk hanem más társadalmi szervezeteknél is megtalálhatók. Inkább a nyíltsága az egyenessége számomra az , ami utat mutat a civilek, a polgárőri egyesületek vezetőinek. Hisz nem a szőnyeg alá kell seperni a mocskot, hanem nyíltan felvállalni a hibákat s beszélni róla. Eszembe jutott Baráth Tamás professzor úr mondása, amit az előadásaikor élvezettel hallgattunk.

“először cselekedj, majd ez után beszélj a problémákról” A megoldás ezt követően érkezik”

Idézek Túrós Úrtól:

“Van egyfajta visszaesés, amire nem találja a magyarázatot. A szakmai irányítói, felügyelő, felkészítő tevékenység nehezen vagy egyáltalán nem megy”

Ez őszinte s meg-átgondolandó vélemény a nyilvánosság felé. De ezt már megszoktuk tőle.
Úgy gondolom nem mindenki felel meg a polgárőri feladatok ellátására! Azt is be kell látni, hogy ez egy társadalmi munka! A támogatottsága nem kielégítő, s azt hiszem, a rendőrség sem veszi komolyan ezeket a társadalmi civil szervezeteket.
A falusi polgárőrszervezetek, egyesületek vezetői nem minden esetben alkalmasak e feladatra. Nem mindegyik polgárőr mer eljárást kezdeményezni a szomszédja vagy az ismerőse ellen. Véleményem, ezek a habitusú emberek ne jelentkezzenek polgárőrnek… azért meg kár, ha az igazolvány meg a ruha miatt “élvezik a munkájukat”

Idézek:

“Képzési programunk nincs, amióta az új helyzetnek megfelelően a tervezett az Országos Rendőr-főkapitányság – nyilván jogosan- visszadobta, nem törődtünk vele”

Hát ez nem semmi! Mi lehet ennek a kemény mondatoknak a hátterében? Talán újra kellene gondolni az egyesületek valamint a megyei vezetők alkalmasságát. Vagy talán kikopott- kiülték a bársonyszéket alóluk!

Idézek:

“Katasztrofálisan alakul a polgárőr-igazolványok cseréje. Az eddigiek szerint mintegy 300 egyesület – s vele több, mint húszezer polgárőr – egyszerűen eltűnt!”

Nem csodálkozom! Az alkalmatlan, felkészületlen emberek, minden honnan kikopnak! Amikor egy polgárőr-egyesület vezetője nem tud, vagy nem akar intézkedni a beosztottjával szemben… mindenért berohan a megyére… a megyei vezető nem akar intézkedni “ilyen kényes ” ügyekben , akkor átadja az OPSZ- nek. Na erről van szó! Az ilyen “vezetők” alkalmatlanok a társadalmi- polgárőri feladatok ellátására! Nem dicsekedni kell, igazolványt villogtatni, hanem szótlanul végezni a munkánkat… amíg egyes polgárőrök nem mernek intézkedni s utasítása várnak, addig a bűnüldözés hátrányba kerül… természetesen vannak kiváló polgárőrök s vezetők, akik komolyan veszik a társadalmi feladatukat. Egy képzetlen ember hogyan tud eligazítást, szakmai előadásokat tartani, s aki fél a véleményét hangoztatni. Falvakban a hierarchia mélysége a polgármester túlzott tisztelete megálljt parancsol… az a kérdés, hogy a polgármester adhat-e utasítást egy polgárőr vezetőnek?

Idézek:

“nincs megfelelő kommunikáció az egyesületek és a megyei vezetők között”

Ebben s ezzel maximálisan egyetértek! Ezért vannak ilyen olyan polgárőrök, akik ellen nem mernek vagy nem engedik az eljárásokat. A szakmai felkészítés egyik pillére a szervezetek számára. Az oktatás, mint olyan nemcsak az iskolarendszer alapja, hanem a felnőttoktatás szerves részévé válik ebben a közegben is. Vannak tagozatok a polgárőrök életében,

Idézek:

“megalakultak ugyan a munkabizottságok, de a lovas tagozat, kivéve mintha nem is lennének”
“A korábbi “sikerágazat”, a közlekedési munkabizottság is mintha eltűnt volna. Nincs program, nincs képzés!”

Úgy gondolom ezt nem kell kommentálnom a tisztelt olvasóink felé. Hisz ezek a tények önmagukért beszélnek. Súlyos szavak, gigantikus vélemények a polgárőrség belső életéről!
Az átalakulás, a minőségi elvárások ne csak a bögre alján jelenjen meg, hanem mi, állampolgárok érezzük az átalukálás melegét, illetve annak biztonságát, hogy miértünk s mellettünk
tették le a voksot .

Keményen fogalmazott, Markos György, az OPSZ külkapcsolati elnökhelyettese
“nem így képzeltük el ezt a polgárőrséget Zsombor Gyurival az alapításkor!”

Kökényes Antal, az OPSZ igazgatási elnökhelyettesének véleménye:
“Változó a világ, s nekünk is változni kell!”

Kolozsi József, az OPSZ gazdasági-pénzügyi elnökhelyettese..
“Hiányolta a korábbi gyakorlatot, amikor az elnökség tagjai évente legalább kétszer leültek megvitatni gondjaikat, javaslataikat.”

Idézek:Túrós András:

“Ha erre nem tudunk nagyon gyorsan mozgósítani, nagy pofára esés lesz”

Erre mit lehet mondani. egyetértek az Elnök Úrral.
2014.január 08
-oil-

Citizens National Guard or is something wrong?

I came across the Citizens Magazine in October of 2012 . It was interesting reading for me , where the Rough Andrew Curd President spoke of the militia of the situation and present .

I quote from the introduction to the < / strong >
” Obli-gations laid down the law on militia unit difficulty to meet the leadership of the Rough ”

I was surprised ! The sincerity launched an anomaly . Ergo : the saints are not vigilantes . S There will be problems within the organization. Of course, these shortcomings are not only for them but also for other social organizations can be found . Rather, the openness of the line for me , which shows the way the civilians, the militia leaders of associations . I mean you do not have to sweep the dirt under the rug , but openly embrace mistakes and talk about it. I was reminded of Professor Thomas Barath saying that you enjoyed listening to the lectures .

” first , act first, then talk about problems ” The solution comes after ”

Lord Curd quote :

“There is a kind of slump, you can not find the explanation. A professional managers , supervisors , preparatory activities difficult or no go”

It ‘s honest , it reconsidered opinion to the public. But we got used to it.
I think not everyone is responsible to undertake the tasks vigilante ! We also need to see that this is a social work ! The support is not satisfactory, and I think the police did not take these civil society organizations seriously.
The village militia organizations , leaders of the associations may not be suitable for this task . Not all vigilante dare to initiate proceedings against a neighbor or friend . In my opinion , these habits people need not apply civil guards … it is a pity if the card because the clothes ” enjoy their work ”

Quote: < / strong >

” Training programs are not , since according to the new situation of the planned National Police – obviously rightly , threw it back , I did not care ”

Well, that’s nothing ! What can be the tough sentences in the background ? Perhaps you should think about the clubs and county leaders functionality again. Or maybe frayed velvet chair , sat on the downline !

I quote :

” Disastrous formed a vigilante – exchange of passes as normal association of about 300 – . , And with him more than twenty thousand militia – simply disappeared”

I’m not surprised ! The inept , unprepared people spit everywhere ! When the leader of a vigilante society , you can not or do not want to take action against the official of … everything runs in the county … leading the county does not want to take action , ” such sensitive ” cases , it passes the Rough ‘s . So be it! Such ” leaders” unfit to perform the duties of socio- vigilante ! No need to brag about flashing your card , but silently do your job … while some civil guards did not dare to take action and await instructions , while law enforcement at a disadvantage … of course there are excellent leaders and vigilantes who take their social responsibilities seriously. How can an untrained person briefing , professional lecturing and who proclaim half a review . Villages of the hierarchy depth of excessive respect for the mayor halt … is the question that the mayor can give instructions to a vigilante leader ?

I quote :

“there is no proper communication between the clubs and the county leaders ‘

I absolutely agree with this and this ! Why are these vigilantes are not familiar or do not allow the proceedings against. One of the pillars of professional training for organizations . Education as a basis for not only the school system but an integral part of adult education is in this medium as well. There are sections of the civil guards his life,

I quote :

” Working Committees were constituted on the same , but the cavalry division , except as if it were ”
“Former ” success “sector, the transport committee work as if he had disappeared. No program , no training! ”

I think you do not need to comment on the esteemed readers . Do you believe these facts speak for themselves. Serious words , opinions gigantic inner life of the militia !
The transformation of the quality requirements not only appear at the bottom of the mug , but we, the citizens feel the warmth of átalukálás or its safety , that ‘s what we mean with us
have opted .

Hard put , George Markos, the vice-president of external relations Rough
” This is not how I pictured the Citizens’ Tibor Gyuri on its foundation ! ”

Kökényes Anthony , vice-president of the Rough administrative review:
” Changing the world , and we have to change! ”

Joseph Kolozsi , the Rough economic and financial vice-president ..
” They missed the previous practice where members of the Presidency sat down to discuss their concerns and suggestions at least twice a year. ”

I quote : Andrew Curd :

“If this can not be mobilized very quickly , large jaw will drop ”

This is what you can say . I agree with the President .
2014.január 08
– Oil

Leave a Reply 344 megnézve, 1 alkalommal mai nap |