< Böngészés > Főoldal / Tudomány/gazdaság / Blog article: Több mint 3500 éves sírkamra Eddig ismeretlen fáraó sírját fedezték fel Egyiptomban///// More than 3,500 -year-old tomb So far unknown pharaoh ‘s tomb was discovered in Egypt

| Mobile | RSS

Több mint 3500 éves sírkamra Eddig ismeretlen fáraó sírját fedezték fel Egyiptomban///// More than 3,500 -year-old tomb So far unknown pharaoh ‘s tomb was discovered in Egypt

2014. január 15. | hozzászólás | Tudomány/gazdaság

Több mint 3500 éves sírkamra
Eddig ismeretlen fárao sírját fedezték fel Egyiptomban

Egy olyan fáraó sírját és csontvázát találták meg amerikai régészek Abüdosz dél-egyiptomi régészeti lelőhelyen, akinek eddig a létezése sem volt ismert.

Szenebkaj király temetkezési helye

A Pennsylvaniai Egyetem Josef Wegener vezette kutatócsoportjának szenzációs felfedezését az egyiptomi régészeti minisztérium tárta a nyilvánosság elé szerdán Kairóban.

A kutatók szerint Szenebkaj királyról van szó, aki a második átmeneti korban, Kr.e. 1650 körül élt. Az uralkodó nevét megtalálták egy-egy kártusban a szarkofágján és a sírkamra falán.

Más királysíroktól eltérően a most feltárt temetkezési helyen nem találtak múmiát, csak egy 185 centiméteres csontvázat, vélhetően a fáraóét. A régészek szerint ez arra utal, hogy a kamrát sírrablók már a fáraók korában kifosztották, a bebalzsamozott tetemet megrongálták.

A több mint 3500 éves sírkamra falának színes festményei aránylag jó állapotban maradtak fenn, s különlegességnek számít, hogy a mennyezetet faborítás fedi – közölték.

Szenebkaj király temetkezési helye más fáraósírokhoz képest aránylag kicsiny, ami arra utalhat, hogy uralkodása idején az ókori Egyiptom szűk esztendőket élt át – idézte a minisztérium az amerikai ásatásvezetőt.

Szenebkaj fáraó uralkodásáról eddig semmit sem tudott a régészet, bár nevéből egyes hieroglifákat (írásjeleket) megtaláltak az úgynevezett torinói papiruszon, egy több mint 3000 éves dokumentumon, amely mintegy háromszáz fáraónevet sorol fel.

Elképzelhető, hogy az eddig ismeretlen uralkodó felfedezése nyomán felül kell vizsgálni egyes második átmeneti korbeli királyok uralkodási idejét.

A pennsylvaniai egyetem régészcsoportjának ez már a második szenzációs felfedezése ebben az ásatási szezonban: január 6-án a Kr.e. 1803 és 1799 között uralkodó, ugyancsak kevéssé ismert I. Szobekhotep fáraó sírjának megtalálást jelentették be.

A szintén a második átmeneti korban uralkodó király temetkezési helyét is a neve alapján azonosították, hatvantonnás impozáns kvarcitszarkofágja teljesen üres volt.

A legendás Tutanhamon fáraó sírján kívül eddig még egyetlen ókori egyiptomi királysírt sem sikerült érintetlen állapotban feltárniuk régészeknek.

forrás:ma.hu

More than 3,500 -year-old tomb
So far unknown pharaoh ‘s tomb was discovered in Egypt

In a pharaoh ‘s tomb and skeleton of American archaeologists found Abydos archaeological site in southern Egypt , who has been the existence was not known .

Szenebkaj burial place of King

The University of Pennsylvania research team led by Josef Wegener sensational archaeological discovery of the Egyptian Ministry presented to the public on Wednesday in Cairo.

The researchers say it is Szenebkaj King , who is the second transitional era, lived around 1650 BC . The ruling found the name of a cartridge in the chamber wall and sarcophagus .

Unlike other királysíroktól now discovered the burial place was no mummy , only a 185 -inch skeleton , believed to be the Pharaoh . Archeologists believe this indicates that the chamber grave robbers have looted the Pharaonic era, the embalmed corpse defaced .

The more than 3,500 -year-old tomb wall of colorful paintings have survived relatively good condition , and specialty matters is that the ceiling was covered with wood paneling – reported.

King Szenebkaj burial place is relatively small compared to other fáraósírokhoz , which may indicate that during the reign of ancient Egypt lived through narrow esztendőket – Ministry summoned the leaders of the American excavations .

Szenebkaj pharaoh’s reign until he knew nothing about archeology, although the name of certain hieroglyphs ( punctuation ) found called the Turin Papyrus , a more than 3,000 -year-old document, which lists about three hundred pharaoh’s name.

You may need some time to consider the reign of the second transition in the age of kings overprint the discovery of previously unknown ruler.

University of Pennsylvania archaeologist Group This is the second great discovery of this excavation season: January 6, ruling between 1799 and 1803 BC , also little known I Szobekhotep pharaoh ‘s tomb was announced in a hit .

Also identified as the burial place of the second transitional era monarch King by name, sixty -ton impressive kvarcitszarkofágja was completely empty.

In addition to the legendary pharaoh Tutankhamun ‘s tomb has been the only ancient Egyptian king’s tomb could not be kept intact and exposing archaeologists .

Source: ma.hu

Leave a Reply 239 megnézve, 1 alkalommal mai nap |