< Böngészés > Főoldal / Kultúra / Blog article: Anatole France Nobel-díjas francia író, akadémikus 170 éve született//// French writer Anatole France Press and photo archive 2014th 16 week series of interesting people

| Mobile | RSS

Anatole France Nobel-díjas francia író, akadémikus 170 éve született//// French writer Anatole France Press and photo archive 2014th 16 week series of interesting people

2014. április 10. | hozzászólás | Kultúra

Anatole France Nobel-díjas francia író, akadémikus 170 éve született

Anatole France francia író a Sajtó- és fotóarchívum 2014. 16. hét érdekes emberei sorozatban

Anatole France francia író.
1910-es évek
MTI/KU
Anatole France Nobel-díjas francia író, akadémikus 170 éve, 1844. április 16-án született.

Párizsban jött a világra Anatole Francois Thibault néven egy könyvkereskedő fiaként, szabad ideje nagy részét a könyvek közt töltötte. Főiskolai tanulmányait követően egy ideig könyvtárosként és lektorként dolgozott. Hamarosan ismert költő lett, Leconte de Lisle parnasszista köréhez csatlakozott, de republikanizmusa és antiklerikalizmusa hamar eltávolította az ideológiai program nélküli csoporttól. Első kötete a romantika vezéralakjáról, Alfred de Vignyről szólt. Fő költői műve az Idillek és legendák. A korinthoszi menyegzőben harcos egyházellenességével szakított a parnasszistákkal, és politikai versei is szemben álltak a l’art pour l’art felfogással. Bonnard Szilveszter vétke című regényében megtalálta saját stílusát: a finom pszichológiával, derűvel, szkepszissel és optimizmussal átszőtt emberábrázolást. Kislánya születésekor kezdte áttételes önéletrajzát, a Barátom könyvét, melynek sikere az irodalmi szalonok kedvencévé tette. A Thais című műve a vallásos rajongás emberellenességének példázata, míg a Lúdláb királynő címűben megjelenik France egyik alteregója, Coignard abbé, a 18. századi szkeptikus, felvilágosodott, okos pap, és az egészségesen érzéki ifjú tanítvány, Nyársforgató Jakab.
Éles szemmel bírálta a franciaországi politikai és egyházi intrikákat. Egyidejűleg azonban az emberi létezés varázslatos voltát is mély átérzéssel ecsetelte. Szenvedélyesen harcolt a köztársaságért, és ugyanolyan szenvedélyesen foglalt állást Emile Zola oldalán a Dreyfus-perben az 1890-es években. Írásaiban a társadalmat foglalkoztató kérdésekre összpontosított: a Jelenkori történet regényeinek hőse, Bergeret úr, az ügyetlen, vidéki, majd Párizsba kerülő tanár az író hasonmása, aki a szellemi szféra értelmiségijéből a per hatására harcos közéleti ember lesz. Az ezután született Jeanne d’Arc élete című műve kitűnő korrajz. A francia forradalom vonzó és riasztó világáról írta Az istenek szomjaznak című regényét. A világháború kitörése, Jean Jaures szocialista vezető meggyilkolása, a szocialisták nacionalizmusa elbizonytalanította, majd rádöbbent, hogy maga a háború, a népek egymás ellen uszítása a tragédia. 1917-ben üdvözölte az orosz forradalmat, majd elítélte az igazságtalan békéket. Pártütő angyalok című regénye (1916) a forradalmár kialakulását ábrázolta.
Az irodalmi Nobel-díjat 77 éves korában, 1921-ben kapta “a francia szellemet kifejező ragyogó életművéért, választékos és erőteljes stílusáért”.
A 19. század Voltaire-nek is nevezett Anatole France, akit a franciaországi felvilágosodás korszakának befejezőjeként ismer a világirodalom, 1924. október 12-án halt meg Tours melletti birtokán.
Magyarországon is rendkívül népszerű volt, stílusa, gondolatvilága mások mellett Ady Endre, Babits Mihály, Nagy Lajos műveiben is érezhető. Sokan sokfélét mondtak róla. G. B. Shaw, Thomas Mann és Makszim Gorkij a kor legnagyobb írójának és gondolkodójának vallotta, míg a szürrealisták – köztük Aragon és Éluard – avultnak tartották. A baloldaliak a vallásos hit támogatójaként tekintettek rá, az egyház pedig hivatalosan kiátkozta, könyveit indexre tette.

forrás:MTVA hírlevél

French writer Anatole France Press and photo archive 2014th 16 week series of interesting people

French writer Anatole France .
1910
MTI / KU
Anatole France Nobel Prize-winning French author, academician 170 years , was born in April 1844th 16th.

Paris came into the world as Anatole Francois Thibault son of a bookseller , spent most of his free time between books . After his college studies he worked as a librarian and assistants for a while. He soon became known poet Leconte de Lisle joined parnasszista range , but republicanism and anticlericalism quickly removed from the group without an ideological program . The first volume of the leading figures of romance , but Vignyről Alfred said . The main operations of poetic idyll and legends. The Corinthian church militant anti- marriage of the wife broke parnasszistákkal and against political poems were also a l’ art pour l’art interpretation. Bonnard ‘s novel Eve sin was found his own style : a subtle psychology , serenity , skepticism and optimism imbued with human representation . Her daughter ‘s birth began to spill autobiography, My friend ‘s book , with the success of his favorite literary salons . The Thais works on anti- religious adoration of the parable of man , while the queen Lúdláb which appeared in one of France ‘s alter ego , the Abbe Coignard , the 18th -century skeptical , enlightened , wise priest , and of healthy sensual young disciples , James roasting-jack .
France has criticized a sharp eye on the political and religious intrigue . At the same time , however, the magical nature of human existence is deep átérzéssel achieving this goal . Köztársaságért passionately fought for , and equally passionate about a position Emile Zola’s side of the Dreyfus trial in the 1890s . In his writings focused on the concerns of society : the story Contemporary novels , the hero of Mr. Berger, the teacher clumsy , rural, and then to Paris to be the writer ‘s doppelganger , who is the spiritual sphere of intellectuals from each fighter a result of the trial will be public man . The Joan of Arc was born on work life was good at drawing . The French Revolution by the world of attractive and repellent novel was thirsting gods . The outbreak of World War II , the assassination of Socialist leader Jean Jaures , the Socialist nationalism unnerving , then realized that the war itself, the incitement of the people against one another tragedy . 1917 welcomed the Russian revolution , then condemned the unjust bekeken . Rebellious angels novel (1916) portrayed the revolutionary formation .
The Nobel Prize at the age of 77 , in 1921 was ” the French spirit expressing his lifelong brilliant , ornate and powerful style of ” .
Voltaire called the 19th century , Anatole France, who was known to the French Enlightenment era of world literature befejezőjeként October 1924th 12, died on his estate near Tours.
Hungary was also extremely popular , style , ideas , among others, Endre Ady , Mihály Babits , Lajos Nagy ‘s works can be felt . Many people have said about great differences . Shaw , Thomas Mann, Maxim Gorky the greatest writer and thinker ‘s confessed , and the surrealists – including Aragon and Eluard – been deprecated . Leftists religious belief regarded as a supporter of the Church is formally excommunicated , his books index .

Source: MTVA newsletter

Leave a Reply 397 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: