< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Különös bókkal dicsérte Merkelt Orbán Viktor//// Particular compliments Merkel praised Viktor Orban

| Mobile | RSS

Különös bókkal dicsérte Merkelt Orbán Viktor//// Particular compliments Merkel praised Viktor Orban

Különös bókkal dicsérte Merkelt Orbán Viktor

„Megígértem a választóimnak, hogy Juncker útját állom” címmel közölte kedden a Bild című német lap az Orbán Viktorral készült interjú második részét, amelyben a kormányfő ismételten elutasította Jean-Claude Juncker jelölését az Európai Bizottság elnöki tisztségére.

Arra a kérdésre, hogy vannak-e 2014-ben is érvényes tanulságai 1989-nek, Orbán Viktor a Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének 25. évfordulója alkalmából közölt kétrészes interjú második részében kiemelte az ukrajnai válságot, amelynek kulcskérdése szerinte az, hogy „miként tehetjük végre világossá, hogy Európa az európaiaké”.

Nem szabad hagyni, hogy Európa sorsát ismét Moszkva és Washington határozza meg, ezért az európaiaknak kell rendezniük az ukrajnai válságot. „Meg kell tanulnunk érvényesíteni az érdekeinket a saját földrészünkön. Európa azonban pillanatnyilag nem képes erre” – mondta a miniszterelnök.

Az újabb hidegháború kialakulásának veszélyéről és Németország szerepéről azt mondta, hogy „a hidegháború már régen kézzel fogható”, és egy ország sem tett annyira sokat a még nagyobb baj elkerüléséért, mint Németország.

„Németország világos európai elköteleződése nélkül már a hidegháború kellős közepén lennénk” – emelte ki Orbán Viktor.

Hozzátette, nagy szerencse, hogy Angela Merkel vezeti a német kormányt. A kancellár „női módon erős” – fogalmazott, kifejtve, hogy „a férfiak ordítanak, de gyakran nem történik semmi”, a nők viszont nem kiabálnak, „mégis legtöbbször az történik, amit őt akarnak”, „Merkel asszony” és a németek pedig tökélyre fejlesztették annak művészetét, hogy miként lehet elkerülni a viszályok szükségtelen elmérgesedését.

A miniszterelnök a tevékenységét az Európai Unió részéről érő bírálatokkal kapcsolatban azt mondta, hogy a bírálatok forrása az a meggyőződése, hogy Európában sürgős irányváltásra van szükség, különben összedől „az európai ház”.

Magyarország például „tudatosan törekszik államilag támogatott munkahelyek teremtésére, hogy munkához juttassa az állástalanokat”, amit „az EU rendszeresen bírál”.

Magyarország továbbá az Egyesült Államok szintjére akarja csökkenteni az energia árát, hogy „versenyképessé tegye Európát”, ami szintén konfliktushoz vezet Brüsszellel – mondta Orbán Viktor.

Hangsúlyozta, hogy a képzett munkaerő hiányát nem lehet bevándorlással enyhíteni. A mindenekelőtt új társadalmi konfliktusokhoz vezető bevándorlás „helyett a családok támogatására törekszem, a férfi és nő gyermekeket nemző házasságára” – jelentette ki a kormányfő, megjegyezve, hogy azért a törekvésért nacionalistának és homofóbnak nevezik. Ugyanakkor „a gondolkodásunk megváltoztatása nélkül nem tudjuk fenntartani az életszínvonalunkat Európában” – emelte ki.

Arra a felvetésre, hogy az Egyesült Államok is bevándorlók országa, és a gazdasága növekedik, elmondta: azon kell gondolkodni, hogyan fordulhat elő, hogy „320 millió amerikai erősebb, mint 500 millió európai”.

Európában 14 évvel ezelőtt arról szólt a diskurzus, hogy miként kelhet versenyre az euró a dollárral, ma viszont Európa azzal foglalkozik, hogy „megmentse a valutáját az összeomlástól” – mondta a kormányfő, aki szerint az euró gyengülése fejezi ki leginkább Európa hanyatlását.

Azzal kapcsolatban, hogy a reklámadót sokan a sajtószabadság elleni támadásként értékelik, hangsúlyozta, hogy nem a sajtószabadságról van szó, hanem vállalkozások – különösen televíziók és nagy kiadóvállalatok – nyereségéről.

Az ilyen cégek – köztük külföldi befektetők érdekeltségei – „óriási nyereséget” termelnek, és a kilencvenes évek közepe óta léteznek tervek ennek a nyereségnek a „megfelelő adóztatásáról”. Az ellenállást pedig az magyarázza, hogy „senki sem fizet szívesen adót, médiakonszernnek sem” – mondta Orbán Viktor.

Arra a kérdésre, hogy Jean-Claude Juncker vagy Martin Schulz kerüljön az Európai Bizottság elnöki tisztségébe, azt mondta, hogy nem személyekkel kell foglalkozni, hanem az Európai Unió működését szabályozó szerződésekkel, amelyek egyensúlyt hoznak létre az egyik oldalon Brüsszel és az Európai Parlament (EP), és a másik oldalon a tagállamok között. A szerződések a bizottsági elnöki tisztség betöltéséről úgy rendelkeznek, hogy az állam-. illetve kormányfők tesznek személyi javaslatot a pozíció betöltésére, és nem a pártok, „méghozzá függetlenül attól, hogy ki volt a csúcsjelölt” – fejtette ki a miniszterelnök.

Arra a felvetésre, hogy a Fidesz az EP-választáson megszerezte a szavazatok 51 százalékát Juncker pártjának, az Európai Néppártnak, azt mondta, hogy a Fidesz „nem Juncker miatt” érte el ezt az eredményt. Éppen „ellenkezőleg: megígértem a választóimnak, hogy Juncker útját állom. A választási ígéretem és az európai alapszabályok megszegése lenne, ha mégiscsak Juncker urat jelölném, csak azért, mert az Európai Néppárt más pártjai ezt akarják” – mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy az ilyen magatartás „lerombolná az Európai Unió alapjait”.

forrás:heti válasz.hu

Particular compliments Merkel praised Viktor Orban

“I promised my constituents that Juncker stand in its way,” said the title of the German Bild newspaper on Tuesday, the second part of the interview with Viktor Orbán made, in which the prime minister Jean-Claude Juncker has repeatedly rejected the nomination for President of the European Commission.

On the question of whether there are 2014 also applies lessons learned from 1989’s Viktor Orbán Imre Nagy and his companions re-burial highlighted the second part of a two-part interview with the 25th anniversary of the Ukrainian crisis, a key issue in his opinion is, “how can we make out clear that in Europe the Europeans. ”

Do not let the fate of Europe, Moscow and Washington is determined again, we Europeans have to settle the crisis in Ukraine. “We must learn to assert the interests of our own on our continent. However, Europe is currently unable to do so “- said the Prime Minister.

And the threat of Germany’s role in the emergence of a new Cold War, he said that “the Cold War has long been evident,” and no country has so much to avoid more trouble than Germany.

“Germany without a clear European commitment we’d be in the midst of the Cold War” – emphasized Viktor Orban.

He added that good fortune that Angela Merkel is leading the German government. The Chancellor “women as strong,” – said, explaining that “the men yell, but often nothing happens,” the women but not shout, “though most of the time what happens is that they want him”, “Mrs Merkel” and the Germans perfected the art of how to avoid unnecessary aggravation of the conflicts.

The Prime Minister in relation to their activities criticism from the European Union, said that the source of the criticism is convinced that urgent change of direction is needed in Europe or else collapse “of the European house.”

Hungary, for example, “consciously seek state-funded jobs, send jobs to the jobless to” what “regularly criticized the EU.”

Hungary also wants to reduce the cost of energy levels in the United States to “make Europe more competitive,” which can lead to conflict with Brussels – said Viktor Orban.

He stressed that the lack of skilled labor immigration can not be mitigated. In all, the new social conflicts leading immigration “instead seeks to support families, children, men and women of procreative marriage” – said the head of government, noting that it is called the törekvésért nationalist and homophobic. However, “we can not maintain our standard of living in Europe without changing our thinking” – emphasized.

To the idea that the United States is a country of immigrants, and the economy grows, said the need to think about how to turn that “320 million Americans are stronger than 500 million Europeans.”

Europe 14 years ago was about the discourse on how to rival the dollar the euro, but today Europe is concerned, to “save the currency from collapsing,” – said the prime minister, who said that the weakening of the euro expressed by most of Europe’s decline.

With regard to the tax on advertising many as an assault on freedom of the press appreciate that they have not the freedom of the press is concerned, but businesses – especially televisions and large publishing companies – profits.

Such firms – including foreign investors’ interests – “huge profits” produce, and since the mid-nineties, there are plans to gain the “right of taxation.” The resistor is to the fact that “no one pays taxes gladly, not médiakonszernnek” – said Viktor Orban.

To the question that Jean-Claude Juncker, and Martin Schulz enters the European Commission President tisztségébe, he said he did not have to deal with individuals, but also to regulate the operation of the European Union treaties that create a balance between on the one hand Brussels and the European Parliament (EP ) and on the other side between the Member States. The history of the committee chairman shall provide that the State. and government personnel they propose to fill the position, and not the parties, “and regardless of who was the top candidate” – explained the Prime Minister.

To the idea that the EP elections, Fidesz has acquired 51 percent of the vote Juncker’s party, the European People’s Party, said that the Fidesz reached this result “is not due Juncker.” On the ‘contrary, I promised my constituents that I’ll take Juncker way. The election promise and a breach of basic European rules would be if they only Mr Juncker mark it, just because of the European People’s Party, other parties what they want “- said Viktor Orban, adding that such behavior” would destroy the foundations of the European Union. ”

source: weekly válasz.hu

Leave a Reply 288 megnézve, 1 alkalommal mai nap |