< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Hónapjai vannak Orbánnak?//// Snow Days are Orbán?

| Mobile | RSS

Hónapjai vannak Orbánnak?//// Snow Days are Orbán?

2014. december 29. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Hónapjai vannak Orbánnak?

 

 

 

Előfordulhat, hogy a kormányfőt saját pártja inti le a porondról hamarosan – Orbán Viktor miniszterelnöki eskütételekor vélhetően még hosszabb távra tervezett FOTÓ: NÉPSZAVA

Angela Merkel februári villámlátogatása után hatalomátvétel történhet a Fideszben – állítják a Népszava kormánypárti forrásai. Az informátorok az Orbán Viktorral szembeni, párton belül egyre erősödő elégedetlenségről számoltak be, s hogy már az is felmerült, a kormányfő egyenesen akadálya a Fidesz boldogulásának. Forrásaink szerint az nem kérdés, hogy Orbán megbukott, az azonban egyelőre nem világos, ki lépne a helyére.

Orbánnak és rendszerének már csak néhány hónapja van hátra – állítják Fideszhez közel álló forrásaink. Egyre többen vannak, teszik hozzá, akik igyekeznek magukat távol tartani a kormányfőtől, illetve, amennyire lehet kimaradni azokból az intézkedésekből, amelyeket jórészt magának a miniszterelnöknek az iniciálására hoztak, vagy hoznak meg. Nincs értelme, vélik, beleégni mindabba, ami történik; a bukás ugyanis elkerülhetetlen.

Informátoraink úgy látják, Orbán visszafordíthatatlan pályára helyezte magát és önmagával együtt a Fideszt, de ami még nagyobb baj, az országot is. A kormányzati munkát kapkodás, kiismerhetetlenség jellemzi, a szakembergárdának, ha van ilyen – mert egyre inkább csak a hűség és a miniszterelnökhöz való ragaszkodás a kötelező -, fogalma sincs mi az irány, mihez kell alkalmazkodni, mi a cél. A zaklatottság, a kiszámíthatatlanság magából Orbánból fakad: egyre kevesebb emberben bízik meg, és azok, akik még élvezik bizalmát, akikre hallgat inkább csak rosszabbik énjét mutatják fel neki.

Olcsó pszichologizálásnak tűnik, de ezek a jegyek valóban a magányosság, a környezetében is ellenségeket kereső és találó vezérek szimptómái. Ezért aztán nincsenek a kormányzati döntések megvitatva, váratlan ötletek mentén dolgoznak a miniszterek és az apparátus, ám ezek az ötletek sem mutatnak semmiféle koncepciót, koherenciát. Ráadásul az is előfordul – mint azt láthattuk -, hogy Orbán véleménye is változik, méghozzá egyik napról a másikra, és ennek megfelelően rángatja kommunikációs és cselekvési szinten is a beosztottjait. Ez a magyarázata annak is, hogy többen a kiszolgálói közül nevetségessé válnak – mint például Németh Szilárd a netadó esetében, a fideszes rezsibiztos ugyanis a kormányfő aktuális álláspontját követni képtelen módon védelmezte az ötletet még akkor is, amikor Orbán már kiállt belőle – és erre a szerepre egyre kevesebben vágynak. Akadnak persze olyanok is, akiket mindez nem zavar, számukra a megfelelni vágyás a legfőbb szempont – fogalmazott egyik forrásunk.

Nagy kérdés ugyanakkor, hogy Orbán, aki eddig azért jó érzékkel kezelte a nyilvánosságot és azt is nagyjából tudta, hol húzódnak a jó és rossz, illetve végletesen népszerűtlen és még átvihető döntések határai, miért veszítette el ezt a képességét. Merthogy elveszítette – állítják az őt jól ismerő körökből. A választ, illetve a megoldást többen az úgynevezett “amerikai ügyben” vélik felfedezni, vagyis abban a csatában, amelyet a legtöbben megnyerhetetlennek tartanak, de nem is feltétlenül Vida Ildikó adóhatósági elnök szempontjából.

A gondok ráadásul jóval korábban kezdődtek, az orbáni rendszer szétesése – bármily furcsa – már az áprilisi választások előtt jóval megindult. Egészen pontosan attól a pillanattól, amikor Orbán felrúgta a Fidesz gazdasági-politikai irányításának rendszerét és a gazdasági döntéseket is saját hatáskörébe vonta. Feltehetően, mondják az elemzők, megelégelte azt a duális rendszert, amelyben Simicska Lajossal párban irányították a Fideszt, majd a kormányzati döntéseket, világos határvonalat húzva kettejük kompetenciái közé. Orbán általános úzussá tette azt, ami persze korábban is előfordult, de olykor azért akadtak morális megfontolások, akadályok is, hogy minden elképzelés elérhető, minden akarat törvénnyel megvalósítható. A folyamat már az első, 2010-es választási győzelem után elindult, Orbán pedig az újabb kétharmados siker – amihez persze köztudottan hozzájárultak a célhoz rendelt törvény-buherálások – nyomán végképp kontrollját veszítette. Így kerülhetett zsarolási helyzetbe a KDNP is; a párt számára elérkezett az idő, amikor karakteresebbé teheti önmagát a nyilvánosság előtt, ezért is nyúlt vissza például a három éve már elutált vasárnapi zárva tartás, akkor Orbánnal szemben simán elvesztett ügyéhez. A kereszténydemokraták, hallva az egyre többet elégedetlenkedő, zúgolódó Fideszes képviselőket, felismerték, most többet kérhetnek és kérnek is saját parlamenti szavazataikért, mint az első ciklusban.

Éppen ezért, amit ma látunk már nem egy rendszer, mint korábban volt, hanem egy napról napra élő folyamat, amely – a józanabbak szerint – semmiképp sem tartható fenn, de mert önkorrekcióra képtelen, feltétlen bukásra van ítélve. És ez már nem pusztán suttogó propaganda; egyre szélesebb körben terjed a Fidesz háza táján. Ez a magyarázata az egyre többet és többeknél fölbukkanó puccselméleteknek is; ezek is többnyire Orbánból és Orbántól indulnak ki; sem Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, sem Pintér Sándor belügyminiszter nem saját ötletként dobta a nyilvánosság elé a maga fantázia-puccsát, a megszokott forgatókönyvet követve: külföldről érkező aknamunkát vizionálva. Utóbbi ebben a formában badarság, mint ahogy azt maga Orbán is pontosan tudja.


Fotó: Europress/Getty Images/Sean Gallup

Az azonban nem feltétlenül az, és ennyiben van alapja a puccstól való félelemnek, hogy éppen a Fideszen belülről, vagy a kormánypárt környékén szerveződnek csoportok, ma még nem látható, nem ismert figurák, akik nem pusztán előkészítik a hatalom átvételét, hanem – egyesek szerint – alkalmasok is arra, hogy a politikai irányvonal megváltoztatása nélkül átvegyék az ország irányítását. E folyamat egyik fontos állomása lehet Angela Merkel német kancellár villámlátogatása, akinek egyre nagyobb tehertétel a magyar miniszterelnök; sem az Európai Néppárt, sem az Európai Unió demokrácia felfogásával nem összeegyeztethető ugyanis hatalomgyakorlás, illetve a szövetségi rendszerből való folyamatos kikandikálás. Többen emlékeztettek ráadásul arra is, hogy Merkel tett már néhány ilyen látogatást európai vezetőknél, amelyek után a fogadó ország vezetője villámgyorsan távozott a hatalomból.

Nyilván a partnereknek sem mindegy, hogy megérett-e a helyzet Magyarországon egy Orbán utáni időkre, vagy a miniszterelnök még most is ki tudja vinni békemenetes híveit az utcára. Hogy pedig van-e olyan utód a magyar jobboldalon, aki uralni tudja majd a helyzetet és helyes irányba fordítani az ország szekerét? Egyelőre nem tudni. Vagyis, mondják forrásaink, az már nem kérdés, hogy Orbán megbukott-e, csak az, hogy mennyi idő kell a mögötte épülő új rendszer stabilizálásához.

forrás:népszava online.hu

Snow Days are Orbán?

It is possible that the prime minister of his own party admonishes the porondról soon – take the oath of Prime Minister Viktor Orban is believed to have planned a longer period PHOTO: NÉPSZAVA

Angela Merkel’s visit in February after lightning takeover made the Fidesz – Sources say the pro-government People’s Voice. The informants against Viktor Orban, growing dissatisfaction within the party have been reported, and it has been suggested the prime obstacle to the right Fidesz prosperity. According to sources, there is no question that Orban failed, but it is not yet clear who is due to take place.

Orbán and the system is now just a few months back – say sources close to Fidesz. More and more people are, they add, who are trying to keep themselves away from the kormányfőtől or as much as possible to stay out of those measures, which are mainly to the Prime Minister himself has been to initiate or take it. There is no point, consider beleégni everything that happens; the failure is inevitable.

Informants perceive Orban irreversible path himself and put himself together Fidesz, but what’s even more trouble in the country. The government rush job, kiismerhetetlenség characterized by the expert team, if any – only because of increasing loyalty and affection for the prime minister mandatory – no idea what direction, what should adapt to what the target. The distraction, the unpredictability of himself Orbánból arises: fewer and fewer people trust it, and those who still enjoy the trust of those who listen to him rather show only worse self.

Psychologizing seems cheap, but they are actually the loneliness of the tickets, the environment can also search for and find enemies leaders symptoms. So there are no government decisions in discussion, along unexpected ideas and work with the ministers of the apparatus, but these ideas do not show any concept of coherence. In addition, it also happens – as we have seen – that Orban’s opinion is changing, even from one day to another, and, accordingly, is pulling the communication field level subordinates. This explains the fact that many of the servers are becoming ridiculous – such as solid Nemeth for netadó, the Fidesz overhead sure is the current position of the Government is unable to keep as defending the idea even when Orban has stood out – and this role fewer and fewer people want. Of course there are also those who have it do not bother them with the desire to meet the most important aspect – said one source.

The big question, however, that Orban, who has handled the publicity is good sense and it is pretty much know where the boundaries lie between good and bad or extremely unpopular and can be transmitted more choices, why has lost this ability. Because he lost – say they know well the circles. The answer and the solution to many of the so-called ‘American’ case is believed to discover, that in the battle, which won the most impossible to keep, but not necessarily the Tax Authority President Ildiko Vida terms.

Moreover, the problems started long before the collapse of Urbane system – no matter how strange – had begun well before the April elections. More precisely the moment when kicked Orban, the Fidesz-economic system of governance and economic decisions trailed own competence. Presumably, analysts say, enough of the dual system in which Simicska Lajos pair controlled the Fidesz and the budgetary decisions and pulled clear line between the two competencies. Orban general úzussá did it, which of course had also been reported, but sometimes I could not get past the moral concerns, barriers to access every idea, every law will be implemented. The process has already started after the first 2010 election victory, Orban is the new two-thirds of success – utterly lost control response – which of course is known to have contributed to the goal assigned to the law-hacking. This is how the Christian Democratic position is blackmail; the party for the time has come when you can characterize himself before the public, so we went back as three years already transferred its closure on Sunday, then lost to the cause against Orbán smoothly. The Christian Democrats, hearing of more and more discontented, complaining Fidesz deputies realized now ask for more, and ask for their own Parliament or votes as the first cycle.

Therefore, what we see today is not a system as it was before, but a living from day to day process that – certainly not sustainable, but it is unable to self-correct, necessarily doomed to fail – that the more sober. And this is not just a whispering campaign; more widely spread around the Fidesz house. This explains the coup theories emerging as more and more with too; they are also mostly Orbánból Orban and start up; Opportunities for Prime Minister John Lazarus neither leading nor Interior Minister Sandor Pinter not throwing their own ideas to the public as his own fantasy coup, following the usual script: visions of mine labor from abroad. The latter in the form of nonsense, as you also know exactly Orban.

Photo: Euro Press / Getty Images / Sean Gallup

However, it is not necessarily, and in this respect there is a basis for puccstól fear, that it is precisely the Fidesz inside or around the ruling party organized groups, which are not yet visible, not known figures who are not only prepared to take over the power, but – according to some – it is suitable to take over the country without any change in the policy stance. This process can be an important milestone, German Chancellor Angela Merkel’s visit to lightning, whose increasing burden of the Hungarian prime minister; Neither the European People’s Party, nor the European Union conception of democracy is not compatible with the exercise of power or continuous kikandikálás in the federal system. Several recalled in addition to the fact that Merkel has already visited some of those European leaders, after which the leader of the host country quickly gone from power.

Obviously, not all of the partners that the situation was ripe to Hungary after an Orban times, or the prime minister can bring peace to the streets adherents thread is still out. And that is a successor of the Hungarian right, who will be able to control the situation and given the country’s cart in the right direction? Is not yet known. In other words, our sources say, that’s not an issue that failed to Orban, just how much time should be built behind the new system stabilization.

Source: referendum online.hu

Leave a Reply 442 megnézve, 1 alkalommal mai nap |