< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: A romák félelmei…////Fears of Roma …

| Mobile | RSS

A romák félelmei…////Fears of Roma …

2014. december 30. | hozzászólás | Közélet

A romák félelmei…

Minap néztem kedvenc fotelemből a híradót. Lehet, hogy egy kicsit szundikáltam. Arra ébredtem, hangzavar van. A romák s annak képviselői panaszkodtak a riporternek. Falujukban megjelentek a fekete ruhások. Ordibáltak, fenyegetőztek, valamint erős rasszista megjegyzéseket tettek a roma családok házai felé. Pl,” meghaltok cigányok”. A gyerekek félelmükben meg sem mertek mozdulni, mondta egy apa. Leoltották a villanyokat, bezárták az ablakokat. Ennél többet nem tudtunk tenni. A másik nyilatkozó férfi a roma önkormányzat képviselőjeként közölte, – elcsukló hangon küszködött a könnyeivel – ez a helyzet tarthatatlan! Így, ebben a közegben nem lehet élni! Többen elmentünk a rokonainkhoz. A gyermekeink kérdeztek szüntelenül, mitől utálnak bennünket ezek a bácsik. A rendőrség, annyit tett, hogy igazolta a randalírozókat. Akik természetesen nem csináltak semmit!
A rendőrség elhitte, vagy el kellett hinnie…? A „vezetőjük mindent tagadott” – s kétségbe vonta a romák-cigányok védekezését, hisz azt állították, – filmet forgattak! Eddig nem is lenne probléma. A rendőrök egy az egyben elfogadták e primitív védekezés alappilléreit?… a cigányok- romák nem mondtak igazat a rendőrök szerint! Csak annyi, hogy egy falu állította ezt a „támadást” s egy önkormányzati képviselő! A rendőrség miért nem kérette be a „filmet” forgató csoport által készített diákat? Talán a rendőrök rasszisták? – felmerült bennem e lehetőség is. Ilyen híradós jelenetet már láttam. Mért kell üldözni a cigányokat-romákat.

Egy másik szemszögből nézve…

Azt is tény, hogy a romák nem először szavaznak a Jobbikra. Olyan falu (ról) van szó, ahol többségben vannak a cigányok. Felmerül bennem kérdés, miért voksolnak a romák a Jobbikra? Talán félelemből vagy védelmet várnak el a szavazatuk miatt? A „filmfelvétel” csak ürügy vagy a megfélemlítés egyik hathatós eszköze. Minél többször masíroznak, a romák általi településeken annál jobban fejlődik ki a Pavlovi elmélet a cigányoknál.. ezt az aktust használja ki a szavazatok megszerzésében a párt. Pl,. Bakson egy roma önkormányzati képviselő oszlatta fel a roma önkormányzatot; – sugallatra! Hogy ki súgott… na, ki súghatott s kinek az érdekében. Bakson sem szavaznak romákra a roma voksolók.
Nem tartom helyesnek, hogy ezeknek az embereknek a származásuk miatt félniük kellene a „demokráciában” nevezett Magyarországon! Ez a nagyfokú támadás ellenszenv, a munkanélküliség, a mély nyomor, a szegénység zászlóshajója, ami egyre jobban terjeszkedik az országban. Mindig találni kell egy-két olyan népcsoportot, etnikumot, akin el lehet verni ezeket a szociológiai, társadalmi- politikai elemeket.

A rendszerváltás legnagyobb vesztesei a cigányok voltak, a képzetlenségük, iskolázatlanságuk miatt. Az oktatás területére való bejutási lehetőséget csak nagyon kevesen tudták áttörni. De ez nem jelenti azt, hogy üldözni, rágyújtani a házat, megverni oktalanul, megalázni az emberi méltóságába ezeket az embereket. Azért nem lehet nekik igazuk, mert cigányok? A rendőrök csak azért nem hisznek nekik, mert romák? Mert fekete a bőrük? Na, ne! Ez még nem Amerika…

2014-12-30 -lio-

Fears of Roma …

The other day I was watching the news on my favorite chair. Maybe a little szundikáltam. I woke up, there is a cacophony. Roma and its representatives have complained to the reporter. Villages appeared dressed in black. Yelling, threatening and racist comments made towards strong Roma families back home. For example, “Gypsies die.” The children did not dare to move out of fear, said a father. Turned off the lights and locked the windows. We could not do more than that. The other man declaring the Roma as a government representative said – his voice choking fought back tears – this situation is unsustainable! Thus, in the medium can not live without! Several people went to relatives. The children were interviewed incessantly, why they hate us, these uncles. The police, so, he demonstrated the randalírozókat. Who of course did not do anything!
The police believed he had to believe it or …? The “leader denied everything” – and challenged the Roma-Gypsies defense, as they claimed – filmed movie! So far, it would not be a problem. The police also accepted that one of the keystones of primitive defense? … The Roma Gypsies did not tell the truth, according to the police! It’s just that this is a village claimed the “attack” and a local government! Why did not the police summoned on slides prepared by the “movie” film crew? Perhaps the police are racists? – It occurred to me that opportunity. Signal’ve seen such a scene. Need to chase the Gypsies, Roma measured.

Another perspective …

It is also a fact that the Roma are not the first to vote for Jobbik. A village (about) it is where the majority are gypsies. I question arises, why vote for the Roma Jobbik? Perhaps out of fear or because of protection expected of the vote? The “movie” is just an excuse or a powerful tool for intimidation. The more marching, the Roma settlements by better develop the Pavlovian theory of Romas .. that act advantage of obtaining the votes of the party. For example,. Baks a Roma local government disbanded the Municipality of Rome; – Inspiration! Who whispered … well, it’s súghatott whom the order. Baksa not vote Roma Roma who voted.
I do not think it is right that these people should be scared of “democracy” in Hungary called for the descent! This high degree of antipathy attack, unemployment, deep poverty, poverty flagship, which is increasingly expanding in the country. We always need to find one or two ethnic groups, ethnic groups, whom you can beat these sociological and socio-political elements.

The biggest losers were the Gypsies regime, due to the participation in training, schooling. Access for the field of education, very few were able to break through. But this does not mean that the chase, a smoke house, unwisely beat, humiliate human dignity of these people. I may not be right for them, because gypsies? The police just do not believe them, because Roma? Because the skin is black? Oh, no! This is not America …

2014-12-30 -lio –

Leave a Reply 270 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: