< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Orbán a magyar Napoleon/// Orban, the Hungarian Napoleon

| Mobile | RSS

Orbán a magyar Napoleon/// Orban, the Hungarian Napoleon

2015. július 8. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Orbán a magyar Napoleon

A német olvasók többsége értetlenül szemléli a magyarországi változásokat. Negyed századdal ezelőtt Magyarország volt az első a keleti blokk tagjai közül, amelyik lebontotta a vasfüggönyt, és lám, most új kerítést készül építeni.

A fenti címmel közölte nemrégiben a Frankfurter Allgemeine Zeitung népszerű blog rovata, az “Én. Ma. 7:50” (Ich. Heute. 10 vor 8) Lina Muzur írását. A rovat külön érdekessége, hogy a politikus, poétikus, polemikus írások szerzői mindig nők. A fenti bejegyzés apropójául a szerb-magyar határon készülő kerítés szolgált.

A szerző kérdések sorára keresi a választ: Mi lehet az oka, hogy Magyarország ezt a tanulságot vonta le a történelemből? Miért nem ignorálja mindazt, amit ma egy fal szimbolizál? Miért reméli naivul, hogy egy fal bárkit is feltartóztathat? Miért ad lehetőséget az embercsempészeknek, hogy meggazdagodjanak? Miért szigeteli el magát önként?

Az írás tartalmi mondanivalójához a keretet Mundruczó Kornél Fehér isten című díjnyertes filmjének képei szolgáltatják. A kutyák forradalma! Bár a szerző szerint is némileg giccses a metafora, de drámai helyzetekben drámai eszközök kellenek, és Magyarországon a helyzet drámai.

Miniszterelnökké választása óta Orbán Viktor, a jobboldali konzervatív Fidesz elnöke, a nemzetközi kritikák célkeresztjében áll az emberi jogok szisztematikus csorbítása miatt, amivel az önkényuralmat és a nacionalizmust propagálja. Orbán felfogása szerint a magyarokat a kihalás fenyegeti.

A nyilatkozatai félreérthetetlenek: “Nem akarunk multikulturális társadalmat. Az internacionalista kommunizmus és a nemzetközi liberalizmus után Magyarország visszatért saját patrióta gyökereihez. Ezért érezzük végre otthon magunkat. Mérhetetlenül nagy feladat és kockázatos dolog, ha különböző kultúrák együtt élnek, különösen igaz ez a kereszténységre és az iszlámra.”

Orbán 2011-ben elfogadtatott egy új alkotmányt, amelyben nagy szerepet játszanak a haza, a kereszténység, a család és a nemzeti büszkeség fogalmai. Amellett az államot is átnevezték, és többé nem Magyar Köztársaságnak, hanem egyszerűen Magyarországnak hívják, a köztársasági államformát felszámolták.

A pluralizmus nemkívánatossá vált, a médiumokat centralizálták, a tudósításokat homogenizálták. Az Orbán által uralt parlament egyre-másra hozott olyan törvényeket, amelyeket az Emberi Jogok Európai Bírósága később megsemmisített. Ez felettébb bosszanthatja Orbánt, de “hatékony” ellenlépésként csak az EU-ból való kilépés jöhetne szóba, ami szinte azon nyomban padlóra küldené az uniós támogatások infúziójára kötött magyar gazdaságot.

“Magyarország komoly demokratikus krízisben van” – vélekedik Daniel Cohn-Bendit EU-képviselő, aki Orbánt őrültként jellemzi. “Úgy ábrázolja magát, mint egy magyar Napoleon, és úgy áll ki, mint egy kis magyar császár.”

A miniszterelnök és körének viszonyulását Európához, és az európai értékekhez Lina Muzur Heller Ágnes szavaival illusztrálja: “A logika a következő: Mi magyarok vagyunk a legjobbak. Mi vagyunk a legjobb nemzet. Nekünk mindig igazunk van. Mi vagyunk a legnagyobbak. Mi vagyunk egész Európa virága. De minket soha nem ért meg senki! Senki nem veszi észre, hogy mi mennyire jók vagyunk.”

Lina Muzur úgy látja, ahogy a magyar társadalom nem kis része is, hogy az egyre csökkenő támogatottságát a Fidesz, és maga Orbán is azzal próbálja növelni, hogy igyekszik igazolni, hogy az erősödő Jobbiknál mennyivel felelősségteljesebb és jobb védelmezői a nemzetnek. A blog megismerteti a német olvasókkal a nemzeti konzultáció kérdéseit, valamint az óriásplakátokon magyarul olvasható feliratokat, ami viszont nekünk már a könyökünkön jön ki.

A bejegyzés egy jó hírrel zárul. Az Orbán rezsim számtalan törvényének egyike úgy szól, hogy ha egy kutya egy menhelyen két hét alatt nem talál gazdára, azt el kell altatni. A filmben szereplő “sztárok” közül egy sem jutott erre a sorsra, mivel a forgatás után mind gazdára talált.

Szerző: Lutz

forrás:stop.hu

Orban, the Hungarian Napoleon

The majority of German readers baffled contemplating changes in Hungary. Quarter of a century ago, Hungary was among the first members of the Eastern bloc, which pulled down the iron curtain and see that it is now ready to build a new fence.

The list is published in the Frankfurter Allgemeine Zeitung recently popular blog box, “Me. Today. 7:50” (Ich. Heute. 10 vor 8) Lina Muzur writing. This box is especially interesting to politicians, poetic, always polemical writings copyright women. The list of entries by the way based on the Serbian-Hungarian border fence served.

The authors of questions it seeks to answer: What is the reason that Hungary drew this lesson from history? Why not ignore what today symbolizes a wall? Why naively hoped to detain anyone in a wall? Why is an opportunity for people smugglers to get rich? Why isolate itself voluntarily?

Writing the content of the message of the award-winning film frame by Kornél White God has supplied. Dogs revolution! Although, according to the author’s somewhat cheesy metaphor, but a dramatic devices to be no dramatic situations, and in Hungary the situation is dramatic.

Since its election, Prime Minister Viktor Orban, chairman of the right-wing conservative Fidesz, international criticism is targeted by systematic prejudice due to human rights, making the authoritarian regime and to propagate nationalism. Orban’s view, the Hungarians are threatened with extinction.

The statements are unambiguous:… “We do not want a multicultural society after the internationalist communism and international liberalism Hungary returned to its patriotic roots of why we feel finally at home ourselves immensely difficult task and risky thing to do is live with different cultures, this is especially true of Christianity and the Islam. ”

In 2011, Orban had accepted a new constitution, which play a major role in the home of Christianity, family and national pride concepts. In addition the state also renamed and no longer Republic of Hungary, but simply called for Hungary, the republican form of government liquidated.

Pluralism has become undesirable, the media are centralized, the reports were homogenized. The parliament, dominated by Orban has recently plagued laws, which were later annulled by the European Court of Human Rights. This is highly Orban grieve, but “effective” counter step, only to exit from the EU could be an option, which almost immediately sending it to the floor of the Hungarian economy is subject to EU funding infusion.

“Hungary is a serious democratic crisis” – Daniel Cohn-Bendit says EU representative, who is characterized as crazy Orban. “It portrays himself as a Hungarian Napoleon, and it is like a small Hungarian emperor.”

The Prime Minister and the scope attitude to Europe and European values ​​Muzur Lina Agnes Heller’s words illustrates: “The logic is as follows:. We are the best Hungarians We are the best nation we’re always right We are the largest in the whole of Europe we are… flower. But we have never had one! No one does not realize how good we are. ”

Lina Muzur sees as no small part of Hungarian society that the dwindling support for Fidesz and Orbán himself by trying to increase that seeks to demonstrate that the strengthening Jobbiknál ​​much more responsible and better protectors of the nation. The blog introduces readers to the issues of the German national consultation, as well as on billboards read the inscriptions in Hungarian, which in turn we had to come out könyökünkön.

The entry ends with a good news. One of the Orban regime of countless law says that if a dog is not up for grabs during two weeks in a shelter, it must be put to sleep. “Stars” in the film, none came to this fate, because after all the shooting have been sold.

Author: Lutz
Source: stop.hu

Leave a Reply 83 megnézve, 1 alkalommal mai nap |