< Böngészés > Főoldal / Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, EU Sajtószoba, főszerkesztő blogja, Közélet / Blog article: Baksi Vízközmű Társaság/Ügyészég/Csongrád Megyei kormányhivatal/Vízügyi Igazgatóság/Csongrád megyei Kormányhivatal/Katasztrófavédelem/Cégbíróság/ Hegedűs Lórántné országgyűlési képviselő/ Dudás Zoltán Megyei alelnök,- Jobbik- Sándorfalva önkormányzati képviselője/Csongrád megyei Kormányhivatal kormánybiztos asszonyának titkársága útvonal…avagy Búza Zsolt hol van a befizetett csatornázási – a közel 75 millió Ft – pénz! Baksi Water Utility Company / Attorney Sky / Csongrad County Government Offices / Water Management / Csongrad County Government Office / Disaster Recovery / Court / Fiddler Lórántné Member of Parliament / Dudas Zoltan County, Vice President – Jobbik- Sándorfalva Councillor / Csongrad County Government Office of Government Commissioner of the Secretariat of the route … or wheat Zsolt where has paid sewerage – close to £ 75 million – money!

| Mobile | RSS

Baksi Vízközmű Társaság/Ügyészég/Csongrád Megyei kormányhivatal/Vízügyi Igazgatóság/Csongrád megyei Kormányhivatal/Katasztrófavédelem/Cégbíróság/ Hegedűs Lórántné országgyűlési képviselő/ Dudás Zoltán Megyei alelnök,- Jobbik- Sándorfalva önkormányzati képviselője/Csongrád megyei Kormányhivatal kormánybiztos asszonyának titkársága útvonal…avagy Búza Zsolt hol van a befizetett csatornázási – a közel 75 millió Ft – pénz! Baksi Water Utility Company / Attorney Sky / Csongrad County Government Offices / Water Management / Csongrad County Government Office / Disaster Recovery / Court / Fiddler Lórántné Member of Parliament / Dudas Zoltan County, Vice President – Jobbik- Sándorfalva Councillor / Csongrad County Government Office of Government Commissioner of the Secretariat of the route … or wheat Zsolt where has paid sewerage – close to £ 75 million – money!

Baksi Vízközmű Társaság/Ügyészég/Csongrád Megyei kormányhivatal/Vízügyi Igazgatóság/Csongrád megyei Kormányhivatal/Katasztrófavédelem/Cégbíróság/ Hegedűs Lórántné országgyűlési képviselő/ Dudás Zoltán Megyei alelnök,- Jobbik- Sándorfalva önkormányzati képviselője/Csongrád megyei Kormányhivatal kormánybiztos asszonyának titkársága útvonal…avagy Búza Zsolt hol van a befizetett csatornázási – a közel 75 millió Ft – pénz!

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

Isten áldja meg a www.fecsego.eu nemzetközi hírportált és óvja Magyarországot!

Szerkesztőségünk egy 360 fokos kört futott a Baksi – nem éppen bátor- emberek érdekében.

Úgy látom, egyetlen hivatal sem AKAR állást foglalni a Baksi csatornázási ügyben. Talán belenyúltunk a baksi szarba. Csak az helyzet, ha megkavarjuk, akkor mindenki szaros lesz.

Többen is jelezték, hogy segítsünk ebben az ügyben, mivel Búza nem AKARJA visszafizetni a csatornázási pénzeket! Azt is suttogják, hogy nincs meg a pénz! Összehívta a falu lakosságát, s egy nappal előtte lemondta, mert félt találkozni a választóival…

Az önkormányzat alkalmazottai, sem a képviselő testület nem mer mozdulni, s természetesen nem is akar! Talán Ők már megkapták a befizetéseket, azért vannak ennyire csendben; – mondta Margit asszony!

Valamint –belső információ- Ormándiné fél kilenc és kilenc óra között jár be dolgozni!! Az ügyfélszüneti napokon ellenőrizni kellene a baksi hivatalt, hogy ki van szabadságon, ki ment el vásárolni és ki nem jelent meg!

Hegedűs Lórántné országgyűlési képviselő asszony fórumára, ahol a csatornázási pénzek visszafizetéséről volt szó, illetve analizálta a súlyos „visszaélést” a megjelent károsultaknak. Pont ezt a visszafizetési hiányosságra kellett volna reflektálni Búza és a bűnbandájának. Nem jelentek meg! Nem tisztelték meg az országgyűlési képviselő asszonyt, sem a megjelent baksi állampolgárokat.

A mai napig nem adott választ a jellemtelen, hazug faluvezető. Ha az igazság fájna, Ő ordítana.

A pénznek nincs szaga, ugye Búza.

Ma felhívtam a cégbíróságot, aki nem tudod választ adni s nem jelezett vissza 30 napon belül a vizsgálatról, s a bíró Úr sem jött a telefonhoz!

Ezt követően felhívtam a kormánymegbízott asszony titkárságát, ahol ígéretet kaptunk, hogy megvizsgálják a történteket, mert hihetetlen, hogy Búza ennyire sötét lenne. Pedig az, higgyék el.

Ennyire buta, nagyképű, jellemtelen emberrel nem találkoztam, sem az életben, sem a közéletben, sem a politikai pályán. Ezt az embert csak szégyellni kell… Szembe száll a bírósági határozattal a jegyzőjével együtt.

Azt az ígéretet kaptuk, hogy legkésőbb 2016, augusztus 9-ig megkapjuk Dr. Juhász Tünde kormánybiztos asszonytól a vizsgálatot, valamint a jegyzőkönyveket, illetve a határozatokat.

Remélem, nem kell, Dr. Lázár János miniszter Úrhoz fordulunk!

Szerkesztőségünk közel kettőezer embert képvisel ebben az ügyben. Egyetlen egy képviselő, sem mert az ügy mellé állni!

A testület tagja:
Dr Orosz Éva, Kecskeméti Józsefné, Lépné Sóos Anita –alpolgármester asszony- Dobos Péter társadalmi alpolgármestert, aki a társadalmi munkájáért 50 ezer Ft kap?- Csépe István, Mihályné Tóth Margit, Fátyolné Ménesi Ildikó

Szerkesztőségünk külön szeretné Csépe István, Mihályné Tóth Margit, Fátyolné Ménesi Ildikó véleményét az ügyben meghallgatni.

 

Szeretnék a Baksi választók, ha a képviselők egyesével nyilatkozzanak a csatornázási ügyben, ami lassan kettő éve van folyamatban.

Továbbá szeretnék, ha tisztáznák a Baksi Vízközmű Társaság vezetőségében, a tagok szerepét, s jelenlétének jogi előírásait.

2016, augusztus 05
-lio-

Baksi Water Utility Company / Attorney Sky / Csongrad County Government Offices / Water Management / Csongrad County Government Office / Disaster Recovery / Court / Fiddler Lórántné Member of Parliament / Dudas Zoltan County, Vice President – Jobbik- Sándorfalva Councillor / Csongrad County Government Office of Government Commissioner of the Secretariat of the route … or wheat Zsolt where has paid sewerage – close to £ 75 million – money!

www.fecsego.eu 1OO countries in all continents
www.fecsego.eu 1OO countries in all continents

God bless and protect Hungary www.fecsego.eu international news portal!

Our editors ran a 360-degree circle Baksi – not just to people’s courage.

I see only one agency does not want to take sides in the case Baksi sewerage. Perhaps we can extend into the Baksi shit. Just in case, if you pollute, then everyone will be shitty.

Several people have indicated to help in this matter, since wheat does not want to pay back the money drain! It was also whispered that do not have the money! He called on the villagers, and the day before to cancel because she was afraid to see a selection of …

The local government employees, nor the representative body did not dare move, and, of course, does not want to! Perhaps they have already received the payments, because they are so quiet; – Said Mrs. Margit!

Also -Internal information Ormándiné commute to work between eight-thirty and nine o’clock !! The customer should check the holidays Baksi’s office, who is on leave, he went out to buy it and who did not show up!

Fiddler Lórántné Parliamentary Forum, MEP, where the sewage was money to repay it, and analyzed the severe “abuse” of the victims appeared. Points have been reflecting on wheat and bűnbandájának this repayment deficiencies. They do not have it! No woman honored with the Parliamentary representatives, not published in the Baksi citizens.

To date, no response to the unprincipled liar village leader. If the truth hurts, his roar.

Money has no smell, is not wheat.

Today I called the commercial court, he can not answer and did not sign in within 30 days of the trial, the judge and the Lord did not come to the phone!

Then she called the government mandated the secretariat, where we promised to investigate the incident because it incredible that wheat would be so dark. Yet in, believe me.

It’s that stupid, pompous, characterless man is not met, either in life or in public life or in the political field. This man should be ashamed … just defied the court order with the clerk sale.

It was promised to arrive no later than August 9, 2016, Dr. Shepherd Elven woman commissioner of the inquiry, and the reports and resolutions.

I hope you do not need Dr. János Lázár Minister Lord turn!

Our editors representing nearly two thousand people in this matter. Only one representative, either because they stand behind the issue!

Member of the Board:
Dr Éva Orosz, József Kecskemét, move on Sóos Anita -alpolgármester asszony- social Drummer Peter deputy mayor, who is in social work will receive 50 thousand USD – Stephen Csépe, Margaret Mihály Tóth Ildikó Fátyolné Ménesi

We want to separate editor Stephen Csépe, Margaret Mihály Tóth Ildikó review Fátyolné Ménesi to hear the case.

I would like to Baksi voters if the MPs declare each of the sewerage case, which is being slowly two years.

Furthermore, I would like to seek clarification on the Baksi Water Utility Management, the role of the members, and legal presence requirements.

2016, August 05
-lio-

 

Leave a Reply 1241 megnézve, 1 alkalommal mai nap |