< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár / Blog article: Szentpéteri Nagy Richard: nem az alkotmányosság korszakában élünk))) Richard St. Peter Nagy: мы не живем в эпоху конституционализма

| Mobile | RSS

Szentpéteri Nagy Richard: nem az alkotmányosság korszakában élünk))) Richard St. Peter Nagy: мы не живем в эпоху конституционализма

2016. augusztus 19. | hozzászólás | Életképek/bulvár

Szentpéteri Nagy Richard: nem az alkotmányosság korszakában élünk

fecsegő szimbolum

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó!

Magyarországon sem az Alaptörvény, sem az Alkotmánybíróság nem azt a funkciót látja el, amire való. Ez a véleménye Szentpéteri Nagy Richard alkotmányjogásznak, akivel a magyar jogrendszer „kacskaringóiról” és alkotmányosságunk furcsaságairól beszélgettünk. Az alkalom augusztus 20-a, amely hosszú évtizedekig az alkotmány ünnepe volt. Napjainkban azonban már csak alaptörvény van, hiszen a jelenlegi hatalom úgy ítélte meg, az 1949-ben elfogadott 20-as törvénynek, a „kommunista alkotmánynak” a történelem szemétdombján van a helye.

– A jogban kevéssé jártas emberek számára már az sem egészen egyértelmű, miért kellett „átkeresztelni” Alaptörvénnyé az Alkotmányt.

– Az igazi magyarázatot nem akkor kaptuk meg, amikor egyszer csak bejelentették, hogy a Fidesz-KDNP jogászai „alkotmányozásba” kezdenek, hanem valójában az elmúlt hat évben. Megismertük a regnáló hatalom nosztalgiázó, múltba révedő „lelkivilágát”. Már a hitvallásban is jelezték: gyökereiket a Szent István által ezer éve alapított magyar államból eredeztetik, tiszteletben tartják a történelmi alkotmányt, és a Szent Koronát, amely az alkotmányos állam folytonosságát testesíti meg. Ez azt jelenti, hogy a kormánypártok az alkotmányt valami magasabb rendűnek tekintik, míg az Alaptörvény „csak” a törvények törvénye. Az ezeréves alkotmány számít alkotmánynak, az Alaptörvény pedig egy deklaráció- és értékgyűjtemény. Maga sem tekinti magát jogszabálynak, fölötte áll azoknak, noha valójában csak jogi formába öntött kinyilatkoztatások katalógusa. Így vagy úgy, mégis a mai jogrendszer alapja lett, és mint ilyen a törvények felett áll. Mintha alkotmány lenne, de nem az.

– Ez valami jogi csűrcsavar?

– Nem. Az Alaptörvény azért nem alkotmány, mert nem tölti be egy alkotmány funkcióját. Jogásznyelven az alkotmány fogalma mást jelent, mint amit a hatalom alkotmánynak tart. Ezt a formát mintegy kétszázötven éve arra találták ki, hogy rögzítse, mi tekinthető alkotmányosnak, egyben hozzászabják az összes jogszabályt. Ezzel szemben Magyarországon jó néhány olyan norma is bekerült az Alaptörvénybe, amelyről korábban már e fideszes többségű Alkotmánybíróság is kimondta, hogy alkotmányellenes. A negyedik alaptörvény-módosítás részben éppen erről szólt. Márpedig az Alkotmánybíróság mai álláspontja szerint, ami az Alaptörvényben benne van, az természetesen alkotmányosnak tekintendő. Mármost ha alkotmányellenes szabályok lehetnek az Alaptörvényben, amelyek azért lettek alkotmányosak, mert bekerültek a szövegbe, akkor nincs értelme az alkotmánynak. Így aztán az Alaptörvény nem tölti be azt a funkcióját, hogy magához igazítsa a teljes jogrendszert.

– Ez azt jelenti, hogy ön szerint nincs is szükség az Alaptörvényre?

– Egy ilyen alaptörvényt a jogrendszer nem kíván meg. De én még tovább mennék. Konzervatívként úgy gondolom, hogy lehet olyan világ, amelyben egyáltalán nincs szükség írott alkotmányra. És – ebből következően – Alkotmánybíróságra sem. De itt másról van szó. Nálunk van Alaptörvény és Alkotmánybíróság, de nem azt a funkciót látják el, amire valók. A magyar alkotmányvédő testület hatása addig tart, amíg a törvényhozás az alkotmányellenes jogszabályt be nem emeli az Alaptörvénybe. Ez nem sok.

– Gránitszilárdságú Alaptörvényt ígértek, mégsem az lett belőle…

– Tény, hogy amennyiben egy jogi normát – méghozzá a legfontosabbat – hat év alatt hatszor módosítanak, akkor az nem szilárd. De talán nem is volt valódi a szándék, hogy az legyen. Nem akarták felemelni az Alaptörvényt az ezeréves alkotmány szintjére…

– Beszélhetünk egyáltalán „ezeréves alkotmányról”?

– Szerintem mindenképpen. A magyar történeti alkotmány igazán gránitszilárdságú volt, de 1918-19-ben megszűnt. Van olyan történeti alkotmány a világon, amely ma is él. A brit alkotmány például ilyen történeti jogforrás, amelynek nincs eleje és vége, nincs egységes írott formája, hanem egyrészt jogszokásokból, másrészt jogszabályok halmazából áll, a Magna Chartatól, vagyis 1215-től napjainkig. Több mint ezer törvényt sorolnak ide. Csak érdekességként említem: a Magna Chartának két bekezdése még hatályban van.

– Ez lehetséges?

– Persze. A történeti alkotmány értelmében egy érvényesen létrejött törvény addig van hatályban, amíg egy újabb törvény felül nem írja. Vagyis minden olyan közjogi jogszabály, amely az évszázadok során érvényesen született, ennek a le nem írt alkotmánynak a része. Magyarország esetében is az volt a gyakorlat, hogy amely közjogi tárgyú törvényt az alsóház, a felsőház és az uralkodó együttesen megalkotott, az a történeti alkotmány része lett – az Aranybullától a Pragmatica Sanction át a kiegyezési törvényekig. De az első világháború végével ezek a feltételek megszűntek, és nem éledtek fel a két világháború között sem, azóta pedig a történeti alkotmány végleg halott.

– Ráadásul a Fidesz egy laza mozdulattal törölte az 1944-1990 közötti évek jogalkotását. Ezzel sem támasztotta fel a történelmi alkotmányt?

– Nem tehette meg. Pedig ilyen „törlésre” a magyar közjogi hagyomány adott volna alapot. Vegyük például az 1867-es kiegyezést. Ez a közvélekedéssel ellentétben nem valamiféle osztrák-magyar kiegyezés volt, hanem Magyarország és a királya közötti kibékülésként értékelendő. 1848-49-ben, mint tudjuk, megbomlott a viszony az uralkodó és az ország – vagyis annak nemzetgyűlése – között, amit 1867-ben helyrehoztak. Azt a jogfolytonosságot állították vissza Szent Istvántól kezdve, ami a „szabadságharccal” megszakadt: kivették a jogfolytonosságból az 1848 áprilisi törvények és az 1867-es kiegyezési törvények közötti időszakot. Horthyék hasonlóképpen jártak el 1920-ban az 1918-19-es események kapcsán. És megtartották formálisan a királyságot, valójában király nélkül. A jogban vannak ilyen „helyrerakós, reparálós” lehetőségek. De a Fidesz nem ezt választotta – nem az 1944 és az Alaptörvény 2011-es elfogadása között történteket „törölte” –, hanem huszonegy évvel korábban, 1990-ben húzták meg a határvonalat. Ez értelmetlen. Ráadásul éppen azt a korszakot vették ki, amelyben az előző alkotmány született (az 1946. évi 1-es törvénycikk után az 1949, évi 20-as, melyet 1989-ben gyökeresen módosítottak). Pedig ez az alkotmány adott felhatalmazást a 2010-es országgyűlésnek az alkotmányozásra. Az Alaptörvény ezzel maga húzta ki a jogalapot saját maga alól. A Nemzeti hitvallás szó szerint ki is mondja, hogy érvénytelennek tekinti az 1949. évi 20-as törvényt.

– Ha jól értem: az Alaptörvény ezzel tulajdonképpen jogalap nélkül maradt?

– Így is lehet mondani. Mindenesetre előzmény nélkül maradt. Pedig az Alaptörvény konkrétan hivatkozik is arra a korábbi alkotmányos szabályra, amely alapján létrejött, de a szabályt tartalmazó alkotmányt érvénytelennek nyilvánítja. Nem a hatályosságról van szó tehát, hanem az érvényességről. Ehhez vegyük hozzá, amiről korábban beszéltünk, hogy van egy alkotmányszintű Alaptörvényünk, amely nem elégséges ahhoz, hogy meg lehessen mondani, mi alkotmányellenes és mi nem.

– Mi szükség van ilyesmire?

– Semmi. Ugyanakkor az alkotmányjogászok nagy része a klasszikus, liberális alkotmányfelfogás alapján bírálja az Alaptörvényt. Én azt teszem hozzá, hogy még a konzervatív felfogásrend alapján, a történelmi alkotmány szempontjából is félresikerült az Alaptörvény jogalapról szóló szövege.

– A nagyobb jogszabályoknak preambulumuk van, itt azonban a Nemzeti hitvallás lett az Alaptörvény bevezetése. Mi ennek a különbségnek a lényege?

– Nem mindegy, hogy egy ilyen súlyú dokumentum paragrafusait miként vezeti be a jogalkotó. A preambulumok általában egyetlen mondatból állnak, a mienk a világ egyik leghosszabb ilyen szövege. A hitvallás – a credo – egyes szám első személyű szó, a „hiszekegy”-ben én hiszek, és nem mi hiszünk. Önmagában istenkáromlás a hitvallást nemzetivé tenni. Ami hitvallás, az nem lehet nemzeti, ami pedig nemzeti, az már nem hitvallás. Ezért az ilyen fogalmazást erkölcsi, vallási alapon kell elutasítani. Ráadásul egy seregnyi pontatlanság van a szövegben. Azt állítja például ez a bevezető, hogy a Szent Korona “megtestesíti a nemzet egységét”, a normaszövegben pedig az szerepel, hogy a köztársasági elnök “kifejezi a nemzet egységét”. Talán ezt is tisztázni kellett volna. De ahhoz tisztázni kellett volna a szándékokat.

– Köztársaság sem vagyunk, királyság sem. Mi vagyunk akkor?

– Formailag köztársaság az államforma, de az Alaptörvény előszava, mint mondtuk, éppen azt a korszakot veszi ki a jogfolytonosságból, amelyben a köztársaság annak idején létrejött. Az a tény, hogy az államformára való utalás kikerült az államnévből, azt a lehetőséget is magában hordozza, hogy a jövőben egyszer az államforma is megváltozhasson. Ezt persze nem tudom elképzelni, bár ami a Várban jelenleg történik… Horthy nem nyúlt az államformához, így 1944-ben formálisan királyság voltunk, de aztán jött a köztársaság, a népköztársaság, majd megint a köztársaság, most pedig hivatalosan Magyarországról beszélünk. Vannak Magyarországon „szabad királyválasztók” és mindenféle futóbolondok, de jelzem, hogy amennyiben hazánk visszatérne a történeti alkotmányhoz, akkor csak a Habsburgokat illethetné a korona. Ez persze még gondolatkísérletnek is meredek, de ki kell jelenteni, hogy ha valaki vissza akarja hozni a történeti alkotmányt, az ezt jelenti.

– Minél tovább boncolgatjuk az Alaptörvényt, annál több sebből vérzik. Hagyjuk a történelmi gyökereket, beszéljünk a máról. Mennyire képes betölteni a jogi iránytű szerepét ez az Alaptörvény?

– Az alkotmányjogászoknak talán éppen ezzel van a legtöbb bajuk. Az Alaptörvény paragrafusai között kapott helyett egy sor olyan jogi „elvárás”, amelynek nem ott van a helye, és kimaradt számos olyan dolog, amely – az alkotmány követelményeihez méltón – az állam kötelességeit rögzítené polgáraival szemben. A nyugdíj, az egészségbiztosítás, a szociális gondoskodás állami kötelezettsége nem szerepel benne, ellenben bekerültek olyan elvárások, mint például a munka kötelezettsége, vagy a szülőkről való gondoskodás, amelyek a polgári vagy a családjogi törvények közé kívánkoznának. Lassan vette észre a szakma, hogy megszűnt a nyugdíjjárulék, ami az államot kötelezné, hogy a befolyt pénzt a nyugdíjakra fordítsa, adó lett belőle, amit a kormány arra költhet, amire kedve tartja. Az alapjogokat e dokumentum úgy garantálja, hogy azzal szembe polgári kötelezettségeket állít. Márpedig az alkotmányoknak éppen az a lényegük, hogy az államot korlátozzák és kötelezik, és rögzítik azokat a területeket, az alapjogok terrénumát, amelyeken az államnak nincs keresnivalója. A polgárok számára a törvények írnak elő kötelezettségeket, de a törvény nem alkotmány, sőt az Alaptörvény a saját felfogása szerint nem is jogszabály.

– A köztársasági elnök olyan felhatalmazásokat kapott az országgyűlés feloszlatására, amire eddig nem volt lehetősége.

– Parlamentáris rendszerekben az államfő általában könnyen oszlathatja fel a törvényhozást (praktikusan az alsóházat). Nálunk az államfő azonban szinte soha nem élhet e jogával. Ugyanakkor nálunk a parlament feloszlathatja önmagát. A köztársasági elnök csak két esetben, ezek egyike az, ha az országgyűlés március 31-ig nem fogadja el a büdzsét. Ehhez pedig a költségvetési tanács két tagjának szavazata elég lehet. E jogosítványnak akkor lehetne jelentősége, ha az ellenzék kerülne hatalomra, a másik oldalhoz tartozó költségvetési tanács és a köztársasági elnök keresztbe tehetne egy új kormánynak, új választásokat írhatna ki, és ezzel visszatérhetne a leváltott párt a hatalomba. Ez egyértelműen politikai fegyver, telepített akna.

– Néhány éve napirendre került egy európai alkotmány megalkotása, ami aztán hamvába holt. Ha születne egy ilyen, az hogyan befolyásolná az Alaptörvényt, a nemzeti szuverenitást?

– Egy ilyen alkotmány megalkotását sok jó szándék és tudatlanság, valamint az európai alkotmányosság nem ismerése miatt kezdeményezték, majd vetették el. Ha egyszer megszületik, akkor biztosan átalakulnak bizonyos uniós intézmények, de ettől még nem veszítenék el a szerepüket a nemzeti alkotmányok. Ugyanakkor az integráció nem kooperáció. Az integráció szükségszerűen szuverenitás-feladással jár.

– Merre tart a magyar alkotmányosság?

– A korszak, amelyben élünk, nem az alkotmányosság korszaka, de máskor is voltak már ilyen korszakok. 1990-2010 között alkotmányos korszak volt, de annak vége lett. Minden korszaknak vége van egyszer. Közeleg a történeti alkotmány „halálának” századik évfordulója, most érkezünk el abba a szakaszba, amikor végre átgondolhatnánk a magyar alkotmányosság múltját, jelenét, jövőjét, európai kontextusban is.

– Ki fogja ezt vállalni? A mai politikai oldalak képesek lehetnek egy ilyen munkát elvégezni?

– Most a tudományos gondolkodásnak, a szellemi előkészítésnek van itt az ideje. Már folynak olyan munkálatok, amelyek azt alapozzák meg, hogy ha egyszer megérik rá a politikai akarat, a szellem készen álljon.

– A mi nemzedékünk megélheti ezt?

– Akik hosszú életre számítanak…

szerző:Somfai Péter

forrás:népszava online.hu

Richard St. Peter Nagy: мы не живем в эпоху конституционализма

 стучат символ

www.fecsego.eu международных новостей Хорошо!

В Венгрии, ни в Конституции, ни Конституционный суд не выполнил функции, для которой она была. Таково мнение Szentpéteri по конституционному праву Ричард Надь, которого венгерская правовая система “kacskaringóiról” и говорили о конституционности нашего furcsaságairól. Поводом от 20 августа, который был в течение многих десятилетий День Конституции. Сегодня, однако, есть только основной закон, потому что нынешняя власть считает принятый в 1949 году, 20 законов, “коммунистическая конституция,” помойку истории на месте.

– Люди, незнакомые с законом уже совершенно ясно, почему он был “átkeresztelni” Alaptörvénnyé Конституции.

– Реальное объяснение не поставляется в комплекте с ним, когда вдруг объявил, что «конституционный» начала Фидес адвокатов, но на самом деле за последние шесть лет. Мы узнали о царящей полномочий ностальгических, мимо révedő “духовного мира”. Уже в Символа также указал: корни, основанные Святой Стефан Венгерского государства возник тысячи лет, соблюдая историческую конституцию и Святой Короны, который воплощает в себе преемственность конституционного государства. Это означает, что правительственные партии, конституция рассматривается как нечто высшее, в то время как Основной закон является “только” закон законов. Тысячелетней давности конституционная материя Конституция, Основной закон представляет собой набор deklaráció- и значение. Он не считал себя законодательство, над ними, хотя на самом деле каталог только правовой формованные откровений. Так или иначе, она стала основой для современной правовой системы и как таковой может быть выше закона. Как будто это было бы конституционным, но это не так.

– Это какой-то юридический Баламута?

– Я этого не делают. Основной закон не является конституционным, поскольку она не выполняет свою функцию конституции. Адвокаты говорят о конституционной концепции означает нечто иное, чем то, что конституция берет власть. Эта форма составляет около двухсот пятидесяти лет назад были изобретены, чтобы следить за то, что считается конституционным, hozzászabják все в одном законодательном акте. В противоположность этому, Венгрия является хорошим ряд стандартов, включенных в Основной закон, который ранее в этом Фидес большинство Конституционный Суд также постановил, что является неконституционным. Четвертая поправка была частью Основного закона все о. Тем не менее, на сегодняшний день мнение Конституционного суда, который включен в Конституцию, конечно, считать конституционным. Теперь, вы можете быть неконституционные нормы в Конституции, которые у меня есть конституционные, потому что они были включены в текст, нет никакого смысла в Конституции. Таким образом, Основной закон не загружает функцию, чтобы приспособиться ко всей правовой системе.

– Это означает, что вы думаете, что нет никакой необходимости Основного закона?

– Такой основной закон не требует правовой системы. Но я хотел бы пойти еще дальше. Как консервативный, я думаю, что может быть мир, в котором нет абсолютно никакой необходимости в письменной конституции. И – как следствие – Конституционный суд либо. Но вот что-то другое. У нас есть Конституция и Конституционный суд, но не выполняют функцию, для которой она была. Влияние венгерских органов конституционной защиты будет продолжаться до тех пор законодательство не является неконституционным законодательство не приводит к увеличению в Основном законе. Это не так много.

– Гранит сила Основной закон обещал не иметь его …

– На самом деле, если правовая норма – даже самый важный – внесены изменения в шесть раз за последние шесть лет, это не солидно. Но, возможно, не было никакого реального намерения сделать это. Они не хотели, чтобы поднять уровень Основного закона о тысячелетней старой конституции …

– Можно ли говорить о вообще, “тысячелетний-старой конституции”?

– Я думаю, что все это значит. Конституция Венгрии была поистине историческая сила гранита, но она была отменена в 1918-19. Существует исторический конституция в мире, который все еще жив. Британский пример конституции такого исторического источника права, который не имеет ни начала, ни конца, нет стандартной письменной форме, но jogszokásokból с одной стороны, с другой стороны, представляет собой набор законов, Магна Chartatól, то есть, 1215-настоящее время. Более тысячи закона классифицировать. Так же, как интересно упомянуть Великую Хартию двух он по-прежнему в силе.

– Возможно ли это?

– Конечно. В соответствии с Конституцией, история валидно не будет заключен до закона в силу, пока новый закон не отменено. Другими словами, любое государственное законодательство, которое было действительным в течение столетий, не описанные в этой части Конституции. Для Венгрии это была практика субъекта публичного права в нижней палате, верхняя палата и правящая совместно создали, стал частью истории Конституции – Золотой бык прижиматься Прагматическую Санкция через компромиссного законодательства. Но в конце первой мировой войны, эти условия больше нет и не рассеиваются между двумя мировыми войнами, либо, так как истории конституции постоянно мертвой.

– Кроме того, законодательство Фидес из случайно стер годы 1944-1990. Но, не подпирали исторической конституции?

– Он не мог бы сделать это. Но такое “удаление” были даны венгерской правовой основы для традиций. Возьмем, к примеру Компромисс 1867 года. Это был не какой-то Австро-Венгерской Компромисс, вопреки распространенному мнению, но kibékülésként между Венгрией и царем, чтобы быть оценены. 1848-49, как мы все знаем, отношения нарушается и правитель страны – между тем, что было восстановлено в 1867 году – то есть, в Национальное Собрание. Он был восстановлен в правовой преемственности от святого Стефана, который был прерван в “войне за независимость” был исключен из закона jogfolytonosságból период между апрелем 1848 г. и 1867 г. компромиссе. Хорти действовал так же в 1920 году в связи с событиями 1918-19. И королевство не было официально проведено, на самом деле, ни один король. Закон имеет такое “восстановление головоломки, reparálós” варианты. Но это не Фидес выбрал – не между 1944 и Основного закона для принятия “очистили” 2011, – но двадцать лет назад, в 1990 году, вытащил из границы. Это нонсенс. Кроме того, как раз они взяли его из той эпохи, в которой родилась предыдущая конституция (после 1946 года закона в статье 1 Закона 1949 года 20, который коренным образом изменено в 1989 году). Но оно разрешило конституции 2010 года Конституционный парламент. Конституция сама по себе, таким образом, вытащил из мольбы от себя. Национальный символ веры буквально из говорит, что недействительным Закон 20 1949 года.

– Если я правильно понимаю: это на самом деле Основной закон без правовой основы?

– Можно сказать, что. В любом случае, он оставил без истории. Но Основной закон также конкретно относится к более раннему конституционному правлению, которая устанавливается в соответствии с конституцией, но с правилом недействительным. Не текущая реальность такова, следовательно, но текущий блок. Добавить в чем мы говорили ранее, что существует уровень конституционного Основного закона, который не является достаточным, чтобы быть в состоянии сказать, что это и не является неконституционным.

– Нам нужна такая вещь?

– Ничего. Тем не менее, большая часть конституционных юристов критикуют Основной закон основан на классической либеральной конституционального подхода. Я хотел бы добавить, что даже на основе консервативного подхода с исторической конституции не удалось с точки зрения текста Конституции мольбой.

– Законодательство с сольными концертами в их преамбул больше, однако, во введении национальный символ веры Основного закона. В чем суть этого различия?

– Независимо от того, как такой вес разделов документа, введенного законодательным органом. В преамбуле, как правило, состоят из одного предложения, наша является одним из самых длинных в мире такой формулировки. Кредо – вероучение – первого лица единственного числа слова “кредо:” Я верю в то, что и не верим. Богохульство в себе признание, чтобы сделать национализацию. Что же касается убеждений, она не может быть национальным, что естественно, это не символ веры. Таким образом, такая формулировка должна отказаться от моральных и религиозных оснований. Кроме того, множество неточностей в тексте. Он утверждает, что такие, как это введение в Святую Корону “воплощает в себе единство нации”, текст нормы гласит, что президент “выражает единство нации». Может быть, следовало бы уточнить это тоже. Но для того, чтобы выяснить намерения должны были быть.

– Республика не, ни царство. Что ты?

– Формально республика форма правления, но в предисловии Основного закона, как мы уже говорили, просто взять его из эпохи jogfolytonosságból, в которой республика была создана в то время. Тот факт, что ссылка на имена государственной формы удалены от государства, несет с собой вероятность того, что в будущем После того как состояние же megváltozhasson. Это, конечно, не могу себе представить, хотя в настоящее время происходит в замке … Хорти не достигли государственной формы, а в 1944 году был формально царство, но потом Республику, Китайской Народной Республики и Республики, и теперь официально из Венгрии говорить снова. В Венгрии есть “свободные” выборщики и всякие дураки работают, но указывает на то, что если страна вернется к исторической конституции, только Габсбурги illethetné корону. Конечно, этот мысленный эксперимент по-прежнему крутой, но надо сказать, что если кто-то хочет, чтобы вернуть историческую конституцию средств.

– Чем дальше рассекать Основного закона, кровотечение из нескольких ран. Оставьте исторические корни, говорить о ночи. Как заполнить роль этого правового компаса Основного закона?

– Конституционные юристы, возможно, имеют наибольшие проблемы с. Среди статей Основного закона был вместо того, чтобы серия легального “ожидания”, которая не существует на месте и пропустил ряд вещей, которые – конституционные требования достойны – состояние обязанностей креплени в отношении граждан. Пенсии, медицинское страхование, государственные обязательства социального обеспечения исключается, однако, ожидания включены, такие как обязательство работать или заботиться о родителей, которые kívánkoznának гражданского или семейного права в Венгрии. Медленно, промышленность заметил, что отмена пенсионного взноса, который будет обязывать государство деньги, вырученные пенсии превратить, стал налог, который правительство должно тратить деньги, вы чувствуете, как он. Основные права данного документа является гарантировать, что контраст с гражданскими обязательствами. Тем не менее, в конституциях именно точка, что состояние ограничения и быть обязательными и изложены области территории основных прав, на которые государство не имеет бизнес-бытие. Граждане предусматривают обязательства по закону, но закон не является конституционным, и даже Конституция в соответствии с их собственное восприятие не является законным.

– Президент Республики получил мандат распустить парламент, который не имел возможности.

– Парламентские системы, глава государства, как правило, легко быть уволены законодательным органом (как правило, в нижней палате). Это не делает, тем не менее, глава государства почти никогда не живут этого права. Тем не менее, он растворяет сам парламент. Президент Республики только два случая, один из которых, если Национальное Собрание не принимает бюджет до 31 марта. Для этого голоса двух членов Совета фискального может быть достаточно. Эти права могут иметь важное значение, если оппозиция будет власть, финансовый совет и президент мог бы сделать для другой стороны через новое правительство, новые выборы могли бы написать его, тем самым visszatérhetne вытеснили партии власти. Это явно политическое оружие, заминировал.

– Несколько лет назад, он был поставлен на повестку дня создание европейской конституции, который затем неудачника. Если один из них берется, как это повлияет на основной закон, национальный суверенитет?

– Создание такого большого количества доброй воли и незнании Конституции и Европейской конституции не было начато из-за незнания, а затем выбросили. После того, как родился, они, безусловно, будут преобразованы в отдельные институты ЕС, но она не теряет роль национальных конституций. Тем не менее, интеграция несотрудничества. Интеграция обязательно включает в себя сдачу суверенитета.

– Где венгерская конституция?

– Эпоха, в которой мы живем не в эпоху конституционализма, но и другие времена, там уже были такие периоды. Это была конституционная эпоха между 1990-2010 гг, но это было закончено. Каждая эпоха закончилась раз. Приходя к исторической конституции “смерти” столетию, теперь мы подходим к той стадии, когда они находятся вне венгерской конституции átgondolhatnánk прошлое, настоящее и будущее, в европейском контексте.

– Кто будет принимать? В сегодняшних политических страницах они могут быть способны на такую ​​работу делать?

– В настоящее время научный способ мышления, интеллектуальное время для их подготовки. Работа уже ведется, которая основывалась бы на том, что, когда он созревает от политической воли духа, чтобы быть готовым.

– Наше поколение может жить?

– Те, кто ожидают долгую жизнь …

Автор: Питер Somfai

Источник: референдум online.hu

Leave a Reply 947 megnézve, 3 alkalommal mai nap |