< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja / Blog article: Baks sodródik…a szakadék közel!))) Baks drifting … close the gap!

| Mobile | RSS

Baks sodródik…a szakadék közel!))) Baks drifting … close the gap!

2016. szeptember 10. | hozzászólás | főszerkesztő blogja

Baks sodródik…a szakadék közel!


Közérdekű írás érkezett szerkesztőségünkbe. 2x-r is átolvastam. Tényeket közöl. Reflexiókat láttat. Meg kell érteni. Nem mindegy a megközelítés. Baks sorsa a tét. Ha ez a jellemtelen hazug, beképzelt, nagyképű Búza marad a falu élén, így a szakadékba zuhan. Baksi nem tudja megállítani a zuhanást…

Az önjelöltek képtelenek szellemileg felfogni, velük sem lehetne látni az alagút végét nemhogy a fényt! Meg kell állítani a feketemunkásokat , a segédmunkások által szerelt járműveket kontrollálni, az adócsalókat, a rendőrőrs munkájának – helyi szinten- ellenőrzését fokozni kell, a beszámolójukat kritikailag megfogalmazni, – ebben s akkor nincs barátság- a kalandorokat csapdába csalni.

E – feladatokra én nem látok alkalmas embert a környezetemben, aki a törvényt itt helyben be tudná tartani (tatni). A rokoni szálak, ismertség, ismertem anyádat, apádat, Te meg a mi udvarunkba totyogtál, hogy büntetnéd meg a Józsi bátyádat?

Személyesen nem vagyok elégedett a Kisteleki rendőrség munkájával Baksi szinten. Az igazság ott van ahol a hatalom van! Itt, ebben a közegben alakul ki a félelem bére. A “rossz” kapitányokat érdemei elismerése mellet nyugdíjazzák. A kapitányok kinevezésének idejét maximum 6 évre kellene korrigálni.

A közérdekű bejelentőket nem kell lealázni, mivel ez a bejelentés segíti a kormány munkáját-, amit már bizonyítottak- szinte minden szinten. A kiérkező járőrök, a vizsgálandó személlyel közlik a bejelentő adatait, szidják, bűnözőnek titulálják. Ennyiből áll a vizsgálat!

Ha már valakinek – bejelentőnek- van “stigmája” az már harmadrendű polgár Magyarországon! Ezt a bíróságon, ügyészségen is tapasztaltam. Annak a személynek már nem lehet igaza! Ebből indul ki minden hivatal. Fel sem merül bennünk, hogy a bejelentőnek igaza lehet! A vizsgálatról már nem is beszélve! A hivatalok nem szeretnek vizsgálódni, hanem elfogadják a kollégák véleményét, aki valójában nem is ismeri a bejelentőt,- azt az állampolgárt, aki segíteni akarja a magyar kormány munkáját – de alapból “szemét”.

Idézet Bekes József Zsaru Gate könyvből: 11/1

“Előre is elnézését kérjük, hogy megzavarjuk egy halaszthatatlan ügy kivizsgálásával, de bízunk abban, hogy tud az ügyünkben segíteni. Megmenteni egy kapitányság rombadöntését. “

Itt arról van szó, hogy a helyi rendőrkapitány és a közbiztonsági osztályvezető jogtalan és kegyetlen magatartásáról szeretnék tájékoztatni a Belügyminiszter helyette Urat!

Képzeljék el, a bejelentők félelmét. A kis rendőrök helyzetét, akik vették a bátorságot és bejelentéssel éltek a parancsnokaik ellen. A téma kiemelt. ITALOZÁS! A rendőrség vezetőjével több újság is foglalkozott. Az a kérdés hogyan írták meg a kollégák a részegség történetét. Hazavitték a kocsmából a főnököt vagy rendőrautón távozott a kricsniből. Több helyre is jelentették a despota vezetőt, ám hiába.

A helyzet változott a mai időkben? – nem tudom! Ma is isznak a rend őrei? Milyen szakmai magatartásuk van a demokráciában, amikor intézkedni kellene. Az állampolgár az állampolgár! A személyes adatai, egészségügyi, bűnügyi…stb titkosak és azok- ezek nem tatoznak senkire! A bíróság, az ügyészség természetesen megtekintheti, ám nem befolyásolhatja a vizsgálatban, mivel nem ismerik az előzményeket. Pláne nem a vizsgálandó személyre. A kis rendőrök kihasználják az egyenruha védelmét. Ezt személyesen tapasztaltam, azonban a sajtó , TV, rádió is foglalkozott ezekkel a magatartászavarokkal küszködő rendőrökkel. Ők azt gondolják, hogy nekik mindent szabad. Ők vannak az állampolgárért és annak védelméért, Illetve; – szolgálunk és védünk.

Egyes rendőri vezetők kihasználják a beosztásukat s annak hatalmát. Ez mindig így is volt.

Azokban az években ez oly természetesnek tűnt. Képzeljék el a falusi körzeti megbízottakat azokban az években…a maiak különbek? Nekem voltak ismerőseim ezen a területen. Kiskirályokat játszottak. Azt gondolták, hogy az élet-halál urai. Nyolc általános falusi szinten.

Idézet 12 oldal

“Valami miatt nem volt szimpatikus az atya a rendőrkapitányság vezetőjének. Azonnal megparancsolta, hogy ittasság miatt be kell vonni a jogosítványát. ”
“rendőr elvtársak meglesték mikor jön ki a pap, leszondázták, de mivel az alkohol szonda nem mutatott semmit, a vezető engedélyt nem tudták bevonni, mert annak nem volt alapja. A rendőrkapitány az irodájába hívatta a rendőr elvtársakat, és kérte a pap által megfújt szondát, azt amely nem mutatott semmit. Kiküldte az irodából az intézkedő rendőröket, majd saját maga fújta sötétkék színűre a szondát, ez már erős ittasságot jelentett. Ő is az volt!”

Ezek a kilengések, az alkohol, a kivagyiság eltorzította az akkor rendőr elvtársak eszét…
Tejhatalmuk volt. A maiak is próbálkoznak a hatalom mélységeivel, azonban az állampolgárok többsége tisztában van a törvényekkel, a saját jogaikkal. A mostani bíróság, ügyészség talán kezdeményezőbb. Sajnos a politikai befolyásolja a hivatalok munkáját. De erről minden nap lehet olvasni a média területéről, értesülhetünk a híradóból.

A baksi helyzet katasztrofális. Búza Zsolt faluvezető visszaél a beosztásával s annak hatalmával. A képviselő-testület halott báb. A csatornázási pénzek visszafizetését a véleményem szerint az ügyészség mintha akadályozná.

Nemcsak ebben a faluban élnek vissza a visszafizetésekkel s az önrész 60%- a a visszatartásával. A kérdés az, hol van a befizetett pénz 60%- ka? Kinek a bankszámláján landolt.

A Hivatalok miért dobálják az ügyet a tenger hullámain. Előbb-utóbb meg kell mutatni a bugyi színét!

Lázonganak Magyarországon a polgármesterek ellen ezek és ilyen problémák miatt!

Egyetlen egy helyről kaphatnak segítséget a polgárok: Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úrtól.

Tehát egy lehetőség van, Orbán Viktor.

2016, szeptember 10
-oil-

Baks drifting … close the gap!

Public arrived in an editorial. 2x-r is read through. Facts about. Reflections seen. You have to understand. No matter the approach. Baks fate is at stake. If this unprincipled liar, arrogant, boastful, wheat remains at the head of the village, so the abyss. Baksi can not stop the fall …

The önjelöltek unable to grasp intellectually, they could not see the end of the tunnel is not the light! You must stop the black workers assembled by unskilled workers to control their vehicles, the adócsalókat, the work of the police station – local szinten- be stepped up control of their accounts in critically worded – and this is no barátság- the adventurers trap.

E – suitable for the tasks I do not see people around me who know the law in place to keep (vomiting). The relatives fibers, awareness, know your mother, your father, you’re in our yard our totyogtál to punish your brother Joe?

Personally I am not satisfied with the police work Kisteleki Baksi level. The truth is there where the power is! Here, in this environment of fear develops wages. Recognition of the “bad” for retired captains of merit. The captains of the nomination of time should be corrected up to 6 years.

The whistleblowers do not have to lealázni, as it helps the announcement of the government munkáját- what has been bizonyítottak- almost every level. The patrols arriving, the person to be examined shall communicate to the applicant information, scold, titulálják criminals. The test is as simple!

If you have someone – bejelentőnek- has a “stigma” is now the third-class citizens in Hungary! This court, prosecutor’s office also found. A person can not be right! It all starts with the agency. It never occurred to me that the applicant may be right! The investigation not to mention! The agencies do not like to investigate, but also accept the views of colleagues who do not actually know the applicant – the citizen who wants to help the Hungarian government’s work – but by default “junk”.

Quote Bekes Joseph Gate Cop book: 11/1

“I apologize in advance to confuse an urgent investigation of the case, but we are confident that he can help our cause. Save ruin a police station. ”

This involves that the local police and the public security department head unjust and cruel behavior I would like to inform the Minister of the Interior Lord instead!

Imagine the fear of the applicants. The position of some police officers who have taken the liberty of filing lived against their commanders. The priority theme. DRINKING! The head of the police dealt with several newspapers. The question was how the history of drunkenness colleagues. They were taken home from the pub or the chief of police cars left the kricsniből. More space also meant the despot leaders, but to no avail.

The situation has changed in modern times? – I do not know! They still drink the policemen? What professional behavior is a democracy, when they should take action. The nationality of the citizens! The personal data, health, crime, etc … they shall be secret and they are authorized not to anyone! The court, the prosecution, of course, you can view, but not affect the investigation because it does not know the history. Especially not the person to be examined. The advantage of a small police protection uniform. I have personally experienced, however, the press, TV, radio also addressed these behavioral disorders struggling with police. They think that everything available to them. They are the állampolgárért and its safeguarding, respectively; – we serve and protect.

Some police leaders to take advantage of their position and power. It has always been so.

In those years it seemed so natural. Imagine a rural district representatives, in those years … those of today are superior? I was familiar in this area. Little Kings played. It was thought that the lords of life and death. Eight general village level.

Quote page 12

“For some reason, it was not sympathetic to the father the head of the police department. Immediately he ordered that his license should be involved because of drunkenness. ”
“Police comrades glimpse when it comes out of the priest, leszondázták, but since the breathalyser showed nothing, the leading permission could not be included because it had no basis. The police summoned to the office of the police comrades and asked the priest probe by blow, which he did not show anything. Sent from the office of the acting policemen and blew himself deep blue color of the probe, it has a strong strength intoxicated reported. He also was! ”

These excesses, alcohol, kivagyiság distorted sense of the then police comrades …
It was Tejhatalmuk. Maia is trying to power with depth, but the majority of the citizens are aware of the laws and their rights. The current court, prosecutors may proactive. Unfortunately, the political influence on the work of the agencies. But every day you can read about it in the media area, updates in your news program.

Baksi The situation is catastrophic. Wheat Zsolt village leader abusing a position of power in s. The representative body is dead puppet. The drain money back in my opinion, the prosecutor’s office as a barrier.

Not only in this village live back to back payments and deductibles in the 60% – of the withholding. The question is, where is the money paid 60% – ka? Who landed in your bank account.

Why toss the matter to the Office of the sea waves. Sooner or later you have to show the color of panties!

Hungarian riot against the mayors of them and because of such problems!

Only one place can get help from the citizens: Prime Minister Viktor Orban Dr. Lord.

So there is a possibility, Viktor Orban.

2016, September 10

XX

Leave a Reply 447 megnézve, 1 alkalommal mai nap |