< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja, Közélet / Blog article: 2.Csongrád Megyei Kormányhivatal Dr. Juhász Tünde Kormánymegbízott Asszony részére, avagy mondjon le!)))) Csongrad County Government Office Dr. Tunde Government Agent Ms. Shepherd for

| Mobile | RSS

2.Csongrád Megyei Kormányhivatal Dr. Juhász Tünde Kormánymegbízott Asszony részére, avagy mondjon le!)))) Csongrad County Government Office Dr. Tunde Government Agent Ms. Shepherd for

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Dr. Juhász Tünde Kormánymegbízott Asszony
részére
6722 Szeged
Rákóczi tér 1.
Tárgy: válasz sorozatos törvénysértések és törvénysértő önkormányzati gyakorlat miatti bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatásra
Ü.sz.: CSB/01/7539-9/2016.

Tisztelt Kormánymegbízott Asszony!

Alulírott, Oláh István László 2016. április 6-án bejelentést tettem a baksi önkormányzatnál tapasztalható sorozatos törvénysértések és törvénysértő önkormányzati gyakorlat miatt. Az Ön fenti hivatkozási számú, 2016.11.21-én kelt tájékoztatásnak nevezett válaszát elfogadni nem tudom.

Válaszának 1. pontjára: Teljes mértékben valótlan és tényszerűtlen Baks megbízott jegyzőjének állítása, hogy azért nem válaszolt írásban a közérdekű bejelentésemre, mert a bejelentés elintézéséről szóban tájékoztatott, és én azt elfogadtam. Ez egész egyszerűen hazugság, semmilyen módon nem bizonyított, és Önök ezt tényként elfogadták! Ilyen alapon minden közérdekű panaszt és bejelentést le lehetne söpörni az asztalról, csupán elegendő lenne azt nyilatkozni, hogy „mi szóban tájékoztattuk, és az ügyfél azt elfogadta”. Itt valami sántít, T. Kormányhivatal, és az Önök jogértelmezésében!

Válaszának 2. pontja az Önök figyelmetlen irattanulmányozására és tényszerűtlen megállapítására utal. Én nem Dr. Faragó Péter megbízott jegyző hamis tanúzása miatt tettem bejelentést a Kormányhivatalnál, azt még laikus állampolgárként is tudom, hogy a rendőrségre tartozik. Én azt kérdeztem, ki felügyeli szakmailag a jegyzőket, és ki vonja őket felelősségre, ha munkáltatói jogok gyakorlójaként még azzal sincsenek tisztában, hogy mit tartalmaz a dolgozók (köztük a polgármesterek) személyi anyaga? Ez nem hamis tanúzás, ez a szakmai hozzáértés hiánya, és valaki előtt úgy gondolom, számot kell adni erről is. Vagy nem? Akkor miért szükséges szakvizsga és diploma a jegyzői munkakörhöz? Ismétlem: ki végzi a jegyzők szakmai felügyeletét?

Válaszának 3. pontja cinikus és szakmaiatlan. Észrevételemre, hogy Bakson két éve nincs betöltve a jegyzői állás, holott az önkormányzati törvény és a helyi SzMSz is azt írja elő, hogy pályázat útján, határozatlan időre kell jegyzőt kinevezni, Ön azt válaszolja, hogy „folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi követelmények teljesülését” Bakson. És mit tesz a figyelemmel kísérésen túl a T. Kormánymegbízott Asszony annak érdekében, hogy megszűnjön a jogszabályi követelmények nem teljesülése? Ha valami, akkor ez a hatáskörébe tartozna!

Információnk szerint Búza Zsolt géplakatos faluvezető negyedszer is kiírta a jegyzői pályázatot, de már telekürtölte a települést, -folyamatosan suttogják faluszerte – hogy „ide többet nő nem köll” (sic!), meg hogy „öreg ne jöjjön, mer’ az má’ csak le akarja tőteni (sic!) valahol a hátralevő pár évét”, és hasonlók. Mi ez, ha nem diszkrimináció nemre, korra tekintettel? Van annak valami szakmai konzekvenciája, ha érvényes pályázatokat nyilvánít eredménytelennek a mi géplakatos faluvezetőnk, amint ezt már háromszor megtette?

T. Kormánymegbízott Asszony!

Kinek számol Ön be arról, hogy tartalmilag mit jelent a „jogszabályi követelmények teljesülésének figyelemmel kísérése”? Én tudom erre a választ. Önnek is van felettes szerve, én pedig a bejelentésemre tett elfogadhatatlan válaszai miatt a felettes szervéhez fogok fordulni.

Újságíróként továbbá a nyilvánosság minden fórumát fel fogom használni, hogy felhívjam a figyelmet Csongrád Megye közigazgatási vezetésének szakmai hiányosságaira.

A sajtó útján, mint véleményt nyilvánító állampolgár már fel is szólítottam Önt a lemondásra. A nyilvánosság erejével figyelemmel fogom kísérni felszólításom teljesülését oly módon, ahogy Ön kíséri figyelemmel „a jogszabályi követelmények teljesülését” Csongrád Megyében.

Baks, 2016.12.21.

Tisztelettel,
Oláh István László
tanár (MDe)
6768 Baks, Váradi utca 16.

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál főszerkesztője

a Szegedi Örmény Önkormányzat Kabinet főnöke

Csongrad County Government Office
Dr. Tunde Government Agent Ms. Shepherd
for
6722 Szeged
Rákóczi tér 1.
Subject: answer a series of violations and information about filing due to unlawful government practices
Ü.sz .: CSB / 01 / 7539-9 / 2016th
Dear Government Contractor Woman!

I, the undersigned, Istvan Laszlo Olah has made a statement for the local government Baksi experiencing a series of violations against the law and municipal law on 6 April 2016. Your reference number above, dated 21.11.2016 The information referred reply adopted do not know.

Reply to in point 1: Absolutely untrue and incorrect facts Baks trusted notary claimed that they had not responded in writing to request public service announcements, because the announcement elintézéséről informed verbally, and I accepted. This is simply a lie, no way proven and accepted you this for a fact! On these grounds all public complaints and notifications can be swept off the table, it would be enough just to declare that “we were informed orally and accepted by the customer.” There’s something limp, T. Government Office and the interpretation by you!

2. Takes note of your response, your determination and inattentive irattanulmányozására fact incorrect. I did not because I trusted Dr. Peter Farago reports false witness report of the Government Office, he lay still as citizens know that the police belong. I asked who oversees the professional makers and who draws them accountable when exercising employer’s rights still are unaware of the contents of the workers (including mayors) personal material? This is not perjury, that the lack of professionalism, and someone before, I think this should be demonstrated as well. Or not? Then why graduation exam and necessary for the clerk job function? I repeat: who performs professional supervision of notaries?

Section 3 of your response, cynical and unprofessional. Comments Emre to Baksan is vacant for two years in the notary’s job, although the Local Government Act and the Local ROO also stipulates that calls for tender, to be clerk to be appointed for an indefinite period of time, you replied that it “continues to monitor the legal requirements are met,” Baksi . And what does the monitoring beyond the Government Agent Ms. T., in order to eliminate the legal requirements can not be met? If anything, it would fall within the competence!

According to our information Wheat Zsolt locksmith village leader for the fourth time published a notary applications, but it is full trumpeted the settlement Continuously whisper villages across – that “to grow no more Köll” (sic!), To the “old not to come, ’cause the’ today only tőteni wants (sic!) somewhere in the remaining couple of years, “and the like. What is it if not sex discrimination, age view? Is there any professional consequence of a valid applications to deliver an unsuccessful faluvezetőnk our fitters, as we have done it three times?

T. Government Contractor Woman!

To whom are you into that content, what does “legal requirements are met to monitor”? I know the answer. Have a superior organ, and I made my announcement because of the unacceptable answers, I will turn to the superior body.

As a journalist, as well as all the public forum I will use it to draw attention to weaknesses in administrative management professional Csongrad County.

by the press as declaring a citizen has an opinion on it I called you to resign. The public power I will accompany formal requests are met in a manner taking into account the way you monitor “the legal requirements are met,” Csongrad County.

Baks, 21/12/2016.

Sincerely,
Istvan Laszlo Olah
Professor (MDE)
6768 Baks, Varadi street 16th

www.fecsego.eu -international news editor

Chief of Cabinet of the Municipality of Szeged Armenia

 

Leave a Reply 323 megnézve, 1 alkalommal mai nap |