< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja, Közélet / Blog article: dr. Petrics István és dr. Petricsné dr.Krizsán Anikó ügyvédeknek…avagy a polgárok kérdeznek)))) dr. And Dr. Stephen Petrics. Petricsné dr.Krizsán Aniko lawyers … or ask for citizens

| Mobile | RSS

dr. Petrics István és dr. Petricsné dr.Krizsán Anikó ügyvédeknek…avagy a polgárok kérdeznek)))) dr. And Dr. Stephen Petrics. Petricsné dr.Krizsán Aniko lawyers … or ask for citizens

dr. Petrics István és dr. Petricsné dr.Krizsán Anikó ügyvédeknek…avagy a polgárok kérdeznek

Szerkesztőségünk az elmúlt napokban érdeklődött a szegedi polgároktól, az ügyvédi díjakról, az ügyvédek hozzáállásáról, valamint a tiszteletdíjakról kapnak- e számlát az ügyfelek? Ezek az anomáliák fontosak az emberek számára, hisz pénztárca érzékenyek. A tiszteletdíjak nagysága per mélységeitől függők. Ezek foglalkoztatják a magyar állampolgárokat. Mindenfelől arról lehet hallani, micsoda házakban, nyaralókban élnek luxus kocsikkal járnak egyes ügyvédek…stb.

Szerkesztőségünk ennek járt utána. Több embert kérdeztünk meg. Bátran válaszoltak, hisz ez közérdeket szolgál. Az emberek biztonsága fontos az állam számára. Tovább érdeklődtünk, hogy a tiszteletdíjról kapnak- e számlát. Sokan nevettek, s megkérdezték: – Ön kapott már számlát?

Úgy gondolom, a pert vesztett ügyvédeknek csak egy minimális összeg járna. Ez megbeszélés tárgya lehetne a jövőre nézve. A kormánynak erről, törvényt kellene hozni. Kíváncsi lennék, a parlamentben hányan szavaznák meg az előterjesztést? Ha megszavaznák, hány ügyvéd maradna pályán!

E- kérdésektől nevetgéltek a szegedi állampolgárok. Ez csak egy álom, ám, ha megvalósulna…Ezt Ön nem gondolja komolyan…

Egy gimnazista fiatal pár, akik bátran elmondták a véleményüket erről a hipotézisről. Szerencsém volt, mivel ők is a jogipája felé iparkodtak. Ám mi nem ügyvédeknek készülünk – mosolygott a lány-, hanem bírónak, ügyésznek! Itt nem lehetnek hambukolni. Itt igazságosan kell dönteni. – majd így folytatta: – Hagyományosan az alapjogok védelmi jogokat jelentenek. Közbe szólt a fiú. Egy érdekes mondat következik – A Polgári Törvénykönyvet úgy kell értelmezni, hogy a szólásszabadság alapjogát igenis a demokrácia keretei között meg kell őrizni. – Ez hogyan s miként tartozik a kérdéshez? – Látja, ezért beszélgetünk, itt s mi válaszolunk, – nevetett a szőke fiatalember.

A lány így folytatta. Az ügyvédeknek nyilván kellene tartani a tiszteletdíjaikat, valamint a számlatömböt, nyugtákat, mivel ezzel lehetne bizonyítani a felvett összeget, ami után adót kell fizetni. Ha ezt megszavazná a parlament… a kezével legyintett.

Két- három ember javasolta a címben megjelölt ügyvédeket, (?) akik ingyenes jogi szolgálatot tartanak fent. (?)
Többször kerestem a fent megnevezett ügyvédeket…sajnos nem tudtam elérni.

Gondoltam egy merészet, nyíltan megkérdezem a polgárok által feltett kérdéseket. Hisz az általam ismert ügyvédek segítő készségesek.

Tisztelt Petrics /Petricsné

– Az állampolgárok szeretnék tudni, hogy valójában a tiszteletdíjról kell e számlát vezetni, s kell –e adót fizetni a bevételeikről?

– A tömböket nyilván kell – e tartani, pl., mikor vásárolták az első nyugtatömböt, számlát s a hányadiknál tartanak?

– Ezt ellenőrzi –e NAV ezeket a nyilvántartásokat?

– Egy jogvégzett kihasználhatja a jogi tudását az ügyfelével szemben?

– Ráveheti-e a per megnyerése érdekében, hogy hazudjon?

– Adhat e fals információt az ügyfelének, vagy hamis bizonyítékokat felhasználhat e a célja eléréséhez?

– Ügyvédbojtár megsértheti- e a törvényt, pl.,. jegyzőkönyvbe mond?

Szerkesztőségünk tisztelettel várja a válaszokat az ügyvéd házaspártól.

Előre is köszönjük a ingyenes jogi támogatásukat a magyar állampolgárok nevében!

2017-03-02 -oil-

dr. And Dr. Stephen Petrics. Petricsné dr.Krizsán Aniko lawyers … or ask for citizens

Editor of our interest in the past few days in Szeged citizens, attorneys ‘fees, lawyers’ attitudes and respect these fees kapnak- bill customers? These anomalies are important for people to believe in purses sensitive. The size of the fees per depths addicts. They employ Hungarian citizens. Every hand that you can hear what houses they live in holiday luxury cars are some lawyers … , etc.

We went after this editorial. Several people were interviewed. Feel free to respond, because it is in the public interest. People are important for the security of the state. More inquired about the fee kapnak- respect to this bill. Many people laughed and asked: – You already got an account?

I think the trial lawyers lost only a minimal amount would be. This could be the subject of discussion for the future. The government of this, the law should be taken. I wonder how many people in the parliament votes on the submissions? If voted, how many lawyers would track!

E laughing matter from the citizens of Szeged. It’s just a dream, but if you can not be realized … This is serious …

A young high school couple who bravely gave their opinions on this hypothesis. I was lucky, as they strived towards jogipája. But we are not lawyers are preparing for – the sisters smiled, but the judge, prosecutor! They can not be hambukolni. It should be fairly decided. – And then continued: – Traditionally, fundamental rights are protective rights. He interrupted the boy. An interesting phrase implies – the Civil Code must be interpreted as meaning that the fundamental right to freedom of expression must be preserved very well within the framework of democracy. – How to fall and how is the question? – You see, so we talk here and we will respond, – laughed the blond young man .

She went on to say. Lawyers’ fees should be kept in their records, and accounts, block, receipts, as this could prove the recorded amount, after which taxes must be paid. If you vote for the parliament … the hand gesture.

Two- to three people recommended lawyers indicated in the title, (?) Who maintain a free legal service. (?)
More than once I gained the aforementioned lawyers … unfortunately I could not reach.

I thought a bold, openly ask questions posed by citizens. Why, I have known lawyers willing to assist.

Dear Petrics / Petricsné

– Citizens want to know that in fact this bill be introduced in respect charges, and whether to pay tax on the revenues generated?

– The blocks must be recorded – to keep, for example, when I bought the first block acknowledgment, invoice and keep the hányadiknál.?

– This e NAV will check these records?

– A legal professional can take advantage of his knowledge of the law against his client?

– In order to persuade per win to lie?

– You can give this false information to the customer or used false evidence to achieving these aims?

– Does the law clerk megsértheti-, for example,.. the record say?

Editorial We respectfully waiting for the answers to the attorney házaspártól.

Thanks in advance for the free legal aid on behalf of their Hungarian citizens!

2017-03-02 oyl –

Leave a Reply 419 megnézve, 2 alkalommal mai nap |