< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja, GFHF hallgatói blogja, Közélet, Rendőrségi hírek / Blog article: Elérkezett a helycserés támadás…///There was a replacement attack …

| Mobile | RSS

Elérkezett a helycserés támadás…///There was a replacement attack …

Elérkezett a helycserés támadás…

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Szegeden többször is találkoztunk. A legutóbbi beszélgetésünkkor –Ópusztaszer – egyetértettünk a változás lehetőségével s annak gazdasági előnyeivel Új műsorhoz új szereplők kellenek. A levitézlett „vezetőket” ki kell rúgni az ország politikai-társadalmi, valamint nemzetbiztonsága érdekében.

Magyarország a fejlődés útjára lépett általad miniszterelnök Úr! Újra egységes s erős az országunk! Van akaraterőnk, s vannak terveink, elképzeléseink, amit nem mindenki szeret, ám a sötétben elismerik a Te munkádat s felnéznek rád.

A jövő záloga ki kell állni a véleményed mellett. Az EU is meghátrált s ebben vannak követőid! A folyamatos fejlődéshez új vezetőkre lesz szükséged. A megyékben gigantikus változásokat kell létrehozni a kormány s a választók érdekében. Új színt kell hoznod Magyarország s a magyarság érdekében. A változások lehetőségének,- amit Te kiválóan érzékeltél – évtizede most érkezett el a csúcsra. A munkád gyümölcse véleménye szerint beért!

Magyarországnak igen is szüksége van a politikai-gazdasági változásokra egy kemény határozott kormányfővel az élen. Igaz ez sok érdeket fog sérteni, lesznek haragosok, ellenségek, ám ez nem lehet döntő tényező a jövő Magyarországának.
A sértett emberekből lesznek a háttérből próbálkozók, akik a véleményeiket nem merik, nem merték nyilvánosan ütköztetni. Avval egyetértünk, a megyék vezetőségét le… kell… váltani, ők már nem alkalmasak a fejlődés színvonalához. s nem is értik és nem érzik a változás adta lehetőségek íz világát! Ergo: Távozniuk kell a politikából s a közéletből.

A változás ideje eljött. A levitézlett elpuhányosodott, bársonyszéket kiült embereknek takarodni kell a közéletből. Ezek az emberek már nem segítenek neked Viktor. Inkább visszahúznak az ország építő munkádtól s rossz tanácsokkal láthatnak el, amivel befolyásolhatják az ország fejlődésének irányát.(?) Ezt nem engedheted!

Csongrád megyében több „véráldozatra” lesz szükség, ezt Te is jól látod. Erről már beszélgettünk Ópusztaszeren.

A változásoknak érintenie kell a Csongrád megyei főkapitányt, egyes városi kapitányokat, osztályvezetőket, a kormánymegbízott asszonyt s a sleppjét, valamint a hivatal Hatósági Főosztályát s a Törvényességi Főosztályát s annak vezetőit…stb.,. továbbiakban a Kisteleki Járási hivatal, Munkaügyi központ, a megyéspüspök, Orvosi Kamra, Megyei Önkormányzat vezető stb.,.s még sorolhatnám (!) irányítójainak a menesztését „érdemeik” mellett! Ők már nem alkalmasak s érdemtelenek az országunk jövő gazdasági-politikai építésében, mivel lemaradtak az uram-bátyám korszak „dicsőségében” Lásd: Mikszáth Kálmán: A rokonok, illetve Bekes József: ZSARUGATE című könyve…amely megvilágítja a rendőrség munkájának hozzáállását vezetői szinten! A hatalommal való visszaélés tipikus példáját oktatni kellene, hogy ezt nem szabad.

A nép s a kormány érdeke a tisztességes egészségügy, az oktatás, a minőségi élelmiszerek előállítása, a biztonság megteremtése, a munkanélküliség felszámolása, a családok támogatása, a szociális helyzet javítása…stb.

Egymás támogatása nekik létkérdés! – az érdekeik érvényesítése meggyőződésem e- habitus szembeállás a kormányprogrammal, ami a „barátságukat” erősíti. Ha te segítesz, akkor én is segítek, neked effektus érvényesül.

A közérdekű állampolgári bejelentők, a választó polgárok lealázása, ellehetetlenítésében kiválóak. Azonban nem ez a jövő! Ezeket a „hangadókat” nem lehet meggyőzni! Távozniuk kell a politikából s a közéletből!

Nincsenek elképzeléseik az ország, sem a megyéjük gazdasági fejlődéseikről, a szegénységi helyzetről, a hajléktalanok egészségügyi szolgáltatásaikról, a gyermekek éhezéséről, ami már országos méreteket ölt.

Nincsenek ingyen konyhák, Kiss Rigó megyés püspök is éttermet nyit a templom alatt, ma holnap meg topless bár felé kacsingat(?) míg a gyermekek éheznek, nincs ruhájuk, cipőjük, nincs otthonuk, püspök Úr!
Ők egységesen próbálják ellehetetleníteni az újságíró társadalmat, főleg az oknyomozó újságírókat gyűlölik.

Azoknak a barátoknak is távozniuk muszáj a közéletből, akik támogatták az állampolgárok elleni „merényletet”! Nincs bennük felelősség érzet, tombol bennük a rosszindulat! Vendégeskedés, kaja, pia, nyalizás s minden megy tovább…a gusztusuk mérhetetlen „gazdagságok-élvezetek” tárháza a beosztás hatalmával egyenlő! Mindig van, akik elszólják magukat./ szivárogtatnak/

Ezek az emberek veszélyesek az országos politikának, hisz nem egyenesek, véleményük nincs, de a kocsmában, a szaunában… Úgy hozzák haza őket szolgálati autókkal.
folytatjuk

2017. szeptember 09
Oláh István László
a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál főszerkesztője

 

There was a replacement attack …
September 9, 2017 posts | Editor’s blog, Public life
There was a replacement attack …

Dear Prime Minister!

We met in Szeged several times. In our last conversation -Opusztaszer – we agreed on the possibility of change and its economic benefits New actors need new actors. Levitated “leaders” must be kicked for the country’s political-social and national security.

Hungary has come to the path of development by your Prime Minister Lord! Our country is once again united and strong! We have a will, and we have our plans, our ideas, which not everyone loves, but in the dark acknowledge your work and look up to you.

The pledge of the future must stand by your opinion. The EU has also retired and there are your followers! You will need new leaders for continuous development. In the counties gigantic changes need to be created for the government and the electorate. You have to bring new colors for Hungary and for the Hungarians. The possibility of change, which you have been sensing, has been on the verge for decades now. The fruit of your work is believed to have come!

Hungary also needs the political-economic changes with a tough, firm head of government. It is true that this will undermine many interests, be angry and be enemies, but this can not be a decisive factor for Hungary’s future.
People who are victims of the background will be those who do not care about their opinions, they dared not publicly collude. Avval agrees, the departments of the counties have to … have to … switch, they are no longer suitable for the level of development. and they do not even understand and do not feel the world of flavors of change! Ergo: You have to leave politics and public life.

The time of change has come. The levitated crowded, messy people have to get out of public life. These people will not help you anymore Viktor. Rather, they will retreat from the country’s constructive work and have bad advice to influence the direction of the country’s development. (?) You can not afford it!

In Csongrád county there will be more “blood sacrifices”, which you can see well. We have already talked about this on Ópusztaszer.

Changes must be in touch with the Csongrád County Chief of Staff, some city captains, department heads, the governed woman and his staff, and the Office’s Department of Administration and its Legal Department and its leaders … etc,. the Kistelek District Office, the Labor Center, the Bishop’s Office, the Chamber of Medical Officers, the Local Government Leadership, etc., and I could still classify the (!) commanders of their “merits”! They are no longer fit and undeserving in the future economic-political construction of our country as they have lagged behind in the “glory” of my elder brother-brother See Kálmán Mikszáth: Relationships and József Bekes: ZSARUGATE … which illuminates the attitude of the police at the leadership level! A typical example of abuse of power should be taught that this should not be done.

It is in the interest of the people and the government to promote decent health, education, quality food production, security, the elimination of unemployment, support for families, improvement of the social situation, etc.

Mutual support to them is a question! – enforcing their interests my conviction e-habitus is opposed to the government program, which reinforces their “friendship”. If you help me, I’ll help you, and you will have an effect.

The citizens of the public interest, who are undermining the electoral citizens, are excellent. But this is not the future! These “hangers” can not be convinced! They have to leave politics and public life!

They have no idea of ​​the country or the county’s economic development, the poverty situation, the homeless about their health services, the hunger for children, which is already national.

There are no free kitchens, Kiss Rigó Bishop of the Baptist also opens a restaurant under the church, today tomorrow is a topless bar to the wedding (?) While the children are hungry, no clothes, no shoes, no home, bishop Lord!
They are trying to unleash the journalistic society unitedly, especially the investigative journalists hate it.

Friends also have to leave the public for supporting the “assassination” against the citizens! They do not have a sense of responsibility, rage them in malice! Catering, drinking, drinking, licking and all goes on … the immense wealth of “riches and pleasures” of theirs is equal to the power of office! There are always those who call themselves. / They leak /

These people are dangerous to national politics, because they are not straight, they have no opinion, but in the pub, in the sauna … They bring them home with service cars.
to be continued

09 September 2017
István László Oláh
editor-in-chief of the international news portal www.fecsego.eu

Leave a Reply 247 megnézve, 1 alkalommal mai nap |