< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja, GFHF hallgatói blogja, Katasztófavédelem, Közélet, Nav, Rendőrségi hírek / Blog article: A visszaélések félprezidenciális zavara…Half-Residual Misuse of Abuse …

| Mobile | RSS

A visszaélések félprezidenciális zavara…Half-Residual Misuse of Abuse …

 

A visszaélések félprezidenciális zavara…

A postaládában találtam a Baksi Hírmondót. Nem mindig érkezik el hozzám, mivel diszkriminálják a nemzetközi hírportálunkat a www.fecsego.eu-t!

Búza Zsolt tagadja a jelenlétünket, meghatározó lokális-globális szerepünket, nélkülözhetetlenségünket, folyamatosan félrevezeti a hatóságokat s játszadozik, élvezi, hogy dandártábornokokat, püspököt, kormánymegbízottat, Kisteleki Járási hivatalvezető asszonyát, volt kommunista dandártábornokot polgárőrvezetőt rángat le Baksra!! Ebben éli ki magát, hogy később ezzel dicsekedjen. A Katasztrófavédelem megzavarodott, Ő a bűnt védi felsőbb vagy baráti parancsra! Ez szégyen Szatmári Imre dandártábornok Úr. Én nem adtam volna hozzá a nevemet ehhez a bohózathoz!- inkább az ellenőrzést kellett volna tisztességesen elvégezni…

Mikor veszik már észre a megyei vezetők Búzának a kicsinyes, igénytelen játszadozásait, aljasságait, nagyképűségeit, butaságát, politikai képzetlenségeit! Ő nem kormányzati szereplő! – aki befonta a hálójába…s megvette egy tányér lencséért a megyei vezetőket!

Magas rangú forrásunk jelezte, hogy a „kitüntetéseket” „kapó” Lép házaspár hányingerkeltő lett globálisan, illetve lokálisan is és döbbentet váltott ki a felső politikában. Mit „kerestek” e- szereplők egy ilyen alacsony színvonalú rendezvényen! Az ilyen események nem országos hírek. Több faluban adtak át elismeréseket, de ott nem volt csindaratta.

Búza Zsolt bajban van, mivel több eljárás is van ellene, pl., a baksi csatornázási ügy miatt! Miben reménykedsz Búza kölök! Az a hír járja nincs meg közel 50 millió Ft! Azt hiszed, hogy ha körbe veszed magadat ilyen rangú emberekkel, akkor megmenekülsz…,Tévedsz! Ezek az emberek nem állnak melléd, ők lesznek az elsők , akik beléd rugnak! Ezzel is a butaságodat fitogtatod! Elsüllyedsz mint a Titanic a jéghegyek birodalmában!

Lépné Soós Anita ellen az adócsalás tárgyában a NAV nem akart eljárást kezdeményezni, felső utasításra, ezért inkább lealázták a bejelentőt, aki az állampolgári kötelességének tett eleget. Ezért kapott el-kitüntetést!

De még ez a játszmának nincs vége! Ehhez aztán pofa kellett! Jött egy ferde gondolat, inkább kitüntetik – NAV- ezt a jelentéktelen nőt, aki semmihez nem ért, pláne nem a politikához, sem a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez.

A baksi csindaratta inkább szégyen, gyalázat volt, mint elismerés! Személyesen csalódtam Túros tábornokban! Szalai Gabriella Kisteleki Járási hivatal „vezetője” parancsot teljesített, hogy demonstráljon a törvénysértők mellett. Lép János a „csicska” hány alkalommal tett tanúbizonyságot a fa tolvajok ellen. Hány alkalommal járőröztek – de nem papíron – gyakorlatilag Baksot körbevevő erdőkben, s megnézték- e kinek az udvarában van felhalmozva a lopott fa. A Kisteleki rendőrséget érdekli ezek a társadalmi problémák!

A rendőrség többször „bizonyította” alkalmatlanságát, a fecsego eu nemzetközi hírportállal szemben, pl., sándorfalvi őrs esete, vagy Bercsényi Lajos segédmunkás esete a NAV- val,rendőrséggel vagy a kormányhivatallal, önkormányzattal…

Remélem a választások után ezek a jellembeli hiányosságokkal küszködők „felső vezetők” a süllyesztőbe találják magukat. Ezért s ilyenek miatt nem megy a demokrácia Magyarországon, s ezért kell kőkeményen dolgoznia s járni az országot Orbán Viktor miniszterelnöknek.

Remélem, a katonai ügyészség utoléri egyes dandárosokat!

Juhász Tünde kormánymegbízott felérte ésszel, remélem – az egyetlen személy- hogy abba kell hagynia a diszkriminációt a hírportálunkkal szemben s levonni a konzekvenciát, – mea culpa- mert visszanyal a fagyi! Ugyan ez a sors vár Lukács János főkapitányra is. János a bosszú nem mindig édes…tudod, gömbnyalóka, szauna, fröcsike. Hajrá Szegedi Dózsa…ám nem maradhat ki ebből a díszpinty Szatmári Imre dandártábornok sem!

Kiss-Rigó Püspök bosszúálló, rosszindulatú. – Mit lát Búzában…! Búza úgy ugráltatja, mint egy bolhát…. Püspök Úr hozzáállása már szégyen a katolikus egyházra nézve!

A NAV szégyene, hogy kidobja, a bizonyítékokat, elsimítja az adócsalást s a számlák hiánya nem jelent problematikát a bizonyítási eljáráskor a büdzsének? szedi NAV vezetői mindent megtehetnek s ezzel lejáratják a kormány áldozatos munkáját! S nem kezdeményez, eljárást Lépné ellen. Török József autószerelő adócsalását kivédték.. de tovább lépünk! 25 éve utáni adó befizetése elmaradt!!

Ha nem lesz Lázár János, mi lesz veled Juhász, vagy Makó,  Lukács,  Szatmári, vagy Szalai Gabi, Csehek Ági,,s többiek.?

Én még 5 év múlva is főszerkesztő leszek, ha tetszik , ha nem- s ti is vezetők maradtok?

2017-10-05

Oláh István László

főszerkesztő

A Demokratikus Koalíció Csongrád megyei 3-as választókerületének kommunikációért felelős elnökség tagja

 

Half-Residual Misuse of Abuse …

I found the Baksi Hírmondo in the mailbox. They do not always come to me because they discriminate our international news portal www.fecsego.eu!

Zsolt Búza denies our presence, defines our local and global role, our indispensability, constantly misleads the authorities and plays, enjoys being bossed by Baptist Brigadier General, bishop, government spokesman, Kisteleki District Registrar, former Communist Brigadier General Baksa !! It exposes itself to boast that later. Disaster is confused, He is guilty of sin for superior or friendly commands. This is a shame Imre Szatmári, Brigadier General. I would not have given my name to this clown!

When the county leaders are overwhelmed with the petty, undisputed play, subtleties, abilities, stupidity and political insights of county leaders! He’s a non-governmental actor! – who puts in his net … and bought the county leaders for a plate of lenses!

Our high-ranking source indicated that the “couples” who got “medals” have become nauseated globally, and have been locally and stunned in top politics. What “sought after” e-players at such a low-quality event! Such events are not national news. They have been awarded several honors in the village, but there was no quarrel there.

Zsolt Búza is in trouble because there are several procedures against him, for example because of the baksi channeling case! What do you hope for Wheat Kittens? The news is not nearly 50 million Ft! You think if you get around with such people, you’re going to save yourself … You’re wrong. These people are not with you, they will be the first ones to get you! This is your foolishness! You slump like the Titanic in the realm of icebergs!

In the case of tax evasion against Anita Soós, the NAV did not want to initiate a procedure and a top-down order, so the applicant who had fulfilled his duty to citizenship was rather cheated. That’s why he was honored!

But this game is not over yet! That’s what I needed to do! There was a sloppy thought, rather than NAV – this insignificant woman who did not understand anything, not for politics or for making a fortune.

The baxter was shame, it was shame, it was a disgrace like recognition. I was personally disappointed with General Túros. Gabriella Szalai Kisteleki District Office “Head” Commanded to Demonstrate Alongside Violators. János goes down on the “buddy” number of times that he has shown against wood thieves. How many times patrolled – but not on paper – practically in the forests surrounding Baks, and they were watching in the yard of the stolen tree. Police in Kistelek are interested in these social problems!

Police have repeatedly “proved” their inadequacy, against the fecsego eu international news portal, eg, the case of Sandor Falk, or Lajos Bercsényi, an auxiliary worker with the NAV, the police or the government office, the local government …

I hope after the elections these “upper leaders” with these deficiencies find themselves in the sink. Therefore, for this reason, democracy does not go to Hungary, and therefore it is necessary to work hard and walk the country to Prime Minister Viktor Orbán.

I hope the military prosecutor will catch up with some of the dangers!

Tünde Juhász, a government spokesman, has come up, I hope – the only person who has to stop the discrimination against our news portal and draw the consequences – mea culpašić gets the ice cream back! This fate is also for János Lukács chieftain. John’s vengeance is not always sweet … you know, spoonbill, sauna, whip. Let go of Dozsa Szegedi … but this bridal brigade, Imre Szatmári, can not be left out!

Kiss-Rigo Bishop is revenge, malignant. – What do you see in Wheat …! Wheat hovers like a flea …. The bishop’s attitude is now shameful for the Catholic Church!

Is the NAV’s disgrace to throw evidence away the tax evasion and the lack of invoices does not pose a problem to the budget of the probation process? NAV executives can do everything and thus expose the government’s sacred work! It does not initiate a procedure against Lépné. József Török’s automaker’s tax evasion was ruled out .. but we’re going further! Payment of 25 years after tax has not been paid !!

If there is no János Lázár, what will be Juhász, or Makó, Lukács, Szatmári or Gabi Szalai, Ági Cseh, and others.

Will I be a editor in 5 years, if you do not want to be a leader?

2017-10-05

László István Oláh

editor in chief

The Democratic Coalition is a member of the Bureau for Communications in the Csongrád County 3 constituency

Leave a Reply 441 megnézve, 1 alkalommal mai nap |