< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, főszerkesztő blogja, Közélet, Nav / Blog article: Mikor lép hivatalába Sors László államtitkár a NAV új elnöke, avagy Szeged gigantikusan várja////. László Sors, ​​secretary of state, is the new chairman of NAV, or Szeged is gigantic

| Mobile | RSS

Mikor lép hivatalába Sors László államtitkár a NAV új elnöke, avagy Szeged gigantikusan várja////. László Sors, ​​secretary of state, is the new chairman of NAV, or Szeged is gigantic

 

Mikor lép hivatalába Sors László államtitkár a NAV új elnöke, avagy Szeged gigantikusan várja

 

Beszédtéma szegeden. Sokunkat foglalkoztatja a NAV vezetői váltása, mivel a jelenlegi vezetés, – helyettes államtitkár asszonyai- nem állnak a helyzet magaslatán. A szegedi korzón – sétáló- a barátok összejövetelének helyszínén, szinte napi téma. Sokan nem vagyunk elégedettek Makó András Csongrád Megyei NAV elnökével. Sajnos a bőrömön tapasztaltam a rosszindulatát s a visszaéléseit. Mivel a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál volt a bejelentő, az adócsalók megúszták a büntetést. Több milliós adócsalást jeleztünk – bizonyítékok mellett- Makó és bűnbandája elsimította, és inkább a bejelentőt alázta le. A felső vezetés – államtitkár asszonyok- arra sem méltatta a bejelentőt, hogy felülvizsgálja az adócsalást. Helyette kivédte Lázár János volt miniszter Úr emberét. (?!)Egy üres, hiteltelen levelet küldtek, amiben „hazugnak” nevezték a bejelentőt. Nekem ehhez a nyaláshoz nem lett volna arcom, sem gyomrom!

Példabeszédek 13:16

„Az okos ember meggondolja, mit tesz, az ostoba pedig a tetteivel mutatja ki ostobaságát”

 

Tapasztaltam, hogy nem a törvény passzusainak érvényesítése a cél! – hanem kihúzni a szarból a kollégát, aki szándékosan hibázik; – ezzel a habitussal a büdzsé bevétele – 100 milliókkal- csökken, az már őket nem érdekli!

Szubjektív meggyőződésem, villámsebes változást kellene végrehajtani a megyei igazgatóságokon és a felső vezetésben!

Sajnos nemcsak a NAV- nál, hanem a Csongrád Megyei Kormányhivatalban is.

Juhász Tünde – és bandája – kormánymegbízott egy gonosz boszorkány, akinek sátáni kacaja van, és elvetemedett személyiség. Nem tudja elviselni a kritikát, nála a hosszú-nyelvűek vannak előnyben. Ő is Lázár János embere! A hivatalban csak neki lehet igaza! Aki ellentmond, annak távoznia kell. Bizonyítékokat tüntet el… Nem tud objektív maradni… aki nem fagylaltozik, az hoppon marad.

Többen elhagyták a gonosz boszorkány által vezetett hivatalt.

2Timóteusz2:15- ben

„Tégy meg minden tőled telhetőt, hogy helyeselten mutasd be magadat Istennek, mint olyan munkás, akinek nincs miért szégyenkeznie”

 

A gonosz boszorkány példát vehetett volna DR. Frank József volt Elnök Úrtól, aki precedens volt Szeged városának. A polgárok szerették s tisztelettel fordultak irányába.

A boszorkányt és a hókuszpókot  – Makó – sokan zsarnoknak nevezik őket a hivatalokban, a hivatalukban is! Nincs irányukban tisztelet!

Távozniuk kell a közéletből. Alkalmatlan és érdemtelen Makó Andrással együtt

Próbálják maguk köré csoportosítani azokat a hiú embereket, akiket később tudnak, majd irányítani.

Szeged polgárai nagyon várják a váltást a Csongrád Megyei Kormányhivatal élén, illetve a Hatósági –Törvényességi Főosztályok éléről, s nosza, a Csongrád Megyei NAV éléről, valamint az igazgató- helyettes, osztályvetőknek is távozniuk kell a közéletből.

Isteni intéssel búcsúzok

„Minden dolgotokat intézzetek szeretettel”

2Timóteusz2:15- ben

„Tégy meg minden tőled telhetőt, hogy helyeselten mutasd be magadat Istennek, mint olyan munkás, akinek nincs miért szégyenkeznie”

Példabeszédek 13:16

„Az okos ember meggondolja, mit tesz, az ostoba pedig a tetteivel mutatja ki ostobaságát”

Oláh István László

főszerkesztő- Teológiai kar/hittantanár

 

László Sors, ​​secretary of state, is the new chairman of NAV, or Szeged is gigantic

 

Speech theme in szegeden. Many of us are concerned about changing the NAV’s leadership, as the current leadership, deputy secretary of state, is not at the mercy of the situation. The Szeged Corso – a pedestrian – a gathering place for friends, is almost a daily topic. Many of us are not satisfied with András Makó, President of Csongrád County NAV. Unfortunately, I have experienced my malice and abuses on my skin. Since the www.fecsego.eu international news portal was the notifier, the tax evaders were punished for punishment. We reported millions of tax evasion – along with evidence – Makó and his crime gang blotted out and dropped the announcer down. The senior management – Secretary of State – did not congratulate the notifier for reviewing the tax evasion. Instead, he defeated János Lázár’s former Minister of the Lord. (?!) A blank, credible letter was sent, in which the notifier was named “liar”. To me this licking would have no face or stomach.

Proverbs 13:16

“The clever man will think what he is doing, and the fool will show his foolishness with his actions”

 

I have come to realize that not the enforcement of the passage of the law is the goal! – but to get rid of a colleague who deliberately makes a mistake; – with this habit the revenue of the budget – with 100 million – is reduced, they are not interested in them!

My subjective conviction, a lightning-fast change in the county directorates and senior management!

Unfortunately, not only at the NAV, but also at the Csongrád County Government Office.

Tünde Juhász – and his band – was commissioned by a vicious witch who has a satanic laugh and a lost personality. He can not endure criticism, long-tongued ones prefer. He is also a János Lázár man! In the office, only he can be right! Anyone who contradicts must leave. He shows evidence … He can not stay objective … he does not have ice cream, he stays on the couch.

Many left the office run by the evil witch.

2Timothal2: 15

“Do all you can to show yourselves to God as a worker who has no reason to be ashamed”

 

The wicked witch could have been an example of DR. József Frank was the President of the Council, who preceded the city of Szeged. Citizens loved and looked forward to it.

The witch and the humpback – Makó – are called a tyrant in the offices, in their office! There is no respect for them!

They have to leave public life. Unsuitable and unworthy with András Makó

They are trying to group around those idle people who can and will control later.

The citizens of Szeged are very much looking forward to the change at the head of the Csongrád County Government Office and the leadership of the Hatóság-Trustee Departments and the members of the Csongrád County NAV, as well as the deputy director and class departments from public life.

With divine enthusiasm I say good-bye

“Treat All Your Things With Love”

2Timothal2: 15

“Do all you can to show yourselves to God as a worker who has no reason to be ashamed”

Proverbs 13:16

“The clever man will think what he is doing, and the fool will show his foolishness with his actions”

László István Oláh

Editor-in-Chief Theological Faculty / Poetry

Leave a Reply 170 megnézve, 1 alkalommal mai nap |