< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, főszerkesztő blogja, Kultúra / Blog article: In memento Nem értem a törvényt!)))In memento I don’t understand the law!

| Mobile | RSS

In memento Nem értem a törvényt!)))In memento I don’t understand the law!

Nem értem a 2016 – os tüntetés jelenlegi reflexeit. Nem értem az, akkori embereket, fiatalokat, egyetemistákat, a csőcseléket. Abban az effektusban a “békés ” tüntetők, kirakatokat zúztak, kukákat gyújtottak fel, felrobbantották az utcában parkírozó

magántulajdonú személyautókat, kővel dobálták az intézkedő rendőröket, ellenálltak minden törvénynek, betörték a Magyar Televízió székházának ajtaját,- ami rendőri védelem alatt állt. Szétverték a földszinten üzemelő magántulajdonú büfét,,,stb.

Számukra ezek a cselekedetek jelentik (ték) a demokráciát!

Éljen a rongálás, valamint a rendőrök életének, biztonságának fenyegetése.

A demokrácia alapja a békés tüntetés, az egyeztetés, a dialektika szabályai szerint. A kritikai vélemény megformálása, észérvek melletti párbeszéd, s nem a Molotov koktélok dobálása a rendfenntartók és a békés szemlélődő polgárok felé. Később, ezek a “bátor csőcselékek” nem vállalják a felelősséget a tetteikért s a jelentős anyagi kár okozásáért! – majd bebújunk az ügyvédek talárja mögé!

A szülők gyűlölködve beszélnek a rendőri “brutalitásról”. Megkérdezem, ki volt államellenes ebben a vér s a lángok, a törött üvegek, a robbanások sikolya között veszélyben? Ki védte az állami tulajdont, a magántulajdont, az emberek életét, biztonságát. Ki dobált felszedett macskaköveket a munkájukat végző rendőrökre!

Jelenleg a rendőrség megítélése jobb, mint akkor volt.

Most kiszab határokat a dühöngő mámor ittas fiataloknak. Most más szemmel nézik a kormánytagjai ezeket a cselekedeteket. Talán a törvényeket ezért kellett megváltoztatni s Janus arcúvá tenni! Így a volt rendőri vezetőket jelenleg el lehet ítélni, ha ez volt a cél… sikerült. Az elrettentés félelmet idéz elő!

Az emberek nem merték kinyitni az ablakukat, mivel féltek a “békés ” tüntetőktől”!  Budapest a vér, a bosszú, az öldöklés-rongálás utáni vágy kéjes érzetének átélését jelentette. Ha már nem lehettek ott 1956-ban a helyszínen a “békés tüntetők”, mivel nem tudták átélni mások nyomorát, a családtagjaiknak elvesztését, a gyermekeik halálát, az éhség fiziológiai érzetét, ezért most verjük, szét a demokráciát rongáljunk, gyújtsunk örömtüzeket, s a megmaradt polgárok táncoljanak a tűz mellett, míg a “békés” tüntetők pattogtatják az ostorukat.

 Több fiatal egyetemista úgy nyilatkozott a televízióban; – jó bulinak tartottuk, s érezni akartuk a félelem bérét.

Véleményem szerint az akkori rendőri vezetők, a kormány tagjai, megtettek mindent, ami tőlük telhető volt. A megvadult tömeg, a rombolás élvezetétől megmámorosodva és a betört kirakatok kifosztásából eltulajdonított ital fokozta a “bátor” tettüket. Lehetett látni a tv képernyőn keresztül a boldogságukat… a kaján érzékiséget, ami élvezetet ad , adott számukra.

A törvény szigora jelenleg hány hónapot adna a társadalmi tulajdon, a személytulajdon megrongálásáért, a személyautó, mentők felgyújtásáért, a rendőrök megtámadásáért, a kirakatok bezúzásáért, a kordonok lebontásáért…stb.!

2013.szeptember 19                                                                                                                                                  

-oil-

In memento I don’t understand the law!

I do not understand the current reflexes of the 2016 demonstration. I don’t understand the people of that time, young people, college students, mobs. In that effect, “peaceful” protesters crushed shop windows, lit bins, blasted the street parachuting

private cars, tossing the policemen with stones, resisting all laws, broke the door of the headquarters of the Hungarian Television, which was under police protection. Private bar on the ground floor was scattered, etc.

For them, these acts are democracy!

Survive the threat of vandalism and police life and security.

Democracy is based on peaceful protest, reconciliation, and rules of dialectics. Critical opinion, sensory dialogue, and not throwing Molotov cocktails at law enforcement and peaceful contemplative citizens. Later, these “brave mobs” do not take responsibility for their actions and cause significant material damage! – We’ll get behind the robes of lawyers!

Parents are hateful about the “brutality” of the police. I ask who was anti-state in this blood and the flames, broken glasses, the screams of explosions? Who defended state property, private property, people’s lives and safety. Who threw picked up cobblestones for the police who were doing their job!

At the moment, the police judge is better than it was then.

Now, the raging squirrel drives out the boundaries for the drunken youth. Now the government members look at these actions with different eyes. Maybe the laws had to be changed and made Janus’s face! Thus, the former police leaders can now be condemned if this was the goal… they succeeded. Deterrence creates fear!

People didn’t dare to open their windows because they were afraid of “peaceful” demonstrators! Budapest meant the lustful feeling of blood, revenge, and desire to kill. If you could no longer be on the spot in 1956 “peaceful protesters” because they could not survive the misery of others, the loss of their family members, the death of their children, the physiological feelings of hunger, we now beat, destroy democracy, burn fires, and survive citizens dancing at the fire, while “peaceful” protesters pop their whips.

Several young students said on television; We thought it was a good party and we wanted to feel the wages of fear.

In my opinion, the police leaders of that time, the members of the government, did everything they could. Drunk, crushed by the jolt of destruction, and the robbed of the cracked shop windows, increased their “brave” action. It was possible to see their happiness through the TV screen… the sensuality on the chaos that gives them pleasure.

The rigor of the law at this time is the number of months that would give rise to social property, damage to personal property, the burning of a car, rescuers, the attack of policemen, the slamming of shop windows, the dismantling of cordons… etc!

September 19, 2013

-oil-

Leave a Reply 325 megnézve, 1 alkalommal mai nap |