< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL/// LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

| Mobile | RSS

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL/// LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL 

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/1722/2015.)
Az ügy tárgya: A Szekszárdi Törvényszék 13.Pf.20.706/2014/6. számú alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása, Paksi Atomerőmű)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a Szekszárdi Törvényszék közérdekű adatkiadás megtagadása tárgyában hozott ítélete elleni alkotmányjogi panaszt. Az indítványozó közérdekű adat kiadása iránt fordult a MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.-hez a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos minden hatástanulmány kiadása érdekében. A kérelmezett az adatkiadást megtagadta, mivel szerinte a kért adatok későbbi, a magyar és az orosz fél között kötendő megállapodások előkészítő adatai. Az ügyben első fokon eljárt Szekszárdi Járásbíróság elfogadta a kérelmezett érvelését és rámutatott, hogy a magyar és az orosz kormány között a paksi atomerőmű bővítéséről szóló kormányközi egyezmény önmagában nem egy döntés, az csak a későbbi megvalósítási megállapodásokkal válik teljessé. Mindezek megszületéséig a kért adatok döntés-előkészítőnek minősülnek, így kiadásuk megtagadása igazolt. A Szekszárdi Törvényszék szintén szükségesnek találta kiadás megtagadását, mivel a kért információk nyilvánosságra hozatala jelentősen sértené a magyar fél tárgyalási pozícióit a megvalósítási megállapodások megkötése során. Az arányosság körében azonban úgy értékelte, hogy a környezeti hatástanulmányok nyilvánossága mellett a közérdek súlya nagyobb, ezért azokat kiadni rendelte. Az indítványozó panaszában a közérdekű adatok megismeréséhez való jogának sérelmére hivatkozott. Többek között azzal érvelt, hogy az atomerőmű bővítéséről szóló kormányközi szerződés az információszabadság szempontjából önmagában döntésnek minősül, illetve hogy a bíróság nem vizsgálta megfelelően a kérelmezett érvelését. Az Alkotmánybíróság elsőként arra mutatott rá, hogy a bíróságok hatáskörébe tartozik annak megítélése, hogy a jogvita tárgyát képező adatot tartalmazó dokumentumot milyen formában és milyen mélységben vizsgálnak. Ez ugyanakkor nem vezethet teljesen formális, minden tartalmi elemzést mellőző, vizsgálathoz. Jelen esetben az ügyben eljárt bíróságok megállapíthatóan kellő tartalmi vizsgálatot folytattak a kérelmezett érvelésével összefüggésben. Az Alkotmánybíróság ezt követően arra a következtetésre jutott, hogy jelen esetben egy törvénnyel kihirdetett kormányközi egyezmény értelmezésének a kérdése, hogy az információszabadság szempontjából mi minősül döntésnek. Ennek eldöntése szintén a bíróság hatáskörébe tartozik. Ezt szem előtt tartva az Alkotmánybíróság végül kimondta, hogy a törvényszék jogértelmezése megfelel az Alaptörvény rendelkezéseinek, mivel egy olyan nemzetbiztonsági és nemzetstratégiai fontosságú beruházást érintő tárgyalássorozatban, mint a paksi atomerőmű bővítése, a magyar tárgyaló fél és a Magyar Állam pozícióinak védelme szükségessé teheti a közérdekű adatok megismeréséhez való jog korlátozását. Az arányosság körében, a környezeti adatok vonatkozásában szintén alkotmányosnak találta a törvényszék jogértelmezését.

• AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról (III/773/2019.)
Az ügy tárgya: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 144. § (2) bekezdése, 145. § (3a) bekezdése, 165. § (2) bekezdés g) pontja, 165. § (7b) bekezdése és 197. § (8) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (közbeszerzési eljárás; Közbeszerzési Döntőbizottság hatásköre)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a közbeszerzési törvény egyes rendelkezései megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezést. Az ügy előzményei szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból eljárást folytatott egy állami szociális intézménnyel szemben a régi közbeszerzési törvény megsértése miatt. A Döntőbizottság eljárása során, az új közbeszerzési törvény rendelkezései fényében megállapította a szociális intézmény és a vele szerződő gazdasági társaság közötti szerződés semmisségét. Indokolásában rámutatott, hogy az új közbeszerzési törvény módosítása szerint a Döntőbizottságnak a 2018. január 1. után indult eljárásokban az új eljárási szabályok szerint kell eljárnia, de a jogsértés megtörténte idején hatályban volt anyagi jogi szabályokat kell alkalmaznia. A szociális intézmény keresetet terjesztett elő, amely szerint a Döntőbizottságnak nem volt hatásköre az intézkedést meghozni, illetve az ügyben az új közbeszerzési törvény rendelkezései nem alkalmazhatóak. Az indítványozói bírói tanács az új közbeszerzési törvény alkalmazhatóságát szabályozó rendelkezései megsemmisítését kérte a visszaható hatályú jogalkotás tilalma, illetve a normavilágosság sérelme miatt. Álláspontja szerint a Döntőbizottság úgy alkalmazta az új közbeszerzési törvény 2018. január 1-jétől hatályos rendelkezéseit, hogy arra nem rendelkezett hatáskörrel. Az Alkotmánybíróság először is megállapította, hogy a perbeli esetben kétségtelenül a módosítás hatályba lépése előtt keletkezett jogviszonyról van szó. Ugyanakkor nem tartotta megalapozottnak a visszaható hatályú jogalkotás tilalmának sérelmét, mivel az új szabályokat egyértelműen csak 2018. január 1-jét követően kötött szerződések vonatkozásában kell alkalmazni. Az új közbeszerzési törvény szerinti jogorvoslati rend a hatályba lépése előtti jogviszonyokra nézve a jogalanyok számára kötelezettséget nem állapít meg, azokat nem teszi terhesebbé. Továbbá az a jogalkotói megoldás, amely nem differenciál az anyagi jogi és az eljárásjogi rendelkezések között, hanem egységesen az anyagi jog alkalmazási körét kijelölő közbeszerzési eljárások és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések időpontjához igazítja a hatályt, nem eredményezi a visszaható hatályú jogalkotás sérelmét. Végezetül az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy a támadott szabályozás nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely a jogalanyok számára értelmezhetetlen lenne, vagy ellentmondásos értelmezést eredményezne, ezért a bírói indítványt a normavilágosság sérelme tekintetében is elutasította.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/416/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10.159/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (illetmény megállapítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/75/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.37.076/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építésügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/565/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10.205/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közalkalmazotti illetménykülönbözet megfizetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/649/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10.187/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közalkalmazotti illetménykülönbözet megfizetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/650/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10.186/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közalkalmazotti illetménykülönbözet megfizetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/669/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10.431/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közalkalmazotti illetménykülönbözet megfizetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/19/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.22.017/2017/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés megfizetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1369/2018.)
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.166/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pertárgy értéke)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3363/2015.)
Az ügy tárgya: A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 119 -130. §-a, valamint a Kúria mellet eljáró másodfokú szolgálati bíróság SZfF.12/2015/10. számú határozata és a Budapest területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság SZf20/45/2014. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (Szolgálati Bíróság ügyrendje, fegyelmi eljárás lefolytatása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1371/2018.)
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 3.Bf.649/2017/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (magánvádló felülvizsgálati kérelme)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1380/2018.)
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.082/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pertárgy értéke)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1405/2018.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.633.244/2018/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelensége)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/757/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.211/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés semmissége)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/721/2018.)
Az ügy tárgya: A Székesfehérvári Törvényszék 1.Bpkf.441/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (képviselet)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/748/2018.)
Az ügy tárgya: A Székesfehérvári Törvényszék 1.Bpkf.417/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei, kártalanítási képviselő eljárása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/193/2019.)
Az ügy tárgya: A Balassagyarmati Törvényszék 13.Bf.109/2018/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/434/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.III.10.041/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaügyi per)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/648/2019.)
Az ügy tárgya:A Kúria Pfv.IV.21.282/2017/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/678/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.288/2018/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1265/2018.)
Az ügy tárgya: A Miskolci Törvényszék 3.Bf.231/2018/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvád)

• AB végzés bírói kezdeményezés visszautasításáról (III/811/2019.)
Az ügy tárgya: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 20. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (kimentési kérelem adóregisztrációs eljárásban)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1572/2018.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.35.324/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (támogatás visszafizetése; önkormányzat)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/230/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.35.407/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (támogatás visszafizetése; önkormányzat)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/234/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.35.464/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (támogatás visszafizetése; önkormányzat)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/319/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.35.666/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (támogatás visszafizetése; önkormányzat)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1659/2018.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.21.057/2018/2. szmú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ingatlanügy)

KÖVETKEZŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK NAPIRENDJE

• Az Alkotmánybíróság 2019. július 15-i teljes ülése


A LEGUTÓBB KISZIGNÁLT ÚJ ÜGYEK LISTÁJA

• A legutóbb kiszignált új ügyek listája
Az Alkotmánybíróság a honlapján közzéteszi a legutóbbi 10 napban előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyek listáját.

Leave a Reply 117 megnézve, 1 alkalommal mai nap |