| Mobile | RSS

Alkotmánybírósági Hírlevél – 2020. november 13. /LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

Alkotmánybírósági Hírlevél <hirlevel@mkab.hu> kűldőtől 2020-11-13 15:19RészletekEgyszerű szöveg

/ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat alkotmányos követelmény megállapításáról (IV/114/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.454/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adójogi szankció ügyintézési határidőn túli megállapítása)
Összefoglaló a döntésről: A határozatban az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az adózás rendjéről szóló törvény adóbírság mérséklésére és a kiszabás mellőzésére vonatkozó szakaszának alkalmazásakor alkotmányos követelmény, hogy az adóhatóság az adóbírság kiszabásakor hivatalból mérlegelje a határozathozatal időtartamát. Amennyiben a hatóság azt állapítja meg, hogy az elsőfokú határozatát a törvényi határidőt túllépve, észszerűtlenül hosszú időt követően hozta meg, az adózónak okozott sérelemmel arányos mértékben mérsékelni köteles az adóbírság mértékét, vagy különösen indokolt esetben mellőzheti annak kiszabását, és e mérlegelésről számot kell adnia döntése indokolásában. Az Alkotmánybíróság eljárásának alapjául szolgáló ügyben az indítványozót az adóhatóság adóbírság megfizetésére kötelezte, amely döntéssel szemben az indítványozó bírósághoz fordult. Az indítványozó keresete nyomán eljáró bíróság a hatósági határozatot az adóbírság tekintetében hatályon kívül helyezte, amely ítélet ellen az adóhatóság terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet. A Kúria a támadott felülvizsgálati ítéletében a bíróságok határozatait hatályon kívül helyezte és a felperes indítványozó keresetét elutasította. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában kifejtette, hogy álláspontja szerint az ügyintézési határidő lejártát követően az adóhatóság akkor sem alkalmazhat adóbírság szankciót, ha határozatát egyébként nem szankcionálásra irányuló eljárásban hozta, szerinte a Kúriának vizsgálnia kellett volna, hogy az adóhatóság már meghosszabbított határidőt mulasztott. A Kúria döntése így az indítványozó szerint sértette a tisztességes eljáráshoz való jogát. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az indítványozó ügyében a meghosszabbított ügyintézési határidő (hatvan, majd harminc nap) lejártát kilenc nappal követően hozott, adóbírságot tartalmazó adóhatósági határozatot hatályában fenntartó kúriai döntés nem áll ellentétben az észszerű határidőn belüli ügyintézéshez való joggal, mert az egyedi ügy konkrét körülményei között nem tekintendő észszerűtlenül hosszúnak a kilencvenkilenc napos ügyintézési időtartam. A támadott kúriai ítéletről nem volt megállapítható az indítvány alapján, hogy túlterjeszkedett volna az alkotmányos értelmezési tartományon, ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt elutasította, azonban alkotmányos követelményként fogalmazta meg, az adóhatóságnak az adóbírság kiszabásakor hivatalból mérlegelnie kell a határozathozatal időtartamát, és e mérlegelésről a döntése indokolásában számot kell adnia.
• AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/1051/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.22.500/2017/7. szám alatti ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kártérítés)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria bírósági jogkörben okozott kártérítés tárgyában hozott ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítvány alapjául szolgáló ügyben az indítványozó kártérítési pert indított egy felszámolóval szemben, keresetét azonban az eljáró bíróságok elutasították. Az indítványozó ezt követően bírósági jogkörben okozott kártérítés jogcímen indított pert a Fővárosi Törvényszék ellen, uniós jogszabályokba ütköző ítéletre hivatkozással. Keresetét és felülvizsgálati kérelmét az eljáró bíróságok elutasították, az indítványozó ezt követően fordult az Alkotmánybírósághoz. Álláspontja szerint az eljáró bíróságok megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát azzal, hogy kérelme ellenére nem kezdeményezték ügyében az Európai Unió Bíróságának előzetes döntéshozatali eljárását. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a támadott kúriai ítélet részletes érvelést tartalmaz arra nézve, hogy az előzetes döntéshozatali eljárásban feltenni kívánt kérdés a jogvita szempontjából irreleváns volt, mert a jogvita elbírálására az uniós jog nem volt irányadó, így nem is lehetett értelmezésre szoruló kérdés; továbbá a Kúria az uniós jogszabályok mellett az Európai Unió Bíróságának döntéseit is az ügyre vetítve részletesen elemezte. Ezért az Alkotmánybíróság az indítványozó alkotmányjogi panaszát elutasította.

• AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről (IV/759/2020.)
Az ügy tárgya: A Székesfehérvári Törvényszék 1.Bpkf.38/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Székesfehérvári Törvényszék mint másodfokú bíróság fogvatartási körülmények miatti kártalanítás tárgyában hozott végzését. Az indítvány alapjául szolgáló ügyben az indítványozó elítélt részére az elsőfokú bíróság kártalanítást állapított meg alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt. A döntést az indítványozó tudomásul vette, az ellen nem fellebbezett. Ezt követően az indítványozót a bíróság arról tájékoztatta, hogy az ügyben, ügyészi fellebbezést követően, másodfokú döntés született, amelyben a másodfokú bíróság az elsőfokú döntést megváltoztatta és az indítványozó kártalanítási igényét teljes egészében érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában kifejtette, hogy álláspontja szerint a másodfokú döntés sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogát, mivel a másodfokú bíróság az elsőfokú végzéssel szemben benyújtott fellebbezésről sem őt, sem a jogi képviselőjét nem tájékoztatta, így a fellebbezéssel szemben nem tudta érveit kifejteni, arra semmilyen észrevételt nem tudott tenni. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy fellebbezésről történő értesítés elmaradása súlyosan csorbította az eljárásban résztvevő, sőt az alapul fekvő kártalanítási eljárást kezdeményező indítványozónak az eljárási jogait. Az értesítés elmaradása miatt ugyanis a másodfokú bíróság csak az ügyészség érveit ismerhette meg, így egyértelműen sérült a fegyverek egyenlőségének elve. A másodfokú bíróság döntése ezáltal megsértette az indítványozó tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, így az Alkotmánybíróság a támadott bírói döntést megsemmisítette.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés eljárás megszüntetéséről (IV/955/2020.)
Az ügy tárgya: A veszélyhelyzet idején egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 2. §-a elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adatigénylés teljesítésének határideje különleges jogrend idején)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1869/2019.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 35.Beü.1494/2016/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tagállami ítélet megfeleltetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/138/2020.)
Az ügy tárgya: A Szombathelyi Törvényszék 6.Pf.20.512/2019/5/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közös tulajdon megszüntetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1520/2020.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 11.K.703.646/2020/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (idegenrendészeti kiutasítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1592/2020.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 9.K.705.110/2020/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (idegenrendészeti kiutasítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/897/2020.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 24.Fpkh.172/2018/22. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 15.Fpkhf.44.149/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hitelezői igény felszámolási eljárás keretében történő érvényesítése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/802/2020.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.644/2019/12-II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (minősített többségi befolyásszerzés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/793/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.35.129/2019/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1118/2020.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 23.Bpkf.11.496/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/544/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.38.278/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/317/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.21.480/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (használati jog törlése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1331/2018.)
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.654/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1077/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.384/2019/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1073/2020.)
Az ügy tárgya: A Kecskeméti Törvényszék 1.Pf.21.653/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (deviza alapú szerződés érvénytelensége)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/629/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bpkf.II.148/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás megengedhetősége)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1876/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.38.356/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nagyszülői kapcsolattartás szabályozása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/871/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.710/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóhatósági határozat felülvizsgálata)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/992/2019.)
Az ügy tárgya: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelete, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 34.K.30.121/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati rendelet)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/967/2019.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi és Munkaügyi Bíróság 41.K.32.174/2017/34. számú ítélete és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI. 27.) Ör. elleni alkotmányjogi panasz (települési adó)

Leave a Reply 87 megnézve, 1 alkalommal mai nap |