| Mobile | RSS

VI. Viszaélések vannak a Baksi önkormányzatnál, illetve a rendőrségnél Haver figyuszólj!///VI. There are abuses at Baksi municipality and the police Dude, listen!

Már nem az első, hogy hazudnak ha adatokat kérünk ki, a bejelentéseinket nem jegyzőkönyvezik, nem is vizsgálják, arra hivatkozván oda mehetek ahova akarok, mivel Zsoltinak országgyűlésiképviselő, püspök, rendőrségi barátai vannak. (!?) Hallod haver nagyon megijedtem, szinte remegek a nevetéstől. Vegyél má egy felest.
Ezen a héten többszőr telefonon is felkerestem a baksi hivatalt s érdeklődtünk – a nejemmel közössen- a 2020 november 11-én bejelentett panaszunkfelől. Már megittad a sőrt is ezredes. Hát az mi az nekem.

Jaksa Zsanet folyamatosan félrevezetett, mivel nem tudott a kérdéseinkre válaszólni. Már több mint egy hete zavarom a kérdéseimmel, ám akkor ért meglepetés, mikor nem tudták hol kell keresni az iktatóban a leveleket, amit átadtunk dr. Faragó Péter mb jegyzőnek. Tegnap átküldte a hiányos levelet a tértivevénnyel együtt! Megigérte, hogy pénteken – 2021 január 8-án- a kézzel irt levelemet fénymásolja és megküldi az e-mail cimemre. Ez a mai napig nem történt meg!
Esküdözött : “máma” átfogom küldeni a kézzel irt levelüket” Még idáig nem érkezett meg.

Közben az ORFK harmadszorra is elrendelte Buza Zsolt és dr. Faragó Péter vizsgálatát, amit a CsongrádRK továbbra sem vizsgált. A CSCSMRFK utasitását a kapitány semmibe vette, irt egy nagyon alacsonyszintű levelet,- nekem- amit alig lehetet érteni. Természetesen ismételt fellebbezés volt a részemről, hisz szabálysértés- büncselekmény történt.

Haver figyeelsz a Szegedi Járási Ügyészség nem talált hibát. (?) Ne hörögj haver , itt van egy üveg sőr.
Természetesen erről tájékoztattam az CSCSMFÜ- séget is!

Az ORFK -tól DR. Nagy Helén r. ezredes rendőrségi főtanácsos , Főosztályvezetőasszony ismételten elrendelte Búza Zsolt és dr. Faragó Péter jegyző teljeskörű vizsgálatát. Ergo: – A CSCSMRFK – nak megküldte a feltett 14 állampolgári kérdéseimet, amire kötelező lesz válaszolniuk! Sajnos ezek a lepkekönnyű kérdések nagyon fájni fognak, Lassan egy hét múlva lejár a 30 nap…!

Dakos József Dandártábornok Úr!

Azt vettem észre, hogy a Csongrádi RK kapitánya – már nem az első esetben- nem veszi figyelembe az Ön utasitásait. Ugyan igy járt a Kisteleki Rk kapitányával, illetve a Szegedi RK kapitányával is!
Ha én lennék a főkapitány – elvállalom- nem kérek fizetést, ám azt megigérhetem: – egy év alatt gatyába ráznám a meddő Csongrád, Csanád Megyei RendőrFőkapitányságot! Az első dolgom az lenne, hogy megtisztitanám az állományt, mivel a kapitányok olyan kijelentést tettek, hogy Ők, sem az álllomány nem tudnak elfogulatlanok, objektivek, pártatlanok lenni velem szemben.

A szegedi, kisteleki rendőrségi “vizsgálatok” közel egy millió veszteséget okoztak nekem, amit a Szegedi Járási Ügyészség helyben hagyott… ott sem volt szembesités, nem mutatták meg a jegyzőkönyveket, a ” tanúk” meghallgatási jegyzőkönyveiket nem látttam! – nem szembesitettek velük! Véleményem szerint a Járási ügyészség is hibás!

Önnek számtalan e-mailt küldtem amiben felhivtam a figyelmét a visszaélésekre. Nem válaszolt.
Átküldtem a bizonyitékokat és nem történt semmi. A vizsgálatokban átirták a dátumokat,, a helyszint, a mentő érkezését…stb ám ezt Ön is tudja…Vizsgálat (ok), sem szembesités nem történt …stb. KistelekiRK-on is ugyanezek a szándékos megalázások kerültek a felszinre, ott sem vették figyelembe a bizonyitékokat, a “tanúkkal” nem szembesitettek, olyan jegyzőkönyvet akartak aláiratni velem amit én nem mondtam! A kisteleki dr.Szvetozár alezredes “nagy büntetést kapott” , hisz áthelyezték Szegedre. (?) Csányi Zsuzsa zászlós egy-két hétre utcai rendőr lett… szintén nagy büntetést kapott! Én veszitettem 200 ezer FT. Ezt ki fogja megfizetni?
Szeretném, ha szembesitenének a kapitányokkal és a nem létező tanúkkal, továbbiakban szeretném elolvasni a jegyzőkönyveket, amiben a “tanúk” nyilatkoznak! Szeretnék kérdéseket feltenni a vizsgálóknak! Nemcsak SzegedRK Torzsa alezredesnek,- Közlekedési OV, továbbá a KistelekRK, dr Farkas László örnagynak, aki KistelekiRK előtt a Sándorfalviőrs parancsnoka volt. Az autószerelő lefoglalta az autómat 32 napra, mivel kértem a számlákat, a munkalapokat…stb! Ezzel közel 400 ezer Ft károm született. Mikor a Szegedi Járási Ügyészségre átadták, a “javaslatot” egyből lett két tanú, erről nem tudtam, nem szembesitettek, nem olvastam a felvett meghallgatási jegyőkönyvet!! SZRD hiba hiba hátán…

Megvárom a vizsgálatokat. Gigantikusan bizom az ORFK DR. Nagy Helén r. ezredes asszonyban!

Ha megint SZRD döntés születik elrettentő példaként fogok segitséget kérni Strausbourkban….

oil
Kapják:

VI. There are abuses at Baksi municipality and the police Dude, listen up!
8 January 2021 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, blog of Father Dr. Benyik, Ministry of EE, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Consumer Protection, Editor-in-Chief blog, GFHF student blog, HITA, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Nav, nébih, Police News, Szeged Tribunal, White House
It is no longer the first time that they are lying if we ask for data, our reports are not recorded, they are not examined, I can go where I want, citing that, because Zsolt has a member of parliament, a bishop and police. (!?) You hear dude I’m really scared, I’m almost shaking with laughter. Buy a half today.
I also visited the Baks office several times this week by phone and we inquired – together with my wife – about our complaint announced on November 11, 2020. You’ve already drunk your beer, Colonel. Well, that’s what I have.

Zsanet Jaksa was constantly misled by not being able to answer our questions. I’ve been bothered with my questions for over a week now, but I was surprised when they didn’t know where to look in the registry for the letters we handed over to dr. Péter Faragó mb notary. You forwarded the incomplete letter with the return receipt yesterday! He promised to photocopy my handwritten letter on Friday, January 8, 2021, and send it to my email address. This has not happened to date!
I swore, “Mommy,” I embrace sending our handwritten letter. ”It hasn’t arrived yet.

Meanwhile, the ORFK ordered Zsolt Buza and dr. Péter Faragó’s examination, which CsongrádRK still did not examine. The CSCSMRFK’s instructions were disregarded by the captain, who wrote a very low-level letter — to me — which was barely comprehensible. Of course, there was a repeated appeal on my part, because an offense was committed.

Dude you’re watching the Szeged District Prosecutor’s Office found no error. (?) Don’t grumble dude, here’s a bottle of beer.
Of course, I also informed the CSCSMFÜF about this!

From ORFK DR. Nagy Helén r. Colonel Chief of Police, Head of Department, repeatedly ordered Zsolt Búza and dr. Péter Faragó’s clerk’s comprehensive examination. Ergo: – You have sent my 14 citizens’ questions to the CSCSMRFK, which they will be obliged to answer! Unfortunately, these butterfly-light issues will hurt a lot, Slowly in a week the 30 days will expire…!

Brigadier General József Dakos!

I have noticed that the captain of the Csongrád RK – no longer in the first case – does not follow your instructions. He did the same with the captain of the Kistelek RK and the captain of the Szeged RK!
If I were the chief captain – I take it and I don’t ask for a salary, but I can promise to shake the barren Csongrád, Csanád county captaincy in a year- My first thing would be to clean up the staff, as the captains made a statement that neither Neither they nor the herd can be impartial, objective or impartial towards me

The police “investigations” in Szeged, Kistelek caused me almost a million losses, which was left in place by the Szeged District Prosecutor’s Office… there was no confrontation, the minutes were not presented, I did not see the minutes of the “witnesses” hearing! – They were not confronted! In my opinion, the District Prosecutor’s Office is also wrong!

I have sent you numerous e-mails drawing your attention to the abuses. He didn’t answer.
I forwarded the evidence and nothing happened. Dates, location, ambulance arrival… etc. were transcribed in the investigations, but you know this… No investigation (s) or confrontation… etc. KistelekiRK the same intentional humiliations came to the surface, the evidence was not taken into account, they were not confronted with the “witnesses”, they wanted to sign a protocol with me that I did not say! Lieutenant Colonel Szvetozár from Kistelek received a “big punishment” because he was transferred to Szeged. (?) Ensign Zsuzsa Csányi became a street policeman for a week or two… also received a big penalty! I lost 200 thousand FT. Who will pay for this?
I would like to be confronted with the captains and non-existent witnesses, I would like to continue to read the minutes in which the “witnesses” state! I would like to ask the investigators questions! Not only to Lieutenant Colonel Torzsa SzegedRK, – OV of Transport, but also to Major KistelekRK, Dr. László Farkas, who was the commander of the Sándorfalviőrs before KistelekiRK. The car mechanic booked my car for 32 days as I asked for bills, worksheets… etc! With this, nearly HUF 400,000 was born. When they were handed over to the Szeged District Prosecutor’s Office, the “proposal” immediately became two witnesses, I didn’t know about it, I wasn’t confronted, I didn’t read the recorded transcript of the hearing !! SZRD error on the back of the error…

I look forward to your inquiries. I giganticly trust the ORFK DR. Nagy Helén r. Colonel!

If again S

Leave a Reply 175 megnézve, 1 alkalommal mai nap |