< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár / Blog article: Lady Thatcher will not be present due to illness The village butcher was invited to the wedding of Crown Prince, not Blair and Brown//Lady Thatcher betegség miatt nem lesz jelen A falusi hentest meghívták a trónörökösi esküvőre, Blairt és Brownt nem

| Mobile | RSS

Lady Thatcher will not be present due to illness The village butcher was invited to the wedding of Crown Prince, not Blair and Brown//Lady Thatcher betegség miatt nem lesz jelen A falusi hentest meghívták a trónörökösi esküvőre, Blairt és Brownt nem

2011. április 24. | hozzászólás | Életképek/bulvár

A menyasszony falujának hentesmestere jelen lesz Vilmos brit trónörökös esküvőjén, a két előző brit miniszterelnök, Gordon Brown és Tony Blair azonban lemaradt a vendéglistáról.

Vilmos április 29-én a londoni Westminster-apátságban esküszik örök hűséget polgári származású kedvesének, Kate Middletonnak.

A szertartásra 1900 vendég hivatalos. A főbb részleteiben már ismertté vált vendéglistáról azonban kirívó módon hiányzik Tony Blair, aki tíz évig állt az előző, munkáspárti brit kormány élén, és három választást nyert meg egymás után, ami rekord a Labour történetében. Nem lesz jelen Blair utódja, Gordon Brown sem, aki 2007-től vezette a tavaly májusi választásokon ellenzékbe szorult Munkáspártot és a brit kormányt.

Blair közvetlen elődje, Sir John Major és Major elődje, Lady Margaret Thatcher – a Munkáspárt 1997-es választási győzelme előtti, 18 évi konzervatív éra két miniszterelnöke – meghívót kapott, jóllehet Lady Thatcher megrendült egészségi állapota miatt nem lesz jelen az eseményen.

A St. James-palota – Vilmos herceg és édesapja, Károly trónörökös közös londoni hivatala – azzal indokolta Blair és Brown meghívásának elmaradását, hogy konzervatív párti elődeikkel ellentétben “egyiküknek sincs lovagi rangja”.

A The Sunday Telegraph című tekintélyes konzervatív vasárnapi brit lap által idézett munkáspárti parlamenti képviselők azonban “meglepőnek” és “furcsának” minősítették, hogy a két vezető Labour-politikust lehagyták a meghívottak listájáról.

Károly herceg és a néhai Diana hercegnő harminc évvel ezelőtti világraszóló menyegzőjén az összes, akkor még élő korábbi brit miniszterelnök – Harold Macmillan, Alec Douglas-Home, Harold Wilson, Edward Heath és James Callaghan – jelen volt.

A Telegraph a lehetséges magyarázatok között említi, hogy közismerten “feszültségek jellemezték” Blair és – kisebb mértékben – Brown kapcsolatát is a királyi házzal. Udvari körökben különösen Tony Blair feleségét, a sztárügyvéd Cherie-t nem szenvedhették, Cherie Blair ugyanis rendszeresen megtalálta a módját annak, hogy a sajtó és a közvélemény tudomást szerezhessen a királyi famíliáról alkotott, nem túl hízelgő véleményéről.

Blairné az udvari protokollal sem törődött sokat, például soha nem volt hajlandó a hagyományos térdhajlításos bókkal, vagyis pukedlival üdvözölni a királyi család tagjait.

A palotában emellett nem felejtették el azt a fotót sem, amely a skóciai Braemar évenkénti sportfesztiválján készült 2003-ban. Az egész világsajtót bejáró képen Cherie Blair látható a királyi páholyban, közvetlenül II. Erzsébet királynő és férje, Fülöp edinburghi herceg mögött, amint éppen hatalmasra tátott szájjal ásít bele a kamerába, jelezve, hogy mennyire élvezi az uralkodói pár társaságát.

Hírek szerint nem vették jó néven a Buckingham-palotában azt sem, amit Cherie Blair 2008-ban megjelent önéletrajzi kötetében írt a királyi család balmorali kastélyában évenként esedékes kormányfői látogatásokról.

A könyvből kiderült például, hogy a Blair-házaspár legkisebb gyermeke, Leo az 1999-es balmorali hétvégén fogant. Cherie ugyanis nem vitt magával fogamzásgátló szereket, mert az előző évi vizit során a vendégszobában hagyott csomagját, köztük személyes piperetáskájának teljes tartalmát az udvarias udvaroncok kipakolták. Ezt ő mélységesen kínosnak találta, és a következő évben kihagyta a születésszabályozási eszközöket a poggyászból. Az alattvalók és a könyvből boldogan csemegéző bulvárlapok mindemellett megtudhatták azt is, hogy rendkívül hideg volt a zordon skóciai kastélyban, ami indokolta a szoros ágybeli együttlétet…

A két volt miniszterelnökkel ellentétben meghívót kapott a jövő pénteki esküvői ceremóniára a Berkshire grófságbeli Bucklebury falucska hentesmestere, postása és kocsmárosa. A festői településen élnek a trónörökösi menyasszony szülei, és a helyi közösség e három központi jelentőségű tagját ők vetették fel a hivatalos vendéglistára.
forrás:ma.hu

The bride’s village hentesmestere British Prince William will be present at the wedding of two former British Prime Minister Gordon Brown and Tony Blair, however, missed the guest list.

Williams, on 29 April London’s Westminster Abbey swear eternal allegiance to civil-born sweetheart, Kate Middleton.

1,900 official guests of the ceremony. The main guest list, however the details have become known as glaring miss Tony Blair, who was in the previous ten years, UK Labour government is headed, and won three elections in a row, a record of Labour’s history. This will not be Blair’s successor, Gordon Brown, who has since 2007 led to elections in May last year forced the opposition Workers’ Party and the British government.

Blair’s immediate predecessor, Sir John Major and Major’s predecessor, Lady Margaret Thatcher – the Labour Party before the 1997 election victory, Prime Minister of 18 years two conservative era – have been invited, although Lady Thatcher precarious state of health would not be attending the event.

The St. James’s Palace – Prince William and his father, Prince Charles shared London office – the reason given by Blair and Brown’s lack of invitation to conservative pro elődeikkel contrast to “one of them is no knighthood.”

The Sunday Telegraph’s respected conservative British newspaper Sunday quoted by Labour MPs, however, “very surprised” and “strange” declared that the two senior Labour politicians have sped ahead in the list of invitees.

Prince Charles and the late Diana Princess of thirty years ago, world-nuptials of all, you still living in the former British Prime Minister – Harold Macmillan, Alec Douglas-Home, Harold Wilson, Edward Heath and James Callaghan – were present.

The possible explanations were mentioned in the Telegraph, known to “tensions” and Blair – to a lesser extent – Brown is the relationship between the royal house. Courtly circles, especially Tony Blair’s wife Cherie is a sztárügyvéd not suffered, Cherie Blair is regularly found the way to the press and the public aware of the royal famíliáról created unflattering opinions.

Blairné protocol of the court ignored a lot, for example, was never willing to traditional térdhajlításos Bokken, ie pukedlival greet the royal family.

The palace also has not forgotten any of the photos, which made sportfesztiválján annual Braemar, Scotland in 2003. Travels throughout the world press photo can be seen in the royal box Cherie Blair, II directly. Queen Elizabeth and her husband, Prince Philip Edinburgh behind, just as huge open-mouthed yawns into the camera, indicating how much enjoys the company of the royal couple.

According to the news was not good on Buckingham Palace as it is not what Cherie Blair’s autobiography was published in Volume 2008, wrote to the royal family’s castle balmorali visits per year due to government.

The book turned out, for example, that the Blair couple’s youngest child, Leo in 1999 conceived balmorali weekend. Cherie is not carried along contraceptive drugs, because of the previous year during the visit of the hotel rooms and left luggage, including personal piperetáskájának unpacked the entire contents of the polite courtiers. That he was deeply embarrassed, and the following year, missed the birth control devices in the baggage. The subjects of the book and happily csemegéző tabloids also learned, however, that was a very cold grim castle in Scotland, which is justified by the close ágybeli intercourse …

Unlike the two former prime minister, received an invitation to the wedding ceremony next Friday in the Berkshire village of Bucklebury grófságbeli hentesmestere, postman and publican. The picturesque village bride’s parents live in the heir to the throne, and the local community is central to the three members they were on the official guest list.
Source: ma.hu

Leave a Reply 332 megnézve, 1 alkalommal mai nap |