< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Brutális Orbán bérpolitikája //Orban wage brutal

| Mobile | RSS

Brutális Orbán bérpolitikája //Orban wage brutal

Brutális Orbán bérpolitikája

Extrém szigorú a kormány bérpolitikája a közszférában, ami segít visszafogni a versenyszféra béreit – véli a kormány egy dokumentuma szerint. A bérpolitika szigorát az adópolitika fokozza, persze csak az alacsony és közepes jövedelműeknél. Az szja átalakításának menetrendje.

A következő években is folytatódik a személyi jövedelemadó rendszerének átalakulása.

A kormányzat által közölt információk, és az elfogadott adótörvények alapján a következőket tudjuk:

2012: Kivezetik a félszuperbruttó felét (a jelenlegi 1,27 helyett csak 1,135-tel kell az adóalapot felszorozni). Az adójóváírásra fordítható összeget csökkentik bő egyharmadával.

2013: Teljesen kivezetik a félszuperbruttót (nem kell felszorozni az adóalapot), lecsökkentik az adójóváírásra fordítható összeget a jelenlegi összeg jó egyharmadára.

2014: Kivezetik az adójóváírás maradékát is.

Minthogy csak a „megtakarítások” összegei, a konkrét átmeneti szabályok még nem ismertek, azt lehet egyelőre csak kiszámolni, mi történik a félszuperbruttó és az adójóváírás teljes kivezetése után. Ez az állapot – Matolcsy legutóbbi nyilatkozata szerint – 2014-re áll elő.

A félszuperbruttó kivezetése a munkavállalónak kedvező, az adójóváírás kivezetése kedvezőtlen. A kettő egyenlege azonban 2014-ben már bizonyosan negatív lesz az alacsony és közepes jövedelmi szinteken. Bruttó 150 ezer forintnál például a nettó tavaly 107 215 forint volt, idén 105 370 forint, félszuperbruttó és adójóváírás nélkül 99 750 forint lesz (családi kedvezmény nélkül).

A magas jövedelműek viszont nyilván jól fognak járni: bruttó havi egymillió forintnál a nettó tavaly 522 153 forint volt, idén 657 925 forint, az „új világban” 701 125 forint (változatlan járulékplafont feltételezve, családi kedvezmény nélkül). Az a jövedelmi szint, ahonnan már a munkavállalók a 2010-es állapothoz képest kezdenek jobban járni családi kedvezmény nélkül is, bruttó 230 ezer forint környékén lesz.

Jelentős emelésnél is még csökken a reálbér

91 ezer forintra kell megemelni majd a minimálbért, hogy ne kapjanak a minimálbéresek kevesebb nettó fizetést a félszuperbruttó és az adójóváírás kivezetése után sem.

Ha minden évben csak annyira emelik a minimálbért, hogy ne kapjanak kevesebbet a minimálbéresek, az 2010-2014 között 28,8 százalékos emelést jelent. Ha azonban csak ilyen mértékű minimálbér-emelés történik, akkor időközben a legkisebb kötelezően fizetendő bér mintegy 15 százalékot veszít a vásárlóértékéből (optimistán 3,5 százalék körüli átlagos inflációt feltételezve).

Nem kizárható persze, hogy – éppen úgy, mint Orbán első kormányzása idején – a ciklus második felében erőteljesebb minimálbér-emelések következhetnek, ami a 28,8 százalékos költségemelkedésnél lényegesen nagyobb emelkedést jelenthet a minimálbéreseket foglalkoztatóknak és az önfoglalkoztatóknak.

Extrém szigor

A kemény adópolitikával alakított bérpolitikán vélhetően szépségflastrom lesz, hogy az országos bérajánlás – Rogán szavaival – több lesz, mint ajánlott, kevesebb, mint kötelező.

Bár a Fidesz kritikusai a bérkommandók kapcsán arról beszélnek, hogy a piacgazdaságban a munkaadók és munkavállalók szabad alku keretében döntenek a bérekről, s minden más szocializmus, netán kommunizmus, ez némileg azért sántít. Ezen logika alapján ugyanis Nyugat-Európa tele lenne kommunista országokkal (amint egyes neokonzervatívok így is hiszik).

A magyar munkaadók ugyanis nemzetközi összehasonlításban szinte korlátlanul szabadon állapíthatják meg a béreket, nincs kötelező érvényű központi béralku – mint azzal a kormány maga is dicsekszik a Nemzeti Reformprogramban. A német bértarifarendszerek például sokkal inkább megkötik a munkaadók kezét a bérek megállapításában, mintha a magyar országos bérajánlást kötelezővé tennék – amiről egyébként nincs szó.

Az országos bérajánlás „ajánlottabbá”, de nem kötelezővé tétele mögött nyilvánvalóan inkább kommunikációs, mint tényleges bérpolitikai szándékok vannak (ha a kormány valóban emelkedést akarna az alacsonyabb béreknél, komolyabb eszközökhöz nyúlna: például támogatná a bértarifarendszerek hazai elterjedését).

S hogy milyen is az Orbán-kormány bérpolitikája valójában, arról némi eligazítást nyújt a Nemzeti Reformprogram, ahol biztosítják arról a befektetőket, hogy az extrém szigorú bérpolitika a közszférában segíti a versenyszféra béreinek alkalmazkodását (értsd: visszafogását) is.
forrás:fn.hu

Orban wage brutal

Extremely harsh on the government’s public sector wage, which helps to dampen private sector wages – a document that says the government. The strictness of the wage tax increases, but only in low-and moderate jövedelműeknél. Transformation of the personal income tax schedule.

In the coming years to continue the transformation of personal income tax system.

The information supplied by the government, and the tax basis of the following can be adopted:

2012: removed from the félszuperbruttó half (rather than the current 1.27-tel 1.135 multiplied by the tax base). The tax credits reduce the amount spent plenty of one-third.

2013: Completely removed from the félszuperbruttót (not to be multiplied by the tax base), tax credits reduce the amount spent a good amount of current to one-third.

2014: the remainder is removed from the tax credit.

Since only the “savings” amount, the specific transitional arrangements are not yet known, it can be calculated only for the time being, what happens to the total write-off of tax credits and félszuperbruttó after. This state of affairs – that last statement Matolcsy – 2014 arises.

The terminals of the félszuperbruttó employee benefits, tax credits write-off bad. The balance, however, two in 2014, will now certainly be negative for low and moderate income levels. Gross HUF 150 thousand last year, for example, net 107 215 HUF, HUF 105,370 this year, and félszuperbruttó without credit will be $ 99,750 (family discount).

The high income but they will obviously go well: the gross monthly one million forints last year, net 522 153 HUF, HUF 657,925 this year, the “new world” of HUF 701,125 (assuming a constant contribution ceiling, family discount). The income level at which the workers already in the beginning of 2010 compared with the situation would be better off without the family, the gross will be around 230 thousand forints.

Raise a significant decrease in real wages is also

91 thousand HUF to increase the minimum wage will not receive a net payment to the minimum wage is less félszuperbruttó and the tax credit, even after the evacuation.

If only every year, so raising the minimum wage to not receive less than the minimum wage, the 28.8 percent increase between 2010-2014 mean. But only if such a minimum wage increase happens in the meantime you must pay a minimum wage loses about 15 percent of the vásárlóértékéből (optimistically assuming inflation will average around 3.5 percent).

Can not be excluded, of course, that – just as the first Urban Governance at the time – in the second half of the cycle, a stronger result from minimum wage increases, which is a 28.8 percent rise much higher költségemelkedésnél minimálbéreseket represent the employers and the self-employed.

Extreme rigor

The firm established a wage tax policies will likely szépségflastrom that country bérajánlás – Rogan’s words – will be more than recommended, less than mandatory.

Although critics of the Fidesz bérkommandók talking about in relation to the free market economy, employers ‘and workers’ bargaining decide on wages, and all the other socialism, communism, or perhaps it is somewhat lame. Logically, it would be full of Western Europe’s Communist countries (as some neo-conservatives think so too).

The Hungarian international comparisons almost indefinitely because employers are free to set wages, centralized wage bargaining is not mandatory – as the Government itself boasts, with the NRP. The German example bértarifarendszerek rather bind the hands of the employers of wage determination, as if the Hungarian national bérajánlást would require – which is not the case anyway.

The national bérajánlás “ajánlottabbá”, but not mandating more clearly behind the communication, as the actual wage policy intentions are (if the government really wants to increase for lower wages, greater reach for instruments: for example, would support the spread of domestic bértarifarendszerek).

And that is what really lies in the Orban government, it provides some guidance to the NRP, which reassured investors that the extremely strict wage policy in the public sector wage adjustment to help (read: cuts) as well.
Source: fn.hu

Leave a Reply 516 megnézve, 1 alkalommal mai nap |