< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: A szabadság a magyar-amerikai szövetség alapja //The freedom of the Hungarian-American alliance is based on

| Mobile | RSS

A szabadság a magyar-amerikai szövetség alapja //The freedom of the Hungarian-American alliance is based on


A Tom Lantos Intézet megnyitóján részt vesz Condoleezza Rice volt amerikai külügyminiszter, és Hillary Clinton, az amerikai diplomácia vezetője is.

Az amerikai és a magyar emberek szövetsége erős alapokon áll – jelentette ki Orbán Viktor csütörtökön az Országházban, a Tom Lantos Intézet megnyitóján.

A miniszterelnök beszédében azt mondta: “azért gyűltünk össze, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország szövetségét tovább erősítsük, e szövetség harcos hírnökei előtt tisztelegjünk, Magyarország és az Egyesült Államok szövetségének újabb erős bástyáját ünnepeljük”.

Az amerikai és a magyar emberek szövetsége erős alapokon áll. Erős alapot ugyan lehet kőből, lehet acélból létrehozni, ám “a mi szövetségünk erejét különös módon egyetlen szó adja”, ez pedig a szabadság – mondta beszédében a kormányfő, hangsúlyozva, hogy “a szabadság iránt érzett szenvedélyes vonzalmunk” közösséget alkot, és nincs a világon még egy olyan erős, magabiztos és elkötelezett közösség, mint a szabadságszerető emberek, népek közössége.

Az ilyen szövetség kitermeli a maga hírnökeit és harcosait. A magyar szabadság üzenetét hírnökök vitték a világban akkor is, amikor “a megszállás és a diktatúra tombolt Magyarországon” – fejtette ki, majd emlékeztetett, hogy sok ilyen hírnök érkezett Amerikába, sokan közülük harcosokká váltak, a magyar szabadság ügyének harcos képviselőivé. A magyar nép mindig is hálás lesz ezeknek a hírvivőknek, harcosoknak, akiknek egyike volt Tom Lantos. Orbán Viktor rámutatott, mai szabadságunk az aktív, cselekvő amerikai magyar emigrációnak is köszönhető.

Felidézve találkozásait Tom Lantossal a miniszterelnök azt mondta, előfordult, hogy vitáztak, sőt szinte minden magyar belpolitikai kérdésben eltért az álláspontjuk, a közös elkötelezettségük a szabadság és a magyarok szolgálatában azonban áthidalt mindenfajta politikai különállást.

Az Egyesült Államokat és Magyarországot a szabadság szenvedélyes szeretete tette azzá, ami ma – jelentette ki, felhívva ugyanakkor a figyelmet arra, hogy míg Amerikát mindig is a szabadság földjének tartották, addig a magyarok állandóan csak küzdöttek a szabadságért. “Hosszú utat tettünk meg, évszázadokig harcoltunk, mártírok ezreit adtuk, míg végre elérkeztünk oda, hogy ma magabiztosan elmondhatjuk: a szabadság szavunk immár közös Amerikával, ugyanazt értjük alatta” – mondta, kiemelve, hogy a szabadság nem természetes adottság, nem adatik meg sem a gyáváknak, sem a kishitűeknek.

Az adósság is gúzsba köti a szabadságot

Orbán Viktor szerint a szabadságért folytatott küzdelem új időszámításba lépett, a szabadságjogok védelmét a nyugati világban valamennyi jelentős politikai erő elfogadta. Ám a szabadságra ma is számos veszély leselkedik – folytatta -, kevésbé tankok és erőszak, inkább a szellemet “gúzsba kötő eszközök” korlátozzák sokak szabadságát. Példaként a szabadság és a gazdaság “bonyolult viszonyát” említette, amellyel kapcsolatban kifejtette: az adósság – legyen szó akár egy háztartás, akár egy ország adósságáról – nyilvánvaló módon korlátozza a szabadságot anélkül, hogy a hagyományos szabadságjogok bármelyike is jogi értelemben sérülne. “A 2008 utáni új világban ebből az irányból érkezik a legjelentősebb fenyegetés a szabadságra, ezen a téren van és lesz a legtöbb teendője minden, szabadságot szerető embernek” – vélekedett.

Hozzátette emellett, hogy hiába teljes az egyén szabadsága akkor is, ha közösségként szabadságjogai gyakorlásában korlátozott. Közép-Európában ugyan javult a helyzet a kisebbségi jogok tekintetében, “de még messze van, amikor nyugodtan hátradőlhetünk” – jegyezte meg, kiemelve, hogy további bástyákra van szükség a szabadságért vívott küzdelemben, hogy “felépítsük bevehetetlen, a támadásoknak ellenálló erődünk”.

A néhai magyar származású amerikai képviselőről, a képviselőház külügyi bizottsága vezetőjéről elnevezett Tom Lantos Intézet éppen ezt vállalta, azt, hogy képviseli a szabadságot, a kisebbségi jogok ügyét. “Kívánom, hogy az intézet hűségesen ápolja Tom Lantos emlékét, és hirdesse az amerikai magyar emigráció cselekvő tagjainak áldozatos munkáját és sikerét”, és erősítse tovább a szövetséget az Egyesült Államok és Magyarország között; “a magyar emberek nevében ezt a munkát a magyar kormány teljes támogatásáról biztosítom” – zárta szavait Orbán Viktor.

Condoleezza Rice: a Tom Lantos Intézet segít helyes irányban maradni

A Tom Lantos Intézet segíteni fog abban, hogy helyes irányban maradjunk az emberi szabadság biztosításában – mondta Condoleezza Rice volt amerikai külügyminiszter a megnyitón.

Rice – aki elvállalta az intézmény társelnökségét – arról beszélt, hogy Tom Lantos különleges ember, erőteljes erkölcsi hatalom volt, mélyen hitt a szabadság iránti vágyban és ezen törekvés egyetemességében. Meggyőződése volt, hogy az emberi szabadság elterjed.

Úgy fogalmazott: “Bármikor, amikor találkoztunk, amikor nemzetbiztonsági tanácsadó vagy külügyminiszter voltam, és értésemre adta, hogy letértünk az emberi szabadság kérdésében a helyes útról, úgy gondoltan, jobban teszem, ha ellenőrzöm az iránytűmet, mert ha Tom úgy gondolja, hogy letértünk, akkor bizonyára letértünk”.

“A Tom Lantos Intézet segíteni fog, hogy helyes irányban maradjunk az emberi szabadság biztosításában nemcsak saját magunk, hanem azok érdekében is, akik egyelőre nem rendelkeznek vele” – mondta.

Tom Lantos szerette Amerikát és Magyarországot is, arra törekedett, hogy összekapcsolja a két országot a szabadság szeretete alapján, abban a törekvésben, hogy egyetlen férfi, nő és gyerek se éljen zsarnokságban. “Ez az intézet egyesít bennünket az Atlanti-óceán két oldalán ezen cél, ezen álom megvalósításában” – tette hozzá Condoleezza Rice volt amerikai külügyminiszter.

Clinton: az együttműködés célja a demokrácia és az emberi jogok védelme

Az EU és a NATO közötti együttműködés célja a demokrácia és az emberi jogok védelme – mondta Hillary Clinton amerikai külügyminiszter.

Hangsúlyozta: a kormányok és a civil szervezetek feladata a demokrácia terjesztése. Minden demokratikus országnak, így az Egyesült Államoknak és Magyarországnak is fontos a saját intézményeinek továbbépítése, de emellett az új demokráciáknak is segíteniük kell, és azt sem hagyhatják, hogy a már működő demokráciák visszalépjenek a fejlődés útján.

Ugyan az Egyesült Államokban is vannak nézetkülönbségek az egyes politikusok és pártok között, de Tom Lantos hitt abban, hogy alapvetően mindannyian egy oldalon állnak: a szabadság és a demokrácia oldalán – mutatott rá.

Martonyi: garantálni kell az emberi jogok érvényesülését

Az Egyesült Államoknak és Magyarországnak egyaránt felelőssége, hogy elérje, a világon mindenütt garantált legyen az emberi jogok érvényesülése – mondta Martonyi János külügyminiszter.

A tárcavezető kijelentette: Magyarország elkötelezett a transzatlanti kapcsolatok mellett, és szem előtt tartja a magyar származású amerikai képviselő, Tom Lantos örökségét, a szabadság és a demokrácia fontosságát.

Balogh András volt nagykövet az eseményen elmondta: Tom Lantos megőrizte elkötelezettségét Magyarország mellett, és bár az Egyesült Államokban is igen sikeres volt, magyar hazafi is maradt, és kiállt a demokrácia, az emberi jogok és a kisebbségek védelme mellett.
forrás:hiradó

The freedom of the Hungarian-American alliance is based on

Tom Lantos, the Institute participates in the opening ceremony of former U.S. Secretary of State Condoleezza Rice and Hillary Clinton, the head of American diplomacy as well.

The American Association of Hungarian people and the strong fundamentals – Viktor Orban, said Thursday at the Country House, Tom Lantos, the opening of the Institute.

The Prime Minister said in his speech: “We are assembled here, that the United States and India continue to strengthen our alliance, this alliance heralds fighter tribute to us, India and the United States a strong bastion of celebrating a new alliance.”

The American Association of the Hungarian people and a strong foundation. Strong basis for the same can be stone, can be steel, to create, but “our fabric of our power strangely single word type”, and that is freedom – said in his speech the prime minister, stressing that “the freedom he felt passionate attraction ‘community forms, and there is no world, even in a strong, confident and committed to the community as a freedom-loving people, community people.

Such an association produces its own messengers and warriors. The Hungarian freedom message messengers brought the world, even when “the occupation and dictatorship raged in Hungary” – explained and pointed out that many of these messengers came to America, many fighters have become the Hungarian cause of freedom fighters as members. The Hungarian people will always be grateful to these messengers, warriors, one of whom was Tom Lantos. Orban pointed out, our freedom of today’s active, the Hungarian-American act is due to emigration.

Recalling the player encounters Tom Lantos said the prime minister, has been reported, were arguing that, in fact almost all Hungarian political issues differed in their view, the common commitment to freedom and the Hungarians, however, bypassed in the service of any kind of political separation.

The United States and Hungary had become a passionate love of freedom, which is today – he said, while calling attention to the fact that while America has always been a land of liberty, the Hungarians had only ever fought for freedom. “In the long way we have, for centuries we fought, martyrs, thousands of we, until we arrived there, it is now confidently say: the freedom of word is now common with America, the same mean under it” – he said, emphasizing that freedom is not a natural talent, did not have any a cowardly, nor in the pusillanimous.

The debt is bound by ropes of freedom

Viktor Orban, the new saving time came into the fight for freedom, freedom to protect the western world has adopted all the major political force. But the holiday is still a number of danger – he continued – and less tanks and violence, but rather the spirit of “ropes binding instruments’ limit the freedom of many people. As an example of freedom and the economy “complicated relationship” mentioned in connection with which explained that the debt – whether a household or a debt of the country – clearly restricts the freedom, without any of the traditional legal rights violated. “The new world after 2008, coming from this direction the most significant threat to freedom, this area is and will do most of all freedom-loving people” – thought.

He added also that, despite all the individual’s freedom, even if as a community in the exercise of their liberty is restricted. Central Europe has improved the situation of minority rights, respect, “but still a long way when you sit back” – he said, noting that more towers are needed for freedom struggle, to “build impregnable, attack-resistant fortress”.

The late Hungarian-born American front to represent the House of Representatives Foreign Affairs Committee Tom Lantos Institute named manager about it just agreed that it represents freedom, minority rights issue. “I wish that the Institute will faithfully cares for Tom Lantos, memory, and proclaim to the American Hungarian emigres active members of the devoted work and success,” and to strengthen the alliance with the United States and Hungary, “Hungarian people on behalf of this work, the Hungarian government fully support for “- the words of Viktor Orban concluded.

Condoleezza Rice: Tom Lantos, the Institute helps to stay in the right direction

Tom Lantos, the Institute will help to keep us in the right direction in ensuring human freedom – former U.S. Secretary of State Condoleezza Rice said at the opening.

Rice – who took on the establishment of the co-chairman – said that Tom Lantos, a special man, a strong moral authority was deeply believed in freedom and the desire for the universality of this effort. He was convinced that human freedom is spreading.

He said: “Whenever we met, when National Security Advisor or Secretary of State was, and told me was that left the liberties issue the right way, I think of school, you’d better, if I check the iránytűmet because if Tom believes that strayed, then surely strayed. ”

“Tom Lantos, the Institute will help to keep us in the right direction in ensuring human freedom, not only for ourselves but also to those who do not yet have it” – he said.

Tom Lantos loved America and Hungary also sought to link the two countries based on the love of freedom, in the effort of a single man, woman and child do not actually live in tyranny. “This institute unites us to the Atlantic Ocean on both sides of this goal, the realization of this dream,” – said former U.S. Secretary of State Condoleezza Rice.

Clinton: The aim of cooperation for democracy and human rights

The EU-NATO cooperation is a democracy and human rights – Hillary Clinton said U.S. Secretary of State.

He stressed that the governments and civil society organizations are responsible for spreading democracy. All democratic countries like the United States and Hungary is important to continue to build their own institutions, but also should help the new democracies, and not leave it to the existing democracies, reconnecting the road to development.

Although the United States, there are differences between individual politicians and parties, but Tom Lantos believed that essentially all of them are on one side: the side of freedom and democracy – pointed out.

Martonyi: guaranteeing the human rights enforcement

The United States and Hungary also have a responsibility to reach out all over the globe to guarantee the enforcement of human rights – foreign minister said Martonyi.

The portfolio manager said India is committed to the transatlantic relations, and is mindful of the Hungarian-born U.S. Representative Tom Lantos, the legacy of the importance of freedom and democracy.

András Balogh was ambassador at the event, said Tom Lantos, Hungary maintained its commitment to the next, and although the U.S. was very successful, Hungarian patriot stayed and fought for democracy, human rights and minority protection.
Source: news

Leave a Reply 2169 megnézve, 1 alkalommal mai nap |