< Böngészés > Főoldal / Kultúra / Blog article: John Tyler az USA 10. president// John Tyler az USA 10. elnöke

| Mobile | RSS

John Tyler az USA 10. president// John Tyler az USA 10. elnöke

2011. július 29. | 1 Hozzászólás | Kultúra

John Tyler

Dubbed “His Accidency” by his detractors, John Tyler was the first Vice President to be elevated to the office of President by the death of his predecessor.

Born in Virginia in 1790, he was raised believing that the Constitution must be strictly construed. He never wavered from this conviction. He attended the College of William and Mary and studied law.

Serving in the House of Representatives from 1816 to 1821, Tyler voted against most nationalist legislation and opposed the Missouri Compromise. After leaving the House he served as Governor of Virginia. As a Senator he reluctantly supported Jackson for President as a choice of evils. Tyler soon joined the states’ rights Southerners in Congress who banded with Henry Clay, Daniel Webster, and their newly formed Whig party opposing President Jackson.

The Whigs nominated Tyler for Vice President in 1840, hoping for support from southern states’-righters who could not stomach Jacksonian Democracy. The slogan “Tippecanoe and Tyler Too” implied flagwaving nationalism plus a dash of southern sectionalism.

Clay, intending to keep party leadership in his own hands, minimized his nationalist views temporarily; Webster proclaimed himself “a Jeffersonian Democrat.” But after the election, both men tried to dominate “Old Tippecanoe.”

Suddenly President Harrison was dead, and “Tyler too” was in the White House. At first the Whigs were not too disturbed, although Tyler insisted upon assuming the full powers of a duly elected President. He even delivered an Inaugural Address, but it seemed full of good Whig doctrine. Whigs, optimistic that Tyler would accept their program, soon were disillusioned.

Tyler was ready to compromise on the banking question, but Clay would not budge. He would not accept Tyler’s “exchequer system,” and Tyler vetoed Clay’s bill to establish a National Bank with branches in several states. A similar bank bill was passed by Congress. But again, on states’ rights grounds, Tyler vetoed it.

In retaliation, the Whigs expelled Tyler from their party. All the Cabinet resigned but Secretary of State Webster. A year later when Tyler vetoed a tariff bill, the first impeachment resolution against a President was introduced in the House of Representatives. A committee headed by Representative John Quincy Adams reported that the President had misused the veto power, but the resolution failed.

Despite their differences, President Tyler and the Whig Congress enacted much positive legislation. The “Log-Cabin” bill enabled a settler to claim 160 acres of land before it was offered publicly for sale, and later pay $1.25 an acre for it.

In 1842 Tyler did sign a tariff bill protecting northern manufacturers. The Webster-Ashburton treaty ended a Canadian boundary dispute; in 1845 Texas was annexed.

The administration of this states’-righter strengthened the Presidency. But it also increased sectional cleavage that led toward civil war. By the end of his term, Tyler had replaced the original Whig Cabinet with southern conservatives. In 1844 Calhoun became Secretary of State. Later these men returned to the Democratic Party, committed to the preservation of states’ rights, planter interests, and the institution of slavery. Whigs became more representative of northern business and farming interests.

When the first southern states seceded in 1861, Tyler led a compromise movement; failing, he worked to create the Southern Confederacy. He died in 1862, a member of the Confederate House of Representatives.

Learn more about President Tyler’s first wife Letitia Christian Tyler, who died during her term.
Learn more about President Tyler’s second wife Julia Gardiner Tyler.
forrás:white hose

John Tyler

Szinkronizált “Ő Accidency” az ő ellenzői, John Tyler volt az első alelnök, hogy emelkedett a hivatal elnöke a halála elődje.

Született Virginia 1790-ben volt felvetette azt hiszik, hogy az alkotmány szigorúan be kell értelmezni. Soha nem ingott e meggyőződést. Részt vett a College of William and Mary és jogot tanult.

Szolgálatot a képviselőház 1816-1821, Tyler ellen szavazott, a legtöbb nacionalista jogszabályok és ellenezte a Missouri kiegyezés. Elhagyása után a ház is szolgált Virginia kormányzója. A szenátor azt vonakodva támogatta Jackson elnök számára, mint egy rossz választás. Tyler hamarosan csatlakozott az államok jogainak déliek a Kongresszusban, aki sávos Henry Clay, Daniel Webster, és az újonnan alakult párt Whig ellentétes elnök Jackson.

A Whigs jelölték Tyler az alelnöke 1840-ben, remélve, hogy támogatást déli states’-righters, aki nem tudott gyomor Jackson demokrácia. A szlogen: “Tippecanoe és Tyler Too” hallgatólagos flagwaving nacionalizmus és egy csipetnyi déli lokálpatriotizmus.

Clay a szándékkal, hogy tartsa pártvezetés a saját kezébe, minimalizált a nacionalista nézetek ideiglenesen Webster hirdette magát egy “Jeffersonian demokrata.” De a választások után, két férfi próbálta uralni “Old Tippecanoe.”

Hirtelen elnök Harrison meghalt, és a “Tyler is” volt a Fehér Házban. Eleinte a Whigs nem voltak túl zavarta, bár Tyler ragaszkodott feltételezve a teljes hatáskörét, megfelelően megválasztott elnök. Még nyilvánított beiktatási beszédében, de úgy tűnt, tele jó Whig tanítás. Whigs, optimista, hogy Tyler elfogadná a program, hamarosan kiábrándult volt.

Tyler kész volt kompromisszumot a banki kérdés, de Clay nem moccant. Ő nem fogadta el Tyler “államkincstár rendszere”, és Tyler megvétózta Clay számlát létrehozni Nemzeti Bank fiókok több államban. Hasonló bank törvényt fogadtak el a Kongresszus. De ismétlem, az államok jogi megfontolásokból, Tyler megvétózta azt.

A megtorlás, a Whigs kiutasították Tyler a pártjuk. Minden kabinet lemondott, de államtitkár Webster. Egy évvel később, amikor Tyler megvétózta tarifális számlát, az első felelősségre vonás határozat ellen elnök vezette be a képviselőházban. A bizottság élén képviselő John Quincy Adams azt jelentette, hogy az elnök visszaélt a vétójog, de a felbontás nem sikerült.

A különbségek ellenére az elnök Tyler és a Whig Kongresszus hozott sok pozitív jogszabályokat. A “Log-Cabin” bill lehetővé tette telepes igénylésére 160 hold földet, mielőtt felajánlották nyilvánosan eladásra, és később fizetni 1,25 $ egy hold rá.

1842-ben Tyler tette aláírja a vám-számlát védő Észak-gyártók. A Webster-Ashburton szerződés véget ért a kanadai határ vita, 1845-ben Texas mellékelték.

Az adminisztráció Ennek states’-righter megerősítette az elnökség. De ez is növelte szekcionált bontási vezető felé polgárháború. Végére az ő ideje, Tyler váltotta az eredeti Whig Szekrény déli konzervatívok. 1844-ben Calhoun lett államtitkár. Később ezek az emberek visszatértek a Demokrata Párt, elkötelezett megőrzése államok jogai, ültetvényes érdekeit, és a rabszolgaság intézménye. Whigs egyre képviselője északi üzleti és gazdálkodási érdekeit.

Amikor az első déli államaiban kivált 1861-ben, Tyler vezette kompromisszum mozgalom, nem dolgozott, hogy megteremtse a déli Konföderáció. Meghalt 1862-ben, tagja a Konföderációs képviselőház.

Tudjon meg többet az elnök Tyler első felesége Letitia Christian Tyler, aki meghalt idejének.
Tudjon meg többet az elnök Tyler második felesége Julia Gardiner Tyler.
forrás: fehér tömlő

Leave a Reply 1342 megnézve, 2 alkalommal mai nap |
Tags: