< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Bajban Orbánék – Kétharmad nagyon rosszul járna, ha ezt meglépik Milyen új adók jöhetnek jövőre? //Orban in trouble – two-thirds would be very bad if this investment What new taxes come next year?

| Mobile | RSS

Bajban Orbánék – Kétharmad nagyon rosszul járna, ha ezt meglépik Milyen új adók jöhetnek jövőre? //Orban in trouble – two-thirds would be very bad if this investment What new taxes come next year?

A kormánynak napokon belül tárgyalnia kell a jövő évi költségvetés alapszámairól ahhoz, hogy tartani tudja a törvényi határidőket. Mozgásterét teljesen leszűkíti, hogy a gazdaság lelassulása miatt a kőbe vésett hiánycél tartása drákói fiskális szigort igényel: a további költségcsökkentések mellett jelentősen növekvő adóbevételre is szükség van. Ehhez azonban a jelenlegi formák és mértékek nem elegendőek.
Ha lehántjuk a szokásos demagóg sallangot Orbán Viktor hét eleji, nagykövetek előtt mondott beszédéről, egyvalami egyértelműen kiderül: a Fidesz-kormány középtávú gazdasági tervei nem tarthatóak, és a Brüsszelnek megküldött konvergenciaprogramon, valamint a Széll Kálmán terven egyaránt változtatni kell. Önmagában a GDP lassulásából eredően még az idén nagyjából százmilliárdos korrekcióra van szükség, jövőre pedig ahhoz, hogy a 2,5 százalékos GDP-arányos hiány elérhető legyen, az ideihez képest 800-1000 milliárd forinttal kell módosítani a költségvetési alappályát. Magyarán szólva tehát ennyivel szükséges javítani a büdzsé egyenlegét részben a kiadások lefaragásával, részben pedig a bevételek növelésével.

Varga Mihály szerint ez az idén 8-10 kisebb tételből megoldható, amiben kétségkívül igaza van, jó lenne persze tudni, melyek lesznek ezek a tételek és kit, hogyan érintenek. Ezzel együtt a magán-nyugdíjvagyon csaknem 3000 milliárdjából van elég fedezet arra, hogy a lyukakat betömködjék, az uniós szabályok szerinti egyenleg várhatóan még úgy is pozitív lesz. Talán arra is telik, hogy még az idén kifizessék azt a 260 milliárd forintnyi ÁFÁ-t, amelyet a brüsszeli döntés szerint szabálytalanul tartott vissza a magyar állam sok ezer visszaigénylő cégtől, így legalább ettől a tehertől mentesíteni tudják a 2012-es költségvetést. (Emlékeztetőül: az uniós elvekkel ellentétes rendelkezést Varga állításával szemben még 1999-ben a Fidesz-kormány hozta, igaz, a szocialista kormányok nem változtattak rajta.) Ha ezt a logikus lépést meglépik, a nyugdíjpénzből egy fillér sem marad, azaz egy év alatt sikerül elkölteni hárommillió ember sokéves megtakarítását, ami valamikor majd nagyon fog hiányozni.

Jövőre viszont már nem lesz ilyen mentőöv, és hiába tagadják, minden épeszű ember számára világos, hogy a csaknem 1000 milliárdos egyenlegjavítás csak kemény megszorításokkal lehetséges. A gond az, hogy a Széll Kálmán tervben a jövő évre ebből csupán 550 milliárd szerepel, ami még akkor is nagyon kevés, ha valóban minden pontját maradéktalanul teljesítik. Legalább további 3-400 milliárdra lesz szükség, hogy a hiány ne szálljon el és emiatt ne essünk el az uniós támogatási összegektől. Ennek összeszedéséhez már nem elég néhány kisebb tétel, drasztikusabb lépésekben kell gondolkodni, ami nem könnyű feladat: a már nyilvánosságra került kiadási lefaragások a nyugdíjalapnál, a szociális juttatásoknál, az egészségügynél, az oktatásban, kulturális területen, valamint az állami intézményeknél sok helyen így is a működőképesség határait feszegetik. Nagy tartalék tehát, főleg ilyen rövid távon, a költségek csökkentésében már nincs, a tartalékok pedig elfogytak, nem marad más, mint a bevételek növelése.

A helyzet itt sem rózsás, mert az elhibázott adópolitika és a gazdaság lassulása miatt csaknem minden bevételi tételnél csökkenés következett be az idén, és lényegi változás jövőre sem várható. Emelkedés csak a jelenlegi szabályok megváltoztatásával és új terhek bevezetésével érhető el, a Fidesz-kormány viszont alaposan behatárolta saját mozgásterét. Hiába volt súlyos hiba még a holdudvarukba tartozó közgazdászok szerint is az egykulcsos SZJA, ehhez várhatóan nem fognak nyúlni, mert azzal legfontosabb ígéretüket is felülírnák. Az elképzelhető, hogy egy jövedelmi határ felett átmeneti szolidaritási adót vezetnek be, ami igazságosabbá tenné a teherviselést, de ehhez az kellene, hogy felülemelkedjenek saját önös érdekeiken.
forrás:168 óra

Orban in trouble – two-thirds would be very bad if this investment
What new taxes come next year?

Within days, the government must negotiate a number of base budget for next year in order to keep the statutory deadlines. Completely restricts the flexibility that the economy is slowing down because of the deficit target set in stone-compliance requires draconian fiscal austerity: the further significant cost reductions while increasing tax revenue is also needed. To do this, however, the current forms and rates are not enough.
If lehántjuk the usual demagogic flourishes Orban Earlier this week, ambassadors, before he said speaking of one thing is clear: the Fidesz government’s medium-term economic plans can not be, and Brussels has sent to the convergence program, and Szell Kalman plan are to be changed. On its own, lassulásából GDP this year due to roughly a hundred billion need to be corrected next year, and to a 2.5 percent deficit to GDP ratio to be available this year compared to 800 to 1,000 billion to modify the budget baseline scenario. Bluntly speaking, so that much needed to improve the budget balance in part by cutting spending, partly by increasing revenues.

Mihaly Varga, this can be solved this year from 80 to 10 small lots, which no doubt you are right, of course, it would be nice to know that these items are and to whom, how affected. However, private pension wealth is about 3000 billion, almost enough to cover the fact that the holes betömködjék, in accordance with EU regulations even though the balance is expected to be positive. You may also take to pay off this year to 260 billion forints in the VAT, which the Brussels decision improperly withheld by the Hungarian state, reclaiming thousands of company, so at least they can be exempted from the burden of the 2012 budget. (As a reminder, the EU principles of provision to the contrary Varga’s contentions, even in 1999, the Fidesz government has, however, by the socialist governments did not change it.) If this logical move surprised the pension money in a penny left, or one year successful Three million people spend years of savings, which someday will be very missed.

Next year, however, would not be such a life buoy, and despite denying any sane person realizes that the only non-millionaire in 1000 to improve the balance only hard constraints as possible. The problem is that the spirit of Kalman plan for next year from just 550 billion in that even though very few, if indeed all points are fully met. At least another 300-400 billion will be needed to bring the deficit and therefore do not get it do not love the amount of support from the EU. This gathering of no longer just a few minor items, more drastic steps need to think about, which is not an easy task: already been made public spending cuts in pensions newspaper, social benefits for the egészségügynél, education, cultural fields and public institutions in many places is still a push the limits of viability. So great content, especially in such a short-term, cost reduction is no longer the reserve is gone, no other than to raise revenue.

The situation is not rosy here, because of misguided tax policy and the economic slowdown, almost all items of revenue decline occurred in the year, and no significant change is expected next year. Pitch just by changing the existing rules and introducing new charges can be achieved, the Fidesz government, however, carefully limiting its scope. In vain was a serious error has holdudvarukba of economists is that the flat personal income tax, this likely will not touch it, because that is their most important promise of overwriting. The conceivable that a temporary income limit may introduce a solidarity tax, which would make it more equitable burden-sharing, but this would have to overcome their own selfish interests.
Source: 168 hours

Leave a Reply 1307 megnézve, 1 alkalommal mai nap |