< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Agyonvágták Orbán nagy tervét Nyakleves Brüsszelből //Hard Gallop great Orban Plan Brussels wallop

| Mobile | RSS

Agyonvágták Orbán nagy tervét Nyakleves Brüsszelből //Hard Gallop great Orban Plan Brussels wallop

2011. szeptember 29. | 1 Hozzászólás | Magyar Helsinki Bizottság

A távközlési szolgáltató cégeket sújtó, tavaly októberben bevezetett különadó eltörlésére szólította fel Magyarországot csütörtökön az Európai Bizottság. Ez akár több mint 100 milliárd forintos újabb lyukat üthet a jövő évi költségvetésen
Az Európai Bizottság arra kérte Magyarországot, hogy törölje el a távközlési szolgáltatók árbevételen alapuló különadó-fizetési kötelezettségét, melyet 2010 októberében vezetett be. A Bizottság véleménye szerint ezen adóteher nem egyeztethető össze az uniós távközlési jogszabályokkal, mivel az adóból származó bevétel a központi kormányzati költségvetést gyarapítja, nem pedig a távközlési ágazat specifikus szabályozási költségeinek ellentételezésére szolgál. Magyarországot a Bizottság amiatt is elmarasztalta, hogy nem egyeztetett megfelelő módon az érdekelt felekkel a távközlési szolgáltatókat érintő díjtételek változásairól – írta a HVG.

Jonathan Todd, versenyügyekért felelős szóvivő az EB sajtótájékoztatóján elmondta: mai döntésével az unió végrehajtó testülete úgy ítélte meg, hogy a magyar távközlési különadó illegális és szembe megy az uniós joggal. Az ugyanis csakis abban az esetben teszi lehetővé távközlési különadó kivetését, ha annak bevételeit hálózatfenntartásra vagy célzott távközlési fejlesztésekre fordítja. Ezzel szemben a magyar adó egyenesen az állami büdzsébe folyik be. A Bizottság érvelése szerint a szóban forgó szabályok az újonnan piacra lépő távközlési szereplők védelmében lettek kialakítva.

A döntés után a kormánynak két hónapja van arra, hogy tájékoztassa a Bizottságot arról, hogy milyen intézkedésekkel kívánja biztosítani az uniós távközlési jogszabályok megfelelő alkalmazását. Amennyiben ezt elmulasztja, a Bizottság az ügyet az Európai Bíróság elé terjesztheti.

Hasonlóképpen egyébként tavaly óta vizsgálódik az EB a magyar energia- és kiskereskedelmi-különadók kapcsán is, amelyekre vonatkozóan még nincs döntés – tette hozzá újságírói kérdésre a szóvivő.

Nem jött be a telefonos segítség

Sejthető volt, hogy ez lesz

Orbán Viktor még tavaly ősszel, a bankadó kivetése után, második csomagjában jelentette be, hogy három további szektorra (energia, kereskedelem, telekommunikáció) válságadót vet ki. A távközlési cégektől három éven át évente összesen 61 milliárd forint befizetését várja a kormány, amelyet a cégek sávosan, a nyereségükhöz igazodva fizetnek.

A kormány gyakorlatilag úgy vetette ki ezt az adót, hogy biztosra vehető volt, az Európai Uniónál nem fog átmenni a törvény. Brüsszel ugyanis az új adónemek októberi bevezetését követően azonnal kérdésekkel fordult Magyarországhoz. Tavasszal.az Európai Bizottság határozatot hozott, amely szerint a jogsértési eljárás első lépéseként a Bizottság hivatalos felszólító levél formájában tájékoztatást kér Magyarországtól. A testület arról is határozott, hogy a Franciaország és Spanyolország ellen korábban indított hasonló eljárást az Európai Bíróság elé terjesztett keresettel folytatja.

A miniszterelnök szóvivője márciusban minderre úgy reagált, a kormány álláspontja szerint a távközlési cégek különadója minden tekintetben megfelel az európai uniós jogszabályoknak. Szijjártó Péter akkor azzal indokolta a távközlési különadó megfelelését az uniós előírásoknak, hogy a közös teherviselés európai érték, és a távközlési cégek különadójának kivetésére éppen annak érdekében került sor, hogy az arányos és közös teherviselés valóban létrejöjjön.

Telekomadó – jó ötletnek tűnt?

Éves szinten 61 miliárd forint extra bevételt várt el a kormány a telekomadó bevezetésétől, és az eredeti elképzelések 2012-g fizettették volna a vezetékes távközlés, a vezeték nélküli távközlés, a műholdas távközlés és az egyéb távközlési szolgáltatás nagyobb cégeivel ezt a keserű pirulát. Az adót az árbevétel nagyságától függően, sávosan rótták ki; 100 millió forint bevételig nem, 500 millióig a bevétel 2,5 százalékát kellett az államkasszába fizetni. Ötmilliárd forintos bevételplafonig 4,5 százalékot, a felett 6,5 százalékot rendeltek fizetni.

A jogszabály elfogadását semmilyen szakmai érdekegyeztetés nem előzte meg, a távközlési adóval kapcsolatos tervvel Orbán Viktor a szavazás előtti napokban lépett csak elő. A telco cégek akkor jelezték: az intézkedés visszafogja a beruházásaikat, és létszámleépítést fog előidézni, mindkettő be is következett – írta a HVG.

Mi következik most mindebből?

Ha az elmarasztalás hivatalosan is megérkezik Brüsszelből, a magyar államnak a beszedett adóösszeg mellett a büntetést és a kamatokat is meg kell fizetnie, ami jelen pillanatban akár több mint 100 milliárd forintot is elérhet. Amellett, hogy a jövő évi költségvetésben már tervezett bevételként szerepel az így értelemszerűen be nem szedhető telekomadó, a lyuk a visszafizetési kötelezettséggel és a bírsággal tetézve szinte bizonyosan további megszorításokat von majd maga után.
forrás:168 óra.hu

Hard Gallop great Urban Plan
Brussels wallop

The telecommunications service companies struck last October called for the abolition of special tax introduced in Hungary on Thursday, the European Commission. It is up to over 100 billion new strike for next year’s budget hole
The European Commission has asked Hungary to abolish the turnover of telecommunications services based on special tax obligation, which was introduced in October 2010. The Commission believes that this tax burden is not compatible with the EU telecoms legislation, since the revenue from the tax to the central government budget grows, rather than the telecommunications sector-specific regulation to offset the cost of services. Hungary The Commission admonished the fact is not duly consulted with stakeholders on telecommunications service providers concerning the rates of change – he wrote the HVG.

Jonathan Todd, spokesman for Competition in the European Championship press conference, said today’s decision by the union executive board held a special tax to the Hungarian telecommunications illegal and goes against EU law. For it is only in the case of telecommunications allows the imposition of a special tax if the revenue target telecommunications network maintenance or improvements translate. In contrast, the Hungarian tax directly to the state budget is going on. The Commission argues that the relevant rules of the new entrant telecoms operators are designed to protect.

After that decision, the government has two months to inform the Commission what action it intends to ensure the proper application of EU telecom rules. If this fails, the matter of the Commission of the European Court of Justice.

Similarly, last year anyway since the EC is investigating the Hungarian energy and retail, in the context of special taxes for which there is no decision yet – a spokeswoman said journalists’ questions.

He did not come to the phone support

Guess was that this would be

Orbán Viktor even last fall, after the imposition of a tax credit, the second package, announced that three additional sectors (energy, trade, telecommunications) imposes a tax crisis. The telecom firms for three years a total of 61 billion per year paid to the government expects that the companies track with the line nyereségükhöz pay.

The government is practically thrown out the tax, it certainly was not going to the European Union to pass a law. Brussels is the introduction of new taxes in October immediately after the questions to Hungary. Tavasszal.az European Commission decided that the first step in infringement proceedings the Commission’s letter of formal notice to request information from Hungary. The Board also decided that France and Spain had launched a similar procedure in an action brought before the European Court of Justice continues.

A spokesman for Prime Minister in March and has responded to this, the Government argues that the special tax on telecommunications companies are in compliance with EU legislation. Szijjártó Peter is the reason given by the special telecommunications tax compliance of EU standards and that the burden of common European values, and telecommunications companies to impose a special tax is to ensure that there was a proportional burden sharing, and really build up.

Telekomadó – seemed like a good idea?

Annually, 61 miliárd forint extra revenue expected from the government telekomadó launch from and the original plans in 2012 g of pay would have a wired telecommunications, wireless communications, satellite communications and other telecommunications services more companies of this bitter pill. The tax on the income scale, depending on the ranges imposed, not 100 million revenue, 500 million, 2.5 percent of the revenue to the treasury had to pay. Five billion bevételplafonig 4.5 percent, 6.5 percent above the assigned pay.

The adoption of any legislation was not preceded by consultation with a professional interest in the telecommunications tax plan Viktor Orban came just days before the vote for. The telco companies will have been reported: the measure will return to their investments, and staff reduction will arise, both can be followed – by the HVG.

What follows from all this now?

If blame has officially arrived from Brussels, the Hungarian State in the amount of tax levied in addition to penalty and interest should be paid, which is currently up more than 100 billion will also be available. In addition to the budget for next year’s planned revenue is included so the analogy should not be taken into telekomadó the hole in the back and the obligation to pay a fine of tetézve almost certainly will lead to further restrictions von.
Source: 168 óra.hu

Leave a Reply 1398 megnézve, 1 alkalommal mai nap |