< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Róna: Vissza kell állítani az ország hitelességét ))))Rona: You must restore the credibility of the country

| Mobile | RSS

Róna: Vissza kell állítani az ország hitelességét ))))Rona: You must restore the credibility of the country

Budaörs – A magyar gazdaság talpra állásának egyetlen esélye az unortodox gazdaságpolitika maradéktalan felszámolása, fejtette ki az orbáni tébolyt már korábban is több alkalommal szakmai érvekkel bíráló közgazdász, aki szerint nem volt azonban teljesen őrült elképzelés, amit Matolcsy György és mások is hangoztattak korábban: hogy tudniillik további országok fogják követni Magyarországot.

Nem a valós teljesítmény számít, hanem a kapcsolatok, következésképp az egész magyar társadalom nem teljesítményorientált, fejtegette Róna Péter, az Oxfordban is oktató közgazdász, aki szerint nem véletlenül döbbenetesen alacsony az egy főre jutó gazdasági tevékenység értéke – többek közt azért, mert jelentős szemléletbeli lemaradásban vagyunk a fejlett országokhoz képest, ahol már egy ideje világosan látják, hogy a szuverén hatalom legfőbb eleme a tudás, amelyre a tőkének is egyre nagyobb szüksége is van.

Róna szerint kulcskérdés a hozzáadott érték növelése, amihez egyebek közt életképes kereslet, beruházások, gazdaságot támogató pénzügyi és megfelelő oktatási rendszer, továbbá működőképes egészségügy kell. A vállalati fejlődés alapfeltételeként a kiszámíthatóság biztosítását jelölte meg Róna Péter. Elmondta: a tudás és szellemi tevékenység elsődleges szerepéhez nem férhet kétség. A közgazdász szerint a magyar felsőoktatásban is óriási problémák vannak, hiszen nem mindig objektív mércék alapján értékelik a hallgatók tudását.

Nyugaton Róna szerint nem értik, hogy a magyar társadalom miért engedte a „jogállamiság gyors és brutális leépítését”. A válasz: Magyarország nem érzi,, hogy a fejlett világgal felvehetné a versenyt, elvesztette minden önbizalmát, s „Orbán Viktor politikai zsenialitása ennek a kétségbeesésnek a megértése. A Fidesz a lúzerek pártja, a felzárkózás lehetőségéből kiábrándultak pártja. Az emberek többsége csak azt kéri, hogy védjék meg őket a felzárkózás hiányából fakadó következményektől. Nem csapnak az asztalra és nem kérdezik, vajon mit is tesz a mindenkori kormány azért, hogy ne szakadjunk le jobban. Ma Magyarország nem rendelkezik semmilyen felzárkózási jövőképpel”.

A rendszerváltás óta eltelt időszak egyik sajnálatos jellegzetessége, hogy a tudás és kultúra leértékelődött állapította meg Róna Péter, íg „a magyar nemzetgazdaság termékszerkezetének szellemi tartalma jelentősen visszaesett, a tudásorientált világban egy szerencsétlen pályára léptünk, de villámgyorsan ki kell ebből szakadni, és vissza kell állítani a nagy magyar tudás és szellemi tevékenység tiszteletét.”

Az EU-IMF-hitel kapcsán azért csúsznak a tárgyalások, mert „az Orbán-kormány olyan intézményi rendszert hozott létre, amely a tárgyalások alapjait kérdőjelezte meg”, és addig nem is lesz egyezség, amíg az Európai Unióval nem rendezzük sorainkat. „Orbán szabadságharcos politikájának nincs helye Európában. Ezzel a mentalitással nem lehet a hitelesség látszatát kelteni. Európa komolyan tartott attól, hogy az Orbán-modell ragályos lesz”, hangsúlyozta a közgazdász, aki Orbán egyik nagy felelősségének azt nevezte, hogy jelentősen csökkent az ország hitelessége. Ezt a miniszterelnök részben belátta, most a gazdaságdiplomácia egyik kiemelt feladata a hitelesség visszaállítása. Az viszont Róna Péter szerint is nagy kérdés, hogy ezzel a kormánnyal mindez mennyire fog sikerülni.

forrás:amerikai népszavaonline.hu

Budapest – The Hungarian Economic Recovery only chance unortodox economic policy of full liquidation, he explained the Orban madness has already several times professional arguments critics economist who does not, however, was completely crazy idea what Matolcsy George and others have voiced earlier: namely that Additional countries will follow Hungary.

Not the actual performance matters, but the connections, and consequently the whole of Hungarian society is not performance oriented, explained Rona Peter, of Oxford, is also teaching an economist who is not by chance incredibly low per capita economic activity in the value of – among other things, because a significant attitude behind are compared with the developed countries, where we clearly see a time that the sovereign power of the main elements of knowledge, which is also a growing need for capital as well.

Impose on a key issue for increasing value added, which among other things, a viable demand, investment, economy, education system and adequate financial support, and to functioning health. Enterprise development is a condition marked by ensuring predictability Peter Rona. He said the primary role of knowledge and intellectual activity is beyond doubt. Economists According to the Hungarian higher education are enormous problems, since it is not always based on objective standards in evaluating the student’s knowledge.

According to Rona in the West do not understand why you let that Hungarian society is a “quick and brutal dismantling of the rule of law.” The answer: Hungary did not feel that the race could be included in the developed world, lost all self-confidence, and “Orban is a political genius to understand despair. The losers of the Fidesz party, disillusioned with his party from the possibility of catching up. Most people only require to protect them from catching up with the lack of consequences. Not strike the table and ask, what is the make of the government in order not to give you a better professional. Today, Hungary does not have any catch-up vision. ”

The transition period since one of the unfortunate characteristic of that knowledge and culture devalued found Rona Peter, hile “the Hungarian Economy in product structure of intellectual content decreased significantly, knowledge-driven world, an unfortunate path we have entered, but it quickly should it be broken and must be restored the great Hungarian knowledge and respect for intellectual activity. ”

The EU-IMF loans are concerned we can slip into the negotiations, because “the Orban government has created an institutional system, which questioned the basis for negotiations”, and until then there will be no agreement until the European Union are not we organize our ranks. “Freedom fighters Urban policy has no place in Europe. This mentality can not pretend to authenticity. Europe is seriously feared that Urban’s model will be contagious, “says the economist who Orban called it one of the great responsibility to significantly reduce the country’s credibility. This part of the Prime Minister acknowledged the economy is now one of the most important task of diplomacy to restore credibility. But according to Peter Rona big question is how this government, it will fail.

Source: U.S. népszavaonline.hu

Leave a Reply 631 megnézve, 1 alkalommal mai nap |