< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Orbán Európában példátlan húzásra készül )))))Orban Europe is made unprecedented tension

| Mobile | RSS

Orbán Európában példátlan húzásra készül )))))Orban Europe is made unprecedented tension

Amennyiben Magyarországon megszűnne az állami pártfinanszírozás, akkor az egész Európai Unióban példátlan rendszer jönne létre hazánkban. Az Unió minden más országában létezik ugyanis állami párt- vagy kampányfinanszírozás – áll a Policy Solutions politikai elemző intézet legfrissebb elemzésében. A Transparency International szerint a javaslat megint csak korrupciós kockázatokat rejt magában.
Magyarországon a párt- és kampányfinanszírozás ügye máig rendezetlen, nem átlátható, hogy melyik párt pontosan milyen forrásokat használ, milyen kiadásai vannak, és emiatt nem lehet tudni, hogy a pártok képviselői döntéseikben mennyiben képviselik választóik akaratát és mennyiben azok magánérdekeit, akik a működésükhöz és kampányaikhoz szükséges forrásokat biztosítják.

Orbán Viktor miniszterelnök 2012. május 17-én azt javasolta a Fidesz számára, hogy a következő két évre függesszék fel a pártok állami támogatását. A kormányfő szerint az intézkedést a költségvetés rossz helyzete indokolja. Más európai országok törvényi szabályozást áttekintve megállapítható, hogy amennyiben Magyarországon megszűnne a pártok állami finanszírozása, akkor az egész Európai Unióban példátlan rendszer jönne létre hazánkban. Az Európai Unió 27 tagállamában ugyanis – bár igen különböző formákban -, de minden ország nyújt valamilyen állami támogatást a pártok működésére párt- vagy kampányfinanszírozás formájában. Mindössze két ország van, ahol „egyedi” megoldásokat alkalmaznak: Olaszországban kizárólag a kampányra kapnak állami finanszírozást a pártok, Máltán pedig az európai uniós ügyekhez köthető tevékenységükre kapnak támogatást az egyes politikai erők.

A Policy Solutions elemzése kiemeli, hogy nem csak az Európai Unió országai, hanem még a balkáni államok és Oroszország is biztosítanak közvetlen állami juttatásokat a politikai pártoknak. Kivételt csupán néhány kelet-európai állam, így Fehéroroszország, Moldova, Ukrajna, valamint a pártfinanszírozást a pártok parlamenti képviselőcsoportjain keresztül megoldó Andorra és Svájc képez.

“Magyarországon a párt- és kampányfinanszírozás ügye máig rendezetlen, nem átlátható, hogy melyik párt pontosan milyen forrásokat használ, milyen kiadásai vannak, és emiatt nem lehet tudni, hogy a pártok képviselői döntéseikben mennyiben képviselik választóik akaratát és mennyiben azok magánérdekeit, akik a működésükhöz és kampányaikhoz szükséges forrásokat biztosítják.”

Általános szabály az Európai Unióban, hogy az állami támogatást feltételekhez kötik, alanyi jogon sehol sem jár közpénz a pártoknak. A leggyakrabban alkalmazott feltételek korábbi választásokon való induláshoz, illetve a legutóbbi választásokon való szereplés eredményének függvényében teszik elérhetővé az állami juttatásokat. A kritériumrendszert általában úgy állapítják meg, hogy ne csak a parlamentbe bejutott pártok számára legyen elérhető, hanem a kisebb, 1-2%-os támogatással rendelkező politikai szervezetek is hozzájuthassanak, ezzel is erősítve a demokratikus pártverseny nyitottságát. Kivételt képez Belgium és Finnország, ahol csak a parlamenti képviselettel rendelkező pártok kaphatnak ilyen juttatást. Hollandiában szempont a meghatározott méretű párttagság is, valamint az Egyesült Királyság is eltér a legelterjedtebb gyakorlattól, mivel ott kizárólag az ellenzéki pártoknak jár működési támogatás.

Transparency International: az állami támogatás megvonása a legdrágább megoldás

A TI szerint ha egy párt nem kap állami támogatást, a választópolgárok pedig anyagi lehetőségeik miatt nem támogathatják a pártokat, “nem marad más, mint a pártok teljes eladósodása és a hitelezőiktől függővé válása vagy pedig tehetős és befolyásos magánszemélyektől és cégektől felajánlott támogatások elfogadása”. Mivel a pártok és kampányaik finanszírozására vonatkozó szabályozás nem biztosítja megfelelően az átláthatóságot, nagy a kockázata annak, hogy a támogatásért cserébe a pártok a támogatók magánérdekeiket akár a választóik kárára is kiszolgálják – hangsúlyozzák. Hozzáteszik: az ebből fakadó károk hosszabb távon jóval több költséget jelentenek, mint a pártoknak jelenleg juttatott állami támogatás.

A Transparency International (TI) szerint mindezek miatt a pártok állami támogatásának megvonása súlyos korrupciós kockázatot jelent. Ráadásul a javaslat a párt- és kampányfinanszírozásnak csak egy részkérdését érinti, de önmagában nem jelent megoldást. A korrupció visszazsorításával foglalkozó civil szervezet szerint a rendszer átfogó rendezésére lenne szükség.

Úgy vélik, az átláthatóság és az elszámoltathatóság hiánya súlyos korrupciós kockázatokat jelent és azok orvoslására összetett megoldások szükségesek. Ezt szem előtt tartva április 4-én a TI kezdeményezésére valamennyi parlamenti párt nyilatkozatot írt alá a párt- és kampányfinanszírozás alapelveiről, és vállalták, hogy még idén új törvényt fogadnak el ezen alapelvek mentén – idézik fel.

Kiemelik: a nyilatkozat szerint “biztosítani kell, hogy a pártok működésükhöz szükséges minimális forrásokat állami támogatásként kapják meg, ám a túlzott állami függőséget el kell kerülni”. A Fidesz-KDNP által is aláírt közös nyilatkozattal nincs összhangban a kormányfő javaslata – vélekedtek.

forrás:168 óra.hu

Orban Europe is made unprecedented tension

If Hungary abolished the state party finance, the whole European Union could create unprecedented in our country. In all other EU countries, there is a state party or campaign finance – Policy Solutions, a political analyst with the Institute latest analysis. According to Transparency International, the proposal is again corruption risks.
In Hungary, the party and campaign financing issue is still unresolved, is not clear as to which party exactly what resources were used, what expenses are, and therefore no way of knowing that the party representatives in their choice of the extent to represent their constituents will and to what extent their private interests who have their operations and campaigns provide necessary resources.

Prime Minister Viktor Orban’s 2012th On May 17, Fidesz has proposed to suspend the next two years, state support for political parties. The prime minister according to the measure of bad budget situation warrants it. Reviewing other European countries, legislation stated that if Hungary would break the state financing of political parties, the whole European Union could create unprecedented in our country. The European Union’s 27 member states as well – although in very different forms – but in all countries offer some kind of public support for the operation of the party or parties in the form of campaign financing. Only two countries where “unique” solutions are being applied to the campaign in Italy only receive public funding for political parties in Malta and the EU will support activities to issues related to the various political forces.

The Policy Analysis Solutions, points out that not only the European Union countries, but also the Balkan countries and Russia also provide direct benefits to the state political parties. The only exceptions are a few Eastern European countries, including Belarus, Moldova, Ukraine, financing of political parties and the party’s parliamentary képviselőcsoportjain solving through Andorra and Switzerland formed.

“In Hungary the party and campaign financing issue is still unresolved, is not clear as to which party exactly what resources were used, what expenses are, and therefore no way of knowing that the party representatives in their choice of the extent to represent their constituents will and to what extent their private interests who have their operation and campaigns to ensure the necessary resources. ”

As a general rule, the European Union, that State aid subject to conditions, anywhere in their own right not involve public funding of parties. The most common conditions are eligible to previous elections, and elections of the last appearances as a result of the availability of state benefits. The system of criteria is usually found to be not only the parties entered parliament to be made available, but smaller, 1-2% in support of political organizations also have access, in order to improve the openness of democratic party competition. Exceptions are Belgium and Finland, where only the parties represented in Parliament receive such benefits. Netherlands aspect of the party membership of a particular size, as well as the United Kingdom is the most common practice is different because it involves only the opposition parties operating grant.

Transparency International: the withdrawal of state support for the most expensive solution

TI states that if a party does not receive public funding and the voters and their financial conditions due to not support the political parties, “no other than the party’s total indebtedness and hitelezőiktől upon divorce or the wealthy and influential individuals and firms offered to support the adoption.” Because the parties and campaign finance regulation does not sufficiently ensure transparency, a high risk that the parties in exchange for the support of sponsors from the private interests at the expense of their constituents can serve – is emphasized. They add: the resulting damage to the long term costs are much more than is currently allocated to public support for the parties.

Transparency International (TI), all this because of withdrawal of public funding for political parties of serious corruption risk. In addition, the proposal of the party and campaign funding issue affects only a part, but it is not the solution. The non-governmental organizations dealing with corruption visszazsorításával that the system would require a comprehensive settlement.

Believed to be a serious lack of transparency and accountability, corruption risks and complex solutions are needed to overcome them. With this in mind on April 4 at the initiative of TI all the parliamentary parties signed a letter to the party and campaign financing principles, and has agreed a new law later this year to adopt the principles outlined in this – recall.

They point out: according to the statement “to ensure that minimum resources necessary for political parties to operate as state aid granted to the state but the over-dependence should be avoided.” The Fidesz-KDNP the joint statement signed by the prime minister’s proposal is inconsistent with – iterated.
Source: 168 óra.hu

Leave a Reply 395 megnézve, 1 alkalommal mai nap |