< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár, Tudomány/gazdaság / Blog article: A közvélemény aggódva figyeli a fejleményeket )))The public concerned by the developments

| Mobile | RSS

A közvélemény aggódva figyeli a fejleményeket )))The public concerned by the developments

A hollandiai Rotterdam Erasmus Orvosi Központja nem különösebben feltűnő épület: felhőkarcoló ugyan, de inkább az egyetemi élet nyüzsi hangulata juthat róla eszébe a látogatónak, semmint bármiféle globális biztonsági fenyegetés. Pedig…

A tizenhetedik emelet 1773-as számú szobájának ajtaját ugyancsak színes és vidám feliratokkal és stickerekkel ragasztgatták tele. Csakúgy egyébként, mint a többi ajtót. Ám ez mégiscsak speciális szobába nyílik: az itt dolgozó tudósra, Ron Fouchier-ra nem kevesen úgy tekintenek, mint aki kifejezett veszélyt jelent az emberiségre.

Ron Fouchier hórihorgas, két méternél is magasabb férfi. Szeme alatt sötét karikák, arca nyúzott. Érthető, hiszen az elmúlt hónapokban enyhén szólva is stresszes volt az élete. „Gyilkos idiótának akarnak engem ábrázolni” – mondta dühösen a minap a német Der Spiegel című magazin munkatársának. Akire, pontosabban, amire utal: az Egyesült Államok nagyhatalmú és befolyásos intézménye, az Országos Tudományos Tanácsadó testület (az NSABB). De a 45 éves kutatónak meggyűlt a baja az ENSZ Egészségügyi Világszervezetével, a WHO-val is, amelynek külön bizottsága hallgatta meg őt pár héttel ezelőtt a kísérleteiről.

Ron Fouchier ugyanis, virológusként, ellentmondásos kutatásokat folytat: genetikai manipulációkkal hoz létre új organizmusokat. (Ezt hívják egyébként szintetikus biológiának.) Nemrégiben pedig olyan új organizmust hozott létre, amely ugyan pirinyó, de ha kiszabadulna a laboratóriumból, akkor – szakértők szerint – több halálos áldozatot követelne, mint egy felrobbanó atomreaktor.

A patogén a rettegett H5N1 madárinfluenza-vírus új mutációja. A vírus természetes úton eddig még nem terjedt át emberről emberre, s mindmostanáig csupán kevesen fertőződtek meg vele (csakis olyanok, akik közvetlenül érintkeztek – mondjuk, együttlaktak – szárnyasokkal). A madárinfluenzába eddig háromszázharminchatan haltak bele. Ám hosszú évek óta sokan tartottak attól, hogy előbb, vagy utóbb, de kialakulhat az amúgy is változékony vírus mutánsa, amely már az emberre is közvetlen veszélyt jelenthet.

És most itt van. A mutáns nem természetes úton alakult ki, hanem – Fouchier kísérletei nyomán. A kutató célzott génmanipulációkat végzett az átlagos H5N1 víruson, majd – hogy még veszélyesebb legyen! – ismételten tovább adta egyik kísérleti állatról a másikra. A végén, körülbelül tíz generációt követően, a vírus olyan veszélyessé vált, hogy pusztán a levegőből is el lehet kapni a fertőzést, és a kísérlethez használt vadászgörények (amelyek influenzás megbetegedések esetében a leginkább hasonlítanak az emberre) közvetlen kontaktus nélkül, nyállal, vagy váladékcseppekkel is megfertőzték egymást ezzel a roppant veszélyes, génmanipulált vírussal.

A világ tudóstársadalmát különösen megdöbbentette a hír, miszerint egy másik kutatócsoport is előállított olyan madárinfluenza-vírust, amely levegőből, légutakon keresztül terjed. Az Egyesült Államokbeli Wisconsin egyetemén dolgozó virológus, Josihiro Kawaoka kombinálta az ázsiai madárinfluenza-vírust a sertésinfluenza vírusával. Az „eredmény”: rendkívül fertőző új szupervírus. Amely azonban, szerencsére, a Kawaoka által is használt vadászgörényekre nem volt különösebben veszélyes.

S a világ tudóstársadalma aggódva várta és várja a megdöbbentő kísérletek részleteit: pontosan mit is csinált Fouchier és Kawaoka? Hogyan manipulálta például a holland tudós a madárinfluenza vírusát?

Csakhogy az erre hivatott két, nagyon tekintélyes tudományos folyóirat, a Nature és a Science, nem publikálta a kutatásokat. Az (amerikai) NSAAB tisztségviselői ugyanis felhívták a két folyóirat felelős szerkesztő-bizottságait, hogy megkérjék őket a publikációk leállítására. Az újonnan kreált szupervírusokat ugyanis, aggodalmaik szerint, akár biológiai fegyverekként is felhasználhatják. Nem bölcs döntés hát a kísérletek publikálása, vagy legalábbis a kísérletek részleteinek teljes nyilvánosságra hozatala – érveltek az amerikaiak. S érveik meghallgatásra találtak.

Ugyanakkor a vita is megkezdődött: a biológiai biztonságról és az akadémiai szabadságról. Vajon szabad-e a tudósoknak mesterségesen létrehozniuk új baktériumokat és vírusokat, kivált, ha azok emberre is veszélyesek? S ha igen, akkor ez milyen biztonsági intézkedések közepette tehető meg? S ha már egyszer elvégezték e kísérleteket, teljes egészében megjelentethetőek-e a részletek is? Vajon nem túlságosan nagy-e a biológiai terrorizmus veszélye? Michael Osterholm, az NSAAB egyik prominens tagja például azon meggyőződésének adott hangot, hogy szerinte nem az a kérdés, vajon terroristák felhasználnak-e fertőző patogénokat, hogy ártatlan civileket öljenek meg, hanem hogy – mikor és hogyan teszik ezt meg…
Henk Bleker holland miniszterhelyettes most engedélyezte Ron Fouchier-nak, hogy teljes egészében, kísérleteinek részleteivel együtt, megjelentesse kutatásait a Science hasábjain. A holland kormány hozzájárulása azt követően született meg, hogy az amerikai Országos Tudományos Tanácsadó Testület szakértőkből álló csoportja ismét megvitatta az ügyet, és ezúttal rábólintott a publikálásra.

forrás:heti válasz.hu

The public concerned by the developments

Erasmus Medical Centre Rotterdam, the Netherlands, not particularly striking buildings: skyscrapers, but rather the atmosphere of college life nyüzsi can think about the visitor, rather than any threat to global security. But …

The seventeenth floor room door No. 1 773-color and also stickerekkel ragasztgatták subtitling and fun filled. Otherwise just like any other door. But this is still a special room open out to the scientists working here, Ron Fouchier for not a few considered to be expressed as a threat to mankind.

Ron Fouchier tall, two meters higher man. Dark circles under his eyes, his face haggard. It is understandable, because in recent months to say the least stressful, even their lives. “Killing an idiot they want me to portray,” – said angrily the other day, the German Der Spiegel magazine staff. Whom, precisely, which refers to the United States of powerful and influential institution, the National Science Advisory Board (the NSABB). But the 45-year researcher meggyűlt’s wrong with the World Health Organization, the WHO, whose special committee listened to him a few weeks ago, his attempts.

Ron Fouchier fact, virológusként, controversial research on genetic manipulation to create new organisms. (This is otherwise known as synthetic biology.) Recently, a new organism is created, which is pirinyó, but if you escape from the laboratory, then – according to experts – more deaths would like an exploding nuclear reactor.

The dreaded pathogenic H5N1 avian influenza virus, a new mutation. The virus is naturally not yet spread from person to person, and so far only a few people are infected with it (only those who were directly affected – say, együttlaktak – birds). The AI ​​has three hundred and thirty-six died. But for years many people were afraid that sooner or later, but it can develop the already volatile mutant virus, which is a direct threat to humans.

And now here it is. The mutants are not naturally formed, but – Fouchier wake experiments. The research conducted in the targeted average génmanipulációkat H5N1 virus, and then – to be even more dangerous! – Re-passed in an experimental animal to another. In the end, about ten generations after the virus is so dangerous, it became just the air also can get the infection, and the experiment used in ferrets (which flu is most similar to humans), a direct contact without saliva or mucus droplets can infected with each other in a very dangerous genetically engineered viruses.

The world scientific society especially shocked by the news that another research group also produced a bird flu virus that is airborne, spread through the respiratory tract. The U.S. virologist working with the University of Wisconsin, Kawaoka Josihiro combined the Asian bird flu virus is the swine flu virus. The “results”: the new super-virus is highly contagious. Which, however, fortunately, also used by Kawaoka of the ferret are not particularly dangerous.

And the world learned societies, and waited anxiously waiting for the shocking details of experiments: what exactly did Fouchier and Kawaoka? How for example, the Dutch scientist manipulating the avian flu virus?

But this is aimed at two very prestigious scientific journals, Nature and Science, has not published the research. The (American) NSAAB same officials have also called the managing editor of two journals-committees to ask them to stop publishing. The newly created super-virus is also some concern that, as can also be used as biological weapons. Not a wise decision to back the publication of studies, experiments, or at least the full details of disclosure – the Americans argued. And found their arguments heard.

However, the debate has begun: the biological safety and academic freedom. Is it open to the scientists artificially create new bacteria and viruses, especially if they are dangerous to humans? And if so, what security measures the midst of this can be done? And once you have completed these experiments, whole megjelentethetőek with the details as well? Do not be too great a risk of biological terrorism? Michael Österholm, for example, a prominent member of the NSAAB expressed its conviction that in his opinion the question is not whether terrorists users with infectious patogénokat to kill innocent civilians, but that – when and how to do this …
Henk Bleker Dutch Deputy Minister Ron Fouchier has now left to full, with details of the experiment, publish the research in the pages of Science. The Dutch government after the contribution was that of the U.S. National Science Advisory Board, a group of experts discussed the matter again, and nodded in time for publication.

Source: Weekly válasz.hu

Leave a Reply 1246 megnézve, 1 alkalommal mai nap |